7 Angenrheidiol i Wneud y Gorau o Briodas Canol Oes

Angenrheidiol i Wneud y Gorau o Briodas Canol Oes

Yn yr Erthygl hon

Mae'n beth da nad ydym yn dyddio yn ein hugeiniau nawr, synfyfyriodd fy ngŵr wrth i mi sefyll yn drawmataidd yn ystafell yr ysbyty tra bod wrin yn chwistrellu'n wyllt ar draws y llawr. Gallai hyn achosi i ddyn ifanc, sengl ddianc i ogof meudwy ymhell i ffwrdd yn yr anialwch.Roedd yn ceisio gwneud i mi chwerthin, ac roedd y sylw yn lleddfu fy ngofid. Roeddwn bron yn 50 oed ac yn gwella o driniaeth feddygol i drwsio fy mhledren sydd wedi cwympo. (Mae anymataliaeth straen yn gyfyng-gyngor corfforol heriol arall i fenywod canol oed.) Roedd y cathetr yn dal yn sownd wrth fy nghorff, ond roedd y diwedd wedi llithro o'r bag casglu ac roedd y tiwb cyfeiliornus yn chwistrellu o amgylch yr ystafell. Roedd gen i atgofion gwan o fy mab bach yn gwneud yr un weithred sawl degawd ynghynt; fodd bynnag, chwarddodd, ac ni wnes i.

Pam Fi? Fe wnes i wylo mewn cywilydd llwyr wrth i mi gydio am y bibell dramgwyddus a'i gwthio i'r bag. Rydw i'n mynd i gymryd cawod ac efallai'n boddi fy hun. Rwy’n siŵr y gwnewch yr un peth i mi ryw ddydd, meddai wrth iddo estyn am ychydig o dywelion a symud ymlaen i lanhau’r llanast. Allech chi gael gwisg nyrs hwyliog? Chwarddais a gofyn iddo fynd i chwilio am siocled a gwin. Mae'n debyg na ddylech chi gael unrhyw alcohol, rhybuddiodd. Rydych chi ar rai meddyginiaethau cryf nad ydyn nhw'n cymysgu'n dda â gwin.

Mae'r parti drosodd, atebais. Dim ond oherwydd roeddwn i wedi blino ar wlychu fy nhrwsus pan oeddwn i'n chwerthin y cytunais i'r llawdriniaeth hon. Nawr ni allaf gael gwydraid o win a mwynhau rhai jôcs da. A ddylwn i gael rhai diapers oedolion hefyd? Chwarddodd y ddau ohonom. Yr ymateb cilyddol hwnnw yw'r hyn a alwn yn gwneud y gorau o briodas canol oes.

Mae priodas gadarn yn ei gwneud hi'n haws delio â'r holl alar

Nid yw priodi yng nghanol bywyd yn gwarantu llawenydd llwyr, ond rydym wedi darganfod bod chwerthin yn well na thorri rhywbeth, rhoi cynnig ar gyffuriau, neu redeg i ffwrdd i ymuno â grŵp llafarganu yn India. Bob bore rwy’n darllen adroddiadau ar-lein o frad, difrïo, a drygioni erchyll, a dim ond gan y clwb garddio lleol y mae hynny. Mae priodas gadarn yn ei gwneud hi'n haws delio â'r holl alar, ing, a chasineb pur sy'n chwyrlïo o'n cwmpas. Ar ddiwedd y dydd, rydyn ni'n dianc rhag yr holl sŵn, yn eistedd gyda'n gilydd, ac yn siarad am fywyd. A, nawr gallaf chwerthin yn uchel heb wlychu fy pants.

Mae pobl ganol oed yn gwybod mai priodas yw'r rheswm pam maen nhw'n hapus neu'n ddiflas. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer achosi i berthynas canol oed barhau.

Cael synnwyr digrifwch

Dydw i ddim yn argymell cael problemau pledren gyda rhywun na all wneud neu gymryd jôc. Yng nghanol oes, mae llawer ohonom yn dod ar draws amrywiaeth o faterion iechyd a all roi straen ar berthnasoedd wrth i'n cyrff ddechrau ein bradychu. Mae llithriad y bledren yn uchel ar y rhestr o realiti annymunol. Trwy’r cyfan, ceisiwch ddal ati i chwerthin a chreu gêm o restru’r holl resymau pam y gallai fod yn waeth. Cofiwch y dyfyniad gan y digrifwr Erma Bombeck, He Who Laughs, Lasts.

Cofiwch y dyfyniad gan y digrifwr Erma Bombeck, He Who Laughs, Lasts.

Derbyn y gwir noeth

Ar ganol oes, nid yw'r rhan fwyaf ohonom yn edrych mor noethlymun ag y gwnaethom yn ein hugeiniau. Gall disgyrchiant a golau'r haul fod yn gosbol, a does dim ots pa mor galed rydyn ni'n gweithio allan, yn bwyta salad, yn mynd o dan y gyllell, ac yn bwyta fitaminau lluosog, rydyn ni'n aml yn edrych ac yn teimlo'n hŷn. Ond, mae hynny'n iawn oherwydd rydyn ni! Efallai ryw ddydd y bydd yr holl rybuddion gwrth-heneiddio mewn hysbysebu yn rhoi'r gorau i'n cywilyddio am heneiddio a dal i fod yn fyw. Dylai'r ffocws ddod yn ddathliadau o blaid heneiddio. Mae’n debyg na fyddwn ni’n gwisgo bicini ym mis Gorffennaf, ond rydyn ni’n falch iawn o fwynhau haf arall.

Mae'n amser parti yn y nyth wag

Ar ôl i’r plentyn olaf symud i ffwrdd, mae llawer o barau canol oed yn sylweddoli nad ydyn nhw wedi bod ar eu pen eu hunain ers blynyddoedd. Mae'r nyth wag newydd yn lle ac yn amser perffaith i ailgysylltu heb arlwyo i blant. Yn olaf, gallwch fwynhau cinio yng ngolau cannwyll i ddau ac yna cysgu'n noeth gyda drws yr ystafell wely heb ei gloi. Rhowch gynnig ar hynny heno.

Ar yr adeg hon, mae plant wedi gadael ac mae

Anrhydeddu ac annog gweithgareddau unigol

Rwy'n mwynhau mynd ar deithiau i ymweld â ffrindiau, gweld hoff leoedd, neu fynychu cynadleddau ysgrifennu. Mae fy ngŵr yn fy annog i gael hwyl, ac rwy'n gwneud yr un peth iddo.

Trefnwch ddyddiadau chwarae gyda'ch gilydd

Peidiwch â bod yn rhy brysur i fwynhau amser gyda'ch gilydd a dod o hyd i weithgareddau rydych chi'n eu mwynhau. Rydyn ni'n golffio gyda'n gilydd, er ei fod yn llawer gwell na mi, ac mae'n ymuno â mi ar gyfer cyngherddau a dramâu pan fyddai'n well ganddo fod yn golffio. Ein hunig reol sefydlog yw osgoi pobl crabby.

Cadwch y gerddoriaeth i chwarae

Fel arfer byddwn yn gorffen y diwrnod ar y patio gyda diod oedolyn ac yn gwrando ar ein hoff restrau chwarae. Mae cerddoriaeth yn cyfoethogi'r atgofion, ac rydym yn parhau i ddiweddaru ein hoff ganeuon.

Yn olaf, i wneud y gorau o briodas canol oed a thu hwnt, gwyliwch barau hŷn gyda'i gilydd. Fe welwch lawer nad ydynt yn cyfathrebu ac eraill sy'n edrych yn chwerw. Peidiwch â dod yn bobl hynny. Mae cyplau eraill yn edrych, yn siarad ac yn gwisgo fel ei gilydd. Peidiwch â dod yn rheini, chwaith. Dewiswch efelychu'r rhai sy'n dal dwylo, gan wneud cyswllt llygad rheolaidd, a mwynhau arddangosiadau cyhoeddus o hoffter. Tybiwch eu bod yn briod â'i gilydd. Gall priodas canol oes fod yr amser gorau mewn bywyd.

Ranna ’: