A yw Ysgariad yn Ffordd Hawdd allan neu Unrhyw beth ond Hynny?

A yw Ysgariad yn Ffordd Hawdd allan neu Unrhyw beth ond Hynny

Yn yr Erthygl honMae ysgariad yn benderfyniad ar y cyd a gymerir gan bâr priod i rannu eu ffyrdd ac arwain eu bywydau ar wahân, yn gyfreithiol.Mae ysgariad yn un o'r tabŵs cymdeithasol niferus sy'n bodoli ym mron pob cymdeithas. Mae nid yn unig yn troi o amgylch gwahanu cyfreithiol rhwng dau berson ond mae'n ffordd fwy cymhleth na hynny.

Mae cyfraddau ysgariad wedi bod yn cynyddu ers yr 20fed ganrif. Credir mai'r rhesymau mwyaf cyffredin y tu ôl i'r newid hwn yw rôl a statws newidiol menywod, newid deddfau a gwerthoedd cymdeithasol.Pam mae ysgariad yn anodd i fenywod

P'un a yw'n digwydd ar ôl 2 fis neu 2 flynedd o briodas, mae'n ymddangos bod ysgariad bob amser yn anoddach i fenywod na dynion. Mae'r stigma cymdeithasol yn ogystal â chanlyniadau ariannol, emosiynol eraill sy'n ganlyniad i ysgariad yn tueddu i fod yn galetach ar fenywod.

I'r mwyafrif o ferched , efallai na fydd ailbriodi mor hawdd ag y gallai fod i ddynion.

Yn America, ystadegau dangos bod 64% o ailbriododd dynion sydd wedi ysgaru, tra bod 52% o ailbriododd menywod ar ôl ysgariad. Merched fel arfer yw'r rhai y disgwylir iddynt gadw eu priodas gyda'i gilydd; mae ysgariad yn ddangosydd awtomatig o sut y methodd y fenyw â gwneud hynny. Dyna pam nad yw dod o hyd i'r person iawn i ail-briodi mor gyfleus.Mae sefydlogrwydd ariannol unigol y mwyafrif o fenywod yn gymharol isel.

Gall y rheswm fod yn ddiffyg profiad, ac mewn rhai achosion hefyd yn brin o addysg. Fel rheol nid oes gan wraig tŷ ffynhonnell incwm ar wahân y gallai fod wedi cynilo ar ei chyfer yn ddiweddarach.

Nid yw ymateb teulu merch yn dilyn ei ysgariad yn un cadarnhaol. Mae wedi ei ystyried yn warth neu'n anonest, yn destun embaras i gael menyw yn eu teulu i fod yn ysgariad.

Mae'r trallod emosiynol y mae menywod yn ei brofi yn naturiol yn fwy na dynion.

Mae menywod yn fwy tebygol o brofi trallod tymor hir o ganlyniad i fethiannau mewn perthnasoedd.

Onid yw ysgariad yn anodd i ddynion?

Er y gall ysgariad fod yn anodd i fenywod, nid yw mor hawdd i ddynion chwaith

Er y gall ysgariad fod yn anodd i fenywod, nid yw mor hawdd i ddynion chwaith. Ni all cytundeb rhwng dau berson sydd, neu a oedd unwaith yn caru ei gilydd i wahanu, fod yn hawdd i'r naill na'r llall ohonynt.

Mae torri i fyny gyda rhywun yr addawsoch fyw gweddill eich bywyd yn arwain at lawer iawn o straen meddyliol.

Straen, pryder, ac iselder yn ganlyniadau cyffredin ysgariad a phriodasau a fethwyd.

Gall eich cyflwr meddwl ansefydlog hefyd ddod rhyngoch chi a'ch tynnu oddi wrth eich blaenoriaethau presennol eraill, fel eich bywyd gwaith.

Er y gallai ysgariad fod y rheswm dros eich tynnu sylw oddi wrth yrfa a bywyd gwaith, gall hefyd adael effaith ar eich cyfleoedd yn y dyfodol. Mae ysgariad, ac efallai byth, yn rhywbeth y mae pobl yn ei edmygu neu'n ei ystyried yn bositif am orffennol rhywun.

Felly, gall dynion gael dyfarniadau a thybiaethau celwyddog amdanynt oherwydd y label ysgariad sydd ynghlwm wrthynt. Gall hyn rwystro eu cynnydd o ran gyrfa a bywyd gwaith.

Nid yw ysgariad bob amser yn anochel

Er y gall ysgariad ymddangos fel yr unig ateb mewn rhai achosion, gellir ei osgoi'n llwyr mewn rhai achosion. Yn gyntaf mae angen i chi sylweddoli nad yw'n hawdd mynd trwy ysgariad ac wynebu'r canlyniadau ar ôl hynny.

Mae ysgariad yn galed.


beth i'w ddisgwyl mewn priodas

Mae ysgariad yn gwahanu dau deulu sydd wedi'u dwyn ynghyd â chariad ac ymdrech. Mae'r holl amser, arian, ynni a fuddsoddir yn mynd i lawr y draen gydag un llofnod ar ddarn o ddogfen gyfreithiol. Mae eich bywyd yn newid yn sylweddol, ac ni fydd y newidiadau hyn yn hawdd i'ch meddwl eu deall.

Byddai angen cau, byddai angen cau eich teulu, a bydd eich plant (os o gwbl) yn dioddef.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Canolbwyntiwch ar y leinin arian

Mae'r broses ysgariad a'i effeithiau yn ddi-ddiwedd. Pa un sy'n ei gwneud hi'n anodd.

Efallai, nid oes angen i'ch priodas ddod i ben dim ond am nad yw'n gweithio allan. Efallai, y cyfan sydd ei angen yw ailgychwyn ac adnewyddu. Rydyn ni bob amser yn clywed eraill yn dweud wrthym am geisio, rhoi cynnig arall arni. Felly pam nad ydym yn ei ymarfer o ran priodas?

Mae cyfathrebu eich meddyliau â'ch partner hefyd yn fecanwaith ymdopi arall. Cyfathrebu, gadewch iddyn nhw wybod beth yw eich barn chi, gadewch iddyn nhw ddweud eich barn wrthych chi, a'i weithio gyda'i gilydd.

Mae angen i chi ganolbwyntio ar y leininau arian, cadw'ch pen yn glir gyda'r holl feddyliau cyfeiliornus, diffygiol sy'n eich arwain tuag at negyddiaeth. Efallai y bydd eich penderfyniadau yn cael eu cymylu â thybiaethau ynghylch pa mor gadarnhaol a rheolaethol fyddai eich bywyd ar ôl yr ysgariad, ond dewiswch yn ddoeth!