Sut i Ddeillio Pleser Uchaf o Ryw Llafar

Sut i Ddeillio Pleser Uchaf o Ryw Llafar

Yn yr Erthygl hon“O fy Nuw, mae e’n anhygoel yn y gwely!”“Fe yw’r cariad gorau i mi ei gael erioed yn fy mywyd!”

“Dydw i ddim yn gwybod beth yw ei fod yn gwneud mor wahanol ond waw pan fydd yn mynd i lawr ar m, mae'n teimlo mor dda. Dydw i ddim eisiau iddo stopio! ”Hei yno guys & hellip; dwi'n gwybod nad ydych chi eisiau dim mwy na chlywed y geiriau hynny yn dod allan o geg eich cariad pan mae hi'n siarad amdanoch chi, iawn?

Rwy'n gwybod nad ydych chi am gael unrhyw amheuaeth yn eich meddwl, bob tro y byddwch chi'n mynd i lawr ar fenyw, rydych chi'n gwybod y bydd hi'n erfyn arnoch chi am fwy y byddwch chi'n rhoi cymaint o bleser iddi bob tro na all hi help ond eisiau ffrwgwd amdanoch chi. Felly, peidiwch â chyfyngu'ch hun i'r wybodaeth am swyddi rhyw cyffredin yn unig, oherwydd dim ond blaen y mynydd iâ yw hynny!

Gadewch imi wneud fy rhan a cheisio'ch helpu chi yma. Daliwch ati i ddarllen a byddwch yn diolch i mi amdano.Erbyn diwedd y dudalen, byddwch chi:

  1. Gwybod sut i gychwyn pethau'n iawn
  2. Gwybod beth i'w wneud unwaith y byddwch chi yno mewn gwirionedd
  3. Sicrhewch yr allweddi i ddeall sut i fynd o gyfartaledd i anhygoel

Sut i roi rhyw geneuol gwych

Iawn. Felly, y llinell waelod yw pan fydd dau berson yn cael rhyw, mae dau gorff corfforol yn gwneud pethau i'w gilydd gyda'r nod o deimlo pleser, ac, os yn ffodus iawn, y ddau yn cael orgasm (neu fwy). Wedi'i ddisgrifio felly, nid yw rhyw yn swnio mor gyffrous â hynny.

Mae rhyw gymaint yn fwy na hynny. Mae yna wahanol ffyrdd i ni gyffwrdd â'n gilydd i gael pleser yn ystod rhyw. Ac, un o'r ffyrdd hynny yw rhyw geneuol. Gall fod yn un o'r ffyrdd mwyaf agos atoch i ddangos cariad at bartner neu gariad. Ac, os caiff ei wneud yn dda, gall fod yn un o'r ffyrdd mwyaf dymunol i gael eich cyffwrdd a chael pleser.I fenywod, mae cael eich troi ymlaen yn brofiad cyfan sy'n cymryd amser. Felly, ddynion, mae hyn yn golygu cymryd pethau'n araf. Mae hyn yn golygu foreplay. Mae'r cyfan yn dechrau yn ei meddwl. Does dim byd gwaeth i fenyw na bod yn noeth yn y gwely gyda dyn a theimlo’n anneniadol neu deimlo’n hunanymwybodol ac yn poeni os yw ei chariad yn cael ei “ddiffodd” gan ei rholiau stumog.

Os ydych chi'n gallu cael ei meddwl yn llwyr oddi ar hyn i gyd ac i hwyliau lle mae'n teimlo'n rhywiol, yn ddymunol ac yn gyffyrddus yn ei chorff, yna mae gennych chi fenyw sydd “wedi'i throi ymlaen” ac “yn yr hwyliau”.Felly, ceisiwch ei chanmol â rhywbeth fel “Mae eich corff mor boeth, babi. Rydw i eisiau ti mor ddrwg. ” Neu “Rydw i wrth fy modd yn cusanu'ch bronnau, maen nhw'n anhygoel” gan eich bod chi'n cusanu ei bronnau ac yn rholio'ch tafod yn ysgafn dros ei tethau.

Nawr, gall un peth hanfodol i'w gofio yma neu hyn mewn gwirionedd ôl-danio a difetha'r hwyliau.

Mae'n rhaid iddi gredu'r hyn rydych chi'n ei ddweud mewn gwirionedd

Felly, er enghraifft, peidiwch â dweud yr enghraifft olaf a roddais uchod os ydych chi'n gwybod ei bod wedi bod yn teimlo'n hunanymwybodol am ei bronnau ar ôl bwydo ar y fron ac mae'r ddau ohonoch wedi bod yn siarad amdani yn cael lifft y fron fel ei bod hi'n teimlo'n well amdani hi ei hun .

Ar ôl i chi gael synnwyr ei bod yn cael ei throi ymlaen yn feddyliol ac yn llwyr yn yr hwyliau, yn ysgafn ac yn araf yn dechrau rhedeg eich bysedd i lawr ei chorff. Ewch yn araf. Creu tensiwn. Nid ras mo hon, ac yn ysgafn dilyn eich bysedd â'ch gwefusau, cusanu'ch ffordd i lawr ei stumog .. i'w fewnol

Yn pwyso, yn stopio bob hyn a hyn i sugno'n fyr, a thylino ardaloedd yn agos at ei fagina.

Yna, ar ôl i chi agosáu, dechreuwch strocio'i labia allanol yn ysgafn. Dechreuwch strocio o amgylch yr ardal gyfan.

Nawr, dyma lle gallwch chi wir ddechrau mynd o gariad iawn i anhygoel. Mae'r rhan fwyaf o ddynion naill ai'n cymryd rhywfaint o syniad am sut i roi rhyw trwy'r geg o rywbeth a welsant mewn porn a dim ond ceisio ailadrodd hynny, neu maen nhw'n gwneud yr un peth drosodd a throsodd, byth byth yn talu sylw i sut mae eu cariad yn ymateb i'r hyn maen nhw yn ei wneud. yn gwneud.

Felly..mae'r peth. Mae pob merch yn hoffi cael ei chyffwrdd yn wahanol. Mae gan bob merch gorff gwahanol, felly mae hyn yn gwneud synnwyr, iawn? Felly os ydych chi bob amser yn gwneud yr un pethau pan fyddwch chi'n rhoi rhyw geneuol i wahanol ferched, nid yw'r hyn rydych chi'n ei wneud yn mynd i weithio i bawb.

Wrth i chi strocio'r ardal, dechreuwch roi sylw manwl i sut mae ei chorff yn ymateb i bob cyffyrddiad. Ydy hi'n ochneidio, cwyno, pwyso i mewn pan fydd eich llaw yn cyffwrdd â'i un lle yn erbyn un arall? Mae'r holl ymatebion hyn yn dweud wrthych ble a sut i roi pleser iddi.

Pan fyddwch chi'n barod i ddechrau rhyw geneuol arni, dechreuwch ddefnyddio'ch ceg ar ei fagina yn ysgafn. Mae'r gair allweddol yma yn dyner. Dim ond fflicio'ch tafod neu gusan fach gyda'ch gwefusau i gynyddu'r awydd. Yna archwiliwch o gwmpas, gan roi cynnig ar wahanol lefelau pwysau neu gyflymder cusanu, sugno a llyfu.

Unwaith eto, gwnewch yn siŵr eich bod yn talu sylw i sut mae ei chorff yn ymateb ac yn ymateb i'r hyn rydych chi'n ei wneud a ble rydych chi'n ei wneud.

Y camgymeriad mwyaf y mae'r rhan fwyaf o ddynion yn ei wneud wrth feistroli'r grefft o ryw geneuol ystyriol yw canolbwyntio'n llwyr ar ei chlitoris. Ydy, mae'n bwysig canolbwyntio arno oherwydd gall ac mae gan ferched orgasms dwys a phleserus iawn o gael ei ysgogi a'i gyffwrdd yn y ffordd iawn. OND & hellip; os ydych chi'n canolbwyntio'ch holl sylw yno (neu unrhyw le arall o ran hynny!) Mae'n mynd yn sensitif iawn a gall hyd yn oed fynd yn boenus. Felly, pan fyddwch chi wrth y clit, amrywiwch sut rydych chi'n defnyddio'ch tafod. Fflatiwch ef, ei feddalu & hellip; cewch y syniad.

Cymysgwch ef

Gan eich bod yn cusanu ac yn sugno ar ei chlitoris, ceisiwch roi un neu ddau fys y tu mewn iddi. Unwaith eto, gweld sut mae hi'n ymateb. Efallai y bydd yn syndod ichi ddarganfod bod hyn yn rhoi orgasm na fydd hi byth yn ei anghofio! Dim ond nodyn i sicrhau bod eich bysedd yn lân iawn a'ch bod wedi ffeilio unrhyw ymylon ewinedd garw neu gallai hyn roi mwy o boen na phleser iddi.

Ac, yn onest, peidiwch â gor-feddwl pethau. Mae rhoi rhyw geneuol iddi yn ymwneud â phleser - i'r ddau ohonoch. Mae'n ymwneud â chael hwyl. Nid yw i fod i fod yn ddigwyddiad llawn straen lle rydych chi'n gor-feddwl pob symudiad neu gyffyrddiad rydych chi'n ei wneud, gan boeni a ydych chi'n gariad digon da neu a yw hi'n mynd i ddod.

Os dim byd arall, dim ond talu sylw i sut mae ei chorff yn ymateb i'r hyn rydych chi'n ei wneud a chael amser da yn unig!

Mae hi wrth ei bodd pan fyddwch chi'n canolbwyntio'ch sylw ar y clit. Fodd bynnag, os canolbwyntiwch eich holl sylw ar un man, mae'n mynd yn hynod sensitif yn ymylu ar boenus. Cymysgwch hi! Defnyddiwch eich tafod cyfan. Ei wneud yn fflat. Ei wneud yn bwyntiog. Ei wneud yn feddal. Ei wneud yn anhyblyg. Mae gan y clitoris 8,000 o derfyniadau nerfau, a gallwch chi eu hysgogi i gyd!

Erbyn hyn mae'n debyg bod eich partner wedi cyffroi yn fawr, ac mae'n bosibl iawn eich bod chi hefyd. Ar ôl i chi gael eich ceg ar organau cenhedlu eich partner, archwiliwch. Rhowch gynnig ar wahanol ddulliau megis pwysau amrywiol neu gyflymder sugno neu lyfu. Cadwch yn ymwybodol o'i ymatebion / hymatebion a defnyddiwch eich greddf i gadw'r “sgwrs” yn barhaus.

Defnyddiwch eich geiriau

Wrth siarad am sgyrsiau, gadewch inni gyrraedd y pwnc anodd o gyfathrebu yn ystod rhyw geneuol. Mor aml mae pobl yn ei chael hi'n anodd cyfathrebu am ryw, yn enwedig yn ystod rhyw. Ond sut arall fyddwch chi'n gwybod a yw'ch partner yn hapus â'r hyn sy'n digwydd? Felly, yn yr un modd, gwnaethoch ofyn caniatâd i ddechrau, nawr gofynnwch i'ch partner a ydyn nhw'n mwynhau pethau.

Gallwch hefyd ofyn a allai fod yn well ganddyn nhw rywbeth gwahanol, neu a oes unrhyw anghysur. Peidiwch â bod ofn mesur pleser eich partner trwy ofyn, gofyn, gofyn. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn hapus iawn i ymgysylltu â chariad sydd mor sylwgar ac ystyriol.

Defnyddiwch eich ymennydd

Defnyddiwch eich ymennydd

Byddai llawer o bobl yn credu, er mwyn i'r geg fod yn dda, y byddai'n rhaid iddo gael y “diweddglo mawreddog” anochel, ond nid yw hyn yn wir. Gall rhyw geneuol ddod i ben mewn sawl ffordd wahanol. Gallech symud i gyfathrach rywiol neu ysgogiad â llaw. Os oeddech chi wir eisiau codi'r ante, fe allech chi stopio cyn uchafbwynt eich partner a gadael iddo ef neu hi gymryd eu tro gan roi ysgogiad llafar i chi.

Fe allech chi wneud gêm o hyn, a gweld sawl tro y gall pob un ohonoch chi eu cymryd cyn i chi ffrwydro. Neu fe allech chi orwedd yn ôl a chwtsio. Cadwch feddwl agored, a chofiwch fod rhyw bob amser yn wahanol!

Byddwch yn barchus

Mae hyn hefyd yn swnio ychydig yn amlwg ond mae'n un o'r darnau pwysicaf o gyngor i'w gadw mewn cof. Os yw'ch partner yn ddyn, sicrhewch eich bod yn gwbl gyffyrddus â pha bynnag drefniant sydd gennych gyda'ch partner ynghylch alldaflu cyn i chi ddechrau mynd i lawr arno. Os ydych chi angen iddo eich rhybuddio os yw'n mynd i alldaflu er mwyn i chi allu newid eich tactegau, yna dywedwch wrtho. Os ydych chi'n gyffyrddus iddo alldaflu yn eich ceg, dywedwch wrtho hefyd.

A waeth beth yw rhyw eich partner, cofiwch fod angen ystyried eich anghenion, fel y “rhoddwr”. Mae parch yn stryd ddwy ffordd, felly gwnewch eich anghenion yn hysbys: nid oes unrhyw un yn ddarllenwr meddwl!

Cadwch eich wits amdanoch chi

Mae'r myth hwn bod yn rhaid i bob gweithgaredd rhywiol ddod i ben yn ei uchafbwynt yn aml yn twyllo pobl. Sefydlir disgwyliadau ac yna pan na chyflawnir hwy, daw siom. Gall pobl deimlo’n annigonol nad ydyn nhw wedi cael orgasm, neu deimlo fel nad ydyn nhw’n ei wneud yn iawn os nad oedd orgasm gan eu partner. Os ydych chi'n tynnu'r holl hype o amgylch orgasm, rydych chi'n creu amgylchedd sy'n hwyluso ymlacio a mwynhad.

Weithiau mae'n ddigon da teimlo'r teimladau anhygoel hynny heb ganolbwyntio ar y nod!

1. Taenwch y cariad

2. Dechreuwch yn araf

Nid bwyd cyflym mo hwn. Bwyty gourmet yw hwn ac mae hi am i chi arogli bob eiliad. Kiss a nibble ei morddwydydd mewnol, defnyddio eich gwefusau neu eich anadl ar ei labia. Mae hi'n teimlo pob naws fach, ac mae'r cyfan yn teimlo'n dda iawn, IAWN.

3. Hepgor y triciau porn

Guys, mae hi'n fenyw reolaidd, bob dydd. Nid yw hi'n seren porn. Hefyd, gall hi ddweud pryd rydych chi'n defnyddio techneg wyddor Howard Stern (dwi'n gwybod y gallwch chi fod yn fwy creadigol na hynny!). Yn hytrach na rhoi cynnig ar rywbeth a welsoch ar y tiwb boob, cadwch ef yn syml. Ceisiwch chwyrlio'ch tafod o amgylch ei chlitoris mewn cylchoedd bach, clocwedd ac yna gwrthglocwedd. Fe welwch y fan a'r lle iawn, wedi'i warantu.

4. Anghofiwch gynllun y gêm

Os dewch chi i'r ystafell wely gyda nod terfynol penodol iawn, dywedwch roi orgasm squirting iddi, gall fod yn ddiffodd. Pam? Oherwydd, yr eiliad y daw'n canolbwyntio ar nodau yn hytrach na phleser-ganolog, mae'n colli diddordeb. Hefyd, bydd hi'n teimlo bod rhywbeth o'i le arni os ydych chi'n ymdrechu'n galed iawn ac na all hi gyrraedd yno. Os ydych chi am iddi fod yn gyffyrddus â squirting, ceisiwch beidio â chanolbwyntio gormod arni. Mae hi eisiau mynd ar goll yn y foment, peidio â theimlo eich bod chi'n ceisio ei throi'n hoff ferch gwe-gamera.

5. Cofiwch y rheol euraidd

Meddyliwch am yr holl bethau rydych chi'n eu caru pan fydd hi'n mynd i lawr arnoch chi. Ydych chi'n caru sugno ysgafn? Yn cnoi? Dannedd ysgafn? Sugno dwfn? Gwych - efallai ei bod hi'n gwneud hefyd! Yn ysgafn, rhowch gynnig ar y technegau hynny ar ei chlitoris. Wedi'r cyfan, pidyn bach ydyw yn y bôn gyda dwbl y terfyniadau nerf.

6. Peidiwch ag anghofio'ch bysedd!

7. Mae hi'n teimlo popeth i lawr yna).


ofni priodi ar ôl ysgariad

Ewch i mewn iddo!

Os yw hi'n synhwyro eich bod chi'n teimlo'r rhwymedigaeth neu'r diflas lleiaf, bydd hi'n cau. Byddwch yn ymwybodol o ba mor agored i niwed y gallai deimlo gorwedd yno gyda'i choesau wedi ymledu a cheisiwch fod yn ganmoliaethus ac yn frwdfrydig iawn hyd yn oed yn ystod y swyddi rhyw mwyaf cyffredin. Rwy'n addo y bydd yn talu ar ei ganfed - gall yr ychydig ymdrech ychwanegol honno droi menyw hunanymwybodol yn fenyw chwantus, ddrwg yr ydych chi erioed wedi bod eisiau.

Chwilio am awgrymiadau ar roi rhyw geneuol i ddyn?

Wel, rhowch gynnig ar dylino ysgafn ar ei perinewm, yr ardal sensitif rhwng ei anws a'i beli. Rhowch gynnig ar ddefnyddio poer i wlychu pen a siafft ei iau. Yna rhowch blowjob iddo, gyda llyfu lingering ac arafu ac adeiladu ysgogiad bis yn ysbeidiol a daliwch ati i wneud yr hyn rydych chi'n ei wneud, pan fydd ar fin alldaflu.

Gweithiwch ar eich cyfathrebu rhywiol, addysgwch eich hun ar gynghorion a swyddi rhyw geneuol a rhowch sylw i arwyddion cyffroi eich gilydd! Bydd gennych eich partner yn cardota am fwy wrth eich twyllo fel ei hoff seren (porn)!