Beth yw'r Cyngor Gorau Ar Gyfer Gwahanu Cyplau?

Beth yw

Yn yr Erthygl hon

Mae gwahanu yn amser llawn straen. Rydych chi'n wynebu diddymiad posib eich priodas a gall popeth ddechrau teimlo fel maes brwydr.I rai cyplau, mae gwahanu yn rhagarweiniad i ysgariad. I eraill, mae'n ymgais olaf i achub eu priodas.

Ni waeth pa ochr o'r ffens rydych chi arni (neu hyd yn oed os nad ydych chi'n siŵr eto), bydd ein cyngor ymarferol ar gyfer gwahanu cyplau yn eich helpu i oroesi gwahanu a dod allan ohoni yn barod ar gyfer y cam nesaf yn eich bywyd.

Byddwch yn glir ynglŷn â'r hyn rydych chi ei eisiau

Ydych chi'n gwahanu oherwydd eich bod chi eisiau ysgariad yn y pen draw? Neu a oes angen amser arnoch i benderfynu a oes unrhyw obaith am eich priodas? Byddwch yn onest â chi'ch hun ynglŷn â pham rydych chi wir eisiau gwahanu - a byddwch yn onest â'ch partner hefyd.

Eisteddwch i lawr a siarad yn onest â'i gilydd. Ceisiwch wrando ac anrhydeddu safbwynt eich gilydd yn lle disgyn i frwydr. Mae angen i'r ddau ohonoch fod yn glir pam mae'r gwahaniad yn digwydd a'r canlyniad disgwyliedig.

Rhowch amser i'ch gilydd

Mae gwahanu yn boenus. Bydd llawer o emosiynau'n codi i'r ddau ohonoch, ac efallai y byddwch chi'n teimlo'n chwerw, yn ddig neu'n anobeithiol. Mae angen amser ar y ddau ohonoch i brosesu pa bynnag deimladau sy'n codi a gweithio drwyddynt yn eich ffordd eich hun.

Gall fod yn demtasiwn rhuthro gwahaniad neu roi amserlen arno, ond yn aml gall hynny ôl-danio a gadael i chi neu'ch partner deimlo'ch bod yn cael eich gwthio i wneud penderfyniad. Rhowch gymaint o amser i chi'ch hun a'ch partner ag sydd ei angen ar bob un ohonoch.

Gwneud cytundebau ar gyfer popeth

Cyn cychwyn eich gwahaniad, rhowch gytundebau ar waith ar gyfer popeth, gan gynnwys:

  • Lle bydd pob un ohonoch chi'n byw
  • Sut y byddwch yn rheoli cyfrifon banc ar y cyd
  • Sut y byddwch chi'n delio â biliau a rennir
  • Lle bydd eich plant yn byw
  • Hawliau ymweld
  • P'un ai i barhau â pholisïau yswiriant a rennir ai peidio

Y peth gorau yw ichi ymgynghori â chyfreithiwr pan fyddwch yn gwneud y cytundebau hyn.

Mae hefyd yn syniad da siarad â'i gilydd am y rheolau ynghylch dyddio. Efallai na fyddech chi'n hoffi'r syniad o ofyn teimladau eich partner amdano, ond oni bai eich bod chi'n hollol siŵr eich bod chi'n anelu am ysgariad, gallai dyddio yn ystod gwahaniad achosi rhwyg parhaol.

268 (2)Sicrhewch fod gennych gynllun ar waith

Mae wynebu gwahaniad yn frawychus. Ei gwneud yn haws arnoch chi'ch hun trwy gael cynllun ar waith ar gyfer popeth y gallwch chi feddwl amdano. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod ble byddwch chi'n byw, sut y byddwch chi'n rheoli gwaith, sut y byddwch chi'n talu am bopeth, a sut y byddwch chi'n delio ag anghenion ac apwyntiadau dyddiol eich plant.

Bydd llunio cynllun yn gwneud gwahanu yn llai brawychus ac yn sicrhau na fyddwch yn cael eich dal yn fyr gyda bil neu'n cael eich gorlethu â chyfrifoldebau.

Byddwch mor garedig ag y gallwch

Mae tensiynau'n rhedeg yn uchel yn ystod gwahaniad ac mae'n hawdd llithro i ymladd a sleifio at ei gilydd - ond ceisiwch beidio ag ildio i'r demtasiwn. P'un a ydych yn cymodi yn y pen draw neu'n symud ymlaen i ysgariad, mae mwy o densiwn a gwaethygu yn ddrwg i bawb sy'n gysylltiedig.

Ceisiwch fod mor garedig ag y gallwch a chofiwch, daw rhisglod eich partner o gael eich brifo a'ch dychryn hefyd. Os yw pethau'n mynd yn rhy llawn amser, gwyddoch pryd i dynnu'ch hun o drafodaeth wresog, a chofiwch roi amser i'ch hun ymdawelu cyn ymateb.

Peidiwch â cheisio eu newid

Os yw'ch partner yn hwyr yn gronig nawr, nid yw gwahanu yn mynd i wneud iddynt newid. Os yw eu diffyg diddordeb ym mywyd beunyddiol eich plant yn un o’r rhesymau rydych chi am gael y gwahaniad, ni fydd bwrw ymlaen ag ef yn eu gwthio i newid eu hymddygiad.

Canolbwyntiwch ar y ffordd orau i chi drin eich partner fel y maen nhw ar hyn o bryd. Byddwch yn garedig ac yn dosturiol ond peidiwch â derbyn ymddygiad gwenwynig. Tynnwch lun o'ch ffiniau eich hun fel y gallwch gael rhyngweithio iach.

Os ydych chi'n ystyried cymodi, byddwch yn onest â chi'ch hun ynglŷn ag arferion ac arferion eich partner, a'r hyn y gallwch chi fyw ag ef - ni fydd ceisio eu newid yn gwneud y naill na'r llall ohonoch chi'n hapus.

Byddwch yn onest gyda'ch plant

Mae plant yn gwybod beth sy'n digwydd, hyd yn oed os nad ydyn nhw'n deall y manylion. Byddwch yn onest â nhw am yr hyn sy'n digwydd. Cofiwch mai'r hyn sydd ei angen ar eich plant ar hyn o bryd yw gwybod bod y ddau riant yn eu caru ac y byddan nhw yno iddyn nhw bob amser, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cyfleu hynny iddyn nhw.

Mae gwahaniaeth rhwng rhoi gwybod i'ch plant a'u llusgo i'ch drama. Peidiwch â badmouth eu rhiant arall, na dibynnu arnyn nhw am gefnogaeth emosiynol. Maen nhw angen i chi fod yno ar eu cyfer, nid y ffordd arall.

Edrych ar ôl eich hun

Mae angen cefnogaeth a hunanofal da arnoch chi ar hyn o bryd. Hyderwch yn eich ffrindiau neu aelodau o'ch teulu mwyaf dibynadwy a pheidiwch â bod yn swil ynglŷn â gadael iddyn nhw wybod beth fyddai o gymorth i chi ar hyn o bryd. Ystyriwch weld therapydd os oes gennych lawer o deimladau y mae angen i chi weithio drwyddynt.

Bydd bywyd yn debygol o fod yn brysur iawn ac yn straen wrth i chi symud i wahanu. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynnwys peth amser i edrych ar ôl eich hun bob dydd, hyd yn oed os mai dim ond 15 munud yw darllen llyfr neu gael ychydig o awyr iach. Cadwch gyfnodolyn i weithio allan eich teimladau a chael rhai o'ch pryderon allan o'ch pen ac ar bapur.

Mae gwahanu yn anodd. Defnyddiwch ein cyngor gwahanu cyplau i lyfnhau'ch ffordd fel y gallwch ganolbwyntio ar iachâd a symud ymlaen.

Ranna ’: