Dathlu eich Diolchgarwch Cyntaf fel Pâr Priod

Dathlu eich Diolchgarwch Cyntaf fel Pâr Priod

A ddylech chi fynd i dŷ eich rhieni neu wneud eich traddodiad eich hun?

Fel pâr sydd newydd briodi bydd gennych lawer o benderfyniadau cyntaf a llawer o benderfyniadau i'w gwneud, ac nid y lleiaf ohonynt fydd ble i dreulio'ch Diolchgarwch cyntaf. Mae hyn yn rhywbeth y gallech fod wedi'i drafod hyd yn oed yn ystod eich dyweddïad a'ch paratoadau priodas. Bydd eich penderfyniad yn cael ei ddylanwadu gan eich amgylchiadau personol eich hun megis lleoliad daearyddol eich rhieni priodol, yn ogystal â'ransawdd eich perthynasgyda'ch rhieni. I rai cyplau, bydd hwn yn benderfyniad hawdd, ond efallai y bydd angen i eraill ystyried eu hopsiynau.

|_+_|

Dyma ychydig o gwestiynau defnyddiol i chi eu hateb:

Beth yw eich blaenoriaethau?

Mae angen i bob un ohonoch fod yn onest am yr hyn sy'n wirioneddol bwysig i chi. Efallai nad yw'ch teulu'n gwneud llawer o ffwdan gyda Diolchgarwch tra bod teulu'ch priod yn mynd allan gyda'r pris traddodiadol. Efallai y byddai'n well gennych chi fod ar eich pen eich hun fel cwpl a gosod set asylfaen ar gyfer eich priodasa'ch traddodiadau teuluol eich hun yn y dyfodol. Unwaith y byddwch yn glir am eich blaenoriaethau personol eich hun, rydych yn barod ar gyfer y cwestiwn nesaf.

Sut mae dy rieni yn teimlo?

Efallai bod eich dau set o rieni eisoes wedi dechrau mynegi eu dymuniadau i chi fod gyda nhw ar y diwrnod arbennig hwn. Neu efallai nad oes pwysau o gwbl ac maen nhw'n gadael y dewisiadau i fyny i chi. Y naill ffordd neu'r llall, siaradwch â'ch rhieni i ddarganfod sut maen nhw'n teimlo a beth yw eu teimladaudisgwyliadauyn.

Beth yw'r logisteg dan sylw?

Mae'r cwestiwn hwn yn ymwneud â pha mor bell rydych chi'n byw oddi wrth eich teuluoedd. Os ydych chi yn yr un ddinas, mae'n gwneud pethau'n llawer symlach, ond mae llawer o barau'n cael eu hunain yn byw ymhell oddi wrth eu rhieni a byddai angen ystyried costau teithio yn ogystal â'r amser y byddai'n ei gymryd i deithio yn ôl ac ymlaen. .

Pa opsiynau sydd ar gael i chi?

Unwaith y byddwch wedi meddwl am y pethau hyn, byddech yn gallu nodi rhai opsiynau posibl ar gyfer eich sefyllfa benodol. Gall y rhain gynnwys eich teuluoedd am yn ail, ymweld ag un eleni a'r llall y flwyddyn nesaf. Os ydyn nhw'n byw yn agos, fe allech chi dreulio rhan o'r diwrnod gydag un teulu a rhan gyda'r llall. Neu efallai y byddwch yn ystyried cynnal y ddau deulu yn eich cartref.

Beth yw eich penderfyniad?

Unwaith y byddwch wedi gosod eich holl opsiynau, bydd angen i chi wneud penderfyniad sy'n dderbyniol i'r ddau ohonoch. Beth bynnag y byddwch yn ei benderfynu, cofiwch eich bod yn awr yn bâr priod a'chperthynas â'ch priod yn dodyn gyntaf.

Dyma rai awgrymiadau pellach i'w hystyried wrth ddathlu eich Diolchgarwch cyntaf fel pâr priod:

  • Cofiwch wneud penderfyniadau gyda'ch gilydd fel cwpl a theulu
  • Treuliwch y dydd yn llawen agwerthfawrogi ei gilydd
  • Anogwch bawb i rannu rhywbeth y maent yn ddiolchgar amdano.
  • Mynegwch eich diolcha rhannwch pa mor fendithiol yr ydych yn teimlo yn eich priodas.
  • Dywedwch stori o'ch dathliadau Diolchgarwch yn y gorffennol i'ch gilydd.
  • Gwyliwch eich hoff ffilm gyda'ch gilydd, chwarae gemau neu ddarllen am hanes Diolchgarwch.

Ranna ’: