Gallai Sgwrs Pillow Arbed Eich Priodas a Hybu Eich Iechyd

Gallai Sgwrs Pillow Arbed Eich Priodas a Hybu Eich Iechyd Yn yr ychydig funudau hynny rhwng yr amser y byddwch chi'n gorwedd yn y gwely a'ch bod chi'n cwympo i gysgu, gallai rhywbeth pwysig fod yn digwydd a allai effeithio ar eich priodas a'ch iechyd. Beth yw e? Rhywbeth mor syml â siarad gobennydd bach.

Beth yw siarad gobennydd?

Sgwrs gobennydd yw'r sgwrs sy'n digwydd rhwng cyplau yn y gwely cyn cysgu, efallai wrth gofleidio, a hyd yn oed cyn neu ar ôl agosatrwydd rhywiol. Dyma pryd y gall y cwpl fod yn wirioneddol onest â'i gilydd, rhannu eu teimladau, a bondio mewn ffordd gref iawn. Yn enwedig pan gaiff ei wneud yn gyson dros amser, mae siarad gobennydd i gyplau yn effeithiol iawn wrth greu amgylchedd cadarnhaol i'ch perthynas a'ch iechyd ffynnu.

Mewn gwirionedd, mae siarad gobennydd wedi'i brofi mewn astudiaeth ymhlith cyplau Oregon i helpu eu perthnasoedd a'u hiechyd; mae'r canfyddiadau'n cael eu cyflwyno yng Nghonfensiwn Blynyddol 2017 y Gymdeithas Personoliaeth a Seicoleg Gymdeithasol.

Y peth gwych am siarad â gobennydd gyda'r nos, yn ôl yr astudiaeth, yw nad oes rhaid i'r rhain fod yn sgyrsiau awr o hyd cyn mynd i'r gwely.

Beth mae siarad gobennydd yn ei olygu? Dim ond ychydig o awgrymiadau o wybodaeth sydd eu hangen i fwynhau manteision siarad gobennydd i gyplau, ond yr hyn sy'n allweddol yw hyn—mae'n rhaid ei fod yn newyddion cadarnhaol. Rydyn ni'n dod â rhai syniadau cyffrous ar gyfer siarad gobennydd i chi i'ch rhoi chi ar ben ffordd.

Dyma rai enghreifftiau o siarad gobennydd i gyplau:

 • Rhywbeth da a ddigwyddodd i chi heddiw,
 • Rhywbeth doniol wnaeth y plantos yn ddiweddar,
 • Rhywbeth neis wnaeth rhywun i chi,
 • Buddugoliaeth yn y gwaith,
 • Rhywbeth oedd yn eich atgoffa o'ch priod,
 • Rhywbeth a'ch gwnaeth yn hapus,
 • Fideo YouTube doniol, ac ati.

Rhai cwestiynau siarad gobennydd cyffredin ar gyfer cyplau

 • Sut byddech chi'n fy nisgrifio i rywun nad yw'n fy adnabod?
 • Pa ffrog wyt ti'n meddwl dwi'n edrych orau ynddi?
 • A oes rhywbeth y gallaf ei wneud i'ch helpu i gyrraedd eich nodau yn gyflymach?
 • Beth yw un peth neu arferiad y gallwn ei newid amdanaf fy hun y byddech chi'n ei werthfawrogi'n fawr?
 • Beth yw eich atgof o’r rhyw gorau rydyn ni wedi’i gael?
 • Beth yw uchafbwynt y diwrnod?
 • Pa un oedd diwrnod gorau dy fywyd?

Yn amlwg, nid yw'r rhain yn sgyrsiau enfawr sy'n newid bywydau eu hunain. Ond pan gânt eu rhannu cyn mynd i'r gwely fel sgwrs gobennydd nosol, gallant newid eich persbectif fesul tipyn, gan gael effaith enfawr dros amser. Dyma fanteision niferus siarad gobennydd i gyplau:

Gorffennwch y diwrnod ar nodyn cadarnhaol

Onid yw ein dyddiau ni yn ddigon caled? Rydyn ni'n wynebu llawer o negyddoldeb gan bobl eraill, pethau'n digwydd yn y byd, pethau sy'n cael eu postio ar gyfryngau cymdeithasol, gwrthdaro gwaith, traffig ... mae'r rhestr yn mynd ymlaen. Gall fod mor hawdd cario hynny drosodd o ddydd i ddydd. Ond, pan fyddwch chi'n gorffen y diwrnod erbyncael rhyngweithio cadarnhaol gyda'ch priodneu arall arwyddocaol, mae'n helpu i roi'r pethau hynny mewn persbectif.

Mae sgwrs gobennydd i gyplau yn gyfle perffaith i fod yn gadarnhaol, ac yna byddwch chi'n edrych ymlaen ato! Yn lle adolygu'ch diwrnod a gweld y negyddol, mae'r ddau ohonoch yn canolbwyntio ar y da mewn bywyd ac yna'n gorffen y diwrnod ar nodyn cadarnhaol gyda sgwrs gwely. Cadwch yr arferiad hwnnw i fyny a byddwch yn gweld tuedd ar gyfer bywyd cadarnhaol.

Gallai Sgwrs Pillow Arbed Eich Priodas a Hybu Eich Iechyd

Gwerthfawrogi eich gilydd

Mae gennych chi a'ch priod gymaint o ofynion ar eich amser; os na allwch gysylltu ar ddiwedd y dydd gydag ychydig o siarad gobennydd, yna efallai y byddwch yn teimlo datgysylltiad cyffredinol yn y briodas.

Un fantais fawr o siarad gobennydd yw'r cysylltiad y byddwch chi'n ei deimlo. Efallai mai dim ond ychydig funudau o sgwrs ydyw, ond gall olygu byd o wahaniaeth yn eich priodas. Gyda siarad gobennydd ar gyfer cyplau yn cael ei ymarfer bob dydd, mae'r ddau ohonoch yn cael cyfle i rannu'ch teimladau, dangos i'r person arall rydych chi'n gofalu amdano, teimlo eich bod yn cael eich clywed, ac ynateimlo'n ddiolchgar am briod cariadus.

Mae sgyrsiau siarad gobennydd yn eich helpu i leisio'ch pryderon, ofnau, llawenydd a theimladau dwfn.

Noson dda o gwsg

Mae cymaint ohonom yn cael trafferth cysgu. Pam? Nid yw'n ymddangos bod ein hymennydd yn gallu cau i ffwrdd yn gyfan gwbl. Pan fyddwch chi'n gorwedd gyda'r nos, os na fydd eich meddwl yn stopio chwyrlïo, yna un ffordd i'ch helpu i dawelu yw siarad gobennydd. Ewch allan eich meddyliau a'ch teimladau sy'n chwyrlïo o gwmpas gyda rhywun rydych chi'n ei garu ac yn ymddiried ynddo - eich priod neu rywun arall arwyddocaol. Mae gan y ddau ohonoch gyfle gwych i helpu eich gilydd i ymlacio.

Mae siarad gobennydd ar gyfer cyplau yn helpu i gael pethau allan yn yr awyr agored, a fydd yn helpu eich meddwl i orffwys, a fydd wedyn yn helpu'ch corff i orffwys a chysgu'n well.

Lleihau pryder, afiechydon eraill

Mae effeithiau siarad gobennydd ar gyfer cyplau yn aruthrol. Meddyliwch - pe gallech chi gael gwell cwsg, diweddwch y diwrnod ar nodyn cadarnhaol, a theimlo'n fwy cysylltiedig â'r un rydych chi'n ei garu - sut fyddech chi'n teimlo? Yn emosiynol byddech chi'n teimlo'n anhygoel, ac yn gorfforol byddech chi hefyd yn teimlo'n anhygoel. Gallai hynny o bosibl olygu llai o bryder, llai o salwch; byddai gennych iechyd meddwl a chorfforol gwell yn gyffredinol. Pwy na fyddai eisiau hynny?

Yn wir, gall siarad â chlustogau ar ôl rhyw hefyd eich helpu i fwynhau bywyd mwy boddhaus ac agos atoch ynghyd â theimlo'n fwy diogel.

Y berthynas agos fwy bodlon

Mae gwrthdyniadau yn rhan o'n bywydau modern - teledu, cyfryngau cymdeithasol, ffonau smart, a phob math o declynnau. Maen nhw'n pla ar ein dyddiau, ond pan ddaw'n amser nos gyda'n priod, mae'n bryd eu diffodd. Gorau po leiaf o wrthdyniadau yn yr ystafell wely.

Mae hyn yn caniatáu mwy o siarad gobennydd, sy'n arwain at gysylltiad cryfach a pherthynas gariadus. Beth mae hynny'n arwain ato? Wel, rhowch gynnig arni a chael gwybod. Bydd ochr gorfforol eich perthynas - yn benodol eich perthynas agos - yn tyfu wrth i chi barhau i gymryd rhan mewn mwy o siarad gobennydd. Byddwch chi'n teimlo eich bod chi'n clywed mwy mewn bywyd bob dydd gyda'ch priod, a fydd wedyn yn arwain at deimlo'n fwy ymddiriedol a bodlon yn yr hyn sy'n digwydd y tu ôl i ddrysau caeedig.

Beth yw siarad gobennydd mewn perthnasoedd? Offeryn gwych ar gyfer cadarnhau'ch bond gyda'ch priod. Yn ystod sgwrs gobennydd i gyplau, gall priod ddatgelu eu teimladau, straen i'r wal a mynd â'u agosatrwydd i lefel hollol newydd. Mae wedi'i lwytho'n anfeidrol â buddion. Ymhen amser, rydych chi'n rhoi cynnig arni am berthynas iach.

Ranna ’: