Addunedau Priodas Hardd Nid ydych chi eisiau eu colli

Priodas Grefyddol Hardd Yn Addunedu Na Fyddwch Chi Eisiau Ei Goll

Yn yr Erthygl honA fyddwch chi'n ysgrifennu'ch addunedau priodas eich hun, neu a fyddwch chi'n defnyddio un o'r rhai rhamantus, hardd hyn addunedau priodas grefyddol ?Yn yr erthygl hon, byddwch yn darllen am rai o'r addunedau priodas grefyddol harddaf allan yna. Gallant hefyd fod man cychwyn da i chi os ydych chi'n dymuno ysgrifennu'ch addunedau priodasol hardd eich hun.

Gall fod yn ffordd wych o ymgorffori addunedau priodas traddodiadol yn eich priodas anhraddodiadol. Felly dyma hi, rhestr o addunedau priodas crefyddol, hardd am eich ysbrydoliaeth a'ch gwybodaeth.Adduned briodas Brotestannaidd


sut i gadw perthynas pellter hir yn fyw

Un o'r addunedau protestio yw'r mwyafrif o addunedau priodas adnabyddus. Mae'n debyg eich bod wedi ei glywed mewn ffilmiau lle mae'r cwpl hapus yn priodi o'r diwedd.

“Rydw i, ___, yn mynd â chi, ___, i fod yn ŵr / gwraig briod i mi, i gael ac i ddal, o'r diwrnod hwn ymlaen, er gwell, er gwaeth, yn gyfoethocach, yn dlotach, mewn salwch ac iechyd, i garu ac i i goleddu, hyd angau gwna ni ran, yn ol ordinhad sanctaidd Duw; ac at hynny yr addawaf di fy ffydd i chwi. ”Adduned briodas Lutheraidd

“Rydw i, ______, yn mynd â chi, ______, i fod yn wraig / gŵr i mi, a’r pethau hyn rwy’n addo ichi: byddaf yn ffyddlon i chi ac yn onest â chi; Byddaf yn parchu, yn ymddiried, yn helpu ac yn gofalu amdanoch chi; Byddaf yn rhannu fy mywyd gyda chi; Fe faddeuaf ichi fel yr ydym wedi cael maddeuant; a cheisiaf gyda chi yn well ddeall ein hunain, y byd a Duw; drwy’r gorau a’r gwaethaf o’r hyn sydd i ddod, nes bod marwolaeth yn ein rhan ni. ”

Adduned briodas Hindŵaidd

“Gadewch inni gymryd y cam cyntaf i ddarparu diet maethlon a phur i'n cartref, gan osgoi'r bwydydd hynny sy'n niweidiol i fyw'n iach.

“Gadewch inni gymryd yr ail gam i ddatblygu pwerau corfforol, meddyliol ac ysbrydol.

“Gadewch inni gymryd y trydydd cam i gynyddu ein cyfoeth trwy ddulliau cyfiawn a defnydd priodol.

“Gadewch inni gymryd y pedwerydd cam i gaffael gwybodaeth, hapusrwydd a chytgord erbyncariad ac ymddiriedaeth ar y cyd.

“Gadewch inni gymryd y pumed cam fel ein bod yn cael ein bendithio â phlant cryf, rhinweddol ac arwrol.

“Gadewch inni gymryd y chweched cam ar gyfer hunan-ataliaeth a hirhoedledd.

“Yn olaf, gadewch inni gymryd y seithfed cam a bod yn wir gymdeithion ac aros yn bartneriaid gydol oes erbyn y cam hwn.

Adduned briodas Babyddol

“Rydw i, ____, yn mynd â chi, ____, i fod yn wraig / gŵr i mi. Rwy'n addo bod yn driw i chi mewn amseroedd da ac mewn drwg, mewn salwch ac iechyd. Byddaf yn dy garu ac yn dy anrhydeddu holl ddyddiau fy mywyd. ___, cymerwch y fodrwy hon fel arwydd o fy nghariad a fy ffyddlondeb yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. ”

Darllen mwy: - Arweiniad i Addunedau Priodas Catholig

Adduned briodas Fwslimaidd

I'r mwyafrif o Fwslimiaid, mae'n anghyffredin adrodd addunedau. Yn lle hynny, maen nhw'n talu sylw i eiriau'r imam, sy'n siarad am ystyr priodas a chyfrifoldebau'r 'newlyweds' i Allah a'i gilydd.


syndrom gadael spousal

Ar ddiwedd y ddefod hon, mae'r cwpl yn cydsynio i ddod yn ŵr a gwraig cyn iddynt gael eu bendithio gan y gynulleidfa.

Yn achos bod y priodfab a'r briodferch Mwslimaidd yn adrodd adduned, mae'n mynd rhywbeth fel hyn:

Priodferch: “ Rydw i, ___, yn cynnig i chi fy hun mewn priodas yn unol â chyfarwyddiadau'r Quran Sanctaidd a'r Proffwyd Sanctaidd, bydd heddwch a bendith arno. Rwy'n addo, mewn gonestrwydd a chyda didwylledd, i fod yn wraig ufudd a ffyddlon i chi. ”

Priodfab: “ Rwy'n addo, mewn gonestrwydd a didwylledd, i fod yn ŵr ffyddlon a chymwynasgar i chi. ”

Adduned briodas Iddewig

“Wele, fe'ch cysegrwyd i mi gyda'r fodrwy hon yn ôl deddfau Moses ac Israel. Yr wyf yn dy fradychu wrthyf fy hun am byth; Yr wyf yn dy fradychu wrthyf fy hun mewn cyfiawnder ac mewn cyfiawnder, mewn cariad ac mewn trugaredd; Yr wyf yn dy fradychu wrthyf fy hun mewn ffyddlondeb, a byddwch yn adnabod Duw. ”

Darllen mwy: - Addunedau a Defodau Priodas Iddewig Ystyrlon

Adduned briodas seciwlar draddodiadol


arwyddion o ŵr narcissist

“Rydw i, ____, yn ymrwymo fy hun i chi, ____, fel gwraig / gŵr i ddysgu a thyfu gyda, i archwilio ac anturio, er mwyn eich parchu ym mhopeth fel partner cyfartal, yn y rhagwybodaeth o lawenydd a phoen, cryfder a blinder, cyfeiriad ac amheuaeth, ar gyfer holl wrthryfeloedd a gosodiadau'r haul. Rydyn ni'n clymu'r clymau hyn i symboleiddio ein cysylltiad â'n gilydd. Maen nhw'n cynrychioli ein hymddiriedaeth yn ein gilydd a'n cryfder cyfun gyda'n gilydd. ”

Darllen mwy: - Addunedau Priodas Traddodiadol o Amryw Grefyddau

Adduned briodas anenwadol

“______, rwy’n mynd â chi fel fy ngwraig / gŵr, gyda’ch beiau a’ch cryfderau, gan fy mod yn cynnig fy hun i chi gyda fy beiau a fy nghryfderau. Byddaf yn eich helpu pan fydd angen help arnoch ac yn troi atoch pan fydd angen help arnaf. Rwy'n eich dewis chi fel y person y byddaf yn treulio fy mywyd gydag ef. '

Adduned briodas ddigrefydd

Dyma enghraifft o a adduned briodas seciwlar:

“Rwy’n addo eich helpu chi i garu bywyd, eich dal bob amser â thynerwch a chael yr amynedd y mae cariad yn ei ofyn. Siarad pan fydd angen geiriau a rhannu'r distawrwydd pan nad ydyn nhw, a byw o fewn cynhesrwydd eich calon - a'i alw'n gartref bob amser. '

Adduned briodas ysbrydol

'____ Rwy'n dy garu di. Ti yw fy ffrind gorau.Heddiw, rydw i'n rhoi fy hun i chi mewn priodas.Rwy'n addo eich annog a'ch ysbrydoli, i chwerthin gyda chi,ac i'ch cysuro ar adegau o dristwch ac ymrafael.Rwy'n addo caru chi mewn amseroedd da ac mewn drwg,pan fydd bywyd yn ymddangos yn hawdd a phan mae'n ymddangos yn anodd,pan fydd ein cariad yn syml, a phan mae'n ymdrech.Rwy'n addo eich coleddu a'ch parchu bob amser.Y pethau hyn rydw i'n eu rhoi i chi heddiw a holl ddyddiau ein bywyd. ”

Digon o Fwyd i feddwl?

Felly nawr eich bod wedi darllen yr addunedau priodas crefyddol ysbrydoledig hyn, beth fydd eich adduned?

Gallwch fenthyca o'r hynafol, traddodiadol hyn, a rhai o'r addunedau priodas harddaf, neu gallwch eu defnyddio fel ysbrydoliaeth ar gyfer rhywun mwy blaengar addunedau priodas rhamantus gydag awgrymiadau traddodiadol.