Sut i Gadael Priodas yn Heddych Heb Wrthdaro a Torri Calon

Sut i Gadael Priodas yn Heddych Heb Wrthdaro

Yn yr Erthygl honMae ysgariad yn gyfystyr â ffieidd-dod a chywilydd llwyr. Mae'n rhywbeth y mae gwgu arno. Eironig yw'r ffaith bod cymdeithas yn ei gasáu pan nad yw hanner y bobl yn ymwybodol ac yn ddi-glem ynghylch yr hyn a arweiniodd at ysgariad yn y lle cyntaf.Y cwpl sy'n gwybod orau ei bod hi'n hen bryd dod â phriodas i ben er mwyn cadw i fyny â'u hiechyd meddwl.

Mae'n hyll, ac mae'n chwerw. Disgwylir i'r ddwy blaid sydd wedi treulio blynyddoedd gyda'i gilydd adael popeth ar ôl a gollwng popeth a oedd yn eu hatgoffa o'u cyn-arwyddocaol arall.Atgofion a wnaed unwaith, a dryswyd unwaith, dim ond sgyrsiau iach a dyrchafol a dim siarad bach; mae disgwyl y cyfan ohono a'i orfodi i ollwng gafael mor gyflym ac mor ddiymdrech. Yn ddiymwad, mae'r partïon a fu unwaith yn rhannu'r gwely i fod i bellhau a datgysylltu eu hunain oddi wrth ei gilydd.

Yn y broses, ni ellir anwybyddu'r colledion. Er enghraifft, colli bond agos atoch, colli cyfrif ar rywun waeth beth fo'r amgylchiadau, colli sicrwydd ariannol a cholli bod mewn cysur i enwi ond ychydig.

Fodd bynnag, gyda hynny wedi ei ddweud, mae'n well symud oddi wrth ei gilydd a dewis eu ffyrdd eu hunain; felly, ffeilio ysgariad yn beth hollol briodol i'w wneud.Dyma sut i adael priodas yn heddychlon-


cwestiynau siarad gobennydd

Cariad ac anwyldeb, gwnewch y cyfan

Pan ddaw'r amser i wneud penderfyniadau rhesymegol, peidiwch â mynd yn rhy chwerw ac yn galed arnoch chi'ch hun.

Rhaid dosbarthu asedau, penderfynu am y plant neu'r eiddo / eiddo yn ofalus. Eisteddwch i lawr, cymerwch anadl ddwfn a siaradwch y cyfan allan fel oedolion aeddfed. Peidiwch â gadael i deimladau negyddol eich perthynas ddod rhyngddynt.

Rheoli'ch hun a gadael i'r ymennydd feddiannu'ch calon. Byddwch yn rhesymol ac nid yn emosiynol. Dyma awgrym hynod ddefnyddiol ar sut i adael priodas yn heddychlon nad yw wedi costio gormod o longddrylliad emosiynol i chi.

Mae hunanofal yn hanfodol

Os yw'r ysgariad yn cymryd toll ar unrhyw un o'r ddau barti, trefnwch apwyntiad gydag a seicolegydd neu therapydd ar unwaith heb unrhyw ail amheuaeth.

Ymarfer, myfyrio neu wneud yoga os yw hynny'n cynnal eich ffocws ac yn clirio'ch meddwl rhag straen neu unrhyw ôl-drawma.

Mae hunanofal yn hanfodol

Terfynu cyfathrebu

Mor galed ac anodd ag y gallai swnio, nid yw'n hawdd torri i ffwrdd o'r person a oedd yn eich adnabod chi i'r craidd.


pethau i wybod am ei gilydd cyn priodi

Mae'n cymryd amser ac ymdrech, a chryn egni ac mae hynny'n iawn.

Rydyn ni'n ddynol ar ddiwedd y dydd, ac nid yw bodau dynol i fod i fod yn ddi-ffael ac yn berffaith. Gwnewch beth bynnag y gallwch chi ei wneud i dorri'r person hwnnw i ffwrdd, ond nid yw hynny'n golygu y dylech chi bentyrru teimladau chwerw yn eu herbyn oherwydd os yw hynny'n wir, yna bydd yn effeithio'n andwyol arnoch chi nad yw'n iach.

Sychwch y llechen yn lân a phellhewch eich hun oddi wrth y llall arwyddocaol a arferai fod yr anwylaf.

Gwnewch yr hyn rydych chi'n ei wneud orau

Tynnwch sylw cymaint ag y gallwch.

Ymunwch â phethau yr ydych chi'n obsesiwn â nhw. Dal i fyny gyda hen ffrindiau nad ydych chi wedi cwrdd â nhw mewn oesoedd, cynllunio ciniawau teulu, mynychu priodasau a gwneud beth bynnag sy'n rhoi heddwch i chi ac yn profi i fod yn wrthdyniad hardd.

Gweithio ar eich materion hunan-barch , cofrestrwch ar gwrs ar-lein, dechreuwch gyfres deledu, ewch ar y daith rydych chi wedi bod eisiau ei gwneud erioed. Mae yna filiynau o bethau y gallwch chi eu gwneud er mwyn tynnu sylw eich hun a gwneud heddwch ag ef.

Darganfyddwch ac archwiliwch eich hun o'r agweddau ar berthynas sydd wedi torri.

Gwyliwch hefyd: Beth Yw Gwrthdaro Perthynas?


cariad yn eu harddegau

Meddyliau terfynol

Mae priodas yn brydferth, ond mae'n mynd yn hyll ac yn flêr hefyd. Gall gwybod sut i adael priodas yn heddychlon fod yn llai o dorri.

Yn anffodus, mae cymdeithas yn casáu pan fydd cwpl yn arddangos eu hochr hyll yn anfwriadol neu'n fwriadol. Nid yw pob priodas yn cael hapus byth ar ôl a dylid normaleiddio hynny. Mae pobl yn esblygu gydag amser felly rhowch le ac amser iddyn nhw eu hangen.

Gadewch iddyn nhw anadlu.

Peidiwch â'u mygu na'u gwacáu. Mae dod â phriodas i ben yn gofyn am ormod o lafur emosiynol a meddyliol felly peidiwch â gadael i bobl fynd yn hunanladdol ar ôl ffeilio ysgariad - edrychwch ar ysgariad yn agored. Bydd yr awgrymiadau hyn ar sut i adael priodas yn heddychlon yn eich helpu i lywio trwy ysgariad heb lawer o gythrwfl emosiynol.