Dyma Pam Mae Canu Ar-lein cystal â Dyddio Traddodiadol, Os nad Gwell!

Dynion Delwedd Cefn Gyda Sgrîn Bwrdd Gwaith Ar-lein

Yn yr Erthygl hon

Bod yn senglyn dipyn o bwysau, yn enwedig os ydych chi'n heneiddio ac yn cael eich pryfocio gan aelodau'ch teulu o beidio â chael cariad o hyd.

Mae dyddio ar-lein yn opsiwn deniadol ar gyfer cyfarfodydd achlysurol. Mae gan rai hyd yn oeddod o hyd i gariadtrwy dyddio ar-lein.

Os ydych chi'n dal i amau ​​​​cerdded ar-lein, edrychwch pam mae dyddio ar-lein yn ffordd dda o gamu i mewn i berthynas.

1. Mae gan barau sy'n cyfarfod ar-lein berthnasoedd parhaol

Mae cyplau a gyfarfu ar-lein yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus o gymharu â'r rhai a gyfarfu all-lein

Nid oes gan gyfarfod ar-lein ac all-lein lawer o wahaniaeth o gwbl. Pam? Oherwydd mae dyddio ar-lein yn cymryd lle'r ffordd draddodiadol o gwrdd â pherson yn unig. Gwyddom i gyd sut y gwnaeth y byd wella lle dechreuodd technoleg a dyfeisiadau newydd gymryd drosodd. Mae'n well gan lawer o bobl gyfathrebu gan ddefnyddio eu dyfeisiau oherwydd ei fod yn dod â mwy o gyfleustra a hyder iddynt. Ond nid yw hynny'n golygu, pe bai cwpl yn cyfarfod gyntaf trwy wefan dyddio ar-lein, eu bod yn llai ymroddedig i'w gilydd.

A astudio o Brifysgol Chicago profi bod cyfarfod ar-lein mewn gwirionedd yn well nag all-lein. Maent wedi darganfod hynnyparau prioda gyfarfu trwy ddêt ar-lein yn hapusach ac yn llai tebygol o ysgaru. Mae yna lawer o resymau pam mae dyddio ar-lein yn llwyddiant. Efallai mai’r rheswm am hyn yw bod pobl yn tueddu i fod yn fwy agored a bod yn nhw eu hunain sy’n hanfodolgwneud i berthnasoedd weithio.

2. Mwy o siawns o ddod o hyd i bartner addas

Y Cwpl ieuengaf yn Eistedd Ar Fainc Yn Y Parc Cysyniad Canfod

Mae dyddio ar-lein yn rhoi siawns uwch i chi ddod o hyd i'r un oherwydd ei boblogaeth enfawr o aelodau.

Mae canlyn ar-lein yn rhoi gobaith i'r bobl hynny sydd â marchnad garu denau ac sydd heb lawer o amser i gwrdd â phobl eraill. Mae'r Rhyngrwyd yn rhoi cyfle i bawb gysylltu â llawer o wahanol fathau o bobl. Os oes gennych chi hoffterau, bydd yn haws i chi ddod o hyd i'r persona oedd yn cyfateb i'ch personoliaethac yn hoffi.

Y peth da am gwrdd â phobl ar-lein yw y byddwch chi'n cael cysylltu â pherson sydd â diwylliant a chenedligrwydd gwahanol, ond sydd â'r un personoliaeth â chi.

3. Rhyngrwyd cynyddu'r cyfraddau priodas

Gwyddom i gyd nad yw priodas yn nod i bawb sy'n chwilio am ddêt. Wrth i gyfraddau priodas gynyddu mae'n rhoi mewnwelediad i ni os yw canlyn ar-lein yn dod â llwyddiant wrth setlo i lawr gyda'ch partneriaid rydych chi wedi cyfarfod ar-lein.

Yr Prifysgol Montrea Cefais wybod bod cyfraddau priodas wedi cynyddu oherwydd bod mwypobl sy'n defnyddio'r Rhyngrwyd. Dim ond oherwydd bod dyddio ar-lein wedi newid y ffordd o ran dyddio o'r blaen, nid yw'n golygu ei fod mewn gwirionedd yn dinistrio priodas a dyddio traddodiadol.

4. Nid yw'r Rhyngrwyd yn gyfrifol am hookups achlysurol

Mae llawer o bobl wedi rhoi’r bai ar y rhyngrwyd am newid barn pobl tuag at ddêt ar-lein.Perthynas heb linynnau-ynghlwmwedi bodoli ymhell cyn i'r Rhyngrwyd gael ei ddyfeisio. Canfuwyd yn astudiaeth Portland bod pobl y dyddiau hyn yn llai gweithgar mewn rhyw a bod ganddynt lai o bartneriaid rhyw o gymharu â'r rhai a ddyddiodd cyn dyddio ar-lein yn beth.

Rydych chi'n gwybod sut mae dyddio ar-lein wedi newid y ffyrdd o ddyddio. Mae'n rhoi cyfle i bobl sy'n rhy swil i ddechrau cyfathrebu ag eraill ac nad oes ganddynt ddigon o amser ar gyfer dyddio, Byddai'r offeryn hwn yn rhoi cyfle i bob person ddewis pa un yw'r cydweddiad cywir ar eu cyfer. Ni fyddwch bellach yn teimlo dan bwysau i ddod i mewn i berthynas heb wybod a allech fod yn gydnaws ai peidio.

Ranna ’: