Therapi Cyplau ar gyfer Newydd-anedig

Therapi Cyplau ar gyfer Newydd-anedig

Yn yr Erthygl honMae diwrnod y briodas yn un o'r diwrnodau hapusaf ym mywyd cwpl. Mae'r dyddiau a'r misoedd yn dilyn diwrnod y briodas hefyd yn llawn cyffro a llawenydd wrth i'r cwpl fwynhau'r cyfnod mis mêl.Therapi cyplau ar gyfer newydd-anedig fel arfer yw'r peth olaf ar feddyliau cwpl sy'n fuan i fod yn briod.

Mae llawer o gyplau yn ystyried therapi cyplau fel dewis olaf pan fydd problemau priodasol. Fodd bynnag, gall therapi cyplau atal problemau priodasol yn effeithiol os eir ar eu trywydd yn gynnar yn y briodas.Wrth ichi briodi â'ch darpar bartner bywyd, mae'n bwysig deall pa faterion y gallwch fynd i'r afael â nhw yn y therapi cyplau a sut y gallwch ddysgu adeiladu undeb hapus gyda'ch partner er gwaethaf anghytundebau, problemau, newid rolau a chyfrifoldebau.

Darllenwch ymlaen i ddarganfod beth mae therapi cyplau ar gyfer newydd-anedig yn ei gadw.

Sôn am ddisgwyliadau

Gall newydd-anedig fod â disgwyliadau emosiynol, rhywiol neu ariannol. Pan na chânt eu cyfathrebu, mae'r disgwyliadau'n cael eu diwallu ac mae siom yn dechrau tyfu.Mae pob partner yn ymrwymo i perthynas gyda rhai disgwyliadau.


perthnasoedd ego

Mewn therapi cyplau ar gyfer newydd-anedig, gall y partneriaid rannu eu disgwyliadau mewn awyrgylch niwtral a diduedd.

Amcan therapi cyplau ar gyfer newydd-anedig yw cael pob partner i siarad am ddisgwyliadau na fyddent yn eu cyfathrebu'n rhwydd ar eu pennau eu hunain.Wrth roi priodas ddefnyddiol cyngor cwnsela , gall y therapydd helpu pob priod i ddeall disgwyliadau'r priod arall.

Mae therapi cyplau ar gyfer newydd-anedig yn rhoi cyfle i'r ddau unigolyn sy'n mynd i briodas, osod disgwyliadau realistig a pheidio â theimlo'n llethol yn nes ymlaen.Dysgu sut i ddatrys problemau

Gall therapi cyplau eich dysgu chi a

Dysgu sut i ddatrys problemau mewn priodas yn gallu helpu'r berthynas i dyfu yn sylweddol. Nid oes amheuaeth y daw problemau. Mae'n chwedl na fydd cwpl hapus yn cael unrhyw broblemau nac anghytundebau o gwbl.

O bryd i'w gilydd, mae'n anochel y byddwch chi'n anghytuno â'ch partner. Yng nghanol anghytundebau a gwrthdaro, mae emosiynau'n uchel a gall dicter adeiladu wal a fydd yn atal cwpl rhag symud ymlaen.

Gall therapi cyplau ar gyfer newydd-anedig ddysgu i chi a'ch priod sut i ddelio ag anghytundebau a dysgu'r broses o ddod i benderfyniad llwyddiannus i'r ddau bartner.

Mae hefyd yn creu cyfle i ddysgu sut i ddelio ag emosiynau naturiol a sut i ddal i arddangos cariad i'ch partner yn ystod anghytundeb.

Adeiladu a chynnal cyfathrebu effeithiol

Gall therapydd roi offer effeithiol i

Cyngor priodasol allweddol ar gyfer newydd-anedig yw cynnal cyfathrebu priodas iach.

Mae cyfathrebu gwael wrth wraidd llawer o broblemau mewn priodas. Mae awgrymiadau pwysig ar gyfer newydd-anedig yn cynnwys dysgu a gwella cyfathrebu priodas effeithiol.

Cyfathrebu effeithiol yn gofyn am wrando a deall yr hyn y mae'r person arall yn ei ddweud. Yn anffodus, pan fydd emosiynau'n codi'n uchel, mae gan bob priod ddiddordeb yn aml mewn amddiffyn eu diddordeb eu hunain ac nid yw'n gallu clywed yr hyn y mae'r llall yn ceisio'i gyfathrebu.


sut i drwsio priodas wedi torri

Mewn therapi cyplau ar gyfer newydd-anedig, gall therapydd roi cyngor i'r cwpl newlywed ar briodas ac offer effeithiol ar sut i gyfathrebu a lleihau'r angen i fod yn iawn bob amser.

Trafod cyllid priodas mewn man diogel

Diffyg cydnawsedd ariannol yw un o'r rhagfynegwyr mwyaf o wrthdaro priodasol rhwng cyplau.

Yn ystod therapi cyplau ar gyfer newydd-anedig, gallwch drafod eich arferion ariannol, torri'n rhydd o unrhyw ragdybiaethau ynghylch cyfrifoldebau ariannol, rhannu nodau ariannol tymor byr a thymor hir, a gwneud rheolau sylfaenol ar gydbwyso cyd-berthnasedd ac unigolrwydd ar faterion arian mewn priodas.


pethau i'w gwybod wrth gael ysgariad

Gwyliwch guru cyllid yn siarad am rannu nodau fel cwpl a sut i gyfuno cyllid ar ôl priodi:

Byddwch yn fwy agored i therapi

Yn fwy agored i therapi

Weithiau mae unigolion mewn priodas yn wrthwynebus i therapi priodas. Am wahanol resymau, bydd un neu'r ddau bartner yn gwrthod mynd i therapi pan fydd y briodas yn wynebu problemau heb eu datrys.

Yn ffodus byth ar ôl cymryd llawer o waith caled.

Gyda rhywfaint o gyngor da iawn ar gyfer newydd-anedig, gall cyplau ddysgu cynnal eu bond cariad â'i gilydd, waeth beth fo unrhyw rwystrau sy'n cael eu taflu.

Felly, beth yw'r cyngor eithaf i gwpl sydd newydd briodi gychwyn ar y droed dde?

Rhai o'r cyngor gorau ar gyfer newydd-anedig yw mynd i therapi cyplau i newydd-anedig adnabod eu hunain a'u partneriaid yn well. Mae hyn yn eu galluogi i ddelio â heriau gwahanol gyfnodau priodas, deall sut y gall eu perthynas ffynnu o hyd pan fydd gwrthdaro priodasol yn ymgripio.

Bydd cwpl newlywed sy'n cychwyn ar eu priodas â therapi yn hawdd dod o hyd i bwrpas a gwerth yn y broses a byddant yn fwy agored i fynd ar ei drywydd ymhellach yn y berthynas pan fydd angen.

Byddwch yn ddiogel na sori

Darn pwysig o gyngor priodas ar gyfer newydd-anedig yw ei bod bob amser yn well bod yn ddiogel na sori ac mae atal yn well na gwella.

Gellir dilyn therapi cyplau ar gyfer newydd-anedig ymhell cyn i unrhyw broblemau priodasol godi a bydd sylfaen gryfach i'r briodas.

Yn ystod therapi cyplau, byddwch yn cael y cyngor priodas gorau ar gyfer newydd-anedig cyllid priodas , ymrwymiad, rheoli emosiynau, a rhyw. Yn ystod therapi cyplau, byddwch yn cael cyngor defnyddiol i gyplau sydd newydd briodi i osgoi neu oresgyn unrhyw broblemau posibl yn ystod cwrs hir priodas.

Mae cwnsela Newlywed yn hanfodol i briodas hapus

P'un a ydych chi'n chwilio am awgrymiadau priodas ar gyfer newydd-anedig neu eisiau gofyn cwestiynau pwysig i'ch gilydd am fagu plant yn y dyfodol, teulu , ffrindiau, cyfathrebu, rheolau sylfaenol ar gyfer rheoli therapi cartref - cyplau yn rhoi map ffordd i chi o adeiladu priodas iach.

Bydd heriau bob amser yn bresennol yn eich priodas. Gallwch chi gymryd y cam rhagweithiol i fynd i'r afael â'r problemau hyn yn effeithiol gyda chwnsela priodas ar gyfer newydd-anedig. Gadewch iddo fod eich dyfais go-eithaf ar gyfer cynnal perthynas iach.