Pethau i'w Gwneud a'u Hei wneud o Chwalu

Sut i dorri i fyny gyda P'un a ydych chi wedi bod mewn perthynas ers sawl mis neu sawl blwyddyn, torri i fyny gyda dy gariad yn ddim yn beth hawdd gwneud. Mae gennych chi deimladau tuag ati o hyd, hyd yn oed os mai dim ond rhai cyfeillgar ydyn nhw, a hi yw'r person olaf yr hoffech chi ei frifo. Ond rydych chi'n gwybod hynny'n ddwfn yn eich craidd mae’n bryd symud ymlaen.

Yn yr Erthygl hon

Felly, dysgwch sut i dorri i fyny gyda'ch cariad heb wneud y sefyllfa'n rhy gas i'r ddau ohonoch.

Wedi'r cyfan, nid ydych bellach yn edrych ymlaen at dreulio amser gyda'ch partner, a'ch dyddiadau wedi dod yn arferol a diffyg y sbarc a ddaeth â chi at eich gilydd i ddechrau. Rydych chi wedi ceisio gweithio pethau allan, ond does dim byd wedi newid.

Felly, y mae amser i ffarwelio . Gadewch i ni archwilio rhai ffyrdd i dorri i fyny gyda dy gariad hynny , er nad yw byth yn ddymunol, yn gallu gwneud y rhaniad hwn yn llai poenus.

Yn gyntaf, gadewch inni glywed gan un neu ddau o fenywod sydd â rhai awgrymiadau i rannu ar sut NAD i dorri i fyny gyda'ch cariad .

Mae'r canlynol yn bethau i'w gwneud ar y rhestr o bethau i'w gwneud a pheth na ddylid eu gwneud wrth dorri i fyny gyda'ch cariad.

  • Peidiwch yn unig ysbryd dy gariad . Mae hi'n haeddu bod yn rhan o'r sgwrs breakup.
  • Peidiwch â thorri dros y ffôn , testun, e-bost, neu (yr arswyd) yn newid eich statws Facebook i sengl. Mae hyn yn ddi-galon, yn llwfr ac yn anghwrtais. Mae'n dangos diffyg parch aruthrol at rywun yr oeddech yn agos ato ar un adeg. Dylid torri i fyny yn bersonol, ni waeth pa mor anodd yw hi i gyflwyno'r newyddion drwg hwn wyneb yn wyneb.
  • Peidiwch â gadael iddi ddarganfod mae hi wedi cael ei gadael gan rywun arall. Dywedwch wrthi eich hun.
  • Peidiwch â dechrau caru menyw arall nes i chi ddod â'ch perthynas â'ch cariad presennol i ben yn iawn. Mae angen cau arnoch chi, ac felly hefyd hi.
  • Peidiwch â dweud celwydd. Dywedwch wrthi y gwir resymau y tu ôl i'r chwalu. Peidiwch â bod yn greulon, ond byddwch yn onest.
  • Cymerwch y fenter. Peidiwch â gwneud y peth gwan trwy fod yn gymedrol, gan ei hysgogi i'ch gadael. Os ydych chi'n gwneud y penderfyniad unochrog i dorri i fyny gyda'ch cariad, cwrdd â'r sefyllfa annymunol hon yn uniongyrchol. Mae cymaint o ddynion yn rhy wimpy i wneud hynny, ac yn y pen draw yn ymddwyn yn wael oherwydd byddai'n well ganddyn nhw i'w cariad eu gadael na bod yn ysgogydd y chwalu.

Nawr, gadewch i ni ganolbwyntio ar y dos o sut i dorri i fyny yn braf gyda merch.

Sut i dorri i fyny gyda merch heb ei brifo

1. Byddwch yn oedolyn

Os ydych chi'n ddigon hen i gael perthynas ystyrlon, rydych chi'n ddigon hen i atal y berthynas mewn ffordd oedolyn.

Mae hyn yn golygu eich bod yn barod i gael sgwrs wyneb yn wyneb â'ch cyn-gariad sydd ar fin dod.

2. Dewiswch fan lle gall y ddau ohonoch siarad

Mae’n syniad da dewis lle nad oes ganddo ystyr symbolaidd trwm i’r naill na’r llall ohonoch. Byddai ddim yn ddelfrydol i gwrdd lle cawsoch eich dyddiad cyntaf neu le arall hynny yn dal atgofion arwyddocaol .

Efallai na fyddwch am dorri i fyny gyda hi yn y naill na'r llall o'ch cartrefi. Dewiswch le niwtral lle nad yw ffrindiau neu gydweithwyr yn debygol o dorri ar eich traws. Gwnewch yn siŵr y gallwch chi gael sgwrs breifat ac nad yw'r sŵn amgylchynol yn rhy uchel.

3. Rhowch gyfle iddi siarad

Wrth dorri i fyny gyda'ch cariad, mae'n bwysig i chi wneud hynny ewch dros eich rhesymau , ond hefyd gadewch iddi gael cyfle i siarad . Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwrando ar ei hymatebion ac yn cydnabod eich bod yn ei chlywed.

Bydd angen iddi fynd i'r afael â'r hyn yr ydych yn ei ddweud wrthi, ac mae'n ddyledus iddi hi adael iddi fynegi ei hemosiynau.

4. Gorffennwch ar nodyn da

Paratowch yr hyn rydych chi'n mynd i'w ddweud fel y gallwch chi cyflwyno hwn newyddion trist yn dawel . Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dechrau'r sgwrs chwalu trwy ei hatgoffa, er bod gennych chi lawer o eiliadau da yn y berthynas, fod gennych chi gwneud penderfyniad i ddod â phethau i ben .

Nid oes angen i chi ddefnyddio'r clasur Nid chi ydyw, fi ydyw, ond gallwch chi ddweud rhywbeth tebyg fel nad ydych chi'n fodlon â'ch perthynas mwyach. Atgoffwch hi hynny mae hi'n berson gwych a hynny fe wnaethoch chi fwynhau eich amser gyda'ch gilydd .

Ond daw eich stori i ben yma a'r cyfan y gallwch chi ei wneud yw dymuno'n dda iddi. Osgoi unrhyw ymosodiadau personol neu feirniadaeth, y pwynt yw torri i fyny yn braf fel bod y ddau ohonoch yn gallu symud ymlaen gyda a synnwyr o barch at ei gilydd.

5. Osgoi'r un camgymeriad mawr

Osgoi un camgymeriad yn ystod toriad Pan fyddwch chi'n torri i fyny gyda'ch cariad, ceisiwch osgoi gwneud yr un camgymeriad mawr hwnnw y mae cymaint o bobl yn ei wneud wrth dorri i fyny.

Rwy'n gobeithio y gallwn ni fod yn ffrindiau o hyd. Eich mae angen i'r rhaniad fod yn derfynol , felly gall addo cyfeillgarwch yn y dyfodol fod yn niweidiol. Gall gamarwain eich cariad i feddwl y gallech ddod yn ôl at eich gilydd un diwrnod. Gall fod yn niweidiol i chi fel y dymunwch dechrau bywyd newydd , yn rhydd o gysylltiadau â hen berthynas.

Mae'n debyg bod unwaith y byddwch dechrau dyddio eto , Ni fydd cariad newydd yn hoffi eich bod chi'n cynnal cyfeillgarwch â chyn-gariad.

Felly paid ag addo hynny byddwch yn parhau i fod yn ffrindiau . Anaml y bydd yn fuddiol i'r naill ochr na'r llall. Mae angen i doriad fod yn derfynol, yn derfynol, yn lân ac yn glir. Mae unrhyw beth arall yn drysu'r sefyllfa ac yn gwneud pethau'n anoddach nag y maent yn barod.

Boed y cariad hwnnw y bydd hi bob amser yn ei gofio'n annwyl, hyd yn oed os na weithiodd pethau o'r diwedd.

Ranna ’: