Canllaw Pâr i Baratoi'n Ariannol ar gyfer y Dyfodol Gyda'n Gilydd

Arweiniad i gynllunio ariannol trwy gydol rhai o gyfnodau allweddol unrhyw berthynas Ydy hi'n wir nad yw arian a rhamant yn gwneud cymrodyr gwely da? Ymddengys ei fod. Mae llawer o gyplau yn nodi problemau ariannol fel ffynhonnell tensiwn yn eu perthynas. Mewn ymdrech i arllwys olew dros ddyfroedd cythryblus, rydym wedi llunio canllaw cynllunio ariannol trwy gydol rhai o gamau allweddol unrhyw berthynas. Mae'r cwpl sy'n cynilo gyda'i gilydd yn aros gyda'i gilydd.

Cynllunio ariannol a'ch perthynas

Ym mlynyddoedd cychwyn unrhyw berthynas, gall ymddangos fel y peth olaf y mae'r naill neu'r llall ohonoch am siarad amdano yw arian. Rydych chi'n mwynhau dod i adnabod eich gilydd, ac eisiau credu dim ond y gorau o'ch gilydd, iawn? Mae arian yn ymddangos yn rhy ddibwys, neu'n rhy gyffredin. Er bod hyn yn ddealladwy, pan fyddwch chi'n dechrau ystyried eich partner o ddifrif fel gobaith hirdymor, mae'n bwysig cael sgwrs am sut i strwythuro'ch cyllid. Er enghraifft, gall pan fyddwch chi’n meddwl symud i mewn gyda’ch gilydd fod yn amser gwych i godi’r pwnc, gan eich bod ar fin rhannu cyfrifoldebau am y tro cyntaf.

Trafodwch a ydych chi'n bwriadu cadw'ch holl fancio ar wahân, a ydych chi'n dymuno cyfuno'r cyfan, neu gwrdd rhywle yn y canol. Ffordd wych o ddangos eich ymrwymiad i'ch gilydd tra'n parhau i gadw rhywfaint o annibyniaeth er cysur yw agor cyfrif cynilo ar y cyd ond dal i gadw eich cyfrifon dyddiol unigol. Mae hyn yn caniatáu ichi gronni adnoddau ar gyfer nod cyffredin, fel blaendal gwyliau neu dŷ, tra'n dal i allu rheoli'r rhan fwyaf o'ch arian yn bersonol.

Trafodwch a ydych yn bwriadu cadw

Rheoli priodas ac arian

Gobeithio y bydd unrhyw briodas hir, lwyddiannus yn cael ei llenwi â heriau i chi eu goresgyn gyda'ch gilydd. Yn ariannol, byddwch chi'n gallu cyflawni unrhyw beth gyda'ch gilydd, cyn belled â'ch bod chi'n gallu cael sgyrsiau gonest a didwyll am arian gyda'ch partner.

Ymddygiad rhwystredig mawr a nodwyd mewn partner oedd cyplau bod yn ddiofal gydag arian, felly os ydych chi a'ch partner yn mynd i gynllunio priodas gyda'ch gilydd, dechrau busnes, neu hyd yn oed ddechrau cronfa cynilo brys, mae'n hanfodol bod ymddiriedaeth yn bodoli rhwng y ddau o chi pan ddaw i arian.

Ymddygiad rhwystredig mawr a nodwyd gan gyplau mewn partner oedd bod yn ddiofal gydag arian

Cydbwyso teulu ifanc a chyllid

Unwaith y byddwn yn cyflwyno plant i unrhyw berthynas, mae'r polion yn codi. Nid oes gennych chi eich hunain yn unig i ofalu amdanynt bellach, felly mae cynllunio ariannol, cyllidebu a dibynadwyedd i gyd yn hollbwysig.

Mae cael plant yn dod â llawer iawn o lawenydd, ond fel gydag unrhyw newid mawr mewn bywyd, mae yna lawer o dreuliau efallai nad ydych chi wedi eu hystyried. Gall hyn fod yn bethau mawr fel uwchraddio’ch tŷ a/neu’ch car i wneud lle i’r babi, i lawr i bethau bach fel gofal iechyd, bwyd, dillad a theganau. Cyfuno’r lefel uwch hon o gostau teulu gyda’r tebygolrwydd y bydd un partner ar incwm is/dim tra ar absenoldeb rhiant, a’r angen am ymddiriedaeth a chyfathrebu ariannol yn unig yn dwysáu.

Rhywbeth na fydd llawer o barau hefyd yn ei ystyried yw'r ffaith y gall eu perthynas fel cwpl newid mewn ffyrdd na allant eu rhagweld unwaith y bydd plant yn dod ymlaen. Gyda’r holl redeg o gwmpas a gofalu am anghenion un bach, gall fod yn llawer rhy hawdd cymryd eich partner yn ganiataol. Wrth i amser fynd heibio, gall pethau bach fel anrhegion pen-blwydd a phen-blwydd yn aml ddod yn ôl-ystyriaeth. Gwnewch yn siŵr eich bod chi a'ch partner yn cymryd yr amser i werthfawrogi'ch gilydd, a'r gwaith rydych chi'n ei wneud bob dydd i wneud eich cartref yn lle hapus i fod.

Ranna ’: