Torri'r Cylch Caethiwed Rhyw

Torri

Mae yna lawer o gyfnodau a gwahanol gylchoedd sy'n gysylltiedig â dibyniaeth ar ryw. Trwy ddeall y cylchoedd yn well gallwch ennill y pŵer sydd ei angen arnoch i ymyrryd a dechrau'r broses o newid eich bywyd er gwell.Mae pedair agwedd benodol ar y cylch caethiwed rhyw neu ymddygiad hypersexual -
awgrymiadau ysgariad i ferched

Gorfeddiannu yw sut mae'r cylch cyffredinol yn dechrau. Yn y cam hwn, mae gennych feddyliau am ymddwyn yn broblemus trwy ddechrau actio. Gall y syniadau hyn ddod mewn fflachiadau cyflym neu bara am byth, ond gallant ddeffro'r caethiwed.

Os ydych chi'n gaeth i ryw mewn triniaeth a bod gennych y meddyliau hyn, gallwch chi ddisgyn yn ôl ar eich sgiliau atal ailwaelu. Os gallwch chi roi'r sgiliau hyn ar waith tra'ch bod chi'n dal i fod yn y cyfnod Gorfeddiannu, gallwch chi weithio i dorri'r cylch cyn iddo barhau i dyfu,Fel enghraifft, byddwn yn troi at gleient ffuglennol y mae ei ymddygiadau yn adlewyrchu nodweddion gwryw sy'n gaeth yn rhywiol. Yn ystod y cylch Preoccupation, mae'n dechrau meddwl sut y gall ei yrru bob dydd adref o'r gwaith gynnwys llwybr a fydd yn mynd ag ef i ardal lle mae yna lawer o stribedi clybiau. Mae hefyd yn meddwl yn ystod yr ymgyrch am sut y gall edrych ar bornograffi gartref oherwydd bod ei wraig ar drip busnes.

Ar y pwynt hwn, gallai glirio ei ben a phenderfynu galw ei therapydd neu ei noddwr. Gallai hefyd ddewis myfyrio, ymarfer corff neu gymryd rhan mewn rhyw ymddygiad iach arall a fydd yn cefnogi ei adferiad.


byddai'n well i chi fod yn weddw neu'n ysgaru

Cam nesaf y cylch yw Defodoli. Mae'r dilyniant hwn yn canolbwyntio ar gamau gweithredu sy'n arwain at actio. Bellach mae eich gweithredoedd yn dod yn arferol ac yn “ddefodol.” Mae'n anoddach atal eich gweithredoedd ar y pwynt hwn. Mae llawer o bobl sy'n gaeth i ryw yn ymwneud â'u bod yn teimlo fel pe baent mewn perlewyg yn ystod Defodoli.Mae'n anoddach atal y cylch ar y pwynt hwn, ond mae'n haws o hyd na phe baech chi'n aros nes i'r cylch actio ddechrau. Mae'r cylch Defodoli yn arwain at anghofio am ganlyniadau eich gweithredoedd. Oherwydd bod canlyniadau'n dechrau symud i gefn eich meddwl, maen nhw'n colli uniongyrchedd y pŵer i atal yr ymddygiad caethiwus.

Gadewch inni ddychwelyd at ein hesiampl cleient blaenorol. Iddo ef yn y cylch defodi, mae'n troi ei gerbyd tuag at y stryd lle mae'r clybiau stribedi wedi'u lleoli. Mae'n diffodd ei ffôn symudol, felly ni ellir dod o hyd iddo trwy GPS. Pan fydd yn cyrraedd adref, mae'n troi ar y cyfrifiadur, yn cau'r bleindiau, ac yn teipio cyfeiriad gwe ei hoff safle porn. Ar unrhyw adeg, gallai erthylu'r cylch o hyd a dewis ymddygiad adfer iach. Yn anffodus, yn y cylch hwn, mae'n anoddach stopio nag yr oedd yn y cam Gorfeddiannu.

Ymddygiad Caethiwus (actio) yw'r cam nesaf yn y cylch. Fel Defodoli, mae hyn yn ymwneud â gweithredu, ond mae wedi dod yn gamau problemus. Pan fyddwch wedi cyrraedd y pwynt hwn, mae'n anoddach fyth stopio oherwydd eich bod eisoes yn y cam actio. Nid yw'n amhosibl ar hyn o bryd torri ar draws y cylch actio.Ar gyfer ein cleient ffuglennol, mae'r cam actio hwn yn cynnwys mynd i mewn i'r clwb stribedi neu wylio pornograffi.

Nesaf yn y cylch mae'r cam Anobaith. Mae'r cam hwn yn cael ei fodloni â chywilydd ac euogrwydd. Mae'r canlyniadau'n gwneud i gaethion deimlo mor ddrwg fel eu bod yn codi wal fewnol i diwnio allan ac anwybyddu'r hyn maen nhw'n ei wneud. Trwy greu'r wal hon, mae'n eu pellhau oddi wrth realiti bod mewn cyflwr anhydrin.
sut roeddwn i'n gwybod bod fy mhriodas drosodd

Ar gyfer ein cleient, mae hwn yn amser unig iawn lle mae'n mynd i fath o ddaduniad. Mae hyn yn achosi iddo symud i ffwrdd oddi wrth ei deimladau oherwydd ei bod hi'n rhy anodd eu derbyn. Mae'n teimlo'n ddi-rym i newid ei ymddygiad ac felly mae'r cylch yn dechrau eto wrth iddo chwilio am ryw fel ffordd i ddianc.

Trwy ddeall gwahanol gylchoedd caethiwed rhyw, a lle rydych chi'n rhan o'r cylch hwnnw ar hyn o bryd, yw eich camau cyntaf i ddeall ei bod hi'n amser newid eich ymddygiad dinistriol.

Gall wynebu eich lle ar y beic arwain at lwybr sy'n eich llywio i ffwrdd o ymddygiad dinistriol, yn lleddfu euogrwydd a chywilydd ac yn adfer eich gallu i gynnal priodas iach ac ystyrlon a pherthnasoedd eraill.