Awgrymiadau Hanfodol ar faddau anffyddlondeb a gwella perthynas

Awgrymiadau ar faddau anffyddlondeb a iacháu

Yn yr Erthygl honEdrychir i lawr ar anffyddlondeb, am lawer o resymau amlwg; mae'n dryllio priodasau. Ac, heb amheuaeth, mae'n cymryd calon enfawr a dewrder aruthrol wrth faddau anffyddlondeb.

Mae anffyddlondeb gan eich partner yn eich creithio am oes. Rydych yn dymuno y gallai eich partner fod wedi dewis cerdded allan o'r berthynas yn osgeiddig pe na baent yn hapus.

Ond, mae'r rhan fwyaf o briodasau'n torri i ffwrdd oherwydd nad yw'r priod sy'n cael perthynas yn onest am eu gweithredoedd ac yn methu â'i roi y tu ôl iddynt. Yn yr achos hwn, nid oes unrhyw gwestiwn o faddau anffyddlondeb.Fodd bynnag, ni chollir pob gobaith. Mae anffyddlondeb yn beth enfawr i'w dderbyn a'i faddau, yn enwedig o ran rhywbeth nad oeddech chi erioed wedi'i ddisgwyl o gariad eich bywyd.

Ond, gallwch chi symud ymlaen, ac mewn sawl achos, mae pobl wedi cymodi a thyfu i gael priodas gryfach ar ôl pennod anffyddlondeb.

Darllenwch ymlaen i gael mewnwelediadau ar sut i faddau i briod twyllo a sut i faddau anffyddlondeb o'ch calon.Pryd ddylech chi dderbyn ymddiheuriad eich partner?

A ellir maddau twyllo? Os yw'n bosibl, y cwestiwn nesaf sy'n codi yw sut i faddau i wraig sy'n twyllo? Neu, sut i fynd ati i faddau gŵr twyllo?

Ymateb gonest ac uniongyrchol i'r holl gwestiynau gwefreiddiol hyn fyddai - mae maddau i briod sy'n twyllo bron yn amhosibl. Rhaid cyfaddef bod derbyn y ffaith y gall rhywun yr ydych yn ei garu dwyllo arnoch chi, yn beth anodd ei gymryd.

Mewn llawer o achosion, mae'r priod twyllo yn gweithredu fel mae'n ddrwg ganddyn nhw, ond mewn gwirionedd, dydyn nhw ddim. Os yw hynny'n wir, yn lle maddau ar ôl twyllo, mae'n well gollwng eich perthynas.

Nid yw twyllo maddeuant yn werth eich dagrau, ymddiriedaeth a thawelwch meddwl os oes gan eich partner y duedd i dwyllo arnoch chi, dro ar ôl tro.

Ond, os ydych chi wir yn credu bod eich gŵr / gwraig yn ymddiheuro, ac y gall eich priodas oroesi'r anhawster emosiynol hwn, yna ystyriwch wella gyda'ch gilydd. Dim ond derbyn hyn a symud ymlaen ar ôl gofalu amdanoch chi'ch hun.

Dyma rai awgrymiadau i'w hystyried wrth faddau i anffyddlondeb.

 • Gadewch i'ch partner sylweddoli eich gwerth

Disgwyliwch edifeirwch dilys gan eich partner. Gadewch iddyn nhw gydnabod eich bod chi'n ased, ac ni allwch chi gael eich brifo fel hyn dro ar ôl tro.

Gofynnwch am le a gwnewch iddyn nhw sylweddoli eich gwerth. Wedi'r cyfan maen nhw wedi'i wneud, maen nhw'n haeddu mynd trwy'r broses o'ch ennill chi'n ôl. Nid arteithio eich partner yw gwneud yn siŵr nad ydyn nhw'n digwydd ymroi i odinebu eto.

 • Gofalwch amdanoch eich hun

Gofalwch amdanoch eich hun

Wrth faddau i wraig twyllo neu faddau gŵr twyllo, y peth pwysicaf yw gofalu amdanoch eich hun.

Mae anffyddlondeb maddau yn broses ofalus. Bydd yn cymryd cryn amser i chi wella, ac efallai y byddwch chi'n teimlo olion poen emosiynol hyd yn oed yn hwyrach. Ond, bod â llawer o amynedd ac ymddiried y byddwch chi'n gwella!

 • Daliwch i gwrdd â'ch ffrindiau

Nid yw anffyddlondeb maddau yn gofyn ichi aros ar eich pen eich hun a lliniaru'r boen mewn unigedd.

Rhaid i chi gwrdd â'ch ffrindiau yn aml. Os nad yw'ch ffrindiau'n mynd i ychwanegu tanwydd at y tân, gallwch ddewis trafod eich problemau gyda nhw.

Peidiwch â gadael i ragfarn gymylu'ch barn.

 • Siaradwch â'ch partner

Mae'n hanfodol siarad â'ch partner am yr hyn a wnaethant a pham y gwnaethant. Hyd yn oed mae angen iddyn nhw sylweddoli nad yw maddeuant ar ôl twyllo yn gakewalk.

Efallai nad ydyn nhw'n gwybod pam, ond os ydyn nhw'n barhaus, ni fyddan nhw byth yn ei wneud eto, a gallwch chi fynd heibio i hyn, gallwch chi fynd ati i faddau godineb.

 • Llefwch hi

Gwaeddwch hi pan ddaw'r boen o faddau anffyddlondeb yn annioddefol. Nid ydych yn Dduw i estyn maddeuant mewn dim o dro.

Byddwch yn hawdd arnoch chi'ch hun a mynegwch eich dicter pryd bynnag y dymunwch. Byddai dwyster eich poen yn lleihau gydag amser, ac os bydd eich partner yn aros yn gefnogol, byddwch yn ôl i normalrwydd yn fuan.

 • Cymerwch seibiant

Os oes angen seibiant arnoch chi wrth benderfynu ar faddau anffyddlondeb, ewch amdani.

Os, ar ôl aros ar wahân am gryn amser yn dal i beri ichi gredu, gallwch wella o'r boen hon ac arbed eich priodas, rhaid i chi!

Mwy o awgrymiadau ar faddeuant ar ôl anffyddlondeb

Mwy o awgrymiadau ar faddeuant ar ôl anffyddlondeb


beth mae'r gair Beibl am berthnasoedd premarital

Allwch chi faddau i rywun am dwyllo? Allwch chi faddau twyllwr? Hefyd, ar yr ochr fflip, a ellir maddau i chi am odinebu?

Wel, gallwch chi arbed eich priodas hyd yn oed ar ôl i'ch partner dwyllo arnoch chi, mae'n bosib!

Ond, mae'n bosibl dim ond os yw'r ddau ohonoch yn barod i fuddsoddi'ch egni a gwneud ymdrechion gonest i wneud pethau'n iawn.

Mae maddeuant am odineb yn cymryd eich ewyllys i wella, ailgynllunio a deall pam y digwyddodd.

Nid yw priodasau yn dod i ben oherwydd eu bod wedi twyllo, mae'n dod i ben oherwydd ni allai'r ddau ohonoch ddelio yn dda ag ef.

Gwyliwch y fideo hon:

Dyma beth ddylech chi ei wneud, ochr yn ochr â'ch partner, ar ôl i'r ddau ohonoch benderfynu rhoi cyfle arall i'ch priodas:

 • Ceisiwch gefnogaeth, fel cwnsela a therapi. Siaradwch â therapydd priodas , trafod a cheisio deall pam y digwyddodd a'r hyn y gall y ddau ohonoch ei wneud yn effeithiol i sicrhau priodas hapusach. Ai oherwydd bod y ddau ohonoch yn rhy brysur i flaenoriaethu'ch gilydd? Argyfwng teuluol? Deall.
 • Mae anffyddlondeb yn ddinistriol ac yn boenus, felly cymerwch hi'n araf. Gosod ffiniau yn eich perthynas , gadewch i'ch partner ennill eich parch eto.
 • Gofalwch am eich plant, cefnogwch nhw, a gwnewch iddyn nhw gredu y byddwch chi'n iawn.
 • Os ydych chi wedi penderfynu cymodi, aros i ffwrdd o'r gêm bai . Ni fydd hynny ond yn arafu’r broses gyfan o faddau anffyddlondeb a gwneud pethau’n waeth.
 • Efallai y bydd y boen yn ormod i chi fel y gallai fod gennych straen ôl-drawmatig. Ymgynghorwch â'ch meddyg Mor fuan â phosib.
 • Byddwch yn ymarferol . Ydych chi wir eisiau hyn? Peidiwch â gadael i emosiynau eich tywys.

Mae anffyddlondeb yn un o'r pethau mwyaf dinistriol a phoenus y gall priodas ei ddioddef. Ond, nid yw hynny'n golygu na allwch wella, ond ni all hynny ddigwydd oni bai bod eich partner yn dewis byth eich brifo eto, a'ch bod am eu credu ac ymddiried ynddynt.

Ymddiriedaeth yw sylfaen unrhyw berthynas am reswm. Yn y broses o faddau anffyddlondeb, rhaid i'r ddau ohonoch benderfynu ar yr holl newidiadau y mae'n rhaid i chi eu gwneud i gyrraedd y lle rydych chi am fod, a chael priodas gryfach, fwy cariadus!