8 Gwers Am Ysgariad Mae'n Rhaid i Chi eu Dysgu Cyn Symud Ymlaen

8 Gwers Am Ysgariad Mae Er efallai y byddwn yn swil rhag siarad am y peth, mae nifer yr ysgariadau yn cynyddu ar gyfradd uchel. Mae'r rhesymau dros ysgariad yn amrywio o achosion rhemp o barau'n twyllo i gyplau yn rhuthro i briodas cyn dod i adnabod ei gilydd yn dda.

Yn yr Erthygl hon

Maent yn sylweddoli yn ddiweddarach nad ydynt yn gydnaws ac yn y pen draw yn torri i fyny. Mae eraill yn ymladd dros gyfoeth a materion teuluol eraill. Mae'r rhesymau dros ysgariad yn angyfrifol.

Mae'r broses ysgaru yn hir ac yn flinedig. Dyma rai o'r awgrymiadau a allai eich helpu i ddeall y broses ac yn olaf symud ymlaen.

1. Nid yw'n hawdd

Daw ysgariad â thrawma emosiynol i'r ddau ohonoch. Mae hwn yn gyfnod nad oedd neb erioed wedi paratoi ar ei gyfer.

Mynnwch gefnogaeth gan weithiwr proffesiynol i osgoi mynd yn isel eich ysbryd. Mae croeso i chi ymddiried ynddynt a dweud wrthynt yn union sut rydych chi'n teimlo y broses ysgaru .

Gadewch i'ch teulu a'ch ffrindiau fod gyda chi yn ystod yr amser hwn. Credwch neu beidio, mae yna lawer o bobl sydd mewn gwirionedd yn malio.

Mae sicrhau eich bod yn gadael eich teimladau yn helpu i wella eich iechyd meddwl a seicolegol.

2. Sut i ddweud wrth y plant

Mae plant yn sensitif iawn ac yn anffodus, maent yn cael eu dal yn y canol mewn ysgariad. Sut ydw i'n dweud wrth y plant? Dyma'r cwestiwn mwyaf cyffredin a ofynnir gan rieni sy'n ystyried ysgariad.

Mae rhai o'r rhieni yn dewis ei gadw'n gyfrinach nes bod y broses wedi dod i ben. Fodd bynnag, nid dyma’r opsiwn gorau oherwydd, hyd yn oed pan nad ydynt yn gwybod beth sy’n digwydd, gallant synhwyro nad yw rhywbeth yn iawn.

Y peth gorau yw bod yn onest gyda nhw. Ceisiwch beidio â bod yn emosiynol amdano. Gwnewch iddyn nhw ddeall na fydd mam a thad yn byw gyda'i gilydd mwyach.

Peidiwch â cheg drwg y rhiant arall.

Mae angen i'r plant dyfu i fyny gan barchu eu tad hyd yn oed pan nad ydych chi'n byw gyda'ch gilydd. Os byddwch yn sylwi ar rywfaint o newid ymddygiad, ewch â nhw at seicolegydd er mwyn iddynt allu cael cymorth.

Sut i ddweud wrth y plant

3. Peidiwch â'i gadw'n gyfrinach

Pan fyddwch chi'n ofni bod pobl yn gwybod am eich ysgariad, mae'n effeithio arnoch chi'n fwy. Byddwch yn agored yn ei gylch a dywedwch wrth bwy bynnag sy'n gofyn i chi eich bod yn cael ysgariad. Peidiwch â gadael i'w siarad drwg amharu arnoch chi.

Canolbwyntiwch ar geisio symud ymlaen a chadw'ch plant yn ddiogel. Pan fydd pobl yn eich brandio fel rhiant sengl neu fethiant, gadewch iddo basio, byddant yn dod i ben gydag amser.

4. Dysgu sgiliau rheolaeth ariannol

Cofiwch y bydd gofyn i chi drin eich holl filiau yn unig. Efallai bod eich gŵr yn anfon rhywfaint o gymorth plant, ond ni fydd yn ddigon.

Os ydych chi wedi bod yn fam arhosiad gartref, ceisiwch gael swydd. Gallwch hyd yn oed roi cynnig ar weithio'n llawrydd fel y gallwch ennill mwy.

Nawr mae angen i chi gynilo mwy nag erioed oherwydd mae'r rhan fwyaf o ysgariadau fel arfer yn cael eu dilyn gan frwydr dan glo i'r plant yn y ddalfa. Mae angen i chi bod yn barod yn ariannol , rhag ofn

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

5. Edrychwch ar yr ochr fwy disglair

Dyma gyfle i chi wella eich edrychiad. Mae'r rhan fwyaf o fenywod yn dod yn llai awyddus i ofalu am briodi. Y rheswm yw bod ganddynt y cyfrifoldeb ychwanegol o ofalu am eu teuluoedd.

Nawr eich bod wedi ysgaru, peidiwch â thrigo arno. Mae'n bryd ichi wella'ch edrychiadau.

Pan fyddwch chi'n edrych yn dda, rydych chi'n fwy hyderus ac rydych chi'n teimlo'n well. Cymerwch amser i wneud ymarfer corff a bwyta'n iach; bydd hyn yn gwella eich lles cyffredinol.

Edrychwch ar yr ochr fwy disglair

6. Cymerwch wersi o'ch ysgariad

Maen nhw'n dweud y dylai pob profiad fod yn wers hyd yn oed pan mai poen yw'r athro. Dylai'r rheswm dros eich ysgariad ddysgu peth neu ddau i chi. Peidiwch â chondemnio eich hun fel achos y toriad.

Cofiwch fod pethau gwell i ddod. Os mai twyllo neu briodas ddifrïol oedd y rheswm dros ysgariad, rydych chi bellach wedi dysgu'r arwyddion sy'n dod cyn iddo waethygu.

Rydych chi'n dysgu nad ydych chi bob amser yn cael yr hyn rydych chi ei eisiau. Efallai na fyddwch chi'n cael eich swydd ddelfrydol na'r dyrchafiad rydych chi wedi bod yn ei wylio, ond mae hynny'n iawn.

7. Dysgwch werthfawrogi'r presennol

Ar ôl yr ysgariad, byddwch yn edrych yn ôl ar y cynlluniau a wnaethoch ar gyfer y dyfodol, a'r bywyd oedd gennych cyn i bethau ddechrau mynd tua'r de. Byddwch yn deall mai gwagedd yw'r cyfan.

Gwerthfawrogwch yr eiliadau sydd gennych chi nawr oherwydd mae yfory yn anrhagweladwy.

Mwynhewch bob eiliad o'ch bywyd, gofalwch amdanoch chi'ch hun a pheidiwch ag ofni caru eto .

Datgelodd ymchwil a gynhaliwyd ar barau priod 30% o'r merched wedi ysgaru rywbryd o amser. Nid yw bod yn ysgariad yn golygu na allwch garu eto, cofiwch, nid yw pawb yn debyg i'ch cyn.

Hyd yn oed os ydych chi'n dal yn chwerw am yr ysgariad, peidiwch â cheisio brifo'ch cyn oherwydd byddwch chi'n brifo'ch hun yn y broses.

8. Rydych chi'n deall eich bod chi'n gryfach

Pan gewch eich gadael ar eich pen eich hun heb neb i redeg ato bob tro y bydd gennych broblem, byddwch yn sylweddoli eich bod yn gryfach nag yr oeddech erioed wedi meddwl.

Byddwch chi'n gallu rheoli'ch amser a gofalu am eich plant, mynd i'r gwaith a hyd yn oed gymryd gwyliau o bryd i'w gilydd. Byddwch yn rhyfeddu o weld na fyddwch yn cael trafferth fawr.

Mae ysgariad yn brofiad trawmatig y dylid ei ystyried fel y dewis olaf yn unig. Mae'n effeithio ar y priod a'r plant a dylid ei drin yn ofalus. Os na allwch osgoi'r ysgariad, yna ewch â rhai gwersi gyda chi. Edrych ar fywyd mewn ffordd gadarnhaol ac aros yn gryf.

Ranna ’: