8 Camgymeriad Rhianta y mae'n rhaid i bob rhiant eu hosgoi!

8 Camgymeriad Rhianta y mae Mae magu plant yn un o'r swyddi pwysicaf ond mwyaf cymhleth yn y byd. Wedi'r cyfan, rydych chi'n siapio personoliaeth unigolyn am oes.

Yn yr Erthygl hon

Ac yn union fel unrhyw swydd gymhleth arall, camgymeriadau magu plant cyffredin gellir ei wneud a all arwain at gymaint o wendidau yn y plentyn.Gall gweithredoedd anghywir gan rieni ar adegau penodol a wneir yn gyson feithrin y meddylfryd neu arferion anghywir yn y plentyn.

Yn y pen draw, gallai'r patrymau negyddol hyn a fewnblannir o fewn y plentyn ddod ag effeithiau negyddol ar gyfer ei fywyd cyfan gan ei arwain i ddioddef fel oedolyn mewn cymdeithas.

Er enghraifft, mae rhai rhieni yn dilyn a magu plant heb gysylltiad Byddai arddull yn golygu na fyddai eu plant mor gysylltiedig â nhw wrth iddynt dyfu i fyny.

Rydym wedi casglu’r camgymeriadau magu plant modern mwyaf cyffredin y dylech osgoi eu gwneud ar unrhyw gost oherwydd gallant gael effaith ddifrifol ar eu plant.

1. Siarad ond nid gwrando

Un maes y mae rhieni ar ei hôl hi yw gwrando ar eu plant. Y broblem gyda llawerrhieni yw eu bod yn ymdrin â'r cyfrifoldeb o addysgupopeth i'w plant i barhau i siarad.

Mae hyn yn y pen draw yn datblygu rhyw fath o ymddygiad egotistical y tu mewn i'w calonnau sy'n gwneud iddynt ddarlithio eu plant drwy'r amser. Fodd bynnag, mae'n bwysig rhoi sylw cyfartal i wrando ar yr hyn sydd gan eich plant i'w ddweud.

Mae siarad yn rhoi cyfarwyddiadau unochrog yn unig y mae’n rhaid i’r plentyn ufuddhau iddynt tra byddai gwrando ar feddyliau’ch plentyn yn dod â chyfathrebiad dwy ffordd rhwng y ddau ohonoch.

Fel arall, byddech chi'n dechrau gweld gwrthyriad o ochr eich plentyn.

2. Cysylltu disgwyliadau enfawr gyda'ch plant

Arall camgymeriad sylweddol y dylai rhieni osgoi yw gosod disgwyliadau enfawr gyda'u plant.

Disgwyliadau gan rieni nid yw ei hun yn beth drwg o gwbl. Mewn gwirionedd, mae rhieni yn cael rhai disgwyliadau cadarnhaol gan eu plant yn eu helpu i aros yn llawn cymhelliant ac yn cael eu gyrru.

Fodd bynnag, gwelwyd rhieni hefyd yn mynd y tu hwnt i'r terfyn o ran y disgwyliadau hyn sy'n gwneud y disgwyliadau hyn yn afrealistig ar gyfer y plant yn anuniongyrchol. Gall y disgwyliadau hyn fod mewn unrhyw ffurf; academaidd, chwaraeon, ac ati.

O ddyddiau ei blentyndod cynnar i fod yn oedolyn, os yw’n mynd i’r fagl o gyflawni eich gofynion a’ch disgwyliadau, ni fyddai’n gallu meddwl na gweithredu’n rhydd byth.

3. Gwneud iddynt ymlid perffeithrwydd

Un o'r rhai mwyaf cyffredin camgymeriadau magu plant i’w hosgoi yw pan fydd rhieni eisiau i'w plant fod yn berffaith ym mron popeth.

Nid yw'n gwneud dim byd o gymorth i'r plant ac mae'n eu rhoi mewn rhigol o ansicrwydd cyson gan wneud iddynt yn y pen draw amau ​​eu hunain a'u galluoedd.

Fel arall, yr hyn y dylech chi fel rhieni fod yn ei wneud yw edmygu'ch plant ar sail eu hymdrech yn lle'r canlyniadau y maent yn eu cael.

Byddai’n gwneud i’r plentyn deimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi a chael atgyfnerthiad cadarnhaol arno gan wneud iddo ffynnu’n well y tro nesaf.

4. Peidio ag adeiladu eu hunan-barch

Mae gan gymeriad unigolyn ‘hunan-barch’ yn rhan hollbwysig ohono, ac eto dyma’r maes sy’n cael ei anwybyddu fwyaf gan rieni. Mae llawer o rieni yn barnu eu plant yn hawdd iawn heb feddwl am y geiriau y maent yn eu dewis.

Mae'n dda beirniadu ond i'ch plant, mae'n rhaid i chi hefyd fod yn feirniadol ynghylch pryd a ble i wneud hynny. Byddai rhieni yn beirniadu eu plant ar eu gwendidau ac anaml y byddent yn eu gwerthfawrogi ar eu cryfderau.

Gall plant sy'n mynd trwy amgylchedd ar y patrwm hwn dro ar ôl tro golli hyder a gall eu hunan-barch gael ei niweidio am oes.

5. Cymharwch nhw â phlant eraill bob amser

Cymharwch nhw gyda phlant eraill bob amser Mae eich plant yn unigryw yn eu ffordd eu hunain, ac ni ddylid byth eu cymharu â phlant eraill mewn unrhyw delerau.

Er enghraifft, yr hyn y mae’r rhan fwyaf o rieni yn ei wneud os nad yw eu plentyn yn perfformio’n dda yn academaidd yw eu bod yn canmol eu ffrindiau ysgol am sgôr uwch mewn prawf.

Mae hyn, o'i wneud yn gyson, yn rhoi teimlad o ansicrwydd ac yn tynnu ei hyder oddi ar y plentyn.

Mae pob plentyn yn cael ei wneud yn unigryw mewn rhyw ffordd; mae gan bob un ohonynt eu rhinweddau unigryw. A gall rhieni wneud hyn mewn unrhyw ffurf.

Gallant gymharu perfformiad academaidd, mewn chwaraeon, mewn cystadleuaeth ddadl neu hyd yn oed mewn harddwch.

Byddai canmol pob plentyn arall ond eich un chi o'i flaen yn gwneud iddo deimlo'n llai a gall ddatblygu meddylfryd besimistaidd wrth iddo dyfu i fyny.

6. Gosod terfynau a therfynau yn amhriodol

Mae terfynau a therfynau yn hynod bwysig ar gyfer magu plant. Ond mae'r rhan fwyaf o'r rhieni yn eu defnyddio'n amhriodol. Mae’r gair ‘Amhriodol’ ei hun yn diffinio y gall fod un ffordd neu’r llall.

Ystyr; byddai rhieni naill ai'n llym iawn wrth gyfyngu ar eu plant neu ni fyddai unrhyw gyfyngiadau o gwbl. Nid yw plant yn ddiogel yn unrhyw un o'r achosion.

Mae angen i rieni osod ffiniau pendant a dylai pob un ohonynt wneud synnwyr.

Er enghraifft, mae gwahardd eich plentyn 12 oed i beidio â mynd allan ar ôl 7pm yn iawn a gallwch chi egluro'r rheswm, ond nid yw'n iawn peidio â gadael iddo wisgo'r hyn y mae ei eisiau neu gael ei hoff dorri gwallt, ac ati.

7. Eu gwneud yn ormod o feddal

Peth arall sy'n aml yn cael ei gamddeall gan rieni yw helpu eu plant i ddatrys pob problem yn eu bywyd. Mae rhieni yn aml yn cael eu gweld yn feddal tuag at eu plant ac eisiau iddyn nhw gael bywyd llawn rhwyddineb.

Ni fyddent yn rhoi unrhyw faich ar y plentyn hyd yn oed pe bai ei fân bethau fel glanhau ei ystafell ac ati.

Byddai gan y plentyn bellach ymdeimlad o sicrwydd ar ei gefn am yr holl fywyd sy’n golygu na fydd yn gallu dal baich y cyfrifoldebau wrth iddo dyfu i fyny.

Felly cadwch eich plant yn atebol i chi a’u hannog i ddysgu ‘datrys problemau’ gan eu gwneud yn feddyliwr beirniadol.

8. Dewis anghywir o gosb

Nid yw cosb ei hun yn beth drwg o gwbl. Mae'r broblem yn gorwedd yn y ffordd y mae'r rhan fwyaf o rieni yn deall y cysyniad o gosb heddiw.

Yn gyntaf oll, dylai fod trothwy o ba mor ddrwg y dylai rhiant gosbi hyd yn oed os mai dyna'r sefyllfa waethaf.

Yn ail, dylai fod ymwybyddiaeth o'r ffaith bod angen gwahanol fathau a lefelau o gosb ar wahanol grwpiau oedran o blant mewn perthynas â'r senario.

Er enghraifft, pe bai eich plentyn yn ei arddegau yn yfed alcohol dylech ei falu am rai dyddiau ac efallai y byddai'n iawn cymryd rhai moethau yn ôl.

Fodd bynnag, ni ddylai'r un gosb fod yno pe bai'n dod yn ôl adref awr yn hwyr na'r hyn a benderfynoch.

Casgliad

Mae magu plant yn waith caled ac mae'n bendant yn ymddangos bod yn rhaid i chi dalu sylw manwl i'r manylion neu fe allech chi ei golli.

Fodd bynnag, y gwir amdani yw bod yn rhaid i chi fod ychydig yn synhwyrol a sicrhau bod popeth yn cael ei ddilyn gan ddull rhesymegol.

Fel hyn ni fydd yn rhaid i chi gymryd tensiwn diangen a phwysau pethau di-nod yn eich rhianta. Hefyd, byddai hyn yn eich helpu i beidio â syrthio i gylchred o rhianta anghyson.

Wrth gwrs, yn union fel unrhyw broses bwysig arall, byddai gan rianta gwallau a mân broblemau mewn gwahanol ffurfiau fel ymwrthedd gan blant, ac ati.

Ond byddai hynny ond yn newid i fod yn broblem wirioneddol pan fyddai'r ymddygiad diffygiol yn parhau o'ch ochr chi am gyfnod hir a chyson.

Dylai rhianta weithio fel cydweithrediad y dylai'r rhiant fod yn ei arwain.

Ystyr; dylai'r rhieni sicrhau bod y plentyn yn deall popeth yn gywir ac yn ufuddhau'n gywir. Ac mae angen y camau cywir i'w rhoi ar waith hefyd.

Ranna ’: