Arbedwch Eich Perthynas Gyntaf - Gwyliwch rhag Y 10 Camgymeriad Hyn!

Arbed Eich Perthynas Gyntaf Camgymeriadau yw'r bont rhwng profiad a'r broses ddysgu. Mae camgymeriad yn elfen hanfodol o ddysgu, tyfu a phrofi unrhyw beth sy'n werth ei gofio mewn bywyd.

Yn yr Erthygl hon

Rydyn ni bob amser yn dueddol o gofio'r tro cyntaf i ni brofi rhywbeth, y tro cyntaf i ni fynd i'r ysgol, y tro cyntaf i ni fynd i feicio ar ddwy olwyn, ein ffrind cyntaf, ymladd cyfreithlon cyntaf gyda'n rhieni, ein celwydd cyntaf.

Ein perthynas ramantus gyntaf

Popeth a wnawn yn ein bywyd, roedd tro cyntaf iddo. Mae’r amser hwnnw’n bwysig oherwydd rydym yn amlach na pheidio yn gwneud camgymeriadau yr ydym yn difaru am funud ond yn dysgu cymaint yn y pen draw.

Wrth i ni heneiddio, mae'r profiadau rydyn ni'n ceisio eu dechrau yn wahanol.

Rydyn ni'n dechrau tyfu rhyw fath o atyniad rhamantaidd tuag at rai pobl yn ein bywydau sydd, yn anaml iawn, yn arwain at flodeuo perthynas lwyddiannus, tymor hwy ac yn aml yn dod i ben yn dorcalonnus i un neu'r ddau o'r partïon dan sylw.

Mae demograffeg, rhesymau a chwrs perthynas pawb yn wahanol. Fodd bynnag, mae rhai camgymeriadau yr ydym i gyd yn eu gwneud. Roedd camgymeriadau'n ailadrodd mor gyffredin fel y byddai'n hawdd ffurfio tueddiad trwy edrych ar berthynas gyntaf llawer o bobl.

Os gallwch chi uniaethu ag un neu fwy, mae'n gwbl normal ac yn iawn. Bwriad y darn hwn o ysgrifennu yw cynorthwyo'r rhai mewn perthynas i sylweddoli i ble y maent yn mynd os ydynt yn gwneud camgymeriadau tebyg ac i'r rhai sy'n bwriadu mynd i mewn i berthynas osgoi'r camgymeriadau hyn ar gyfer perthynas lwyddiannus ac ystyrlon.

Camgymeriadau mae pawb yn eu gwneud yn eu perthynas gyntaf:

1. Seddi eich ffrindiau ar y fainc gefn

Pob un ohonomeisiau treulio cymaint o amser gyda'n partneryn ystod cyfnod mis mêl y berthynas - y cam lle mae'n enfys a gloÿnnod byw, testunau ciwt drwy'r dydd, canmoliaeth ddiddiwedd, ystumiau melys, pigau bach a phopeth yn braf.

Fodd bynnag, gall cefnu ar eich ffrindiau a pheidio â rhoi amser iddynt neu eu cadw i ymgysylltu yn ystod y cwrs hwn fod yn anfanteisiol ac yn dwp yn y dyfodol.

Waeth pa mor mewn cariad rydych chi'n teimlo, mae angen eich ffrindiau arnoch chi i'ch helpu chi gyda'r berthynas a phroblemau eraill gydag amser, ac os byddwch chi'n eu colli tua'r cychwyn cyntaf, ni fydd gennych chi unrhyw un i ddisgyn yn ôl iddo.

2. Gor-hybu'r berthynas

Mae dweud wrth eich ffrindiau a'ch teulu yn ddealladwy ond yn ddiangenarddangosiad cyhoeddus o anwyldeba gall rhoi cyhoeddusrwydd iddo ar draws y cyfryngau cymdeithasol gael rhai ôl-effeithiau difrifol.

Mewn achos o dorri i fyny, nawr mae'r byd i gyd eisiau gwybod pwy ddympiodd pwy a beth yw'r te go iawn.

3. Rhoi gormod yn rhy fuan

Gall rhuthro i mewn i berthynas a datgelu yn rhy gyflym ddileu'r elfen o syndod a datgelu araf.

Yn yr un modd â'r dywediad mae cynefindra yn magu dirmyg, sy'n golygu unwaith y byddwch chi'n dod i adnabod llawer am rywun mewn cyfnod byr iawn o amser, nid ydych chi'n barod am yr holl fagiau maen nhw'n dod gyda nhw gan arwain at doriadau cynamserol.

Gall rhuthro i mewn i berthynas a datgelu

4. Bygwth terfynu y berthynas yn mhob ymladdfa

Mae perthynas yn fargen ddifrifol a gall bygwth torri i ffwrdd ym mhob dadl neu frwydr achosi teimladau o fri.

Mae’n bosibl y bydd eich partner yn teimlo eich bod yn cymryd y berthynas a nhw’n ganiataol ac efallai y bydd yn ei gohirio eu hunain oherwydd nad ydynt yn gweld unrhyw obaith yn y berthynas.

5. Peidio â chyfaddef eich bod yn anghywir

Mae cadw'ch ego uwchben eich perthynas yn un o'r prif bethaurhesymau dros chwaluyn yr oes hon.

6. Cymharu eich perthynas ag eraill

Mae pob perthynas yn unigryw fel y bobl sydd ynddi ac felly, gall edrych ar eraill a chymharu'ch perthynas â'u perthynas nhw gael effaith ddifrifol ar eich perthynas.

Ni allwn weld y problemau y mae pobl eraill yn eu hwynebu ac yn eu goresgyn.

Gwyliwch hefyd: Sut i Osgoi Camgymeriadau Perthynas Cyffredin

7. Bod yn fas

Mae mesur cariad eich partneriaid tuag atoch chi yn ôl faint o ddeunydd rydych chi'n ei gael allan ohonorheswm pam fod cymaint o berthnasoedd yn dod i ben.

Nid yw modrwy diemwnt, ffôn ffansi na dillad yn fesur o gariad. Yn ôl y rhesymeg honno, dim ond pobl gyfoethog fydd yn gallu caru eu partner.

8. Aberthu eich uchelgeisiau

Trablaenoriaethu eich perthynasyn bwysig, gall aberthu eich anghenion, nodau ac egwyddorion eich hun yn y broses niweidio chi yn y tymor hir.

Canolbwyntiwch ar eich dyfodol eich hun a pheidiwch â gadael i unrhyw beth amharu ar eich nodau hirdymor.

9. Mynd yn rhy gaeth

Mae ymlyniad yn naturiol mewn unrhyw berthynas ond gall anadlu gwddf eich partner a cheisio sylw 24/7 yrru'ch partner oddi wrthych.

Mae angen ein gofod a'n hamser personol ein hunain ar bob un ohonom, ac fe'ch cynghorir i fod yn ymwybodol o gysur eich partner.

10. Llusgo ar y berthynas fel pwysau marw

Ar adegau, mae'r holl arwyddion yn union o flaen ein llygaid, ac rydym yn methu â'u hadnabod. Os yw'ch perthynas yn teimlo fel rhwymedigaeth os nad oes cariad, cefnogaeth, ymlyniad a dealltwriaeth, mae'n well dod â hi i ben na'i llusgo ymlaen er gwaethaf y ffaith ei bod wedi methu, fel arall gall ddod yn wenwynig aperthynas afiach.

Mae'r 10 awgrym hyn yn sicr yn mynd i helpu'ch perthynas i bara'n hirach er nad oes gennych unrhyw brofiad blaenorol o fod mewn perthynas.

Ranna ’: