Sut i Gydnabod Materion Agosrwydd a Dod yn Agosach fel Pâr

Materion agosatrwydd

Yn yr Erthygl hon
tipiau cariad

Pan fydd cwpl wedi bod yn briod ers cryn amser, gallant brofi rhai newidiadau a problemau agosatrwydd mewn perthynas .Efallai y byddant yn mynd yn rhy brysur gyda'u gwaith a chyfrifoldebau beunyddiol eraill, a gallai hynny arwain y partner arall i deimlo ei fod wedi'i esgeuluso.

Pan na fydd cwpl yn gorfod treulio digon o amser o ansawdd gyda'i gilydd, yna bydd materion agosatrwydd mewn perthnasoedd yn sicr o godi.Mae'n bwysig mewn priodas i'r cwpl deimlo'n agos at ei gilydd yn gorfforol ac yn emosiynol. Efallai y byddan nhw'n cael eu hunain yn gwyro oddi wrth ei gilydd os nad ydyn nhw'n datrys eu problemau gydag agosatrwydd yn gyflym.

Dyma rai ffyrdd ar sut i ddelio anhwylder agosatrwydd a sut i oresgyn materion agosatrwydd .

Gwyliwch hefyd: Arwyddion rydych chi'n ofni agosatrwyddCydnabod arwyddion materion agosatrwydd

Cyn i chi ddechrau delio â'r mater agosatrwydd, yn gyntaf rhaid i chi gydnabod bod eich perthynas yn arddangos y symptomau anhwylder agosatrwydd .

Dylai parau priod ddysgu adnabod arwyddion materion agosatrwydd, a dylent geisio darganfod pam eu bod yn cael drafferth gydag agosatrwydd yn eu perthynas.

Os ydych chi'n cael eich hun yn rhwystredig yn rhywiol neu os ydych chi'n teimlo anghyfforddus ag agosatrwydd yn eich perthynas , yna does bosib bod problem y mae angen ei datrys.

Dyma rai arwyddion amlwg bod eich perthynas yn dioddef o faterion agosatrwydd:

  • Yn anghyfforddus â bod yn agored yn emosiynol
  • Yn aml ddim ar gael pan fydd eich partner eich angen chi
  • Fel rheol, nid yw'ch perthynas yn para'n hir (llai na blwyddyn)
  • Hesitant tuag at ymrwymo
  • Bod â diddordeb rhywiol yn gynnar yn eich perthnasoedd

Deall disgwyliadau eich gilydd

Mae disgwyliadau yn rhan annatod o bob perthynas, ac mae'r cyflawniad y gallwch neu na allwch ei gael o berthynas yn ddibynnol iawn ar ba mor dda ydych chi a'ch partner wrth fodloni disgwyliadau eich gilydd.

Materion agosatrwydd corfforol neu materion agosatrwydd rhywiol mewn priodas yn digwydd pan fydd gan gyplau ddisgwyliadau gwahanol oddi wrth ei gilydd. Weithiau, efallai y bydd rhywun yn y berthynas eisiau rhyw yn fwy na'r llall.

Pan na fydd angen corfforol yn cael ei ddiwallu, bydd teimladau o rwystredigaeth ac esgeulustod yn dilyn.

Y rhan fwyaf o'r amser, efallai bod gan y gŵr a'r wraig syniadau gwahanol o beth yw agosatrwydd, ac oherwydd hyn, nid ydynt yn gwybod sut i fodloni anghenion ei gilydd ac, ar brydiau, hyd yn oed yn dechrau osgoi agosatrwydd .

Felly sut i ddod yn agos at rywun â materion agosatrwydd?

Cyfathrebu yw'r allwedd i ddeall disgwyliadau ac anghenion ei gilydd. Dylai cyplau siarad am yr hyn maen nhw ei eisiau, a dylai pob un fod yn barod i gyfaddawdu, felly bydd y ddau ohonyn nhw'n fodlon yn gorfforol.

Siaradwch am eich pryderon

Fel y dywedwyd yn gynharach, mae cyfathrebu'n hanfodol er mwyn deall anghenion eich partner.

Mae'n bwysig ym mhob perthynas i gyplau allu mynd i'r afael â nhw beth sy'n achosi materion agosatrwydd a siarad am beth yw'r materion agosatrwydd sy'n chwalu eu perthynas .

Dylent fod yn agored am unrhyw beth sy'n eu poeni a'u hatal rhag bod yn gorfforol agos at eu priod.

Dylai cyplau allu siarad am eu profiadau rhywiol yn y gorffennol. Dylent hefyd fod yn agored ynghylch eu ansicrwydd a'u hofnau sy'n achosi gwaharddiad ynghylch agosatrwydd.

Dylid hefyd drafod materion yn ymwneud ag ymddiriedaeth ac ymrwymiad ym mhob perthynas i ddelio â'r materion agosatrwydd emosiynol , felly bydd y priod yn gwybod sut i wneud iddo ef neu hi deimlo'n fwy diogel ac annwyl.

sut i oresgyn materion agosatrwydd

Cydnabod y ffactorau allanol

Gall achos materion agosatrwydd mewn perthynas hefyd fod yn rheswm dros lawer o ffactorau allanol nad oes ganddyn nhw lawer o reolaeth drostyn nhw. Merched â materion agosatrwydd neu ddynion â materion agosatrwydd gallai deimlo eu bod wedi'u hysgogi gan ffactorau y tu allan i'w priodas neu berthynas.


ymarferion cyfathrebu teulu

Pan fydd problemau yn y gwaith neu faterion gan bobl yn eu teulu estynedig yn tynnu sylw un neu'r ddau o'r cwpl, yna gallai agosatrwydd gael ei effeithio'n fawr.

Pan fydd cwpl dan straen am bethau eraill, bod yn agos atoch fydd y peth olaf ar eu meddwl.

Ni all unrhyw un atal problemau rhag digwydd.

Ond yr hyn y gallwch chi ei wneud yw cydnabod bod y problemau hyn yn tynnu eich sylw oddi wrth fod yn agos at eich priod. Dylai'r gŵr a'r wraig ddysgu cymryd pethau un ar y tro a gallu byw yn y presennol.

Dysgwch roi eich problemau o'r neilltu a chymryd amser i ganolbwyntio'ch sylw a'ch cariad ar eich partner pryd bynnag y cewch gyfle i fod ar eich pen eich hun.

Ystyriwch faterion meddygol

Gallai materion meddygol hefyd fod yn dramgwyddwr materion agosatrwydd mewn priodas. Gall iechyd unigolyn effeithio'n fawr ar awydd a pherfformiad rhywiol. Er enghraifft, os oes gan ddyn gamweithrediad erectile, bydd yn effeithio ar ei hyder yn y gwely.

Bydd yn osgoi bod yn agos at ei wraig, felly ni fydd yn sylwi ar y broblem.

Ar y llaw arall, gall merch hefyd fod â diffyg awydd rhywiol oherwydd anghydbwysedd hormonaidd, a gall cael rhyw gyda'i gŵr ddod yn fwy o feichus poenus na phrofiad pleserus.

Os ydych darganfyddwch y materion hyn sy'n effeithio ar eich bywyd rhywiol ac yn pendroni sut i ddelio â materion agosatrwydd, dylech geisio cymorth a dod o hyd i iachâd ar gyfer y cyflyrau meddygol hyn.

Mynd i'r afael â bagiau emosiynol

Yn olaf, i wybod sut i helpu rhywun â materion agosatrwydd , dylai cyplau allu rhannu eu poenau a'u dioddefiadau emosiynol â'u priod.

Os yw rhywun yn y berthynas yn teimlo hyd yn oed arlliw o ddicter neu ddrwgdeimlad tuag at ei bartner, yna mae gan y cwpl rywbeth sy'n eu rhwygo ar wahân.

Dylai cyplau weithio gyda'i gilydd i ddod o hyd i ffyrdd ar sut i wella creithiau emosiynol a datrys unrhyw fater sy'n gwneud iddynt weld eu priod yn fwy o elyn na chariad.

Ni ddylid byth anwybyddu materion agosatrwydd mewn priodas. Pan nad yw anghenion corfforol yn cael eu diwallu, mae cyplau yn fwy tueddol o anffyddlondeb, neu'n waeth, yn cwympo allan o gariad. Ar ôl i chi sylweddoli bod gennych y materion hyn yn eich perthynas, cymerwch gamau i wella eich agosatrwydd â'ch priod.