Priodas Ddiflas, Ddigariad - Oes Gobaith?

Priodas Ddiflas, Anwylyd Maen nhw'n dweud bod yna briodasau da, ond does dim priodasau cyffrous. Dros y blynyddoedd mae llawer o barau priod yn cael eu hunain yn suddo i ddifaterwch a difaterwch. Maent yn teimlo eu bod wedi'u parlysu ag anobaith, perthnasoedd di-lawen, diffyg angerdd a bodolaeth undonog. Nid yw’n anghyffredin i bobl briod deimlo eu bod yn aberthu gobaith o gael bywyd cariad byth ac yn talu pris annwyl am eu sefydlogrwydd ariannol ac emosiynol ac am les eu plant.

Cariad gyda dyddiad dod i ben

Honnodd yr Athronydd o Ffrainc, Michel Montaigne, fod pobl sy'n dioddef cariad yn colli eu meddyliau, ond mae priodas yn gwneud iddyn nhw sylwi ar y golled. Trist ond gwir – mae priodas yn cario dogn mor llethol o realiti fel y gall fod yn fygythiad bywyd i'r rhith o gariad.

Mae llawer o barau priod yn honni bod eu teimladau o gariad wedi marw. Weithiau mae teimladau’n newid yn gryf ac yn sydyn a gall cariad rhywun ddisgyn yn annisgwyl yn farw, ond mewn llawer o achosion, mae cariad rhamantus yn newid i rywbeth arall – yn anffodus yn llawer llai cyffrous, ond yn bendant ddim yn ddiwerth.Dim ond cwpl cwbl lledrithiol fydd yn disgwyl i'w cyffro rhamantus cryf, eu chwant, a'u llond bol aros heb eu newid gan amser a thrafferthion. Ar ôl ewfforia meddw bob amser daw pen mawr, mae pob mis mêl yn cael ei ddilyn gan flynyddoedd a blynyddoedd o drefn bob dydd, cyfrifon banc ar y cyd, tasgau, plant sgrechian a diapers budr.

Mae'r poen pen-dros-sodlau gwallgof fel arfer yn para o sawl mis i ddwy flynedd. I lawer o barau sydd wedi bod yn cyd-dynnu ers tro ac yn cyd-fyw, infatuation ramantaidd cryf yw D.O.A. ar ddiwrnod eu priodas.

Dyma gyfyng-gyngor gwirioneddol o briodas – sut i ddisodli edmygedd o dywysog/tywysoges ddelfrydol sy’n swyno â chariad gwirioneddol at briod gwaed a gwaed amherffaith go iawn.

Sut i C.P.R. serchogrwydd

Mae rhai cyplau yn ystyried eu cariad fel creadur annibynnol a all ddod yn fyw neu farw o newyn ar unrhyw adeg, waeth beth fo gweithredoedd y cariadon. Nid yw hynny bron bob amser yn wir. Nid oes gan neb yr hawl i honni y bydd cariad meithrin yn para am byth, ond mae un sy'n cael ei esgeuluso yn sicr yn cael ei dynghedu o'r cychwyn cyntaf.

Yn aml iawn mae pobl yn clywed sylw ystrydebol a chyfoglyd: Mae priodasau yn waith caled. Mor annifyr ag ydyw i gyfaddef, y mae rhywbeth iddo. Anodd, fodd bynnag, yw gorddatganiad. Byddai’n deg dweud hynnymae perthynas yn cymryd peth gwaitha dylid buddsoddi swm penodol o amser ynddynt.

Dyma rai awgrymiadau syml a all helpu i ofalu am un arall arwyddocaol a pherthynas:

  • Nid yw'n syniad da cymryd eich priod yn ganiataol. Pan fydd pobl ifanc yn mynd allan ar ddyddiadau maent yn gwneud ymdrech aruthrol i edrych ar eu gorau. Sut ar ôl iddynt briodi mae'r mwyafrif o wŷr a gwragedd yn gwisgo i fyny ar gyfer gwaith ac yn esgeuluso eu golwg gartref yn llwyr? Mae'n hynod bwysig edrych yn weddus o flaen gŵr / gwraig a cheisio osgoi temtasiwn i fynd i mewn i hen pants chwys dim ond oherwydd ei fod yn gyfforddus.
  • Mae cael amser o ansawdd yn unig yn hanfodol i unrhyw bâr priod. Unwaith mewn dwy neu dair wythnos yn cael gwared ar y plant a chael noson dyddiad. Bydd yn atgof rhagorol o'rcyfnod cynnar mewn perthynas– cariad newydd syfrdanol. Osgoi siarad am blant, tasgau a materion ariannol, cael noson dyddiad go iawn.
  • Gwnewch y disgwyliadau yn realistig. Mae'n amhosib cael glöynnod byw yn eich stumog am byth. Gwnewch heddwch ag ef. Mae materion extramarital yn rhoi rhywfaint o gyffro i bobl, ond mae'r pris fel arfer yn rhy ddrud. Mae'r cyffro yn dros dro, tra bod y difrod o gelwyddau, yr ergyd ddinistriol i'r priod a'r plant yn debygol o ddod yn barhaol. Heb sôn am y gloÿnnod byw yn y diwedd yn diflannu beth bynnag.
  • Ychydig o arwyddion o sylw sy'n bwysig. Gwneud eu hoff brydau o bryd i'w gilydd, prynu anrhegion pen-blwydd a phen-blwydd, gan ofyn yn syml: Sut oedd eich diwrnod? ac yna mae gwrando yn bethau hawdd iawn i'w gwneud, ond maen nhw'n gwneud gwahaniaeth enfawr.

Curo ceffyl marw

Weithiau gall cariad ac anwyldeb llwyr hunan-anweddu ar gyfer Duw a wyr pa reswm. Os yw hynny'n wir, mae'n bwysig cyfaddef hynny a pharatoi i symud ymlaen. Mae miliynau o bobl yn ei wneud bob dydd; nid oes unrhyw reswm i banig. Mae llawer o gyn-wŷr a gwragedd yn aros yn ffrindiau gorau hyd yn oed ar ôl ysgariad. Dyma'r arwyddion y gallai priodas fod yn farw:

  • Mae difaterwch llwyr rhwng y priod ac mae'r cyfathrebiad yn debyg i gyfathrebu dau gyd-letywr.
  • Mae meddwl am gael rhyw yn ffiaidd.
  • Mae dychmygu priod gyda rhywun arall yn dod â theimlad o ryddhad, nid cenfigen.
  • Ymladd cyson dros bob peth bach, y teimlad parhaus o anfodlonrwydd.

Os oes amheuaeth gref bod cyfeillion enaid unwaith wedi troi'n gyd-chwaraewyr, mae bob amser yn syniad da siarad â gweithiwr proffesiynol. Gall ffrindiau a theulu fod yn rhy emosiynol gysylltiedig a chyda'u holl fwriadau gorau gallant achosi difrod difrifol. Acynghorydd priodas, ar y llaw arall, efallai na fydd yn helpu, ond ni fydd yn brifo. I gwpl rhwystredig, fel arfer mae'n anodd iawn bod yn wrthrychol a deall yn llwyr beth sy'n digwydd. Beth bynnag, mae'n wybodaeth gyffredin bod tair ochr i bob stori, ei stori, a'r gwir.

Donna Rogers
Ysgrifennwr Donna Rogers ar amrywiol faterion yn ymwneud â gofal iechyd a pherthnasoedd. Ar hyn o bryd mae hi'n gweithio i CNAClassesFreeInfo.com, yn arwain adnodd ar gyfer dosbarthiadau CNA ar gyfer darpar gynorthwywyr nyrsio .

Ranna ’: