Gwneud Rhyw yn Flaenoriaeth yn Eich Priodas

Gwneud Rhyw yn Flaenoriaeth yn Eich Priodas

Yn yr Erthygl honRhowch eich bywyd rhywiol ar ben eich rhestr o bethau i'w gwneud a phrofwch ailgynnau angerdd a chysylltiad yn wahanol i unrhyw un arall.Ar ôl diwrnod eithaf hir, diflas yn y gwaith y peth olaf ar eich meddwl wrth gerdded trwy'r drws yw rhyw. Mae'r union syniad o geisio bod yn rhywiol yn swnio'n flinedig. Y cyfan rydych chi am ei wneud yw cael cinio i fynd, rhoi'r plant i gysgu, gorffen rhai tasgau gwaith, sgrolio trwy'r cyfryngau cymdeithasol wrth wylio'ch hoff sioe, a chysgu!

Rydych chi eisiau bod yn agos atoch yn rhywiol ond does dim amser da

Nid ydych ar eich pen eich hun; mae astudiaethau'n dangos bod hyd at 75% o gyplau yn nodi bod diffyg amser yn her fawr iddynt yn eu bywydau rhywiol.Y gwir yw ei fod yn llai o ddiffyg amser ac yn fwy o ddiffyg blaenoriaethu.


yn arwyddo bod dyn yn eich caru chi ond yn ofni

Sut ydyn ni'n gwybod hyn? Meddyliwch pa mor aml nad ydych chi wedi cael unrhyw amser ychwanegol ac eto, pan ddaw argyfwng neu pan ychwanegir cyfrifoldeb newydd at eich tasgau, gallwch symud eich bywyd o gwmpas fel y gallwch ddarparu ar ei gyfer.

Nid yw'r amser sydd gennym yn newid, ac eto rydym yn newid yn gyson sut rydym yn ei dreulio yn seiliedig ar ein blaenoriaethau.Yr allwedd i ailgynnau'r angerdd yn eich priodas yw rhoi rhyw ar frig eich rhestr flaenoriaeth.

Dyma 5 awgrym i'ch rhoi ar ben ffordd

1. Meddyliwch am ryw

Os nad chi yw'r math o berson sy'n meddwl am ryw ar wahanol adegau trwy'r dydd, trefnwch ychydig o amser i chi'ch hun i ffantasïo .Ceisiwch gymryd 5 munud i chi'ch hun, cau eich llygaid, a delweddu'r rhyw boethaf rydych chi a'ch partner erioed wedi'i gael yn eich perthynas â'ch gilydd. Ymgollwch yn y profiad trwy ddwyn i gof atgofion o'r pum synhwyrau.

Sut olwg oedd ar eich amgylchoedd, swnio, arogli, blasu a theimlo?Beth oedd hyn am edrychiadau, synau, arogli, cyffwrdd a blas eich partner a barodd ichi eu dymuno mor ddwys? Ceisiwch ddelweddu'ch hun yn ôl ar y foment honno am 5 munud llawn. Trwy wneud hyn yn rheolaidd byddwch yn cynyddu eich ymwybyddiaeth o'ch libido a'ch cnawdolrwydd, a thrwy hynny fod yn fwy agored i ryw gyda'ch partner.

2. Ymatal rhag fastyrbio er mwyn cadw'ch hun yn rhywiol

Ar y llaw arall, os ydych chi'n rhywun sy'n meddwl am ryw trwy gydol y dydd, sianelwch yr egni rhywiol hwnnw'n uniongyrchol i'ch partner. Ymatal rhag mastyrbio i gadw'ch hun yn rhywiol, anfonwch destun budr at eich partner , trefnwch noson ddyddiad, neu gwnewch y peth hwnnw na all eich partner fyth ei wrthsefyll yn rheolaidd.

3. Sôn am ryw

Pâr yn Gorwedd Mewn Gwên Gwely

Mae rhai pobl o dan yr argraff nad yw siarad am ryw yn rhywiol.

Mae cyfathrebu, fodd bynnag, yn rhan hanfodol o ryw. Er y gallai gynhyrchu pryder ar y dechrau, yr amlaf y byddwch chi'n siarad am ryw, y mwyaf tebygol y byddwch chi'n ei gael yn gynhyrchiol er eich boddhad rhywiol.


ysgariad llwyddiannus

Pan fyddwch chi'n gwneud ymdrech i siarad am ryw, gwnewch yn siŵr nad yw yn y gwely, cadwch at un pwnc, a chadwch yn glir o unrhyw feirniadaeth. Yn lle hynny, gwnewch awgrymiadau neu rhannwch yr hyn rydych chi wir yn ei garu eu bod yn ei wneud i hyrwyddo mwy o'r hyn sy'n dda.

Er enghraifft, yn lle dweud, “Dwi ddim yn ei hoffi pan fyddwch chi'n symud eich dwylo ar hyd a lled fy nghorff mor gyflym” gallwch chi ddweud, “Rwy'n credu y byddai'n wirioneddol rhywiol pe byddech chi'n fy nghyffwrdd ar hyd a lled yn araf iawn ac yn synhwyrol”.

4. Defodau rhyw

Mae rhan fawr o ryw yn llawen yn hynny cysylltiad agos ac agosatrwydd gyda'i gilydd sy'n wahanol i unrhyw berthynas arall yn eich bywyd.

Mewn perthynas tymor hir, mae treulio amser gyda'ch gilydd yn angenrheidiol er mwyn ail-ddeffro, neu gynnal, lefel yr agosatrwydd rydych chi am ei gael. Er mwyn cadw cysylltiad, mae'n bwysig creu defodau cyfnodol gyda'i gilydd.

Mae defodau dyddiol yn cynnwys gweithgareddau fel cael eich coffi bore gyda'i gilydd neu fwyta cinio gyda'ch gilydd bob nos wrth roi eich sylw di-wahan i'w gilydd.

Gall defodau wythnosol fod yn noson ddyddiad a drefnir yn rheolaidd, yn mynd â dosbarth gyda'i gilydd, neu'n cymryd rhan mewn gweithgaredd gyda'i gilydd. Gall defodau misol fod yn bethau fel diwrnod yn rhydd o'r plant lle mae gennych chi warchodwr plant am 8 i 12 awr tra byddwch chi'ch dau yn ailgysylltu.

5. Atgyfnerthwch eich teimladau cariadus tuag at eich gilydd

Mae defod chwarterol neu flynyddol wych yn gyrchfan penwythnos heb y plant. Bydd bod yn fwriadol am eich defodau perthynas yn helpu i atgyfnerthu'ch teimladau cariadus tuag at eich gilydd sy'n ffordd bwerus i ysgogi cyffroad.


pan fydd eich priod yn eich gadael chi beth ydych chi'n ei wneud

6. Creu cyfleoedd

Nid yw ein bywydau gor-drefnus yn gadael llawer o le i'r cyfle i gael rhyw. Cymerwch gip ar eich amserlen a sylwch faint o amser sydd wedi'i neilltuo i'ch perthynas. Mae gennych chi waith, ffrindiau, teulu, a'ch ochr yn brysur iawn i gyd wedi'u hamserlennu ond beth am eich bywyd caru?

Cliriwch ran o'ch amserlen i wneud amser ar gyfer agosatrwydd a mwynhad eich partner.

7. Therapi rhyw

Pan fyddwch wedi ceisio gwneud rhyw yn flaenoriaeth a dim ond peidio â gweithio mae'n bryd ceisio cymorth proffesiynol. Bydd gan therapydd rhyw yr addysg, y profiad a'r arbenigedd sydd eu hangen arnoch i ail-danio'ch gobaith am newid a'ch cynorthwyo i weithio trwy unrhyw flociau emosiynol a allai fod yn atal rhyw rhag digwydd yn rheolaidd.