Bod yn Weddw neu'n Ysgariad? Pa un sy'n Well?

Bod yn Weddw neu Mae llawer o'r merched a fydd yn adnabod eu hunain yn stori Jess. -Faith Sullivan, awdur arobryn Good Night, Mr Wodehouse

Roedd yn weithdy peintio wythnos o hyd yn Sante Fe. Ganol mis Mawrth. Yr union beth oedd ei angen arnaf i ddianc rhag effeithiau Minnesota Chwefror mwyaf eira erioed. Wedi bwcio ar fympwy bron, ar ôl i mi drefnu taith awyr, patiais fy hun ar fy nghefn am gymryd risg trwy wneud y mwyaf o fy ngherdyn AMEX er mwyn mynd. Ddim yn disgwyl cynhesrwydd a dweud y gwir, byddai dianc rhag eira a doldrums canol gaeaf yn ddigon.

Ar ôl cyrraedd, roedd yr anialwch mor wrthgyferbyniol i eira a rhew fel na allwn i bron â'i gymryd i mewn.Ar ôl yr awr goctel a swper gyda lletchwithdod y cyfarfodydd cyntaf drosodd gyda, tynnodd y cynullydd y grŵp i mewn i gylch o amgylch y lle tân adobe er mwyn briffio ni ar yr wythnos i ddod. Cyflwyniadau yn gyntaf, wrth gwrs - enw, lle rydych chi'n byw a rhywbeth amdanoch chi y tu hwnt i'ch bywyd paentio. Rhoddodd blât o gwcis i'r person cyntaf, i ddechrau.

Sophie ydw i, o Des Moines Iowa, rydw i wedi ysgaru, mae gen i ddau o wyrion annwyl y byddaf yn ymweld â nhw cyn dychwelyd i Iowa, mae hi'n chwerthin. Rwy'n ceisio osgoi dadmer y gwanwyn.

Meggie yma. Gweddw o Chicago. Dyma fy nhaith gyntaf i'r de-orllewin - mor gyffrous am y dirwedd - mor wahanol i'r hyn rydw i wedi arfer ag ef.

Gweddw neu ysgariad?

Dot - a dwi'n weddw unwaith ac wedi ysgaru unwaith - a gallaf ddweud wrthych pa un sy'n well! Chwarddodd pawb am hynny. Trodd Dot at ei chymydog i basio'r plât o gwcis, pan ddywedodd Fiona, ychydig o seddi i lawr. O, dywedwch—mae hynny'n swnio fel gwers y bydden ni i gyd yn dysgu ohoni.

Ychydig o chwerthin nerfus, ac yna ychwanegodd Fiona. Rwy'n ddifrifol. A wnewch chi rannu os gwelwch yn dda?

Edrychodd Dot, gwraig wallt sinsir ddeniadol, ar y cynullydd fel pe bai am ganiatâd, ac yna ar bob un o'r wyth menyw o amgylch y cylch. Wel, nid oes yr un ohonoch yn fy adnabod yn dda, ond nid wyf yn swil a byddwn yn rhannu os mai dyna yr hoffech chi….

Fel pe bai switsh golau yn cael ei droi ymlaen, roedd ffurfioldeb eithaf anystwyth y grŵp i'w weld yn diflannu, gyda wynebau eiddgar ar dân. Ni neilltuwyd y torrwr iâ hwn ond fe weithiodd yn hyfryd.

Iawn, dyma fynd. Dw i'n hanner cant oed. Priodais fy ngŵr cyntaf Tom pan oeddem yn ifanc, ychydig allan o'r coleg. Fe wnaethon ni fagu ein plant, Joe a Joclyn yn Denver. Roeddem yn cael trafferth gydag arian ar y dechrau, ond dechreuodd busnes Tom; roedd yn gontractwr ac fe helpais i reoli’r busnes—rwy’n gyfrifydd. Roeddem yn briod 15 mlynedd pan fu farw, canser y pancreas, daeth yn sydyn a chymerodd ef yn gyflym. Disgleiriodd llygaid Dot am eiliad, a gostyngodd ei llais ychydig. Roedd yn ofnadwy, i bob un ohonom.

Roedd murmur isel gan y grŵp, ond aeth Dot ymlaen yn gyflym. Ond, cefais fy amgylchynu'n gyflym gan ffrindiau cariadus - roedd gan Tom a minnau grŵp gwych o ffrindiau cwpl a helpodd fi trwy'r broses alaru, gan fynd â'r plant am dros nos os oedd angen seibiant arnaf.

Roedd eu cymorth yn caniatáu i mi ganolbwyntio ar y busnes, felly gallwn ei werthu o'r diwedd. Fe wnes i gadw fy swydd yn gweithio i'r perchennog newydd. Mabwysiadodd y ffrindiau fi a'r plant yn eu teuluoedd eu hunain. Roeddem yn teimlo ein bod yn cael cefnogaeth a gofal. Nid oedd ein sefyllfa ariannol erioed yn enbyd, yr agweddau cymdeithasol oedd ar fy meddwl yn fwy, ond byth yn hir iawn gan fod gennyf ffrind bob amser— ffrindiau teulu i bwyso arnynt.

Gwnaeth plant hefyd, gan wneud byd o wahaniaeth i Joe, a oedd yn gweld eisiau ei Dad yn ifanc iawn. Ond, roedd ganddo nifer o dadau dirprwyol a oedd yn ei gadw'n weithgar mewn chwaraeon ac yn ei godi'n fyr os oedd ei angen. Bob amser yn fy nghefnogi.

Edrychodd Dot o gwmpas yr ystafell a chymerodd anadl cyn iddi barhau. Ar ôl i’r plantos fynd i ffwrdd i’r ysgol, roeddwn i’n barod i ddechrau canlyn. Roedd fy ffrindiau cwpl eisiau fy sefydlu, a gwnaethom hynny ychydig o weithiau, ond nid oedd byth yn iawn. Roedd yn teimlo ychydig fel dyddio fy nghefndryd. Chwarddodd y grŵp ac esboniodd Dot. Wyddoch chi, fel dim ond ychydig yn rhy gyfarwydd. Roeddwn i'n teimlo bod angen i mi archwilio grŵp cymdeithasol newydd ychydig. Yn y pen draw, cyfarfûm â dyn mewn dosbarth estyniad coleg yr oeddwn yn ei gymryd—Jeff, yr athro a dweud y gwir, a dechreuasom ddêt.

Roeddwn i wrth fy modd gyda'r dyddio. Rhywbeth am fod yn rhydd eto; heb gyfrifoldebau busnes i'w redeg na phlant i gadw llygad barcud arnynt. Rwy'n meddwl imi syrthio mewn cariad â'r teimlad hwnnw o ryddid yn fwy na Jeff.

Ar ôl cwpl o flynyddoedd o gymudo rhwng dau dŷ, fe briodon ni a symudais i i mewn i'w dŷ. Gadewais fy swydd ac ni allwn yn union drosoli fy mlynyddoedd o brofiad i swydd gyfatebol, ond cymerais swydd yn nes at ei dŷ, awr yn y car o'm hen bethau.

Ystyr geiriau: O, o. Roedd y geiriau i'w gweld yn dod yn anwirfoddol gan Sophie, gwraig â'i gwallt mewn hwyl ddi-boen. Rhoddodd ei llaw yn gyflym dros ei cheg, fel pe i gymryd y geiriau yn ôl, ond edrychodd pawb ati nes iddi siarad.

Wel, dyna fath o beth ddigwyddodd i mi pan gymerais amser i ffwrdd. Pan wnaeth fy ngŵr a minnau gyfrifo costau gofal dydd yn erbyn fy nghyflog, fel dadansoddwr busnes—cytunasom y dylwn aros adref gyda nhw am rai blynyddoedd.

Er i mi geisio cadw i fyny gyda fy ngyrfa trwy gymryd aseiniadau darn gwaith a chadw i fyny gyda fy maes pan oeddwn yn barod i fynd yn ôl i'r gwaith, roeddwn yn cael fy ystyried fel gweithiwr trac mami ac aeth fy nghyflog yn ôl i'r lefel isaf.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Aeth yn ei blaen, yn awr gyda rhywfaint o chwerwder. Yna pan gefais ysgariad y flwyddyn ganlynol, nid oedd ein dewis ar y cyd i gael aros adref am rai blynyddoedd yn cyfrif fel incwm a gyfrannwyd i’r teulu at ddibenion setlo.

Roedd yn ymddangos bod hynny'n agor y llifddorau ar y drafodaeth. Roedd yn ymddangos bod gan bawb stori bersonol am y gwahanol ganfyddiadau am weddwon ac ysgarwyr. Roedd yn ymddangos bod gweddwon yn cael cefnogaeth ffrindiau yn hel o gwmpas oherwydd marwolaeth y gŵr, roedd yn ymddangos bod ysgarwyr yn cael eu bwrw fel partneriaid priodas a fethodd, i'w hosgoi rhag ofn ei fod yn fachog.

A yw gwraig sydd wedi ysgaru yn cael ei hystyried yn wraig weddw? Neu mae pobl ychydig yn betrusgar i ymestyn cymorth a chefnogaeth i fenyw sydd wedi ysgaru? Mae gweddwon yn cael eu cynorthwyo i ailfynediad cymdeithasol, ac mae ysgarwyr fel arfer yn cael eu hystyried yn rhywogaeth wahanol. Nid yw hyn yn gwadu bod y problemau y mae gweddwon yn eu hwynebu yn frawychus ac yn llethol. Fodd bynnag, gweddw neu ysgariad, mae bywyd yn llawn cynnwrf i'r ddau.

Ar ôl rhannu am ddim, roedd y merched hyn wedi bondio. Roedd hyd yn oed y weddw arall yn yr ystafell yn deall bod gweddwon yn cael eu trin yn wahanol i ysgarwyr.

Yn olaf, yn ystod bwlch yn y sgwrs, crynhodd Dot i wybod cipolwg o gwmpas yr ystafell.

Wele, dywedais wrthych fod un yn well! Yna, daliodd Sophie y gaffe yn gyntaf a dywedodd: Hei, Dot - nid ydych chi am i unrhyw un brofi'r ddamcaniaeth hon am weddw neu ysgarwr, iawn?

Ranna ’: