Ffyrdd o Adeiladu Perthynas â'ch Llysblant

Byw gyda llysblant, Cyfuno mewn Teulu Cyfunol Yn gyfeillgar

Yn yr Erthygl hon

Mae priodas yn un o'r rhwymau harddaf a all fodoli rhwng dau fod dynol, ond nid yw'n rhydd rhag caledi. Mewn gwirionedd, mae priodas fel lefelu i fyny mewn gêm. Mae'r heriau'n cynyddu o hyd mewn anhawster!Os ydych yn mynd i ddod yn arhan o deulu cymysgneu a ydych chi wedi paratoi'n well wedyn. Rydych chi ar fin cael eich dyrchafu o lefel newbie i lefel arbenigwr mewn amrantiad llygad. Byddwch yn barod am groeso nad yw mor gynnes yn enwedig os yw eich llysblant yn eu harddegau neu'n iau.

O safbwynt y plant, mae'n debyg mai chi yw'r rheswm pam yr aeth eu mam neu eu tad i ffwrdd. Chi yw'r dieithryn y dylent fod yn wyliadwrus ohono. Ni fyddant yn ymddiried ynoch ar unwaith a gallwch hyd yn oed ddisgwyl rhywfaint o driniaeth annwyd neu strancio. Mynd mewn dim ond gobaith am y gorau ond disgwyl y gwaethaf.

Fodd bynnag, ni all pethau aros fel hyn, a allant?

Chi yw'r oedolyn cyfrifol yn y berthynas hon ac mae angen i chi drwsio pethau! ond mae'n debyg eich bod chi'n teimlo ar goll â'r plantos. Peidiwch â phoeni, heddiw mae gennym ychydig o ffyrdd a all eich helpu i fyw eich bywyd gorau gyda'ch llysblant.

Nid ydych yn cymryd eich lle

Wrth gwrs, rydych chi'n gwybod hynny, ond nid yw'r plant yn gwybod hynny.

Mae angen ichi wneud iddynt weld yn gyntaf ac yn bennaf, nad ydych yn gweld eich hun fel rhywun yn lle eu rhiant. Byddwch yn gefnogol iddynt mewn ffyrdd cynnil sy'n gwneud iddynt sylweddoli nad ydych yn ceisio cymryd lle neb.

Yn hytrach, chwiliwch am bethau a all eich helpu i sefydlu perthynas newydd gyda'ch llysblant. Osgowch yn bendant rolau rhieni fel disgyblu a swnian. Mae'n well gadael hynny i'r rhieni biolegol. Fel arall byddwch yn barod i glywed pethau fel Dydych chi ddim yn fam/nhad i!

Peidiwch â gwahanu eich hun yn gyfan gwbl

Er na ddylech geisio cymryd rôl rhiant, ni ddylech ychwaith ddatgysylltu

Er na ddylech geisio cymryd rôl rhiant, ni ddylech ychwaith ddatgysylltu'ch hun yn gyfan gwbl.

Meddyliwch amdanoch chi'ch hun fel gwarcheidwad. Gofalwch am y pethau y mae angen gofalu amdanynt. Yr angenrheidiau sylfaenol.

Gwneud iddynt deimlo fel y cartref bod eu cartref yn dal yr un fath.

Os ydych chi'n gogydd da, yna rydych chi mewn lwc gan nad oes llwybr gwell i'r galon na'r stumog. Os na allwch chi, peidiwch â rhoi'r gorau iddi eto. Mae yna lawer o ffyrdd eraill o ddatgloi calon gaeedig.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw bod yn ddymunol. Gwnewch eich hun yn hawdd mynd atynt. Peidiwch â gwneud iddynt deimlo na allant siarad â chi neu efallai y byddant yn difaru agor i fyny i chi. Byddwch yn agored i syniadau bob amser, cynhwyswch eich llysblant mewn sgyrsiau a thrafodaethau. Dewch i'w hadnabod yn well.

Yn bwysicaf oll, cynnal synnwyr digrifwch da.

Nid yw hiwmor a dymunoldeb ond yn ychwanegu at swyn rhywun. Cyn bo hir bydd y plant yn sylweddoli bod hei! Nid ydych chi mor ddrwg â hynny, ac os nad ydych chi'n rhiant yna gallwch chi fod yn ffrind yn bendant.

Peidiwch â bod yn ddiamynedd

Mae diffyg amynedd yn siŵr o ddifetha'ch gêm.

Byddwch yn ofalus nad ydych am ddifetha eich holl waith caled. Mae ymddiriedaeth yn beth gwerthfawr iawn. Mae hyd yn oed yn anodd i oedolion ddod i ymddiried yn ei gilydd yn hawdd. Mewn sefyllfa lle mae'n rhaid i'r plentyn wynebu newidiadau mawr, gall wneud y plentyn yn ofalus iawn.

Bydd yn cymryd rhywfaint o saim penelin difrifol i ddatblygu'r math o ymddiriedaeth y dylai fod gan deulu. Fodd bynnag, os collwch eich amynedd byddwch yn cael eich cludo ar unwaith i lefel 0.

Peidiwch ag anghofio eich bod yn deulu

Gall fod yn hawdd mynd yn rhwystredig mewn sefyllfaoedd fel hyn, ond dyma un peth na ddylech fyth ei anghofio. Mae eich llysblant yn gymaint o deulu â'ch priod. Peidiwch â'u trin fel endid ar wahân. Triniwch nhw fel y byddech chi'n trin eich plant eich hun.

Peidiwch â cheisio eu gwahanu oddi wrth eu rhieni ac yn bendant peidiwch â gwneud iddynt edrych yn wael o flaen eich priod fel ffordd i leddfu eich rhwystredigaeth. Efallai mai dyna’r camgymeriad mwyaf y gallwch chi ei wneud.

Ar ddiwedd y dydd, dim ond plant ydyn nhw. Mae angen cariad, gofal a sylw arnyn nhw. Nawr eich bod chi'n rhan o'r teulu yn darparu'r cyfan iddyn nhw, eich cyfrifoldeb chi yw hyn hefyd. Hyd yn oed os na fydd eich ymdrechion yn cael eu hailadrodd ar unwaith.

Mae ystyriaeth yn allweddol

Mae rhoi heb unrhyw siawns amlwg o dderbyn yn dasg anodd iawn.

Fodd bynnag, peidiwch ag anghofio eich bod yn gwneud hyn er hapusrwydd eich teulu. Os yw pethau'n mynd yn anodd iawn rhowch eich hun yn esgidiau eich llysblant.

Wnaethon nhw ddim gofyn am hyn, mae'n debyg eu bod yn hapus gyda phethau fel yr oedden nhw. Os ydynt yn rhoi amser caled i chi, mae'n debyg eu bod yn rhy ifanc i ddeall y sefyllfa. Felly, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw bod yn ystyriol ohonynt. Byddwch yn garedig a byddwch yn sicr o gael eich gwobrwyo.