Awgrymiadau a Thriciau Ffotograffau Cyn Priodas i Gyplau

Pâr sydd Newydd Briod yn Ymgyrchu Ffotograffau Priodas Ar Ochr y Traeth

Yn yr Erthygl hon

Yn union fel y mae taith o fil o filltiroedd yn dechrau gydag un cam, mae priodas hapus yn dechrau gyda sesiwn ffotograffau anhygoel cyn priodas.

Yn wir, mae sesiwn ffotograffig drefnus cyn priodas yn cychwyn ar y naratif o gwpl cariadus ac yn dal yr eiliadau o addoli sy'n atseinio ar hyd yr oesoedd i gadw dau. eneidiau cariadus gyda'i gilydd yn amser helbul.

Ffynhonnell[Lluniau adneuo]

Ffotograffau cyn priodas yw prif ffrwd y blynyddoedd diwethaf , ac nid am ddim – mae mwy a mwy o barau yn sylweddoli manteision sesiwn tynnu lluniau cyn priodas yn ogystal â'r harddwch ei hun.

Mae'n ffordd dda o sefydlu bond gyda'r ffotograffydd, ei baratoi ar gyfer dydd y briodas , yn ogystal â chreu gosodiadau, a dewis lleoliadau ar gyfer y sesiwn lluniau priodas.

Mae syniadau llwyddiannus photoshoot cyn priodas ar gyfer cyplau yn bot mawr o egni, ysbrydoliaeth, a phŵer cariadus ... y pot y gallwch ei agor unrhyw bryd i ail-fyw'r atgofion agos-atoch a'ch cydiodd unwaith ac am byth.

Wedi dweud hynny, ni allwch ddibynnu ar y ffotograffydd yn unig gan mai synergedd y ddau sy'n creu'r campwaith bob amser.

P'un a ydych chi'n defnyddio ystumiau tynnu lluniau traddodiadol, lluniau ffasiwn , lluniau hudolus, neu unrhyw beth arall, mae'r dyn y tu ôl i'r camera yn gwneud y rhan fwyaf o'r swydd, ond eich un chi yw'r gair olaf bob amser i siarad, a dyna pam y dylech ddysgu'r rhaffau ymlaen llaw.

Heb ragor o wybodaeth, gadewch i ni fynd yn syth at yr awgrymiadau i wneud i chi gyd fynd ati i ddal y harddwch a'r cariad yn byrlymu rhyngoch chi'ch dau.

Gwyliwch hefyd:

Cymerwch eich amser i ddewis yr arddull a'r lleoliad

Glynu at un arbennig arddull mewn lluniau cyn priodas yn ddull eithaf llwyddiannus . Dyma'r syniadau y gallwch eu dewis yn dibynnu ar y lleoliad, y tymor, y gyllideb a'r dewisiadau:

1. Natur

Mae cariadon natur ac anifeiliaid wrth eu bodd â lluniau o lyn/traeth/glan y môr, lluniau gydag anifeiliaid anwes/ceffylau, a hyd yn oed lluniau tanddwr.

Mae lluniau cyn-briodas cynhenid ​​​​yn wirioneddol ramantus oherwydd nid oes dim yn edrych yn fwy ciwt ochr yn ochr â chwpl cariadus na march fonheddig, coeden fawreddog, neu bili-pala lliwgar.

Argymhellir -Cwrs Cyn Priodas Ar-lein

2. Nos

Pan ddaw cysgodion y nos i mewn, mae popeth yn edrych yn wahanol. Mae egin nos yn arbennig iawn ac yn gwbl angenrheidiol i'r rhai sy'n caru dirgelwch y tywyllwch.

Ar ben hynny, nid oes unrhyw siawns bod gan unrhyw un o'ch ffrindiau luniau tebyg. Mae ffotograffiaeth nos yn anoddach i ddynion camera, ond mae'n gwbl werth yr ymdrech.

Ffynhonnell[Lluniau adneuo]

3. Diwylliant

Mae arddangos gwreiddiau diwylliannol mewn sesiwn tynnu lluniau cyn priodas yn syniad poblogaidd, ond mae'n dal i weithio gan fod cymaint o wahanol bobloedd ar ein planed y gallwch chi bob amser fod yn unigryw yn eich ffordd eich hun.

Dewiswch y lleoliad cywir , yn ddelfrydol oddi ar y trac wedi'i guro, ac argraffnod y naws naturiol yn y lluniau.

4. Ffasiwn

Mae lluniau hudolus yn wych i'w cyfleu rhywioldeb a thân yn eich perthynas .

Mae esgidiau sawdl uchel, steil gwallt soffistigedig, minlliw coch, amrannau hir, ac edrychiad demtasiwn ar y briodferch a'r tuxedo solet ac esgidiau du sgleiniog ar y priodfab yn creu ensemble deniadol, hudolus ac yn dod yn 'y peth hwnnw' rhyngoch chi'ch dau am y gweddill. o'ch bywyd.

Ffynhonnell[Lluniau adneuo]

5. Glaw

Os yw'r awydd i uno â natur ac anadlu emosiynau cynnil i'ch sesiwn tynnu lluniau cyn priodas yn ennill y parodrwydd i aros yn gynnes ac yn gyfforddus, efallai y bydd ychydig ddwsinau o luniau glawog a dynnwyd ar ddiwedd y sesiwn yn amhrisiadwy.

Mae glaw yn dirlawn lluniau gyda therfysg, gwrthryfel, angerdd , a phwy a wyr faint o emosiynau eraill nad oes gennym unrhyw gyfle i'w profi yn ein bywyd bob dydd.

Ffynhonnell[Lluniau adneuo]

Pwysig: Efallai y bydd gan y ddau ohonoch farn wahanol ar eich sesiwn tynnu lluniau cyn priodas.

Y ffordd orau i fynd felly yw creu stori hir gydag un arddull yn trawsnewid yn raddol i'r llall a thrwy hynny adrodd naratif o ddau olwg byd gyferbyniol wedi'u cyfuno'n ysgogiad bythol, bythol o harddwch, angerdd a chariad.

Ffynhonnell[Lluniau adneuo]

Rhai agweddau hollbwysig

Mae'r arddull photoshoot a lleoliad yn dod ymlaen fel arfer - prin y gellir dewis un yn annibynnol. Ond nid yn unig hynny – mae mwy o agweddau i’w hogi:

Adrodd straeon

Y peth cyntaf sy'n dod i'ch meddwl pan fyddwch chi'n meddwl sut i wneud sesiwn ffotograffau dda cyn priodas yw personoliaethau. Ac mae'n anodd anghytuno.

Meddyliwch beth sy'n eich gwneud chi'n ddau yn arbennig, beth sy'n eich uno chi; myfyrio ar yr eiliadau mwyaf gwerthfawr i'w darlunio.

Yr stori cyn priodas gall ddechrau yn y man lle gwnaethoch gyfarfod/cafodd eich gwyliau cyntaf/lle gwnaed y cynnig, ac ati.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darlunio'ch nodweddion - ewch â'ch hoff ddillad gyda chi, gwnewch eich hoff steil gwallt, ac ati. Ceisiwch osgoi bod yn hollol wahanol i gadw'r cysylltiad â'ch hunain mewnol.

Ffynhonnell[Lluniau adneuo]

Tymor ac arddull

Ni allwch dynnu lluniau haf yn y gaeaf ac fel arall, neu o leiaf bydd yn rhaid i chi saethu mewn stiwdio.

Yn yr un modd, rydych yn sicr o gael amser caled yn tynnu lluniau mewn mannau twristaidd neu leoliadau poblogaidd yn ystod y tymor brig.

Yn olaf, dylai eich steil weddu i'r tywydd (Yn gyffredinol, nid yw'r tywydd yn fawr oherwydd gallwch chi ohirio'r sesiwn tynnu lluniau cyn y briodas, ond mae bob amser yn well dilyn y rhagolygon ac osgoi costau ychwanegol).

Pris

Gallai cydbwyso cyllidebau priodas a chyn priodas fod yn rhan heriol gan nad oes neb eisiau aberthu ansawdd na nifer y lluniau i'w tynnu.

Nid yw hyn yn golygu na ddylech chwilio am ffyrdd o wneud hynny arbed arian ar ffotograffydd priodas .

Fodd bynnag, nid oes gennych unrhyw ffordd arall ond dod o hyd i gyfran a fyddai'n gweddu i chi a'r ffotograffydd.

Ymchwilio i ddewis y ffotograffydd cywir

Dyn Golygus Gyda Camera Gyda Natur

Gan eich bod eisoes wedi dewis yr arddull a gosod y gyllideb, mae bellach yn haws dewis y ffotograffydd. Dyma ychydig o awgrymiadau ar y mater:

1. Gall dechreuwyr gyda phortffolios cryf fod yn fargen

Er bod ansawdd uwch fel arfer yn golygu talu pris uwch, nid yw'r gydberthynas bob amser yn wir gan fod cannoedd o amaturiaid dawnus heb dagiau pris trwm ar eu gwasanaethau.

Os nad yw eich cyllideb yn caniatáu ichi wneud hynny llogi ffotograffydd proffesiynol llawn sêr , chwiliwch am berlau heb eu gwerthfawrogi ar Pinterest, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, a Snapchat – sgimiwch drwy'r portffolios o awduron sy'n gofyn dim mwy nag y gallwch chi ei fforddio, ac efallai bod lwc yn gwenu arnoch chi.

2. Enghreifftiau perthnasol yn unig sydd o bwys

Efallai y bydd un a'r un dyn camera yn dda am ddarlunio un arddull a sugno arddull arall. Felly, peidiwch â thrafferthu crwydro drwy’r casgliad cyfan – canolbwyntiwch ar yr hyn sy’n berthnasol yn unig.

Gwerthuswch ansawdd ychydig o sesiynau tynnu lluniau tebyg i gael syniad o'r hyn i'w ddisgwyl o'ch lluniau yn y dyfodol.

Ystyriwch yr eitemau diweddaraf yn y portffolio ers i ddulliau newid, ac efallai na fydd hen enghreifftiau yn cynrychioli'r hyn rydych ar fin ei gael.

Ffynhonnell[Lluniau adneuo]

3. Trefnwch gyfarfod personol

Peidiwch byth â llogi ffotograffydd nes i chi gwrdd yn bersonol, hyd yn oed os yw ei bortffolio wedi tynnu'ch gwynt.

Weithiau mae'n digwydd hynny cyfathrebu rhyngbersonol , osgo, a phethau anodd iawn na ellir eu datgelu ond yn ystod cyswllt personol yn gwneud gwahaniaeth.

Felly, peidiwch â rhoi'r drol o flaen y ceffyl - cymerwch eich amser i ddeall y bersonoliaeth rydych chi'n mynd i weithio gyda hi.

Cymerwch seibiant cyn y saethu

Mae miliwn o bethau i'w trefnu a hyd yn oed mwy o arlliwiau i'w llyfnhau cyn y sesiwn tynnu lluniau, ond mae'n rhaid i chi fod mewn cyflwr da a gyda hwyliau da ar yr union ddiwrnod hwnnw oni bai eich bod am edrych wedi gorweithio ar y lluniau sydd i fod i ailgynnau rhywbeth a allai fod. ar goll yn y blynyddoedd i ddod.

Cymerwch egwyl o leiaf ychydig ddyddiau cyn y saethu. Mae Photoshop yn gwneud rhyfeddodau, ond nid oes ganddo'r pŵer i droi gwên ffug yn un go iawn, yn ogystal â'i fod yn analluog i ddirlawn eich lluniau gyda syndod, mwynhad, a chariad y dylai pob un fod yn helaeth.

Ffynhonnell[Lluniau adneuo]

Ffordd dda o ymlacio ac ysbrydoli yw pori trwy gasgliadau o luniau priodas ar stociau lluniau.

Ymhlith miliynau o luniau priodas yn Pixabay, Getty Images, Depositphotos, ac ystorfeydd eraill, byddwch yn bendant yn dod o hyd i rai sy'n cyffwrdd â'ch calon ac y gellir eu hailadrodd yn eich sesiwn tynnu lluniau.

Ymddiried yn eich ffotograffydd

Mae'r person rydych chi wedi'i ddewis yn weithiwr proffesiynol, iawn? Os felly, nid yw ond yn rhesymol ymddiried yn ei brofiadau yn yr ardal.

Yn sicr, does dim angen rhoi’r gorau i’ch syniadau, ond byddwch yn ddigon caredig i adael i’ch dyn camera fireinio’r rheini.

Cadwch at ei gyngor ar leoliad, addurno, amser saethu, ystumiau, golygiadau, a mwy o bethau bach gan eu bod eisoes wedi'u profi gan ymarfer, nid y deunydd damcaniaethol rydych chi wedi'i ddarllen.

Ers ymarfer yn gwneud perffaith , nid theori, nid oes gennych unrhyw reswm i ddrwgdybio eich ffotograffydd.

Lapiwch

Er y gall syniadau ffotograffiaeth creadigol cyn priodas fwyta cyfran deg o'ch cyllideb, mewn byd hynod gystadleuol a hyd yn oed yn fwy amlbwrpas o saethu lluniau priodas, mae lle i symud bob amser.

Nid oes rhaid i chi o reidrwydd logi ffotograffydd enwog i gael yr hyn rydych chi ei eisiau: cyn belled â'ch bod chi'n barod i dreulio'ch amser a'ch ymdrechion ar baratoadau, mae gennych chi gyd gyfle i ysgrifennu ac anfarwoli stori dwy galon gariadus yn eich unigryw. modd.

Ranna ’: