Cwnsela Ysgariad i Blant: A Ddylwn i Mynd â'm Plentyn i Therapi?

Cwnsela Ysgariad i Blant

Yn yr Erthygl hon

Mae ysgariad wedi dod yn gyffredin ac yn mynd yn llai gwarth. A chyda'r ymchwydd mewn cyfraddau ysgariad fel yr hyn yr oeddent yn y 1960au a'r 1970au, mae plant yn cael eu heffeithio gan sefydlu cysylltiad newydd â rhieni sydd wedi ysgaru. Mae felly oherwydd yn gymharol, mae plant heddiw yn agosach at eu rhieni nag yr oeddent yn yr hen amser. Felly, effeithiau ysgariad ar blant yn amherthnasol fel mae'n eu brifo'n fwy.Iechyd plant bob amser yn flaenoriaeth ac o ran ysgariad, mae angen i blant gael y driniaeth orau sydd ar gael. Mae llawer o swyddfeydd cwnsela yn cynnig cwnsela ysgariad i blant. Mae ganddynt weithwyr proffesiynol sy'n gwybod sut i'w helpu, ond nid oes angen therapydd ar bob plentyn o rieni sy'n ysgaru.

I blant iau, mae'n anoddach deall ystyr ysgariad. Bydd yn anoddach egluro iddynt, ond bydd yn haws derbyn yr anochel ar eu cyfer. Efallai y bydd plant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau yn cael problemau go iawn yn ystod ac ar ôl yr ysgariad ac weithiau mae eu hangen arnynt help gan therapydd . Mae rhai newidiadau yn eu hymddygiad yn normal ac nid ydynt yn rheswm i banig. Ond os yw rhywfaint ohono'n peri gofid iddyn nhw neu'r ardal gyfagos, dylent weld therapydd.

Beth yw ymddygiad cythryblus?

Canys plant iau , anhwylderau bwyta, hunllefau, neu anhawster i syrthio i gysgu ydyw. Nid yw babanod a phlant bach yn deall beth sy'n digwydd gyda'u rhieni mewn gwirionedd, ond gall newid eu patrwm achosi trafferth. Mae’n bwysig gwybod y bydd newidiadau yn y teulu yn gwneud newidiadau yn ymddygiad y plant hefyd cyn i chi ddewis yr iawn cwnsela ysgariad i blant.

Plant hŷn a pobl ifanc yn eu harddegau yn deall yn well beth mae ysgariad yn ei olygu a beth yw ei ganlyniadau arnynt hwy a'r teulu. Defnydd sydyn o alcohol neu gyffuriau, gor-rywioldeb, dwyn, gorwedd yn ormodol, ymosodol, mae'r rhain i gyd yn arwyddion o ymddygiad cythryblus ymhlith plant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau. Dylid cymryd y mathau hyn o newidiadau o ddifrif a rhaid i blant ddewis ar eu cyfer cwnsela ysgariad i blant er mwyn atal problemau mwy.

Ychydig effeithiau llai critigol ond hefyd effeithiau difrifol ymlaen plant rhieni sydd wedi ysgaru gall fod yn ymddygiad obsesiynol neu gymhellol, hunan-barch isel , bod yn dawel yn rhy aml, anhawster canolbwyntio a chof drwg, anhunedd, ac ati.

Arwyddion bod angen therapi ysgariad ar eich plentyn

Felly, a yw ysgariad yn ddrwg i blant?

Efallai y bydd eich plentyn yn dangos arwyddion o straen a dicter tra bod y ddau ohonoch yn mynd trwy broses o ysgariad. Wrth i blant dyfu, maent yn ehangu eu cylch cymdeithasol. Ac yn y pen draw, bydd unrhyw aflonyddwch ar y ffrynt teuluol yn cael effaith negyddol effaith ysgariad ar blant.

Wel, yn emosiynol, mae'n anodd iddyn nhw ddelio â'r sefyllfa. Mae'n bwysicach canfod yr arwyddion ei fod yn gwneud niwed i blant.

Sut mae ysgariad yn effeithio ar blant?

Isod mae ychydig o arwyddion y mae'n rhaid i chi edrych amdanynt i ddeall y trawma ysgaru plant gyda rhieni sydd wedi ysgaru ac os oes angen cwnsela ysgariad i blant:

  • Arferion bwyta a chysgu afreolaidd
  • Erlidigaeth barhaus
  • Diffyg diddordeb mewn cyfathrebu â theulu a ffrindiau
  • Yn hawdd cynhyrfu a rhwystredig
  • Pyliau afresymol o ddicter
  • Cyffuriau ac arferion yfed
  • Gorwedd
  • Blinder cyson
  • Amharodrwydd i gyflawni gweithgareddau dyddiol
  • Taflu hunan gasineb

Os yw'ch plentyn yn dangos yr arwyddion hyn neu fwy yn parhau dros gyfnod o sawl wythnos , mae'n debygol bod y plentyn yn dioddef o bryder ysgariad . Bydd y symptomau hyn yn rhwystro'r gweithgareddau o ddydd i ddydd. Felly, ymyrraeth gynnar gyda chwnsela ysgariad i blant yw'r ateb i drin plant sydd â rhieni sydd wedi ysgaru yn gadarnhaol.

Sut i helpu plentyn i ddelio ag ysgariad?

Mae amser yn elfen wych wrth helpu plant a theuluoedd i ddelio ag ysgariad a gwahanu. Dywed therapyddion y gall therapi plant fod yn wrthgynhyrchiol, os caiff ei orfodi. Yn ystod neu ar ôl yr ysgariad, dylai plant gael peth amser i ymdopi â'r sefyllfa newydd. Yn union fel oedolion, i ddarostwng effeithiau ysgariad ar blant, mae angen mynd i'r afael â nhw yn effeithiol a gyda mwy o sylw arnynt.

Os oes gennych chi blant bach, mae'n debyg NA ddylech eu cymryd ar eu cyfer cymorth ysgariad os mae ganddynt rywfaint o'r newid ymddygiad y soniwyd amdano eisoes. Mae crio, gofyn am y rhiant arall, trafferth cwympo i gysgu, peidio â bwyta'n dda i gyd yn newidiadau arferol. Fodd bynnag, os na fydd unrhyw beth yn mynd yn ôl i normal ar ôl ychydig wythnosau, mae hynny'n golygu bod y plentyn yn cael trafferth derbyn ysgariad ei riant ac mae'n bryd gweld y therapydd.

Mae hefyd yn amser cwnsela ysgariad i blant os yw'r plentyn yn gwrthod bwyta ac yfed hylifau. Gallai mwy o resymau fod os yw plentyn yn dechrau dadlau gyda’i rieni am ddim rheswm, neu’n gwneud pethau fel rhedeg i ffwrdd a chuddio, mynd yn ymosodol, neu ddatblygu anhunedd.

Mae plant hŷn hefyd yn dangos emosiynau ac yn newid eu gweithgareddau bob dydd. I nhw, gwella ar ôl ysgariad eu rhiant gall gymryd tua'r un amser â gweddill y teulu sy'n oedolion. Mae newid arferol mewn ymddygiad yn golygu dangos cydymdeimlad, cynnig cymorth, mynegi eu teimladau ar y sefyllfa a siarad am y rhiant arall yn amlach.

Tecawe Terfynol

Mae'n bryd mynd cwnsela ysgariad i blant ar unwaith pan fydd ymddygiad plant yn dod yn broblem iddyn nhw eu hunain a’r teulu. Gall gwrthod derbyn yr ysgariad gael ei ddatrys trwy sgwrs , ond weithiau mae angen therapi ar gyfer plant o ysgariad.

Mae Mel Robbins yn rhannu persbectif bod angen dewrder ac aeddfedrwydd i allu dewis gwahanu. Fodd bynnag, gall aros mewn priodas ddiflas i blant weithio'n negyddol arnynt. Yn hytrach nag aros yn y briodas i blant, dewiswch rannu ffyrdd. Bydd yn fwy trawmatig i blant fyw mewn amgylchedd gyda dau riant na allant sefyll ei gilydd. Gall y lefel honno o ymddieithrio ysgogi teimladau negyddol fel ofn gadael plant. Gwyliwch y fideo i wybod mwy:

Mae plant yn aml yn dod yn dawel, yn encilio i mewn i'w hunain ac yn osgoi pobl, mae'r rhain i gyd yn arwyddion clir o iselder posibl. Bydd rhai yn ceisio llenwi gwagle eu cartref trwy ddod o hyd i bleser a llawenydd mewn arferion afiach neu rai sy'n bygwth bywyd. Cyffuriau, yfed yn drwm, dwyn, ymladd, neu unrhyw fath o ymddygiad nad yw’n arferol gyda nhw ond sy’n nodweddiadol ar gyfer plant sy’n ymdopi ag ysgariad eu rhieni.

Peidiwch byth â diystyru neu gymryd y camau hyn yn ganiataol. Opt am cwnsela ysgariad i blant i ffrwyno unrhyw drafferthion sydd i ddod.

Ranna ’: