A yw Merched Angen Mwy o Ddynion neu I'r gwrthwyneb?

A yw Merched Angen Mwy o Ddynion neu I Mae diwylliant, miloedd o flynyddoedd o hanes a ffactorau economaidd-gymdeithasol yn dal i ddylanwadu'n gryf ar safle person yn y gymdeithas heddiw. A dim ond yn naturiol i'r agweddau hyn gael gafael pwerus ar fenywod a dynion fel ei gilydd. Wedi'r cyfan, nid yw'n orchest hawdd dianc o'ch cysylltiadau teuluol hyd yn oed yn y presennol.

Cyn hawl menywod i bleidleisio, a’u rhyddid i astudio mewn prifysgolion ar yr un sail â’u rhyw arall, roedd eu rôl mewn cymdeithas wedi bod yn dra gwahanol. Nid yn unig yr oeddent yn ddibynnol ar ddynion, roedd yr ychydig gyfleoedd a gawsant bron bob amser wedi awgrymu perthynas ag aelod o'r rhyw gwrywaidd. Ar wahân i freninesau a chwyldroadwyr, roedd merched yn gyffredinol yn cael eu dal ar dennyn dynn.

Felly, mae gorfod trafod a oes angen dynion fwy neu lai ar fenywod yn bwnc anodd ei drin hyd yn oed os ydym am ystyried y newidiadau niferus ac effeithiol sydd wedi digwydd. Yn ystod y 100 mlynedd diwethaf, fwy neu lai, mae’r newid cataclysmig wedi digwydd i’r rhyw wannach, gan fod yn well gan ddynion annerch merched yn ddirmygus yn y gorffennol. Ac, hyd yn hyn, mae'n ymddangos nad yw merched mor wan ag y dymunai dynion iddynt gredu ac maent yn gwneud yn eithaf da yn gwneud lle iddynt eu hunain yn y gymdeithas bresennol.

Mae'n rhaid i fenywod wynebu anfanteision penodol mewn rhai achosion

Yn anffodus, mae llawer o achosion o hyd lle mae menywod yn cael eu rhoi dan anfantais o blaid dynion. Os ystyriwch hynny, o’r neilltu hawliau dynol, democratiaeth a chyfyngiadau, mae yna biliwn o leoedd o hyd lle mae menywod yn dal i gael eu talu llai am yr un sefyllfa waith â dyn, yna mae’n gwbl amlwg nad yw pethau eto fel y dylent fod. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o fenywod yn dyfalbarhau ac maent bellach yn annibynnol yn ariannol, sy’n caniatáu llawer iawn o gyfleoedd iddynt a oedd unwaith yn annirnadwy.

I rai merched, mae hen arferion yn marw'n galed

Nid oes unrhyw broblem yn awr i fenyw gael swydd â chyflog uchel a fforddio gofalu amdani'i hun ac eraill yn hamddenol. Fodd bynnag, mae hen arferion yn marw'n galed ac mae yna lawer o fenywod o hyd sy'n dewis cael gofal gan eu cymheiriaid gwrywaidd. Yn gyffredinol, mae mwy o fenywod o hyd yn cael eu cynnal gan ddynion na dynion sy'n dibynnu ar fenywod am fywoliaeth. Mae hyn yn ein harwain i gredu, yn ariannol, nad yw menywod eto wedi dod i arfer yn llwyr â’r cysyniad o beidio â bod angen dyn i ddibynnu arno am arian. Ond, nid yw hynny'n berthnasol i'r mwyafrif o fenywod, ac yn rhyfedd ddigon mae'n ymddangos bod dynion yn fwy anfodlon yn gymdeithasol ac yn emosiynol heb bartner benywaidd nag fel arall.

I rai merched, mae hen arferion yn marw

Mae delio â bywyd sengl yn ymddangos yn anoddach i ddynion

Er ei fod yn wirionedd a dderbynnir yn unfrydol bod dynion a merched yn cwblhau ei gilydd ac yn hapusach i fod mewn perthynas nag i fod ar eu pen eu hunain, mae'n ymddangos yn anoddach i ddynion ddelio â bywyd sengl nag i fenywod.

Mae'n ymddangos bod pobl sydd wedi ysgaru â phlant yn gorfodi'r gred hon gan fod dynion yn cael amser anoddach i reoli'r tasgau a oedd unwaith yn cael eu dirprwyo i fenywod yn unig, mamau yn arbennig. Anaml y gwelwch atad sengldelio'n hawdd â materion cartref a magu plant ar ei ben ei hun tra bod nifer o bobl o hydmamau senglallan yna sy'n gwneud mwy na da wrth wynebu anawsterau rhiant sengl sy'n magu eu plant.

Edrychwch ar eich neiniau a theidiau a byddwch yn sylwi ar ffenomen debyg pan ddaw i lawr i wŷr gweddw yn gallu gofalu amdanynt eu hunain. Faint o hen wŷr gweddw gwrywaidd sy'n gallu cynnal bywyd sefydlog a boddhaus ar ôl colli eu priod o gymharu â gwŷr gweddw benywaidd? A faint ohonyn nhw sy'n dibynnu mwy ar gymorth allanol?

Cynhaliwyd astudiaethau ac mae dynion sengl yn waeth eu byd na merched sengl. Yn ystadegol, mae gan ddynion nad ydynt yn briod risgiau uwch o ddod yn alcoholigion, icam-drin sylweddauyn gyffredinol, gyrru'n gyflymach a chael mwy o ddamweiniau a bywydau di-hid ac anghynhyrchiol nag y mae menywod yn ei roi yn yr un sefyllfaoedd. Felly, mae'n ymddangos, o safbwynt emosiynol, bod dynion angen mwy o fenywod i gyflawni bywyd sefydlog nag i'r gwrthwyneb. Er bod menywod yn cael amser anodd bod ar eu pen eu hunain neu heb bartner rhamantus, mae'n ymddangos bod dynion yn cael llawer anoddach ar ôl oedran penodol. Ac, o gymharu â’r newidiadau y mae dyn yn eu cyflwyno i fywyd menyw, mae’r rhai y mae menyw yn eu hachosi i fywyd dyn yn aml yn fwy cadarnhaol yn gyfan gwbl.

Mae’n anodd cymhwyso’r casgliad hwn i unigolyn penodol, ond eto mae’n amlwg bod y rheol fwyafrifol yn pwysleisio bod angen menywod yn fwy nag i’r gwrthwyneb ar ddynion a, gyda’r ffordd y mae pethau’n parhau i newid, mae tebygolrwydd uchel i gredu y bydd hyn yn digwydd. hyd yn oed yn fwy felly yn y dyfodol. Yr unig sicrwydd sydd ar ôl yw bod angen ei gilydd ar ddynion a merched, er i raddau gwahanol.

Ranna ’: