Pam Mae Ymarfer Corff yn Angenrheidiol i Gyplau Priod er mwyn Cwsg Gwell?

Pam Mae Ymarfer Corff yn Angenrheidiol i Gyplau Priod i gael Gwell Cwsg Ydych chi erioed wedi meddwl, ‘sut gall ymarfer corff eich helpu i gysgu?’

Yn yr Erthygl hon

Heb os, mae manteision ymarfer corff yn anhygoel i'ch meddwl a'ch corff a gallant hefyd helpu i gael noson wych o gwsg. Fodd bynnag, ar gyfer adran benodol o bobl, gall ymarfer corff yn hwyr ymyrryd â'u trefn gysgu.Mae ymarfer corff yn gwella cwsg a gall hefyd helpu i syrthio i gysgu'n gyflym. Fodd bynnag, mae hyn yn dibynnu ar amser eich ymarfer corff.

Gwyliwch hefyd:

Manteision gweithio allan fel cwpl

Cyplau yn ymarfer gyda'i gilyddteimlo'n fwy bodlon yn eu cysylltiadau.

Mae yna adegau wedi bod pan mae wedi bod allan ac allan yn heriol codi a gwneud fy ymarfer corff.

Gall cael partner sydd yr un mor ymroddedig i gadw’n heini warantu nad yw’r ddau gynulliad yn dadlau yn erbyn eu gwaith o ddydd i ddydd.

Ar wahân i'r ffaith bod ymarfer corff yn mynd i'ch helpu i gysgu'n well yn y nos, mae angen i chi wybod ei fod wedi nifer o fanteision iechyd gweithio allan gyda phartner sy'n gallu cyfrannu at aros yn iach .

Efallai eich bod yn gwybod bod y rhan fwyaf o bobl yn cael trawiad ar y galon yn gynnar yn y bore.

Pan fyddwch chi'n gwneud ymarfer corff yn rheolaidd, gallwch chi fod yn sicr eich bod chi gofalu am eich iechyd cardiofasgwlaidd yn ogystal â phroblemau cysylltiedig eraill a all arwain at glefydau'r galon.

Mae hyn yn golygu bod ymarferion yn lleihau'r siawns o gael trawiad ar y galon neu strôc tra'ch bod chi'n cysgu neu ar unrhyw adeg arall. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried gwneud ymarfer corff am o leiaf 30 munud bob dydd.

Pam mae ymarfer corff yn ein helpu i gysgu'n well?

Pam mae ymarfer corff yn ein helpu i gysgu Mae ymarfer aerobig ar gyfer gwell cwsg yn gallu cynyddu faint o gwsg tonnau y mae unigolyn yn ei gael.

Mae cwsg tonnau araf yn gwsg cadarn a dwfn, lle mae eich ymennydd, yn ogystal â'r corff, yn cael y siawns o adfywio .

Mae ymarfer corff hefyd yn helpu i sefydlogi'r hwyliau ac yn datgywasgu'r meddwl. Dyma un o'r prosesau gwybyddol mwyaf arwyddocaol, sy'n caniatáu i'ch corff drosglwyddo'n naturiol i gysgu.

Mae angen i chi ddeall bod cwsg ac ymarfer corff yn perthyn yn agos i'w gilydd.

Mae'r amseriad yn bwysig

Yn ôl rhai pobl, ymarfer corff ar adegau od sy'n gyfrifol am gadw eu hymennydd yn effro yn ystod y nos.

Mae ymarferion aerobig yn helpu'r corff i ryddhau'r swm cywir o endorffinau. Gall y cemegau hyn greu gweithgareddau o fewn yr ymennydd, a all eich cadw'n effro.

Dyma pam yr awgrymir eich bod yn gwneud ymarfer corff o leiaf 2 awr cyn i chi fynd i'r gwely fel bod y lefelau endorffin yn gallu golchi allan, a bod eich ymennydd yn cael amser i ddirwyn i ben.

Mae ymarfer corff yn gyfrifol am godi tymheredd craidd y corff. Mae bron fel mynd allan o gawod boeth. Mae codiad yn nhymheredd y corff yn rhoi arwydd i'r corff ei bod hi'n bryd aros yn effro.

Fodd bynnag, 90 munud ar ôl i chi orffen ymarfer corff, mae tymheredd y corff yn dechrau gostwng. Mae'r dirywiad hwn yn gyfrifol am hwyluso cysgadrwydd. Felly, mae gwneud ymarfer corff 2 awr cyn cysgu yn syniad da.

Faint o ymarfer corff sydd ei angen ar eich corff?

Efallai y bydd pobl sy'n gyfrifol am gymryd rhan mewn 30 munud o ymarfer corff aerobig bob dydd yn gweld y gwahaniaeth yn eu ansawdd cwsg .

Nid yw'n cymryd llawer o amser i weld y manteision. Mae sawl astudiaeth yn wir yn gyfrifol am ganolbwyntio ar weithgareddau aerobig ar gyfer noson o gwsg gwell.

Fodd bynnag, mae’n hanfodol deall hynnydosbarthiadau ioganeu gall codi pŵer hefyd godi'r galon, a all greu prosesau biolegol hanfodol yn eich ymennydd yn ogystal â'r corff.

Gall y prosesau biolegol hyn eich helpu i gysgu'n well yn y nos.

Mae'n hwyl, a byddwch chi'n fwy manteisiol gyda'ch gilydd!

Mae'n braf dylunio profiadau deinamig gyda'ch anwyliaid.

Gallwch redeg gyda'ch gilydd, cymryd diddordeb mewn her, cynllunio dyddiad dringo, felly llawer mwy.

Ar yr adeg pan fo'r ddau gynulliad yn ddeinamig, nid oes llawer ohonoch na allwch ei wneud cyn belled ag y bo modd. dyddiadau hwyl a gwibdeithiau.

Manteision gweithio allan yn yr un modd yn barhaus — o bryderu llai i hyder datblygedig.

Mae cyplau sy'n ymarfer gyda'i gilydd yn elwa o ffordd gadarn o fyw am amser hir GYDA'I GILYDD!

Casgliad

Mae ymarfer corff yn gyfrifol am gael effaith sylweddol ar eich cwsg a bywyd priodas iach.

Sicrhewch eich bod yn mynd trwy bopeth a grybwyllir uchod fel eich bod chi'n cael y cyfan manteision ymarfer corff bob dydd am gwsg.

Ranna ’: