Arwyddion anffyddlondeb benywaidd: 8 ffordd i wybod a yw hi'n twyllo

Arwyddion anffyddlondeb benywaidd

Yn yr Erthygl hon

Nid ydych yn bwriadu bod yn genfigennus, ond a oes rhywbeth yn digwydd y tu ôl i'ch cefn gyda'ch gwraig neu'ch cariad?Os yw rhywbeth yn eich perfedd yn dweud eich perthynas yn teimlo i ffwrdd, dylech chi ddechrau cadw'ch llygaid ar agor i ferched anffyddlondeb arwyddion ac arwyddion gwraig twyllo eraill fel y gallwch chi benderfynu beth ddylai eich cam nesaf fod.

Pan nad yw rhywbeth yn mynd yn iawn yn eich perthynas, weithiau rydych chi'n ei wybod hyd yn oed os nad oes gennych chi brawf cadarn. Felly, sut allwch chi ei fagu i'ch cariad heb ymddangos fel eich bod chi yn unig bod yn genfigennus ? Neu, sut i ddweud a yw'ch cariad yn twyllo arnoch chi yn sicr?

Mae'n haws gweld arwyddion anffyddlondeb benywaidd nag yr ydych chi'n meddwl. Mae yna arwyddion corfforol amlwg bod eich cariad yn twyllo arnoch chi. Ond, os ydych chi'n briod, yna mae'n dod yn haws i chi weld yr arwyddion corfforol cynnil hynny y mae eich gwraig yn eu twyllo.

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cadw'ch llygaid a'ch clustiau ar agor i ddal yr arwyddion anffyddlondeb benywaidd hynny i ateb eich cwestiwn, “ydy hi'n twyllo arna i?'

Dyma 8 arwydd anffyddlondeb benywaidd ac arwyddion eraill o dwyllo mewn perthynas.

1. Nid yw hi'n gwneud y pethau bach mwyach

Efallai mai'r pethau bach mewn gwirionedd yw'r rhan iachaf o unrhyw berthynas . Cynnal y pethau bach, fel gwneud coffi i'w gilydd yn y bore, cusanu hwyl fawr cyn gweithio, rhoi canmoliaeth, a dangos gwerthfawrogiad yn allweddol i berthynas hapus, hirhoedlog.

Mae dal dwylo a dweud wrth eich partner faint rydych chi'n eu gwerthfawrogi'n rheolaidd yn gwneud i'r ddau barti deimlo eu bod yn cael eu caru, eu hangen, a byth yn cael ei gymryd yn ganiataol .

Mae'n bendant yn un o'r arwyddion anffyddlondeb gwraig hynny o drafferth pan fydd eich gwraig neu gariad wedi rhoi'r gorau i wneud y pethau bach yr arferai eu gwneud. Hyd yn oed os nad yw hi'n twyllo eto, mae'n faner goch ei bod yn anhapus yn y berthynas.

2. Mae hi wedi newid ei gwedd

Wrth ddechrau rhywbeth newydd gyda mathru, mae menyw yn hoffi edrych ar ei gorau. Mae hyn yn golygu gwisgo i fyny; gwallt, colur, y gweithiau. Mae hi eisiau i'w mathru feddwl ei bod hi'n brydferth.

Ond, yn union fel y gwnaethoch chi fynd â hi allan bob dyddiad yn ystod cyfnod cariad cŵn bach eich perthynas, yn ystod perthynas hirdymor, efallai bod ei hawydd i greu argraff gyda'i gwedd wedi pylu.

Lle roedd hi'n gwisgo sodlau a theits ar un adeg, nawr mae hi'n fwy cyfforddus yn cyrlio gyda chi ar y soffa yn ei PJs. Mae hwn yn drawsnewidiad naturiol gyda perthnasau tymor hir .

Pan fydd eich gwraig yn dechrau talu sylw manwl i'w hymddangosiad, fe allai gael eich sylw a gall hynny fod yn un o'r arwyddion hynny y mae eich gwraig yn eu twyllo arnoch chi.

Os yw'ch cariad neu'ch gwraig yn cael perthynas, efallai y bydd hi'n dechrau gwisgo i fyny yn amlach, mynd i'r gampfa, a thalu mwy na'r sylw arferol i sut mae'n edrych efallai ei bod hi'n ceisio creu argraff ar rywun arall.

3. Cais cynyddol am breifatrwydd

Sut i ddweud a yw'ch gwraig yn twyllo? Wel! Un o'r arwyddion anffyddlondeb benywaidd amlycaf yw angen cynyddol am breifatrwydd.

Ydy hi'n bod yn fwy cyfrinachol gyda'i thechnoleg? Mae pobl yn mynd â'u ffonau i bobman gyda nhw. Mae'n wych ar gyfer aros mewn cysylltiad â ffrindiau , partner, a gwaith. Fodd bynnag, gall hefyd fod y cymorth gorau y bydd hi erioed wedi'i gael ar gyfer twyllo. Gall hi'n hawdd ychwanegu cyswllt newydd o dan enw ffug, neu guddio apiau dyddio o'r golwg.

Mae arwyddion anffyddlondeb benywaidd yn cynnwys gadael yr ystafell wrth gymryd galwad ffôn, bod yn rhy feddiannol ar ei ffôn, a dileu hanes ar ei ffôn / gliniadur / llechen yn aml.

Os nad yw'ch partner yn agored gyda'i dyfeisiau yn y ffordd yr arferai fod, gallai fod oherwydd ei bod yn cuddio rhywbeth oddi wrthych a dyna un o'r arwyddion cryfaf y mae eich gwraig yn ei dwyllo.

4. Rydych chi'n treulio llai o amser gyda'ch gilydd

Treulio amser gyda'i gilydd fel cwpl yw'r hyn sy'n eich helpu i ffurfio bond. P'un a ydych chi'n gorwedd o gwmpas gartref gyda'ch gilydd, ewch allan am nos dyddiad , neu dreulio amser gyda grŵp o ffrindiau cydfuddiannol, mae treulio amser gyda'n gilydd yn ddisgwyliad sicr o hwyl.

Wedi dweud hynny, un o'r arwyddion mae hi'n twyllo os ydych chi'n treulio cryn dipyn yn llai o amser gyda'ch gilydd nag yr oeddech chi'n arfer ei wneud allan o'r glas. O leiaf, dyma un o arwyddion amlwg anffyddlondeb mewn menyw, sy'n dangos nad oes ganddi ddiddordeb ynoch chi mwyach ac efallai mynd ar ôl rhywun arall.

Oni bai ei bod wedi ymgymryd â swydd newydd neu ar hyn o bryd yn mynd trwy drallod emosiynol, nid yw arwyddion bod angen amser arni “ar ei phen ei hun” yn arwydd da ar gyfer y ffyddlondeb yn eich perthynas.

Felly, os ydych chi'n meddwl tybed sut i wybod bod eich merch yn twyllo, cadwch lygad am un o'r arwyddion anffyddlondeb benywaidd hyn.

Rydych chi

5. Mae hi'n sydyn yn treulio llawer o amser yn y gwaith

Mae aros yn hwyr yn y swyddfa naill ai'n arwydd ei bod hi'n hynod ymrwymedig i'w swydd neu ei bod hi'n hynod ymrwymedig i rywun arall. Os yw aros yn hwyr yn y gwaith yn anghyffredin iddi, efallai y byddwch yn cymryd hyn fel un o arwyddion ysgubol gwraig sy'n twyllo, mae problem fwy yn eich perthynas.

Yn enwedig os yw'n ymddangos bod ei gwaith yn mynd â hi i ffwrdd am y penwythnosau neu “dros nos” ar gyfer gweithgareddau gwaith pan na wnaeth erioed o'r blaen.

Dyma un o'r arwyddion anffyddlondeb menywod mwyaf cyffredin a gweladwy y gall rhywun ddod ar ei draws erioed. Ac roeddech chi'n pendroni, “sut ydw i'n gwybod a yw fy ngwraig yn twyllo arnaf ai peidio?”

6. Mae ganddi ffrindiau newydd

Nid yw adeiladu cysylltiadau a chylchoedd cymdeithasol newydd yn awgrymu bod eich gwraig yn twyllo arnoch chi. Ac eto, mae'n un o'r arwyddion anffyddlondeb benywaidd amlwg i ateb eich cwestiwn, “sut i ddweud a yw'ch cariad yn twyllo arnoch chi yn sicr?'

A yw'ch gwraig neu'ch cariad bellach yn treulio gormod o amser gyda phobl newydd?

Fel y soniwyd yn gynharach, gwneud ffrindiau newydd nid yw hyn yn arwydd o bell ffordd bod eich cariad yn twyllo, ond mae gan ei hymddygiad amdanynt arwyddion gwael y mae eich cariad yn eu twyllo.

Er enghraifft, a yw hi'n treulio amser gyda ffrindiau newydd, ond nad yw am eich cyflwyno iddynt?

Ydy'r “ffrindiau newydd” hyn yn mynd â hi allan tan bob awr o'r nos mewn ffordd sydd allan o gymeriad?

Ydy hi wedi oedi cyn hongian allan gyda chi yn aml er mwyn treulio amser gyda ffrindiau newydd?

Os ydych chi wedi bod gyda'ch gilydd ers cryn amser nawr mae'n debyg eich bod chi'n adnabod ffrindiau agosaf eich partner. Os yw'ch merch wedi rhoi'r gorau i dreulio amser gyda hi teulu , eich teulu, neu'ch ffrindiau cydfuddiannol ac mae bellach yn cosi bod yn rhan o grŵp newydd y gallai fod ganddi ddiddordeb yn rhywun arall.

Ac mae hynny'n bendant yn un o arwyddion rhybuddio cariad sy'n twyllo.

7. Mae hi bob amser yn brysur

Nid yw byth yn arwydd da pan nad yw'n ymddangos bod eich gwraig neu'ch cariad yn rhoi'r amser o'r dydd i chi. Yn wahanol i dwyllo dynion, nid oes gan ferched sy'n twyllo fel rheol ddiddordeb mewn llinyn ar hyd dau bartner.

Yn lle hynny, byddant yn colli diddordeb yn y naill ac yn canolbwyntio eu hamser a'u sylw ar y llall. Os yw'ch cariad yn twyllo , efallai y byddwch yn sylwi ar newid sydyn yn ei hamserlen.

Os gwelwch na allwch fynd â hi allan mwyach heb roi rhybudd ymlaen llaw efallai mai dyma un o'r arwyddion y mae'r wraig yn ei thwyllo.

8. Nid oes ganddi ddiddordeb mewn rhyw bellach

Un o'r prif ffyrdd mae cyplau yn cysylltu'n emosiynol yw trwy fondio trwy ryw. Pan fydd merch yn orgasms yn ystod rhyw mae ei hymennydd yn rhyddhau jolt o ocsitocin, sy'n gostwng rhwystrau ymddiriedaeth ac yn creu bond cryf rhwng y ddau ohonoch.

Mae'r atodiad hwn yn hanfodol ar gyfer perthnasoedd cryf . Mae hefyd yn gostwng straen, a all wneud partneriaid yn fwy heddychlon gyda'i gilydd.

O ran arwyddion anffyddlondeb benywaidd, mae peidio â bod eisiau cael rhyw yn un mawr. Felly, pan fydd eich cariad yn dechrau dangos diffyg diddordeb neu frwdfrydedd yn eich bywyd rhywiol mae siawns y bydd hi'n creu bond yn rhywle arall.

Peidiwch ag anwybyddu'r ymddygiad hwn gan y gall hyn fod yn un o'r nifer o arwyddion twyllo cariadon / gwraig.

Mae rhywbeth i'w ddweud amdano maddeuant mewn perthnasoedd , yn enwedig os ydych chi wedi adeiladu bywyd a theulu gyda'ch gilydd. Ond, ni ddylech fyth orfod dioddef anffyddlondeb, chwaith.

Peidiwch â gwastraffu'ch amser yn ddiangen gyda rhywun nad yw'n eich gwerthfawrogi chi, neu rywun sy'n cymryd eich cariad yn ganiataol.

Ydych chi'n dal i feddwl tybed sut i ddweud a yw menyw yn twyllo? Boed i'r arwyddion anffyddlondeb benywaidd hyn roi'r atebion rydych chi'n edrych amdanyn nhw.

Ranna ’: