Ofn Agosrwydd Emosiynol: Sut i'w Oresgyn

Ofn Agosrwydd Emosiynol: Sut i

Un o'r ffynonellau llawenydd a hapusrwydd mwyaf mewn bywyd yw cael perthynas agos yn emosiynol ac yn gorfforol gyda phartner sy'n teimlo'r un peth amdanom ni ag yr ydym yn ei wneud amdanynt. Ond i rai pobl, mae'n anodd dod yn agos atoch yn emosiynol gyda pherson arall.Gadewch inni archwilio rhai o’r rhesymau y mae pobl yn ofni agosatrwydd, a rhai o’r ffyrdd i ollwng gafael ar faterion agosatrwydd emosiynol a meithrin perthnasoedd iach, llawn emosiwn.Beth yw agosatrwydd emosiynol, ac ofn agosatrwydd emosiynol?

Agosrwydd emosiynol yw'r cyflwr o deimlo'n gysylltiedig yn oruchaf â'ch partner. Rydych chi'n teimlo'n ddiogel, yn cael eich amddiffyn a'ch deall. Rydych chi'n gwybod y gallwch chi ganiatáu i'ch hun fod yn hollol agored, bregus a gonest gyda'ch partner ac ni fyddan nhw byth yn beirniadu nac yn bychanu'r hyn rydych chi'n ei brofi.

Mae perthnasoedd emosiynol agos-atoch yn bartneriaethau yn ystyr mwyaf gwir y gair, ac yn rhywbeth i ddyheu amdano wrth ragweld y lefel uchaf o oedolion cariad .
er gwell neu er blant

Ond mae yna lawer o bobl nad oes ganddyn nhw'r offer i ddod yn bartneriaid emosiynol agos heb rywfaint o gymorth arbenigol, maen nhw'n dioddef o ofn agosatrwydd emosiynol.

Mae dynion a menywod sy'n dod o gefndiroedd sy'n cynnwys cam-drin corfforol a / neu feddyliol, trawma neu esgeulustod yn cael amser anodd yn cysylltu'n emosiynol ag eraill. Bu sawl un astudiaethau sy'n cysylltu'r ddau hyn.

Pobl a gafodd eu magu ar aelwydydd lle roedd beirniadaeth, ymladd, ymfudo a bygythiadau yn arfau a ddefnyddiodd rhieni yn erbyn ei gilydd ac mae gan y plant heriau i'w goresgyn i allu agor yn emosiynol gyda'u partner.Ar gyfer priodasau, y perygl yma yw y gall pobl bell emosiynol hir dymor sy'n delio ag ofn agosatrwydd emosiynol gyfrannu'n ddiarwybod at anhapusrwydd, anfodlonrwydd ac yn y pen draw at ddiwedd y berthynas.

Gwyliwch y fideo hon yn amlinellu'r arwyddion rhybuddio o ofn agosatrwydd:

Pam mae ofn agosatrwydd emosiynol yn digwydd?

Daw ofn agosatrwydd o le pryder. Mae'n anodd i rywun na thyfodd i fyny mewn amodau diogel, cariadus a sefydlog deimlo'n bondio'n ddiogel gyda phartner.

Efallai y byddan nhw'n dychmygu eu hunain yn annheilwng o gariad (oherwydd bod ganddyn nhw riant beirniadol), neu'n teimlo'n sicr y bydd eu partner yn eu gadael un diwrnod (oherwydd iddyn nhw dyfu i fyny gyda rhiant absennol).

Efallai eu bod wedi dysgu cau pob emosiwn oherwydd bod dirmyg a chywilyddio wrth fynegi teimladau pan oeddent yn ifanc. Dyma un o'r prif arwyddion agosatrwydd emosiynol.

Rhwystrau sy'n arwain at ofn agosatrwydd emosiynol

  • Diffyg ymddiriedaeth- Ffactor allweddol wrth fondio'n emosiynol yw ymddiriedaeth , ac mae'n rhaid i bobl sydd wedi profi plentyndod lle na sefydlwyd ymddiriedaeth ailraglennu eu hymennydd er mwyn ymddiried yn eraill, ac yn ei dro, dod yn agos atoch yn emosiynol â nhw.
  • Diffyg teimlo'n ddiogel- Mae gan oedolion y treuliwyd eu blynyddoedd ffurfiannol mewn sefyllfaoedd lle roeddent yn amlwg yn anniogel, oherwydd trais yn y cartref neu'r gymuned, rhianta annibynadwy, ysbeidiol, tlodi, defnyddio cyffuriau neu alcohol, ofn agosatrwydd emosiynol.
  • Trawma- Mae ofn agosatrwydd emosiynol yn ganlyniad rhagweladwy i'r rhai sydd wedi profi trawma fel treisio, llosgach, trais yn y cartref, a digwyddiadau eraill sy'n newid bywyd.

Rhwystrau i greu agosatrwydd emosiynol

Sut i oresgyn ofn agosatrwydd emosiynol

1. Peidiwch â bod ofn estyn allan at gymorth arbenigol

Ar gyfer pobl sy'n dod o gefndiroedd cam-drin, trawma ac esgeulustod, argymhellir yn gryf eu bod yn gofyn am gymorth therapydd cymwys i'w helpu i ddysgu ailstrwythuro sut maen nhw'n gweld eraill a chaffael y technegau sydd eu hangen i adeiladu ymddiriedaeth.


pa mor aml mae parau priod yn cael rhyw

Nid yw hon yn broses gyflym, ond mae'n werth y buddsoddiad fel y gall y bobl sydd ag ofn agosatrwydd emosiynol brofi agosatrwydd yn ei holl ffurfiau.

Os ydych chi mewn cariad â phartner sy'n absennol yn emosiynol, therapi gall fod o gymorth i chi hefyd, fel y gallwch ddeall sut y daeth eich partner fel y mae, a'r hyn y gallwch ei wneud i gefnogi ei esblygiad tuag at ddod yn berson agos atoch yn emosiynol.

2. Dywedwch wrth eich anwylyd o ble rydych chi'n dod

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd sefydlu agosatrwydd emosiynol, bydd yn hanfodol dweud wrth eich partner beth rydych chi'n ei brofi fel nad ydyn nhw'n meddwl mai nhw sydd ar fai.

Dyma hefyd y cam cyntaf wrth ddangos eich bregusrwydd a pheidio â chyfarfod â gwrthod - rhan bwysig o'ch llwybr tuag at fondio â'ch partner.

3. Dysgu mynegi eich emosiynau, nid eu cau

Cam hanfodol arall wrth adeiladu agosatrwydd yw mynegi eich teimladau - negyddol a chadarnhaol - gyda'ch partner, gan ddefnyddio datganiadau “Myfi”. Mae “yr holl emosiynau hyn yn fy llethu” yn ffordd wych o ddechrau!

Bydd ymateb partner cariadus a deallgar, sy'n gwrando ac yn dilysu'ch teimladau, yn dangos i chi ei bod hi'n iawn agor iddyn nhw. Ni fyddant yn eich gwawdio nac yn rhedeg i ffwrdd (fel y profoch yn ystod plentyndod).

Gwnewch y datgeliadau hyn yn fach fel eich bod yn cynnal teimlad o ddiogelwch trwy gydol y broses hon. Nid oes angen mynd yn fawr gyda'r cam hwn. Mynegwch eich emosiynau fesul tipyn, ar gyfradd rydych chi'n teimlo'n gyffyrddus ynddo.

Wrth i chi gael dilysiad gan eich partner, cofiwch y teimlad hwnnw. Rydych chi'n ailhyfforddi'ch ymennydd i gydnabod bod eich partner cariadus yn berson diogel i agor iddo. Ni fyddant yn eich gwrthod am ddangos pwy ydych chi y tu mewn.

4. Ewch ag ef o ddydd i ddydd

Mae symud o ddelio ag ofn agosatrwydd emosiynol tuag at ddod yn berson sydd ar gael yn emosiynol yn broses hir ac mae'n cymryd amynedd a dealltwriaeth i'r ddau bartner.

Cymerodd flynyddoedd lawer i'r unigolyn emosiynol bell ddysgu'r ymddygiad addasol hwn a bydd yn cymryd peth amser iddo ail-lunio sut i edrych ar y byd fel lle diogel.

Nid yw'r broses yn syml, a bydd eiliadau lle efallai y byddwch yn gweld atchweliad yn lle cynnydd. Ond arhoswch yn optimistaidd. Yn y pen draw, mae'r rhodd o ddod yn berson sy'n gallu dod yn agos atoch yn emosiynol yn werth y gwaith dan sylw.

Bydd eich perthynas yn dod yn gyfoethocach ac yn agosach wrth i chi agor i greu a dyfnhau'r bond emosiynol sy'n eich clymu gyda'ch gilydd.