Gall brad mewn Perthynas eich Dysgu 5 Gwers Bwysig Bywyd

Gall brad mewn Perthynas eich Dysgu 5 Gwers Bwysig Bywyd

Yn yr Erthygl hon



Gobeithio na fydd hyn byth yn digwydd ond, efallai y bydd adegau pan fyddwch chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich bradychu mewn perthynas. Mae sawl ffordd o ddelio â brad ond, mae'n anodd penderfynu pa rai sy'n adeiladol ac sydd yn y pen draw yn arwain at rywbeth gwaeth y brad.



Y peth cyntaf yr ydych yn ei gofio nad diwedd y byd yw diswyddiad mewn perthynas. Mae gennych chi'ch hun o hyd a gallwch chi wneud y gorau o'r profiad hwn a dysgu a thyfu ohono.

Rydym wedi sôn am bum gwers bwysig mewn bywyd y gallwch eu dysgu o'ch perthynas a fethodd




mae ffyrdd yn gwella o berthynas wenwynig

1. Wynebwch eich emosiynau'n gryf

Y teimladau a fydd yn aros yn ffres yn eich meddwl yw dicter, brifo a drwgdeimlad. Ni allwch adael i'ch emosiynau gael eich cario i ffwrdd, ac ni allwch guddio'r teimladau hyn i ffwrdd chwaith. Mae angen i chi ddod i delerau â'r emosiynau hyn a symud heibio iddyn nhw.

Mae yna sawl ffordd o wneud hynny. Gallech geisio rhannu'r teimladau hyn â rhywun y gallwch ymddiried ynddynt. Bydd siarad â nhw yn eich helpu chi ac yn rhoi gwybod i chi nad ydych chi ar eich pen eich hun.

Os nad ydych chi eisiau rhannu'r hyn yr aethoch drwyddo ag unrhyw un, yna mae'n syniad da mynegi'r teimladau hyn trwy ysgrifennu. Bydd eu hysgrifennu i lawr ar unrhyw ffurf yn help. Fe allech chi naill ai geisio ysgrifennu'n syth sut rydych chi'n teimlo neu fe allech chi ymgorffori'r teimladau hyn yn y farddoniaeth o ryw fath.



Bydd ysgrifennu'r teimladau hyn yn cael y rhwystredigaeth allan ac yn gwneud ichi deimlo'n llawer gwell.

2. Gwnewch amser i chi'ch hun

Gwnewch amser i chi


narcissism dibyniaeth peptid

Efallai y byddai'n anodd dod i delerau â'r teimladau hyn os yw'r person a'ch bradychodd o gwmpas yn barhaus i'ch atgoffa ohonynt.

Efallai y byddai'n syniad da cymryd hoe a gwahanu'ch hun oddi wrthyn nhw am ychydig. Gadewch iddyn nhw wybod bod angen peth amser arnoch chi. Os ydych chi'n byw gyda'ch gilydd, yna ceisiwch aros yn rhywle arall am ychydig neu gysgu mewn ystafell wahanol.

Os yw'r berthynas yn bell, yna torrwch yr holl gyfathrebiadau am y tro. Bydd hyn yn eich helpu i sylweddoli beth mae'r person arall yn ei olygu i chi ac mae bywyd yn teimlo hebddyn nhw ynddo.

Bydd hefyd o gymorth os byddwch chi'n osgoi gwefannau cyfryngau cymdeithasol am gyfnod oherwydd mae'n debyg y byddwch chi'n dal i'w gweld mewn lluniau a bydd hynny ond yn eich atgoffa o'r teimladau y gwnaethon nhw ichi fynd drwyddynt.

3. Meddyliwch ddwywaith cyn actio

Efallai y bydd yn ymddangos fel syniad da ar y pryd i wneud penderfyniad enfawr a thorri'r person allan o'ch bywyd yn llwyr. Ond, gadewch i'ch teimladau setlo i lawr cyn i chi wneud penderfyniad mor enfawr.

Ceisiwch gofio’r holl bethau yr aeth y ddau ohonoch drwyddynt, beth mae’r berthynas yn ei olygu i chi a sut y byddech yn teimlo heb y berthynas yn eich bywyd. Meddyliwch am ychydig a gwnewch amser i gymryd y cyfan yn lle gweithredu ar eich emosiynau ar y pryd yn unig.

Pedwar.Peidiwch âcymryd dial

Mae llygad am lygad yn gwneud y byd i gyd yn ddall.

Peidiwch â gwneud unrhyw benderfyniad a fydd yn eich brifo ymhellach neu eraill o'ch cwmpas.

Peidiwch â troi at hunan-niweidio oherwydd eich bod chi'n teimlo'n euog. Mae angen i chi gofio nad eich bai chi yw hynny a pheidiwch â brifo'r person arall chwaith, hyd yn oed os mai eu bai nhw yw hynny.

Peidiwch â gwneud i bobl fynd trwy'r un teimladau ag yr aethoch drwyddynt. Mae angen i chi gofio pa mor ddrwg yr oeddech chi'n teimlo ac mae angen i chi sicrhau nad oes rhaid i unrhyw un arall fynd trwy hynny.

Peidiwch â hyrwyddo casineb er y byddech chi'n meddwl y bydd hynny'n rhoi teimlad o foddhad i chi.

5. Dysgu maddau

Dysgu maddau

Nid yw maddeuant yn golygu eich bod yn derbyn eu gweithredoedd neu'n teimlo bod yr hyn a wnaethant wedi'i gyfiawnhau mewn rhyw ffordd.

Dywed maddeuant eich bod yn gwerthfawrogi'r berthynas yn ddigonol i symud heibio'r brifo a'ch bod yn barod i ailadeiladu.


adnewyddu eich priodas

Siaradwch â'ch partner a gadewch iddyn nhw wybod sut maen nhw'n eich brifo ond rhowch wybod iddyn nhw eu bod nhw'n bwysicach na'ch teimladau ac rydych chi'n barod i geisio ymddiried ynddyn nhw eto.

Os nad ydyn nhw'n teimlo'r un ffordd ac yn meddwl bod cyfiawnhad dros eu gweithredoedd yna gallwch chi gysgu'n hawdd gan wybod ichi wneud popeth o fewn eich gallu i achub y berthynas, ac nid yw'r bai am fethiant y berthynas yn disgyn arnoch chi yn y pen draw.