Dyma Rhai Ymarferion Concrit ar gyfer Cael Trwy Gariad Di-alw

Dyma Rhai Ymarferion Concrit ar gyfer Cael Trwy Gariad Di-alw

Yn yr Erthygl hon

Ydych chi wedi gweld y ffilm Love Actually? Mae'n ffilm wych am y gwahanol fathau o gariad. Mae un ohonyn nhw'n ymwneud â chariad di-alw, ac mae'r prif gymeriad yn yr arc stori honno mewn cariad â gwraig ei ffrind gorau. Ymdriniodd â'r dosbarth.Daw cariad di-alw mewn dwy ffurf, awydd heb ei gyflawni, a pherthynas waharddedig.

Dymuniad heb ei gyflawni yw pan fyddwch mewn cariad â rhywun, ac nid ydynt mewn cariad â chi. Rydych chi'ch dau yn sengl, ond nid yw'r person arall yn teimlo'r un peth amdanoch chi.

Yr ail yw pan fydd un neu'r ddau ohonoch mewn ymrwymiad. Gallai hefyd fod yn aelod o’r teulu neu’n rhywun na all gael perthynas, fel offeiriad.

Dyma rai ymarferion diriaethol ar gyfer mynd trwy gariad di-alw. Gallwch naill ai ei gyflawni neu ddod drosto.

1. Taflwch eich tocynnau a'ch cofroddion

Gall cariad droi yn obsesiwn, a phan fydd yn gwneud hynny, gall arwain at rywbeth afiach a pheryglus.

Felly, ewch twrci oer. Dileu neu daflu eu holl luniau a pharaffernalia eraill sy'n eich atgoffa o'r person hwnnw. Mae pobl yn cadw tlysau bach sy'n cynrychioli gwrthrych cariad di-alw fel hances boced y gwnaethoch chi ei rhannu ar un adeg, lluniau, ac eitemau newydd-deb eraill rydych chi'n eu cusanu a'u cofleidio gan ddychmygu bywyd breuddwyd gyda'r person hwnnw.

Cael gwared ohono, y cyfan. Gwaredwch ef yn rhywle na allwch ddod yn ôl. Peidiwch â'i losgi, gan chwarae â thân tra nad yw'ch emosiynol yn syniad da.

2. Dyddiad pobl eraill

Rydych chi mewn cariad â rhywun, ond ni allwch fod gyda'ch gilydd, ac mae'n anffodus. Ond mae'r rhan fwyaf o bobl yn cwympo mewn cariad fwy nag unwaith mewn oes. Felly, nid dyma ddiwedd y byd i chi mewn gwirionedd. Ewch allan a dyddio rhywun arall.

Os nad oes gennych chi ragolygon eraill, yna ewch i gwrdd â'ch hen ffrindiau a chael hwyl yn union fel yr hen ddyddiau da. Ymhen amser, os nad ydych chi'n byw o dan graig, yna byddwch chi'n cael cyfarfyddiad tyngedfennol â chymar enaid posibl arall.

3. Gwella dy hun

Felly, nid yw rhywun yn hoffi chi, efallai ei fod oherwydd eich bod yn siarad gormod neu rhy ychydig. Gallai fod oherwydd eich bod yn gwisgo fel ymgripiad llwyr ac yn anghofio golchi'ch gwallt.

Edrychwch yn dda arnoch chi'ch hun a newidiwch bethau er gwell. Dysgwch sgiliau newydd neu gloywi hen rai. Gofalwch am eich ymddangosiad a'ch hylendid. Gweithiwch ar eich iechyd a'ch corff cyffredinol.

Mae dynion a merched yn denu ei gilydd.

Nid yw’n stryd unffordd. Gwnewch yr hyn a allwch i wneud eich hun yn gymar dymunol. Dyma pam na all rhai pobl gael eu dodwy tra bod sêr y roc yn trefnu i gael rhyw gyda nhw.

Dewch yn rhywun y mae'r rhyw arall yn dyheu amdano.

4. Gwnewch ymdrech i gadw draw

Yn y ffilm cariad mewn gwirionedd, mae'r ffrind gorau a'r wraig yn meddwl bod y prif gymeriad yn casáu'r wraig. Mae hyn oherwydd ei fod yn gwneud ymdrech gydwybodol i'w hosgoi.

Dyma'r ffordd orau i atal sefyllfaoedd embaras pan fydd y ferch yn darganfod ei fod yn ei charu ac yn difetha'r cyfeillgarwch. Yn y ffilm, fe wnaeth hi yn y pen draw, a chawsant y mater rhyngddynt.

Mewn gwirionedd, gall pethau fynd yn gymhleth os daw eich hoffter i'r amlwg. Mae'n gymhlethdod nad ydych chi am fynd i mewn iddo. Rydych chi'n siŵr o golli un neu'r ddau ohonyn nhw. Os bydd y sibrydion yn lledaenu, gall gymryd bywyd ar ei ben ei hun a throi'n gas.

Felly symud i ffwrdd, dyna'r peth bonheddig i'w wneud. Dyma'r mwyaf diogel hefyd.

5. Peidiwch â siarad amdano

Po fwyaf y byddwch chi'n siarad amdano, y mwyaf y byddwch chi'n cofio'r person. Mae yna berygl ychwanegol hefyd y bydd y person y siaradoch chi ag ef yn defnyddio’r wybodaeth honno yn eich erbyn.

Os oes gwir angen i chi siarad amdano, ewch ar-lein a siaradwch amdano mewn safle dyddio ar-lein. Byddai'n gwneud ichi edrych fel idiot llwyr a gwella'r broblem honno.

Cofiwch allan o olwg ac allan o feddwl. Cynhwyswch eich dychymyg yn hynny. Mae'r rhan fwyaf o'r awgrymiadau yma yn ymarferion pendant ar gyfer mynd trwy gariad di-alw yn unol â'r dywediad hwnnw.

6. Ewch ar daith

Ewch ar daith

Gwnewch yn siŵr nad yw gyda'r person rydych chi mewn cariad ag ef neu unrhyw un sy'n agos atynt. Ewch ar eich pen eich hun os oes rhaid. Bydd ehangu eich gorwelion trwy brofi diwylliannau eraill yn helpu i glirio'ch pen a chodi'ch gwerth fel person.

Y peth pwysicaf yw bod yn ddigon pell oddi wrth y person hwnnw fel y gallwch feddwl yn rhydd amdanynt heb i neb arall ddarganfod. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n mwynhau golygfeydd, synau, a blas y diwylliant newydd.

Rydych chi mewn cariad, nid yw hynny'n beth drwg, a'r ffordd hawsaf i ddisgyn ohono yw cwympo mewn cariad â rhywbeth arall. Hyd yn oed os yw'n fwyd stryd Tsieineaidd neu'n pizza Napolitano.

7. Ysgrifennwch lyfr neu gwnewch unrhyw beth creadigol

Ernest Hemingway yw un o'r awduron mwyaf toreithiog erioed. Mae ei lyfr In Love and War yn sôn am ei brofiadau rhyfel a chariad di-alw. Yn anffodus, enillodd ei lyfr gymaint o glod nes iddo ennill y wobr Nobel a'r Pulitzer amdano.

Nid oedd byth yn gallu symud ymlaen oherwydd y llyfr a chyflawnodd hunanladdiad.

Mae poen yn ysbrydoli pobl greadigol i greu gweithiau celf gwych .

Yn y ffilm Love Actually, mae bwa stori arall yn ymwneud â chymeriad gwrywaidd a benderfynodd ysgrifennu llyfr ar ôl iddo ddal ei frawd a'i wraig yn twyllo arno.

Yn y diwedd daeth o hyd i gariad ei fywyd (eto), wrth ysgrifennu ei lyfr. Pwy a wyr, fe allech chi fod y boi hwnnw neu Ernest Hemingway heb yr hunanladdiad.

Dyma rai ymarferion pendant ar gyfer mynd trwy gariad di-alw-amdano a goroesi'r canlyniad.

Gallwch ddod o hyd i gariad yn rhywle arall - peidiwch ag ildio gobaith

Bydd yr enghreifftiau pendant hynny o ddod trwy gariad di-alw yn eich helpu i fynd trwy'r boen. Mae eisoes yn brifo a does dim pwynt mynd yn erbyn y byd a brifo'ch hun ymhellach.

Gallwch chi bob amser ddod o hyd i rywun arall i garu cymaint â'r person hwnnw neu hyd yn oed yn fwy. Gallant hyd yn oed ail-wneud eich teimladau.

Cyn belled â chi peidiwch â gwneud dim byd gwirion fel cyflawni hunanladdiad neu gloi eich hun yn eich ystafell am flynyddoedd. Yna, cariad, bydd yn digwydd yn y pen draw, ac os byddwch chi'n gwella'ch hun tra'ch bod chi'n aros am gariad, yna mae'r siawns o ddod o hyd i rywun gwell yn codi ynghyd â'ch twf eich hun fel bod dynol.

Gall rhai ymarferion diriaethol wrth fynd trwy gariad di-alw fel y crybwyllir yma eich tynnu allan o ddifrif o sefyllfa mor dlawd a diflas.