Rheoli Ansawdd Perthynas

Rheoli Ansawdd Perthynas Dwi'n nabod siop froyo o safon pan wela i un. I mi, mae ganddo ddetholiad blas eang sy'n cylchdroi yn aml. Mae'n lân ac mae ganddo awyrgylch hwyliog. Mae'r iogwrt yn drwchus ac yn hufenog. Os yw cymal froyo yn bodloni'r meini prawf hynny, rwy'n ei ystyried o ansawdd uchel a bydd yn ennill busnes rheolaidd gennyf.

Mae'r stamp ansawdd hwn wedi ennill bri yn ein cymdeithas. P'un a yw'n hufen iâ neu goffi premiwm, esgidiau dylunwyr neu gampfeydd, neu gerbydau moethus, yn ein bywydau materol mae'n naturiol gwerthuso cynhyrchion, gan chwilio am rai o ansawdd uchel. Ni waeth sut y caiff ansawdd ei fesur, boed yn chwaeth, enw da, arddull, neu dim ond y ffordd y mae rhywbeth yn gwneud i ni deimlo, ni ellir dadlau, unwaith y bydd rhywbeth yn cael ei ystyried yn ansawdd uchel, bod ei werth yn cynyddu'n gynhenid.

Gweithredu metrig rheoli ansawdd ar berthnasoedd

Nawr dychmygwch a oeddem yn cymhwyso metrigau rheoli ansawdd i'n perthnasoedd. Yn y modd hwn, yn gynnar iawn byddwn yn gallu penderfynu’n rhesymegol a oedd/gallai’r profiad fod yn werthfawr i ni. Byddai'n ein gorfodi i archwilio sut rydym yn gwario ein harian emosiynol. A ydych chi'n rhoi gydag ewyllys rydd a chariad pur yn eich calon, neu a yw rhoi yn teimlo'n feichus, yn llafurus, yn llawn agenda neu fel arall yn icky? A yw'ch banc yn cael ei ailgyflenwi'n barhaus gan y daioni yn eich perthynas neu a ydych chi'n teimlo'n sugno'n sych yn rheolaidd? Neu hyd yn oed yn fwy syml: A ydych chi'n elwa o'r berthynas?

Cysylltiedig: Sut i Gysylltu'n Emosiynol Gyda'ch Partner

Nawr os ydych chi'n meddwl bod y gair elw yn swnio fel dull derbyniwr, nid yw hynny'n wir. Yn wir, os byddwch yn torri i lawr y gair elw, byddwch yn cael pro + ffit. Proffesiynol yn golygu ‘am rywbeth’ a ffit sy'n golygu llawer o bethau fel iach, cryf neu mewn cytgord â. Mae menyw sy'n ceisio perthynas y gall elwa ohoni - yn feddyliol, yn gorfforol, yn emosiynol ac yn ysbrydol - yn dangos ei hymrwymiad i hunan-gariad. Os nad ydych chi'n elwa o'ch ymdrechion, rydych chi'n gweithredu ar golled sy'n arwain at fethdaliad yn y pen draw.

Diffiniwch agweddau pwysig eich perthynas

Iawn, felly mae hynny'n dod â ni at sefydlu metrigau ansawdd rhesymol a defnyddiol. Yn syml, meddyliwch am dri maen prawf y gallwch chi yn gyflym (gwag yr ardal lwyd) werthuso dyn/perthynas fel un o ansawdd isel neu uchel. Cwpl o ddechreuwyr meddwl: lefel parch (Ydych chi'n parchu'r person hwn? Ydyn nhw'n eich parchu chi?), atyniad (ydych chi'n cael eich denu ato mewn mwy nag un categori? Ydych chi'n teimlo'n wych pan fyddwch chi o'i gwmpas?) ac ati. Cofiwch fod angen i'r rhain fod yn bersonol i chi – nid yr hyn rydych chi'n ei feddwl dylai fod, ond yr hyn ydynt mewn gwirionedd; yn union fel y mae rhai pobl yn poeni am awyrgylch mewn bwyty, gallai eraill fod yn llai pryderus ond maent yn sticeri ar gyfer gwasanaeth.

Cysylltiedig: Manteision Cysylltiad Emosiynol Rhwng Dau Bartner Cariadus

Po fwyaf y byddwch chi'n caniatáu i chi'ch hun archwilio'ch hun ... po fwyaf y byddwch chi'n dysgu cwympo'n wallgof cariad eich hun, po fwyaf y byddwch yn gallu nodi ac anrhydeddu yn hyderus eich gofynion ansawdd premiwm. Byddwch yn gallu gwneud hynny heb ofni y gallai cyfle presennol o ansawdd isel fod cystal ag y mae'n ei gael oherwydd byddwch yn hyderus yn eich opsiynau, yn ffyddlon bod yn rhaid bod mwy ac wedi ymrwymo i chi'ch hun i beidio â setlo nes i chi ddod o hyd iddo. Byddwch yn gallu cyrraedd yr uchelfannau hynny sy'n edrych yn rhyfeddol heb wastraffu amser yn ceisio trawsnewid cyfle presennol o ansawdd isel oherwydd gyda hunan-gariad daw eraill i dderbyn a byddwch yn gwybod bod gwario egni yn ceisio trawsnewid rhywun i'r hyn rydych chi am iddo fod yn lle. y mae gadael iddynt flodeuo fel y maent yn hunanol a diffrwyth ; mae'n well treulio'ch amser arnoch chi.

Mae caru’n gall yn ymwneud â pheidio ag aros yn sownd mewn perthynas nad yw’n rhoi boddhad, nad yw’n eich gyrru ymlaen, neu mewn un sy’n eich sugno i ddyled emosiynol. Felly os nad yw'ch arian emosiynol yn cael ei wario'n ddoeth, fel y mae buddsoddwr yn ei wneud, gwyddoch pryd i'w blygu fel y gallwch symud ymlaen ac i fyny tuag at gyfle o ansawdd uwch sy'n fwy cyfoethog o ran elw.

Ranna ’: