Mynd i'r Afael â Materion Rhedeg i Ffwrdd - Atal Pobl Ifanc yn eu Harddegau rhag Rhedeg i Ffwrdd

Mynd i Amcangyfrifir, ar unrhyw adeg, bod rhwng 1 miliwn a 3 miliwn o bobl ifanc yn eu harddegau yn yr Unol Daleithiau sy'n cael eu dosbarthu naill ai'n rhedeg i ffwrdd neu'n ddigartref. Mae digon o resymau dros redeg oddi cartref. Mae canlyniadau rhedeg i ffwrdd yn enbyd. Mae'n bwysig i rieni ddeall achosion ac effeithiau rhedeg oddi cartref.

Yn yr Erthygl hon

Mae’n nifer syfrdanol sy’n aml yn mynd heb ei sylwi yn y wlad gyfoethocaf yn y byd, ond yn un y mae angen mynd i’r afael ag ef yn amlach a chyda llawer mwy o frwdfrydedd gan sawl agwedd ar gymdeithas.Trwy waith cwmnïau gorfodi'r gyfraith ac ymchwilio preifat, mae llawer o'r plant hyn yn cael eu dychwelyd adref i'w teuluoedd bob blwyddyn. Ond oni bai yr eir i'r afael â'r rheswm dros adael yn y lle cyntaf, bydd y mathau hyn o faterion yn parhau i ddigwydd dro ar ôl tro.

nid yw'n nodweddiadol i bobl ifanc yn eu harddegau redeg i ffwrdd fwy nag unwaith yn tyfu i fyny, rydym wedi gweld rhieni yn estyn allan atom sawl gwaith am help i ddod o hyd i'w mab neu ferch, meddai Henry Mota, ditectif preifat trwyddedig yn Texas.

Beth i'w wneud pan fydd eich plentyn yn bygwth rhedeg i ffwrdd?

Mae'n bwysig eich bod yn deall yn gyntaf pam mae materion sy'n rhedeg i ffwrdd yn codi yn y lle cyntaf.

Mae yna sawl rheswm pam mae pobl ifanc yn eu harddegau yn rhedeg i ffwrdd o gartref, llawer ohonynt yn deillio o ddyfodiad llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Twitter a Snapchat sy'n caniatáu i ysglyfaethwyr ar-lein ddenu plant i ffwrdd o'u cylchoedd cefnogaeth. Fodd bynnag, mewn oedran argraffadwy fel yr arddegau, mae'n anodd deall canlyniadau rhedeg i ffwrdd.

Mae rhesymau eraill dros ymddygiad sy'n rhedeg i ffwrdd yn cynnwys cam-drin corfforol a rhywiol yn y cartref, defnyddio cyffuriau, ansefydlogrwydd meddyliol neu salwch a gweithgaredd troseddol.

Y ffordd orau i rieni fynd i'r afael â materion ffoi yn eu harddegau yw mynd i'r afael â'r broblem yn uniongyrchol cyn iddi gyrraedd y pwynt lle mae'r plentyn yn mynd ati i chwilio am ffyrdd o adael cartref yn gorfforol.

Ond beth all rhieni ei wneud, pan mae'n ymddangos bod ganddyn nhw blentyn sy'n uffern wedi'i blygu i dynnu'r eiliad y mae eu cefn yn cael ei droi? Yn ôl ymddygiadwyr plant a grwpiau cymorth ar-lein fel Grymuso Rhienimae yna bethau y gall unrhyw riant roi cynnig arnynt cyn iddo gyrraedd y pwynt lle mae angen galw'r heddlu a/neu wasanaethau ymchwilio preifat.

Cyfathrebu gyda'ch plentyn

Cyfathrebu gyda Efallai eich bod chi’n meddwl bod y cyfathrebu eisoes yn gryf rhyngoch chi a’ch plentyn, ond byddech chi’n synnu faint o rieni sydd â safbwyntiau gwahanol i’w plant. Cymerwch bob cyfle y gallwch i gysylltu â’ch plentyn, hyd yn oed os mai’r cyfan y mae’n ei wneud yw gofyn sut oedd ei ddiwrnod neu beth hoffai ei fwyta i ginio.

Curwch ar ddrws eu hystafell wely pan fyddwch yn cerdded heibio, fel eu bod yn gwybod eich bod chi yno os oes unrhyw beth yr hoffent siarad amdano. A gwnewch yn siŵr eich bod ar gael pan ddaw’r cyfle i chi, waeth beth rydych chi’n ei wneud. Os ydyn nhw eisiau siarad, gollwng popeth a chael y sgwrs honno.

Dysgwch sgiliau datrys problemau

Un o'r sgiliau pwysicaf y gallwch chi ei roi i'ch plentyn yw sut i ddatrys problemau ar ei ben ei hun. Wedi’r cyfan, ni fyddwch yno am byth i wneud eu penderfyniadau, ac ni fyddant ychwaith am i chi fod.

Os oes gan eich plentyn broblem, anogwch nhw i feddwl am ffyrdd y gellir datrys y broblem a/neu ddelio â hi. Nid rhedeg i ffwrdd yw'r ateb byth, felly eisteddwch i lawr gyda'ch gilydd a thrafod ffyrdd o ddelio â'r sefyllfa dan sylw mewn ffordd resymegol ac adeiladol.

A phan fydd y broblem wedi'i datrys, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnig cymaint o anogaeth ag y gallwch chi ymgynnull. Rhowch adborth cadarnhaol ac anogwch fwy o'r math hwn o benderfyniadau wrth symud ymlaen.

Creu awyrgylch cadarnhaol

Rydych chi'n gwybod eich bod chi'n caru'ch plentyn yn ddiamod, ond a yw eich mab neu ferch yn gwybod hynny?

Ydych chi'n dweud wrthyn nhw bob dydd eich bod chi'n eu caru ac mai nhw yw'r peth gorau sydd wedi digwydd i chi erioed?

Hyd yn oed os yw pobl ifanc yn eu harddegau yn dweud nad ydyn nhw eisiau clywed hyn gan eu rhieni yn rheolaidd, yn ddwfn i lawr mae'n bwysig eu bod yn ei glywed ac yn gwybod yn eu calon ei fod yn wir.

Gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn gwybod eich bod chi'n mynd i'w garu ni waeth beth mae ef neu hi wedi'i wneud yn y gorffennol, neu hyd yn oed yn y dyfodol. Anogwch nhw i ddod atoch chi gyda phroblemau, waeth pa mor fawr neu fach.

Maen nhw'n meddwl y bydd hynny'n torri'r berthynas i'r pwynt o ddim atgyweirio

Mae llawer o blant yn rhedeg i ffwrdd o gartref oherwydd eu bod yn delio â materion y mae ganddyn nhw ormod o embaras neu ormod o gywilydd siarad â’u rhieni yn eu cylch, ac maen nhw’n meddwl y bydd hynny’n torri’r berthynas i’r pwynt o ddim atgyweirio.

Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwybod nad yw hyn yn wir ac y gallant ddod atoch gydag unrhyw beth. A phan fyddant yn dweud wrthych y newyddion efallai nad ydych am ei glywed, cymerwch anadl ddwfn ac yna deliwch ag ef gyda'ch plentyn.

Nid ydym yn dweud y bydd yr awgrymiadau uchod yn datrys eich holl faterion teuluol neu faterion sy'n rhedeg i ffwrdd, ond gall gweithredu'r math hwn o ymddygiad yn sicr fynd yn bell os ydych chi'n delio â pherson ifanc yn ei arddegau sy'n mynd i'r afael â phethau nad ydyn nhw wedi arfer mynd i'r afael â nhw. Byddwch yno iddyn nhw a gwrandewch ar yr hyn sydd ar eu meddwl. Gobeithio y bydd y gweddill yn gofalu amdano'i hun.

Ranna ’: