Beth Yw Limerence? Sut i Ymdrin â Limerence mewn Perthynas

Anawsterau perthynas

Yn yr Erthygl hon

Ydych chi wedi cael yr hyn rydych chi'n ei ystyried yn brofiad rhamantus iwfforig yn ddiweddar?

Os ydych chi wedi treulio cyfran dda o'ch bywyd yn dod i delerau â'r realiti posibl na fyddech chi'n dod o hyd i berson eich breuddwydion, ac yna rydych chi'n teimlo eich bod chi wedi cwrdd â'r rhywun arbennig hwnnw, yna darllenwch hwn.

Mae'n hanfodol gwybod am ddigwyddiad tebygol cyfyngder mewn perthynas . Ydy, cyfyngder mewn perthynas gallai fod yr hyn rydych chi'n ei brofi o bosibl.

Mae treulio oriau o'ch diwrnod wedi'i nodweddu gan ddechrau yn ogystal â diwedd y diwrnod yn meddwl am y rhywun arbennig hwn (rydych chi newydd gwrdd â nhw neu newydd ddechrau dyddio) yn swnio'n hudolus, iawn? Neu ynte?

Gall yr atyniad rhamantus ofnadwy hwn tuag at berson wneud ichi deimlo fel eich holl freuddwydion a gobeithion o gwrdd â'r ffaith bod rhywun perffaith wedi dod yn wir. Ond mewn gwirionedd, efallai mai dim ond calchder .

Dewch i wybod mwy am rhyddid mewn perthynas , y gwahanol gamau o cyfyngder mewn perthynas , y gwahaniaeth rhwng y profiad o limerence a chariad, ac arwyddion o cyfyngder mewn perthynas .

|_+_|

Darllen ymlaen.

Deall calchder

Merched ifanc anhapus gyda

Gadewch i ni ddechrau trwy werthuso ffenomen calchder yn agos. Yr ystyr calchder yw pan fydd unigolyn yn profi cyflwr meddwl sy'n cael ei nodweddu gan wallgofrwydd rhamantus dwys i berson ynghyd â hiraeth rhyfeddol ac obsesiwn dwfn am yr unigolyn hwnnw.

Gall y cyflwr meddwl hwn amrywio o gyflwr o anobaith i ewfforia. Cynigiodd y seicolegydd a therapydd perthynas Dorothy Tennov y diffiniad o limerence a limerence.

Cyfyngder mewn perthynas yw'r hyn y mae lleygwyr yn gyffredinol yn cyfeirio ato fel cwympo'n ddwfn mewn cariad â pherson ar yr olwg gyntaf. Mae’n chwant dwys y mae rhai pobl yn ei brofi (mewn cyflwr o gynnwrf emosiynol cryf) am eu rhywun arbennig.

Cariad yn erbyn limerence: y gwahaniaethau

Anghytundeb perthynas

I chwalu'r cysyniad o rhyddid mewn perthynas , mae’n bwysig nodi a deall y gwahaniaethau amlwg rhwng bod mewn cariad a limerence.

Beth yw limerence a chariad ? Edrychwn ar y gwahaniaethau:

 • Cyfyngder mewn perthynas yn anffodus yn amodol gan natur ac yn fyrhoedlog. Ar y llaw arall, mae'r profiad o fod mewn cariad ag unigolyn arall yn ddiamod a hylifol. Mae'r atyniad sy'n datblygu i ddechrau yn tyfu i fod yn rhywbeth parhaol a sylweddol.
 • A perthynas limerent yn gwneud i'r unigolyn calchog deimlo ei fod ar gwmwl naw. Yn achos cariad, mae'r ffenomen yn sylfaenol ac yn gyson.
 • Mae cariad yn ymwneud â derbyniad diamod unigolyn ar ôl cydnabod amherffeithrwydd neu ddiffygion yr unigolyn hwnnw. Bydd gan Unigolyn calchog awydd cryf tuag at nodweddion positif y gwrthrych calchog yn unig (yn destun hoffter) ac yn anwybyddu unrhyw faneri coch neu ddiffygion y person hwnnw.

I gael mwy o eglurder ar y gwahaniaethau, gallwch wirio

Beth sy'n gwneud dysgu sut i ddelio â limerence anodd yw y gall limerence a chariad deimlo'n debyg iawn i ddechrau. Mae'r ddau fel rhuthr o dopamin. Felly, mae'n hanfodol dysgu am y arwyddion o limerence , achosion calchder , camau, ac ati.

|_+_|

3 cham o limerence

Cyn i chi ddysgu sut i ymateb i briod calchog neu dod dros limerence , gadewch i ni edrych ar y cyfnodau o limerence . Mae'r 3 cham o cyfyngder mewn perthynas wedi eu hamlinellu fel a ganlyn:

 • Infatuation

Dyma’r cam hwnnw sy’n teimlo’r tebycaf i’r profiad o syrthio mewn cariad. Mae'r cam hwn yn cael ei nodi gan gynnwrf emosiynol dwysach. Efallai eich bod yn treulio'r diwrnod cyfan yn meddwl yn barhaus ac yn afreolus am y person hwnnw.

Mae fel caethiwed. Efallai y byddwch chi'n teimlo dan straen, yn cael crychguriadau'r galon, yn cael meddyliau ymwthiol, ac yn cael gorbryder yn eich stumog. Mae'n gyfnod o brofi awydd llethol ac afreolus am y person arbennig hwnnw.

 • Crisialu

Ar hyn o bryd, nid yw'r llid yn lleihau yn ei ddwysedd. Yn lle hynny, mae'r unigolyn calchog yn treulio cryn dipyn o amser yn ceisio cynnal dwyster ei deimladau.

Ynghyd â hynny, maent yn mynd ati i osgoi gwrthod cymaint â phosibl. Mae baneri coch yn troi'n wyrdd trwy resymoli. Mae ceisio cymeradwyaeth yn rhemp. Yn syml, mae'r unigolyn calchog yn ceisio ei orau i ddal gafael ar y cyfnod mis mêl hwnnw.

 • Dirywiad

Ar y cam calchder hwn, mae'r berthynas yn dechrau cwympo'n ddarnau yn hytrach na chryfhau. Mae'r unigolyn calchog yn colli diddordeb yn ei berson arbennig.

Mae'r rhith yn cilio. Siom a rhwystredigaeth yw profiadau a brwydrau allweddol yr unigolyn calchog wrth i'r berthynas ddadfeilio a dod i ben.

Y 10 arwydd pwysig eich bod yn profi calchder

I ddysgu yn llwyddiannus sut i wella limerence , mae'n hanfodol nodi symptomau limerence yn gywir. Mae'n amhosib dysgu sut i roi terfyn ar limerence heb wybod am arwyddion adrodd ac arwyddion cynnil y ffenomen hon.

Y deg arwydd pwysicaf o cyfyngder mewn perthynas wedi eu hamlinellu fel a ganlyn:

 • Diffyg eglurder ynghylch cymeriad neu bersonoliaeth y person arbennig hwnnw

Mae ffenomen calchder wedi'i seilio'n helaeth ar y gwaith casglu ceirios unigol calchog a chanolbwyntio ar ymddygiadau, profiadau a nodweddion penodol y gwrthrych calchog. Felly, mae diffyg eglurder amlwg ynghylch cymeriad neu bersonoliaeth y gwrthrych calchog.

Mae unigolion calchog yn cael eu hunain yn cael eu dal a'u dal yn ddiarwybod gan y rhith hwn. Mae’n rhith oherwydd gallai syniad yr unigolyn calchog o’i wrthrych o galchu fod yn sylweddol wahanol i gymeriad y gwrthrych calchog, mewn gwirionedd.

|_+_|
 • Mae'r effaith halo yn gyffredin

Arwydd cyffredin arall o cyfyngder mewn perthynas ydi'r effaith halo. Mae'r unigolyn calchog yn profi'r effaith hon. Trwy ganolbwyntio ar nodweddion ac ymddygiadau dethol y gwrthrych calch yn unig, mae pob agwedd arall ar y gwrthrych calch yn cael ei weld yn gadarnhaol ac yn arbennig.

 • Gall cyfyngder mewn perthnasoedd rhamantus fod yn brofiad cyffrous yn emosiynol ac yn gorfforol

Gall bywyd unigolyn rhyddfrydig pan fydd yn profi dau gam cyntaf y rhyddid yn ei berthynas ramantus fod yn gyffrous yn gorfforol ac yn emosiynol.

Mae esboniad biolegol am hyn. Mae secretiad dopamin niwrodrosglwyddydd (hormon ecstasi) yn codi mewn calchedd, tra bod serotonin (effaith tawelu) yn disgyn.

|_+_|
 • Meddyliau ymwthiol

Mae treulio cyfnodau anarferol o hir (gallai fod yn oriau, wythnosau, neu ddyddiau) yn meddwl yn obsesiynol am y gwrthrych calchog yn arwydd o'r ffaith eich bod yn cael meddyliau ymwthiol am eich person arbennig. Gallai fod yn gysylltiedig â phrofiadau a rennir gyda'r gwrthrych calchog, yr hyn a ddywedodd neu a wnaethant, ac ati.

 • Atyniad rhywiol cryf ac awydd tuag at y gwrthrych calchog

Arwydd cyffredin ac uniongyrchol arall o limerence yw os byddwch yn teimlo eich bod yn teimlo'n gryf afreolus atyniad rhywiol tuag at eich gwrthrych calch. Mae gennych chi feddyliau ymwthiol am agosatrwydd rhywiol gyda'ch gwrthrych calchog.

 • Mae gan unigolyn calchog angen mawr am gymeradwyaeth neu ddilysiad o'r gwrthrych calchog

Ydych chi'n cael eich hun yn addasu neu'n newid eich gwerthoedd, nodau, a/neu gredoau i gyd-fynd â moesau, gwerthoedd a chredoau eich person arbennig? Os gwnewch hynny, rydych yn ceisio cael eu cymeradwyaeth yn isymwybodol neu'n ceisio dilysu ac osgoi cael eich gwrthod.

 • Dad-flaenoriaethu bywyd go iawn

Mae hwn yn symptom cynnil o limerence. Yn raddol, mae unigolyn calchog yn tueddu i roi blaenoriaeth i'w fywyd. Nid yn unig hynny, mae'r ffenomen hon o ddad-flaenoriaethu eu bywyd yn digwydd i ganoli eu bywyd o amgylch y berthynas limerous.

Mae'n bosibl y byddwch chi'n oedi neu'n methu â gwneud y gweithgareddau roeddech chi'n arfer eu gwneud cyn cyfarfod â'ch person arbennig. Gallai fod yn unrhyw beth o esgeuluso eich gwaith i anghofio bwyta eich prydau! Efallai y byddwch yn teimlo awydd aruthrol i ganolbwyntio'ch bywyd cyfan o amgylch eich gwrthrych calchog.

 • Dibyniaeth emosiynol gref

Tybiwch eich bod chi'n teimlo bod eich hwyliau a'ch emosiynau'n newid yn unol ag ymddygiadau, gweithredoedd a geiriau'r person arbennig hwnnw. Yn yr achos hwnnw, mae'n golygu eich bod yn anymwybodol yn caniatáu i'ch hwyliau a'ch emosiynau gael eu rheoli'n llwyr gan eich gwrthrych limerence.

Efallai na fydd y gwrthrych calchog hyd yn oed yn ymwybodol o hyn, ond mae'n digwydd i chi.

|_+_|
 • Newidiadau ffordd o fyw afiach

Mae yna symptomau ffisiolegol sylweddol (a brofir gan yr unigolyn calchog) o limerence. Mae amserlen cysgu amharedig, newidiadau sylweddol mewn archwaeth, straen, a chriwiau’r crychguriadau yn rhai o symptomau anarferol o limerence.

Pan fydd unigolyn calchog yn profi symptomau o'r fath, gall arwain at newidiadau afiach o ran ffordd o fyw. Ar wahân i'r symptomau ffisiolegol hyn, mae tueddiad yr unigolyn calchog i ddad-flaenoriaethu ei fywyd yn achos arall o newidiadau afiach i'w ffordd o fyw.

 • Pryder a hunan-ymwybyddiaeth

Gall unigolyn limerous deimlo'n aflonydd, yn hunanymwybodol, ac yn bryderus, yn enwedig ym mhresenoldeb ei berson arbennig. Mae hyn oherwydd eu hangen afreolus o gryf neu eu tueddiad i gyflwyno eu hunain yn ddymunol neu'n ffafriol i'w gwrthrych calchog.

Mae swildod, sgiliau cymdeithasol gwael, embaras, a phryder yn rhai o'r pethau y gall calch eu profi yng nghwmni eu gwrthrych calchog.

Limerence mewn perthnasoedd rhamantus: Syniadau i ddelio ag ef yn effeithiol

Y newyddion da am brofi llimerence tra yn briod yw hynny mynd dros limerence yn bosibl! Yn gyntaf, mae’n hanfodol cydnabod nad yw’n salwch meddwl nac yn anhwylder.

Nodi gwendidau seicolegol mwy dwys megis isel hunan-barch ac mae hunanwerth isel ac arwain bywyd pwrpasol yn hanfodol ar gyfer ymdopi â limerence.

Mae hunan-ymwybyddiaeth, nodi a derbyn eich gyriannau, pennu nodau i chi'ch hun, ac ymarfer hunanofal ystyriol ar gyfer hunan-gariad yn hanfodol ar gyfer brwydro yn erbyn limerence.

|_+_|

Casgliad

Cofiwch yr arwyddion a grybwyllwyd uchod o limerence a byddwch yn ystyriol o'r un peth. Nodwch y patrymau afiach hyn a gweithiwch ar fyw'n bwrpasol. Efallai y byddwch hyd yn oed yn ystyried seicotherapi neu gynghori ar gyfer limerence.

Ranna ’: