Ffeithiau Pwysig Ynglŷn â Mabwysiadu Yr Un Rhyw

Ffeithiau Pwysig Ynglŷn â Mabwysiadu Yr Un Rhyw

Mae mabwysiadu wedi dod yn bwnc cadarnhaol a dderbynnir yn eang heddiw. Gyda'r derbyniad cyfatebol o briodas o'r un rhyw mewn sawl gwladwriaeth, mae'r syniad o fabwysiadu o'r un rhyw hefyd wedi cael derbyniad da, yn enwedig gan y gymuned LGBT. Mae mabwysiadu o'r un rhyw bellach wedi dod yn gyffredin gan mai dyma un o'r ychydig ffyrdd y bydd gan gyplau o'r un rhyw yr hawliau a'r cyfrifoldebau cyfreithlon fel rhieni biolegol dros blentyn.Fodd bynnag, nid yw deddfau gwladwriaethol ar fabwysiadu ar gyfer cyplau o'r un rhyw mor glir â'r deddfau ar gyfer cyplau heterorywiol. Mae deddfau presennol mewn sawl gwladwriaeth hyd yn oed yn fwy distaw ar faterion mabwysiadu ar gyfer hoywon sengl neu lesbiaid gan fod gofyn am ddeiseb ar y cyd rhwng gŵr a gwraig.Mae cyplau o’r un rhyw yn cael eu cynnwys mewn statudau gwladwriaethol sy’n niwtral wrth gyfeirio at ryw yn ei iaith fel y termau “parau priod” neu “priod.” Dyma fu'r arfer mewn mwy na 19 o daleithiau, yn ogystal ag yn Ynysoedd y Wyryf ac Ardal Columbia. Utah a Mississippi yw'r ddwy wladwriaeth olaf sy'n gwahardd mabwysiadu o'r un rhyw. Fodd bynnag, daeth y canlynol i'r amlwg:

  • Utah - Cyfreithlonwyd priodas o’r un rhyw yn 2013. O ystyried cyfraith fabwysiadu Utah yn nodi “ gall plentyn gael ei fabwysiadu gan oedolion sy'n briod yn gyfreithiol â'i gilydd yn unol â chyfreithiau'r wladwriaeth hon, gan gynnwys mabwysiadu gan riant, ”mae mabwysiadu o'r un rhyw hefyd yn cael ei gyfreithloni;
  • Mississippi - Ar ôl cyfreithloni priodas o'r un rhyw yn y wladwriaeth trwy benderfyniad y Goruchaf Lys yn Obergefell v. Hodges , heriwyd y gwaharddiad mabwysiadu o'r un rhyw wedi hynny. Yn olaf ym mis Mawrth 2016, daeth Goruchaf Lys yr UD o hyd i'r gwaharddiad anghyfansoddiadol , i bob pwrpas yn codi'r gwaharddiad mabwysiadu o'r un rhyw 16 oed yn Mississippi.

Gyda'r deddfau newydd ar waith yn y ddwy wladwriaeth, caniateir mabwysiadu o'r un rhyw ym mhob un o'r 50 talaith.Ystadegau mabwysiadu o'r un rhyw

Amcangyfrifir bod tua 2 filiwn o unigolion sy'n perthyn i'r gymuned LGBT yn awyddus i fabwysiadu. Dangosodd yr arolwg mwyaf cyfredol a gynhaliwyd gan UCLA fod 19% o gyplau o’r un rhyw yn yr Unol Daleithiau yn 2009 yn magu plant. Cynyddodd y ganran hon 8% o'i chymharu â'r arolwg diwethaf a gynhaliwyd yn 2000.

Dangosodd yr arolwg hefyd fod 4% o gyfanswm poblogaeth fabwysiedig America yn byw gyda chyplau o’r un rhyw. Mae hyn yn cyfateb i 65,000 o blant a fabwysiadwyd gan LGBT. Mae ystadegau hefyd yn dangos mai California sydd â'r nifer fwyaf o fabwysiadau o'r un rhyw, sef 16,000 o blant wedi'u mabwysiadu.

Astudiaethau ar fabwysiadu un rhyw

Mae nifer o sectorau yn ystyried bod mabwysiadau y mae hoywon a lesbiaid yn chwilio amdanynt yn ddadleuol, os nad yn annerbyniol. Mae eraill yn credu y dylid penderfynu mabwysiadu un rhyw ar sail achos i achos. Fodd bynnag, gyda'r oes fodern, mae hyn wedi dod yn oddefadwy ac mae llawer yn eithaf hapus am y polisi hwn.Er gwaethaf beirniadaeth ynghylch caniatáu mabwysiadu o'r un rhyw, dangosodd llawer o astudiaethau nad oes unrhyw effeithiau andwyol ar y plentyn mabwysiedig i dyfu i fyny o dan ofal cyplau o'r un rhyw. Er enghraifft, dangosodd astudiaeth yn 2010 mewn Gwyddoniaeth Ddatblygol Gymhwysol dan arweiniad yr athro PhD o Brifysgol Virginia, Charlotte Patterson, nad yw plant mabwysiedig cyplau LGBT yn gwneud unrhyw wahaniaeth oddi wrth blant mabwysiedig cyplau heterorywiol. Dangosodd astudiaethau diweddar eraill yr un canlyniadau, yn bennaf, nad oes unrhyw effaith negyddol ar blant sy'n cael eu magu gan gyplau o'r un rhyw, p'un a ydynt wedi'u mabwysiadu neu eu geni trwy fenthyg.

Pwysigrwydd gwybod deddfau'r wladwriaeth ar fabwysiadu

Mae'r rheolau sy'n ymwneud â mabwysiadu o'r un rhyw yn wahanol ym mhob gwladwriaeth. Felly mae'n bwysig eich bod chi'n ymwybodol o'r deddfau lleol yn y wladwriaeth lle rydych chi am gychwyn gweithdrefnau mabwysiadu. Efallai y bydd gan rai taleithiau waharddiadau penodol y dylid eu hystyried. Bydd gwasanaethau atwrnai yn dod yn ddefnyddiol wrth sicrhau bod y broses fabwysiadu yn cael ei hwyluso'n ddi-drafferth ac yn gyflymach. Mae amryw o wefannau mabwysiadu ar-lein o'r un rhyw a LGBT hefyd yn darparu cymorth.