7 Camgymeriad Rydych chi'n Ei Wneud yn Anymwybodol i'w Wthio i Ffwrdd

Merched Cynhyrfu Yn Mynd I Ffwrdd â Dynion Wedi

Yn yr Erthygl hon

Naill ai mae'n aperthynas newyddneu gyfeillgarwch, y mae y dechreu yn teimlo fel mynedfa i'r nef.

Wrth i amser fynd yn ei flaen, fel ymhen rhyw wythnos, mae'r union nefoedd honno'n teimlo fel uffern. Ac rydych chi'n methu â phenderfynu ar y camau gweithredu cywir - beth i'w wneud a beth i beidio â'i wneud.

Ar un ochr, rydych chi'n meddwl cael gwared arno, yn teimlo bod gennych chi ddigon ac mae'n bryd dod â'r holl beth i ben. Ar y llaw arall, cyn gynted ag y bydd yn galw, mae eich holl gael gwared ar ei feddwl yn fflysio i lawr y draen, ac rydych chi'n siarad fel na ddigwyddodd dim erioed.

Mae hyn oherwydd nad ydych chi eisiau ymddangos yn wan. Ond yn ddwfn i lawr, mae'n effeithio arnoch chi, ac rydych chi'n ddiymadferth i wneud unrhyw beth. Ac, nid yw'n beth untro. Yn lle hynny, rydych chi'n darganfod patrwm ailadroddus - cylch di-ddiwedd pryd bynnag y byddwch chi'n cwympo mewn cariad.

Ond, o hyn ymlaen, ni fyddwch yn cael eich dal mewn anhrefn emosiynol mwyach. Mae yna saith rheswm pam rydych chi bob amser yn mynd i'r afael â pherthnasoedd hyd yn oed ar ôl gwneud pob peth iawn. Dyma'r un rhesymau sy'n gyfrifol am wthio'ch gwasgfa i ffwrdd oddi wrthych.

Dyma'r rhestr o gamgymeriadau rydych chi'n aml yn eu gwneud yn anymwybodol i'w wthio i ffwrdd -

1. Rydych chi'n dechrau gweithio ar ei farn

Faint o bobl sydd yn eich bywyd sy'n parhau i roi awgrymiadau i chi? Wrth gwrs, maen nhw'n ei wneud er eich lles chi, ond rydych chi'n gwybod yn iawn beth sy'n dda a beth sydd ddim. Felly, rydych chi'n dewis yr hyn sy'n iawn i chi ac yn taflu'r lleill. Ac mae hynny'n cadw'ch perthnasoedd yn iawn.

Ond, o ran gwasgfa galed, nid oes na da na drwg. Mae'ch calon yn parhau i ddilyn awgrymiadau eich gwasgfa oherwydd eich bod chi eisiau creu argraff arnyn nhw a dyna'n union lle rydych chi'n anghywir.

Enghraifft bersonol -

Mae un o fy ffrindiau gorau yn awgrymu i mi beth i'w wisgo o hyd. Ac yr wyf yn ei ddilyn. Ond fel yr wyf wedi sylwi, pryd bynnag y byddaf yn gwisgo beth mae eisiau, nid yw ychwaith yn talu sylw i mi ac nid yw'n canmol fy edrychiadau. Nid yw'n effeithio llawer arnaf oherwydd dim ond ffrind ydyw. Ond, er mwyn fy ymchwil, rydw i'n hoffi cynnal arbrofion.

Felly, un diwrnod fe wnes i wisgo dillad oedd yn edrych orau ar fy nghorff a rhywbeth roeddwn i'n mwynhau ei wisgo. Cyn gynted ag y cyfarfûm ag ef, roedd fel wow, rydych chi'n edrych yn boeth heddiw. Ooh la la, yno cefais fy ateb.

O'r diwrnod hwnnw, gwnes nodyn o wneud yr hyn yr wyf ei eisiau a'r hyn sy'n gweddu orau ar fy nghorff yn lle cerdded ar farn pobl eraill, hyd yn oed os yw'n rhywun rwy'n ei garu.

Po fwyaf y byddwch yn dilyn eraill, y mwyaf y byddwch yn colli eich hunaniaeth eich hun. Felly stopiwch fynd yn y fagl o wneud argraff ar eraill a byddwch yn wir hunan.

Y rheswm syml y tu ôl i hyn yw nad yw eraill yn eich adnabod chi, y ffordd rydych chi'n adnabod eich hun, ers blynyddoedd.

2. Rydych chi'n rhoi gormod, ac rydych chi'n hapus gyda rhy ychydig yn gyfnewid

Enghraifft bersonol -

Un diwrnod, roedd fy ffrind yn cwyno am rywun roedd hi'n gwasgu arno. Mae hi a'i gwasgu yn ffrindiau plentyndod. Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, daethant yn agos at ei gilydd gan fod y ddau ar eu pen eu hunain yn eu bywydau. Dechreuodd ei phroblemau o hynny ymlaen. Mae hi bob amser yn cwyno am sut roedden nhw'n mynd allan yn aml cyn i'r cyfan ddechrau. Ac yn awr, y cyfan mae hi'n ei glywed ganddo yw - rydw i'n rhy brysur.

Eto i gyd, mae hi'n falch ohono oherwydd ei fod yn galw unwaith yr wythnos i weld sut mae hi.

Sut ddylwn i ddweud wrthi ei fod yn eich ffonio unwaith yr wythnos i wneud yn siŵr nad ydych chi'n mynd i unman, ni waeth faint y mae'n eich osgoi. Neu waethaf,eich cymryd yn ganiataol.

Dyma sut mae'n gweithio. Gadewch i ni ddweud fy mod yn ennill $ 100 o fewn 1 awr, ac mae'n talu fy nhreuliau am wythnos yn gyflym. Beth sydd angen ennill mwy? Mae'r un peth yn wir mewn perthynas. Pan fydd yn eich dal yn fodlon ar gyn lleied, mae'n meddwl beth sydd angen ei gynnig mwy?

Yn gyffredinol, mae'n digwydd yn yr achos pan fydd yn siŵr eich bod chi'n rhydd drwy'r amser ac nad ydych chi'n mynd allan llawer sy'n gwneud iddo feddwl eich bod chi ar gael iddo. Rydyn ni'n mynd i'w drafod yn fuan.

3. Nid oes gennych eich bywyd eich hun

Enghraifft bersonol -

Mae wedi bod yn flwyddyn ers i mi fod gartref neu gadewch i ni ddweud yn ddi-waith. Roeddwn i'n arfer canslo rhai cynlluniau a wnaed gan ffrindiau a fy malwch, i ofalu am fy nghyfrifoldebau yn fy swydd. Roeddwn i'n mynd i'r gampfa yn rheolaidd hefyd a doeddwn i ddim yn barod i'w ganslo i unrhyw un. Ac roedden nhw'n gwneud y cynlluniau hynny yn unol â'm hamserlen i a'u hamser nhw hefyd. Am ffordd wych o gadw perthnasoedd mewn rhythm.

Credwch fi, yn y dyddiau hynny, roeddwn yn derbyn parch mawr gan fy ffrindiau yn ogystal â'm gwasgu.

Nawr, gan fy mod gartref, gallaf deimlo nad yw parch yn bodoli mwyach. Nid oherwydd i mi adael y swydd, ond oherwydd i mi roi'r gorau i fyw fy mywyd. Gorffennais i fynd i'r gampfa, y llyfrgell, neu leoedd cyhoeddus eraill. Cyn gynted ag y sylweddolais hyn, penderfynais fynd yn ôl ar y trywydd iawn. Dechreuais weithio allan, dysgu fy arfer ysgrifennu, a gweithgareddau eraill.

Mae'r rhain i gyd yn gyfuniad o'r hyn sy'n angenrheidiol ar gyfer fy mywyd. Ond doedd hyn ddim yn ddigon i gael fy mharch yn ôl. Mae mwy.

4. Rydych yn canslo eich cynlluniau i fod gydag ef

Dynion Ac Arglwyddes yn Edrych Ar Ei gilydd Cysyniad Cariadus Croes-lygaid

Enghraifft bersonol -

Dywedwyd Ie wrthyf bob amser i gynlluniau, amseriadau, a dyddiau dethol a wnaed gan fy ffrindiau. Roeddwn yn gyflym i ganslo fy holl gynlluniau dim ond i dreulio peth amser gyda ffrindiau a fy malwch. Roedd yr ymddygiad hwn yn fy llusgo i'r parth cymryd-i-ganiatáu. Ar ôl ychydig fisoedd o ddiffyg parch, dechreuodd pethau wneud synnwyr i mi.

O'r eiliad honno ymlaen, dysgais i ddweud Na wrth fy ffrindiau a bod yn ymroddedig i fy nghynlluniau. Ar gyfer e.e. Dwi byth yn canslo fy nghampfa dim ond i fod gyda neb. Hefyd, fe wnes i roi oriau trwsio ar gyfer fy ysgrifennu, yn ddigon penderfynol i beidio ag edrych yn unman arall.

Er mwyn gwneud yn siŵr nad wyf yn gwneud camgymeriad. Perfformiais yr un peth yn ddiweddar ar fy ffrind gorau. Ddim yn rymus, ond fe gyrhaeddodd yr eiliad iawn. Roedd eisiau cwrdd â mi ddydd Sadwrn, a dywedais wrtho fy mod yn brysur tan ddydd Sul oherwydd bod fy mam angen fi. Esboniais y rheswm dilys. Nos Sul, cefais neges ganddo yn dweud wrthyf faint y mae'n fy nghas.

Daeth rhywbeth allan o'r glas i mi. Os yw rhywun eisiau mynd allan gyda mi, rydyn ni gyda'n gilydd yn penderfynu cyfarfod ar ddiwrnod penodol yn seiliedig ar gyfleustra i'r ddwy ochr.

Nodyn: Peidiwch â defnyddio'r dechneg hon i drin rhywun gan y bydd yn tanio. Gwnewch hynny pan fydd rheswm dilys.

5. Anghofiwch am eich ffiniau

Enghraifft bersonol -

Mae hyn yn rhywbeth y mae pob cynghorydd canlyn yn ei awgrymu, ond wnes i erioed drafferthu darllen beth mae'n ei olygu mewn gwirionedd. Fi jyst yn cymryd y gallai fod yn debyg i gosod ffiniau fel na fyddaf yn cael rhyw nes iddo ddweud fy mod yn dy garu di, ac ati. Ond gan fy mod eisoes yn cael trafferth gyda pherthnasoedd, meddyliais i ddarllen amdano a chael syniad clir o beth ydyw.

Yn troi allan nad yw cael ffiniau yn fater o benderfynu peidio â chael rhyw, mae'n ymwneud â dweud wrth eraill yn glir beth na fyddwch chi'n ei dderbyn.

Rwy'n gwybod pan ddaw i'n gwasgfa ein bod yn barod i ollwng ein ffiniau oherwydd mae ein holl ffocws y tu ôl i'w gael fel ni. Ond bydd y canlyniadau i'r gwrthwyneb. Pan nad oes gennych chi ffiniau, does neb yn mynd i ofalu am yr hyn rydych chi ei eisiau a beth sydd ddim. Bydd yn dal i saethu atoch gyda beth bynnag y mae'n ei hoffi. Ac rydych chi'n dal i wynebu pryder neu straen oherwydd nad ydych chi'n barod i'w golli ar gost eich safonau.

Bydd hynny’n gwneud pethau’n waeth.

Felly, peidiwch â thrafferthu am rywbeth a wnaeth nad oeddech yn ei hoffi. Casglwch y dewrder i ddweud wrtho'n glir ond yn gwrtais. Ac os yw'n parhau i wneud yr un peth, peidiwch â chyfeirio ato.

Os na all barchu eich ffiniau, peidiwch â'i barchu.

6. Allwch chi ddim gadael iddo fynd

Enghraifft bersonol -

Un tro, ces i wasgfa ar foi golygus. Fe wnes i bopeth i'w wneud yn ddeniadol i mi. Yn y diwedd, daeth yn ffrind i mi. Fe benderfynon ni gyfarfod y tu allan, ond ni ddigwyddodd hynny erioed. Bob tro roedd yn gwneud esgusodion i ganslo'r cynlluniau. Ac nid oedd yn ymddiheuro am y peth o gwbl.

Yn lle ei gymryd fel ciw nad yw am fynd allan gyda mi, ceisiais o hyd. Yn ddiweddarach, deuthum i wybod ei fod eisoes wedi dyweddïo.

Gweler, roedd y broblem yno ynddo ef, nid ynof fi. Beth pe bawn i wedi gadael iddo fynd? rhaid i mi gaelosgoi'r holl bryder diangen. Ac yn lle canolbwyntio arno, mae'n rhaid fy mod wedi canolbwyntio ar fwynhau fy mywyd fy hun.

Yn ddiweddar, digwyddodd rhywbeth tebyg eto, ac yr wyf yn gadael iddo fynd. Rhoddais fy ffocws ar fy mywyd tra'n cael llawer o alwadau Sori ganddo.

7. Yr ydych yn barnu ei bob symudiad

Beth mae hynny'n ei olygu? Dim ond Hi? Wyt ti o ddifri? Pam y gwnaeth ganslo'r cynllun hwnnw? Efallai nad yw e mewn i mi? Mae'n fy ngalw bob wythnos, pam na ffoniodd yr wythnos hon? Pam mae'n digwydd i mi drwy'r amser? Efallai bod rhywfaint o broblem gyda mi?

O ddifrif, caewch y meddwl uchel hwnnw a gofynnwch i chi'ch hun, beth fyddai eich ymateb, os na fydd unrhyw un o aelodau'ch teulu yn eich ffonio am amser hir? Wnewch chi, fe ddrylliwch chi llanast yr un ffordd?

Dim o gwbl.

Beth fyddech chi'n ei wneud yw gwneud galwad i ddarganfod a yw popeth yn iawn ai peidio? A byddwch yn cael eich ateb. Dim beirniadu, dim dadansoddi ac mae eich perthynas yn iawn.

Mae'r un peth yn wir gyda'ch gwasgfa neu'ch cariad. Os nad yw rhywbeth yn digwydd nid yw'n golygu bod rhywbeth o'i le. Gall hefyd olygu bod yn rhaid cael rhywfaint o newid yn ei amserlen.

Beth am alw, gofyn a chael eich gwneud ag ef?

Cymerwch i ffwrdd

Cofiwch beidio â meddwl gormod amdano a chanolbwyntio'ch bywyd o'i gwmpas. Os daw meddyliau, gadewch iddynt ddod, ond peidiwch ag anghofio byw eich bywyd.

Amgylchwch eich hun gyda phethau yr ydych yn hoffi eu gwneud a pheidiwch â chanslo eich cynlluniau oni bai bod argyfwng. Ac yn bwysicaf oll, peidiwch â thrafferthu gan rywbeth nad oeddech yn ei hoffi, dywedwch yn glir.

Ranna ’: