Pan Fod Eich Perthynas Yn Faes Brwydr i'ch Ego

Pan Fod Eich Perthynas Yn Faes Brwydr i Mae'n hysbys bod Ego yn chwarae rhan fawr mewn difetha perthnasoedd di-rif yn rhamantus ac anramantaidd. Os edrychwch yn ôl, wrth edrych yn ôl, mae'n siŵr y bydd gennych o leiaf un cyfeillgarwch neu berthynas dan straen. Pa un a oedd yrheswm am y cwerylaneu am beidio â mynd yn ôl, mae ego yno bob amser. Llechu trwy gorneli tywyll, neidio i mewn, eich cadw rhag dod yn ôl gyda pherson a oedd unwaith yn golygu'r byd i chi.

Os oes sefyllfa lle byddwch chi a’ch partner yn gwneud penderfyniad, tra ei bod yn arferol meddwl y byddai’r un arall hefyd yn cael yr un penderfyniad, mewn gwirionedd, nid yw’n gweithio felly. Y gwahaniaeth barn yw lle mae'r ego fel arfer yn dechrau mynd y ffordd anghywir.

Os eir i'r afael yn dda trwy gadw'r ego o'r neilltu, gall gwahaniaeth barn arwain at berthynas iachach gyda gwell dealltwriaeth a gwiriad realiti.Ac nid oes rhaid i'r gwiriad realiti hwn fod yn un drwg. Gall fod yn gyfle dysgu newydd, byddwch yn dysgu rhywbeth newydd am eich partner.

Er y gallwch gael gostyngiad ar bethau, ni allwch ei gael ar emosiynau a theimladau. Dyna'n union pamcyfathrebu mewn perthynasyn hanfodol iawn

Mae’r term ‘Ego’ yn cael ei ddefnyddio’n aml gyda llawer o emosiynau, teimladau ac ymddygiadau eraill yn gyfnewidiol. Er enghraifft, mae'r ego yn aml yn cael ei ddrysu â haerllugrwydd, hyder ac yn y blaen. Tra bod haerllugrwydd yn rhan o'r ego ymffrostgar, nid yr un peth ydyw.

Canlyniad yn unig ydyw ac agwedd iachus yw hyder eto.

Mae ego diffygiol yn bwydo ar lawer o negyddiaeth hunan-adeiladu o'ch cwmpas eich hun - mae'r teimladau, y meddyliau a'r emosiynau hyn yn amrywio o ofn, cenfigen, casineb, dicter i farn, diffyg maddeuant, disgwyliadau, a chyfyngiad.

Felly mae'n hanfodol ein bod bob amser yn rheoli ein egos oherwydd, yn y tymor hir, mae'n mynd i fod yn wrthgynhyrchiol.

Y camgymeriad mwyaf rydyn ni'n ei wneud yn aml yw cadw ein egos o flaen y person rydyn ni'n ei garu ac weithiau hyd yn oed ni ein hunain a'n hapusrwydd.

Rydyn ni'n gadael i'r ego fwydo ar hunan-amheuaeth a difetha rhywbeth hyfryd. Mae pobl yn methu â deall mai un peth yw bod yn hyderus ac mae bod yn egoistig ac yn ymffrostgar yn gwbl hunanddinistriol.

Pa effaith a gaiff yr hunan-ddinystriad hwn yn ein perthynasau ?

Byddaf yn rhestru gwahanol ffyrdd y mae ego yn effeithio ar eich perthnasoedd ac yn ei dro ar eich bywyd. Diolch i ego-

1. Byddwch yn y pen draw yn gwthio pobl i ffwrdd

Ydy, mae hyn yn sicr o ddigwydd. Os ydych chi bob amser yn mynd i gerdded o gwmpas gan ymffrostio amdanoch chi'ch hun, peidio ag ymddiheuro, na hyd yn oed fod yn drugarog i eraill, dylai'r gweithredoedd hyn wthio'r bobl iawn i ffwrdd.

Yn gyffredinol, mae pobl yn hoffi cael y bobl hynny o'u cwmpas sy'n eu codi, peidiwch â'u rhoi ar bedestal.

Os yw rhywun yn bychanu'r llall yn gyson, yn beirniadu neu hyd yn oed yn dweud wrthynt yn gyson eich bod yn well na nhw. Nid yw'n newyddion da ac yn bendantnid mewn perthynas ramantus.

Byddwch yn y pen draw yn gwthio pobl i ffwrdd

2. Byddwch yn afresymol ac yn feirniadol am bopeth

Pan fydd gennych ymdeimlad cryfach o hunan, rydych bob amser yn ceisio profi eich pwynt, doed a ddel hyd yn oed os ydych yn y anghywir, gallai fod yn gwadu, gallai fod yn anwybodaeth.

Yn y broses o wneud hynny, byddwch chi'n dechrau bod yn afresymol iawn ac ni fydd unrhyw dir cyffredin na hanner ffordd i chi a'ch partner.

Am ba mor hir y gall perthynas barhau o blaid un partner? Yna daw beirniadaeth, ‘Dydw i ddim yn hoffi sut rydych chi’n gwneud hyn’…. ‘Dych chi ddim fel roeddech chi’n arfer bod’… ‘Rydych chi wedi newid’ a’r holl ddatganiadau ar y llinellau hynny. Ac nid yw bod yn feirniadol am bopeth yn aarwydd o berthynas iach a hirhoedlog.

3. Nid wyt mwyach yn dosturiol

Ydych chi'n cofio'r rheswm pam y syrthiodd eich partner mewn cariad â chi? A oes gennych yr ansawdd hwnnw o hyd?

Nid yw cymryd yn ganiataol y gwaethaf o'ch partner bob amser a bod yn amddiffynnol amdanoch chi'ch hun a'ch gweithredoedd ym mhob sgwrs yn anghofio dadleuon ac ymladd yn arwydd da.

Beth ddigwyddodd i edrych ar y darlun mawr? Beth ddigwyddodd i fod yn dosturiol? A phryd daeth y frwydr yn chi yn erbyn eich partner? Onid dyma'r ddau ohonoch yn erbyn y broblem?

4. Mae gennych fwy o straen yn eich bywyd

Yn ddyddiol, rydych chi'n delio â llawer o straen, pentyrrau a therfynau ohono. P'un a yw'n gysylltiedig â gwaith neu'n talu biliau neu weithiau hyd yn oed yn cael dau ben llinyn ynghyd.

Os ydych chi'n ychwanegu gweithredoedd amddiffynedig ego sy'n targedu'ch hunanwerth at y gymysgedd, rydych chi'n sicr o gael llawer o eiliadau dirdynnol a nosweithiau di-gwsg. A ydych yn barod am hynny?

Ydy ego yn hollol ddrwg?

Mae unrhyw beth mewn mesurau eithafol yn ddrwg. Er bod ego yn cael ei ddefnyddio'n gyffredinol mewn ystyr negyddol iawn os yw mewn rheolaeth yn gallu arwain at abywyd iacha pherthnasoedd.

Yn y bôn, mae gan ego bwrpas mewn bywyd a hynny yw gwasanaethu ein canfyddiadau amdanom ein hunain a phan fydd ganddo hunanddelwedd ddiffygiol mae'n troi at rymoedd allanol ar gyfer y lifft.

Os gwelwch yn yr ystyr cadarnhaol, mae ego yn rhywbeth a fydd yn arwain at hunan-ddarganfod. Oes, mae yna adegau pan fyddwch chi wir eisiau profi pwynt i'ch partner, rydych chi'n argyhoeddedig eich bod chi'n iawn neu efallai bod rhywbeth wedi mynd o'i le yn ofnadwy ond yn y sefyllfaoedd hynny, mae'n hanfodol eich bod chi'n gwrthsefyll yr ysfa i brofi'ch hun neu hyd yn oed amddiffyn eich hun. .

Mae syml mae'n ddrwg gen i yn mynd yn bell mewn achosion o'r fath. Ac ar bob cyfrif, peidiwch â gadael i'r ego ddifetha'r cariad sydd gennych chi at eich gilydd.

Ranna ’: