Sut i ddelio â straen ariannol mewn priodas heb golli'ch meddwl

Sut i ddelio â straen ariannol mewn priodas

Yn yr Erthygl honYn ôl astudiaeth gan SunTrust, cyllid yw'r prif reswm i achosi straen mewn priodas.Mae astudiaeth arall gan y Sefydliad Dadansoddi Ariannol Ysgariad yn golygu mai materion arian yw'r trydydd prif achos (22%) o'r holl ysgariadau.

Mae priodas a chyllid yn cydblethuYn aml gall arian a phriodas gyflwyno cyfres o anghytundebau, cyfrinachau a gwrthdaro.

Os ydych chi dan straen am arian, siom, rhwystredigaeth a syrpréis digroeso, llenwch eich bywyd.

Mae nerfau'n gwisgo'n denau, ac mae eich persbectif yn mynd yn hollol anhrefnus.Os nad yw rhywun yn troedio'n ofalus ac yn ceisio cymorth ariannol amserol, gall colledion fod yn fwy na straen ariannol yn unig.

Peidiwch â gadael i faterion arian mewn priodas ddifetha'ch perthynas â'ch priod.

Nid oes angen i broblemau arian mewn priodas fod â phresenoldeb ymledol ym mywyd cwpl.

Trwy geisio cynllunio ariannol ar gyfer cyplau, a dadwreiddio'r achosion sy'n cyfrannu at faterion ariannol mewn priodas, gall cwpl gadw anonestrwydd ariannol mewn priodas yn y bae, a chynnal cydbwysedd cyllid mewn priodas.

Gall yr awgrymiadau canlynol ar briodas ac arian eich helpu i ymladd a rhydio trwy'r straen ariannol mewn priodas, yn gadarn ac yn llwyddiannus.

1. Siarad yn agored, cyfathrebu a gosod nodau

Mae straen ariannol yn dod â llawer o gwestiynau heb eu hateb ynghyd â phwysau, fel, “Beth fydd yn digwydd nawr?” neu “Sut y byddwn yn goroesi hyn?” ac ati.

Cymaint yw'r amser i symud ymlaen gyda'n gilydd fel cwpl priod. Siaradwch â'ch gilydd yn onest ac yn agored.

Peidiwch â chadw unrhyw gyfrinachau os ydych chi am osgoi straen ariannol mewn priodas.

Gosodwch gyfeiriad rydych chi'n ei gefnogi ar y cyd ac yna dilynwch eich llwybr penodol yn llawn hyder yn eich gilydd, a byddwch chi'n curo'r straen ariannol mewn dwylo priodas i lawr.

2. Blaenoriaethu gyda'n gilydd

Blaenoriaethwch y pethau rydych chi'n eu gwerthfawrogi fwyaf.

Er mwyn brwydro yn erbyn straen ariannol yn llwyddiannus mewn priodas mae'n rhaid i'r cwpl gytuno ar y rhestr flaenoriaethol y maent wedi'i gwneud ar y cyd ac yna ei dilyn yn ddiwyd gyda chefnogaeth a chydweithrediad llawn.

3. Stopiwch gadw cyfrinachau

Unwaith eto, ni ellir byth delio â chyfrinachau, straen ariannol ac unrhyw fath o broblem ariannol ar eich pen eich hun.

Mae’n beth ‘gyda’n gilydd’ y mae angen delio ag ef yn agored ac yn onest.

Credu yn eich partner a chyrraedd atebion cydfuddiannol gyda'ch gilydd yw'r allwedd i frwydro yn erbyn unrhyw argyfwng ariannol y gallech fod yn ei wynebu, ac adeiladu cydnawsedd ym maes cyllid priodas.

4. Cydnabod a derbyn emosiynau

Bydd chwerwder, euogrwydd, a rhwystredigaeth, sydd fel arfer yn gysylltiedig â straen ariannol, yn cael effaith ar eich perthynas â'ch priod, plant a hyd yn oed eich ffydd.

Felly, sut i reoli cyllid mewn priodas?

Gall deall yr emosiynau hyn a delio â nhw gyda'i gilydd helpu priodas i gadw draw oddi wrth broblemau ariannol mewn priodas.


bydd hi'n twyllo

Llifwch gyda'r emosiynau hyn, cofleidiwch nhw, deallwch eu dyfnder ond defnyddiwch eu grym i frwydro yn erbyn y straen ariannol gyda'i gilydd yn lle ei gilydd.

5. Osgoi'r gêm bai

Pan fydd amseroedd yn anodd, peidiwch â chwarae'r gêm bai.

Unwaith yr ymdrinnir â sefyllfa, bydd digon o amser i fyfyrio a dadfriffio.

Am y tro, peidiwch ag ychwanegu straen at eich priodas sydd eisoes dan straen trwy bwyntio bysedd.

6. Dysgu cyfaddawdu

Mewn priodas, mae'n debygol y bydd gwariwr a chynilwr bob amser, gan arwain at straen ariannol anochel.

Er mwyn delio â straen ariannol mewn priodas, mae angen gwaith tîm, cynllunio ac ymroddiad priodol fel y gall y cwpl gyfaddawdu a gosod llwybr iddynt eu hunain sydd â'u cydsyniad.

Gall anghytuno ac ystyfnigrwydd o'r naill ochr neu'r llall gynyddu ymhellach y straen ariannol sy'n faich ar y briodas.

Dysgu cyfaddawdu

7. Peidiwch â bod yn swil i dderbyn cymorth

Gall y baich oherwydd straen ariannol fod yn un aruthrol i unrhyw briodas a gallai derbyn cymorth fod yn anodd i lawer o gyplau.

Pam? Yr ateb syml yw “Balchder.”

Felly, cadwch yr ego hwnnw i ffwrdd os ydych chi am weithio trwy hyn.

Rhaid ystyried cael cymorth o ffynonellau priodol.

Os gall ffrind neu aelod o'r teulu eich helpu i fynd yn ôl ar y trywydd iawn, derbyniwch eu haelioni. Peidiwch â gadael i'ch ystyfnigrwydd ddifetha'ch perthynas.

Hefyd, peidiwch ag oedi rhag ceisio ymyrraeth ffurfiol, trydydd parti ar ffurf cwnsela priodas ariannol.

Weithiau, mae priodas yn cael ei straenio gan fwlio ariannol mewn priodas.

Mae bwlis ariannol yn beryglus. Mae bwlio Finnacial yn arwydd o briodas ymosodol.

Os yw eich mae priod yn dal cronfeydd yn ôl, yn gwrthod mynediad i chi i gronfeydd, yn cuddio dyledion, neu'n dilyn protocol llym ar gyfer gwariant a chyllidebu, yna y mae yn arwydd o gam-drin ariannol mewn priodas .

Mae cwnsela ariannol i gyplau yn gwbl hanfodol os yw'n ymddangos yn annirnadwy ar eich pen eich hun ac mae wedi dod i'r pwynt lle nad yw'n bosibl siarad â'ch priod mwyach am y diffyg tryloywder ariannol neu gydnawsedd cynyddol.

8. Lleihau pwysau

Lleihau

Gall straen ariannol ddefnyddio priodas.

Felly, canolbwyntiwch eich egni ar dasgau eraill.

Tynnwch eich hun rhag pryder a straen fel y gallwch reoli eich baich sy'n gysylltiedig â straen, yn gadarnhaol ac yn effeithlon.

Mae'r hyn sy'n cael ei wneud yn cael ei wneud.

Mae'n well edrych i'r dyfodol a chynllunio yn unol â hynny yn lle treulio pob eiliad yn cofio lle aeth popeth o'i le.

9. Trowch at eich ffydd

I rai cyplau, gall bod â ffydd gref fod yn biler creigiog ar adegau o argyfwng.

Pan fydd straen ariannol yn eich pwyso chi i lawr, gall crefydd, cred a gwaith defosiynol fod yn allweddol mewn ge tting cyplau trwy amseroedd mor enbyd.

10. Cyfrifwch eich bendithion

Mae straen sy'n gysylltiedig ag arian yn profi sylfeini sylfaenol priodas.

Mae llawer o gyplau yn stopio edrych ar y bendithion o'u cwmpas, gan ganolbwyntio'n llwyr ar y problemau a'r profiadau ofnadwy maen nhw'n eu cael.

Mae hyn yn gwneud i'w priod hefyd deimlo'n ddig ac yn isel eu hysbryd.

Cymerwch anadl ddwfn a chanolbwyntiwch yn llwyr ar y cariad rydych chi'n ei rannu â'ch gilydd fel teulu.

11. Peidiwch ag anwybyddu'r gair “B”

Sut mae parau priod yn trin cyllid?

Dylunio ac olrhain cyllideb gyda'ch priod.

“B” ar gyfer y gyllideb - yr un peth pwysicaf i'w ymarfer yn ystod straen ariannol.

Ar ôl i nodau penodol gael eu gosod a gweledigaeth economaidd a rennir gael ei gwireddu, fel tîm, crëwch gyllideb a fydd yn gweithio i'ch cartref.

I gael cyllideb lwyddiannus, dylai'r ddau briod gytuno arni ac yna ymrwymo iddi.

Gwerthuswch oblygiadau ffordd o fyw eich cynllun ariannol newydd , egluro'r dewisiadau a'r aberthau , yn cael ei wneud gan y ddau ohonoch fel cwpl, mynegwch eich pryderon a'ch petruster a chynhyrchu cyllideb a fydd yn gweithio i wella'ch sefyllfa.

Gwyliwch hefyd:

12. Cadwch reolaeth

Bydd straen ariannol mewn priodas yn sicr o'ch temtio i daflu'ch dwylo i drechu.

Ond cofiwch, bydd pen cŵl a system cymorth ar y cyd, gan gredu yn eich gilydd ac yn ystyfnig yn dilyn eich cynllun straen gwrth-ariannol, yn rhoi’r rheolaeth eithaf honno ichi dros y sefyllfa enbyd hon ac yn eich helpu i basio’r argyfwng hwn yn llwyddiannus.


i gael ac i ddal ystyr

13. Peidiwch â bod ofn breuddwydio

Ni waeth pa mor faich y mae straen ariannol yn gwneud i briodas deimlo, cadwch eich breuddwydion yn fyw am ddyfodol gwell gyda'n gilydd.

Fe ddaw storm o'r fath hefyd i ben.

Un o'r pethau allweddol i'w cymryd i gyplau reoli straen ariannol mewn priodas yw adeiladu arferion ariannol iach.

Trafodwch eich nodau, adeiladu cronfa argyfwng, canolbwyntio ar gynilion misol a chael dyddiadau arian wythnosol i siarad am gyllid priodas â'ch un arwyddocaol arall.

Bydd y rhestr hon o gyngor yn eich helpu i wneud y penderfyniadau mwyaf hanfodol ynghylch cyllid priodas.

Bydd dilyn un cam ar y tro yn eich helpu i ddod yn agored am arian, tyfu ymddiriedaeth ac agosatrwydd yn eich perthynas a chadw straen ariannol mewn priodas i ffwrdd.