Sut Mae Cael Anifeiliaid Anwes yn Effeithio ar eich Perthynas?

Sut Mae Cael Anifeiliaid Anwes yn Effeithio ar eich Perthynas?

Ydych chi'n berson cath neu gi? Nid yw o bwys mewn gwirionedd. Yr hyn sy'n bwysig yw eich bod chi a'ch priod yn cytuno ei bod hi'n bryd cael anifail anwes. Dyma'r cam cyntaf tuag at arwain bywyd cyfrifol.

Mae'r ddau ohonoch yn meddwl ei bod hi'n bryd cael anifail anwes.Mae anifail anwes yn debyg iawn i fabi, mae llawer o bethau i'w gwneud i'w gynnal. Ac eto, bydd yr holl ymdrech honno'n eich gwneud chi'n hynod hapus yn y ffyrdd na allwch chi eu dychmygu.

Bydd yn gwella chi a'ch priod fel unigolion. Mae unrhyw fath o anifail anwes yn y tŷ yn ffordd wych o leddfu straen ac yn wrth-iselder naturiol gwych.

Y cwestiwn go iawn yma, yw – sut mae cael anifail anwes yn effeithio ar eich perthynas ac nid chi yn unigol? Mae llawer o bethau cadarnhaol a negyddol am gael anifail anwes.

|_+_|

Dyma'r pump pwysicaf:

1. Bydd gennych lai o amser i chi'ch hun

Mae lefel y cyfrifoldeb y byddwch yn ei chael pan fyddwch yn cael anifail anwes yn cynyddu'n sylweddol. Ceg arall i fwydo ac i ofalu amdano yw anifail.

Mae bod yn berchen ar gath yn cynnwys mynd ag ef at y milfeddyg i gael archwiliadau rheolaidd ac i gael brechlynnau. Ar ben hynny, bydd yn rhaid i chi lanhau sbwriel cathod a gwneud yn siŵr bod eich cath yn fodlon â'r hyn sydd o'i chwmpas.

Fodd bynnag, gall cathod fod yn ddarn o gacen o gymharu â chŵn. Os byddwch chi'n cael ci bach, bydd angen i'r ddau ohonoch chi dreulio'r un faint o amser yn chwarae ag ef. Bydd yn rhaid i chi hefyd ei ddysgu ble i sbecian (neu ble i beidio) a pheidio â chyfarth ar bobl nad yw'n eu hadnabod.

Mae hyn i gyd yn golygu eich bod chi'n mynd i roi'r gorau i'ch hoff sioe deledu neu noson ffilm. Dylid neilltuo'r amser hwnnw i'ch anifail anwes. Gall ymddangos fel rhwymedigaeth, ond bydd hynny i gyd yn dod yn fath o foddhad i'r ddau ohonoch hefyd.

2. Bydd nifer y cyfrifoldebau yn cynyddu

Mae angen gwneud rhai arferion penodol ar bob anifail anwes er mwyn ei gadw'n iach ac yn hapus. Mae angen i chi fel cwpl wneud bargen am ddyletswyddau'ch anifail anwes. Os ydych chi'n llwyddo i gadw ato, anhygoel! Bydd eich cyfrifoldeb yn cyrraedd lefel newydd, a byddwch yn cael eich hun yn fwy aeddfed nag erioed!

Er enghraifft, bydd angen i un fynd â chi allan am dro bob amser, tra bod angen i'r llall ofalu ei fod yn lân ac yn cael ei fwydo. Mae hyn yn ymddangos fel gwaith hawdd ar bapur, ond nid yw. Mae'n cymryd llawer o ymarfer i wybod yn union beth mae'ch anifail anwes ei eisiau, beth (a phwy) y mae'n ei hoffi a'i gasáu.

Nid oes angen i anifeiliaid anwes eraill fel parotiaid neu bysgod aur i chi greu arferion dyddiol newydd. Bydd yn rhaid i chi ofalu amdanyn nhw o hyd a gwybod sut maen nhw'n mynegi eu hemosiynau.

Bydd nifer y cyfrifoldebau yn cynyddu

3. Cynlluniwch eich cyllideb a chynnwys eich anifail anwes

Y rhan drist o'r cyfan yw bod milfeddygon yn costio llawer. Fodd bynnag, nid dyma'r unig beth sy'n angenrheidiol ar gyfer eich anifail anwes. Mae angen i chi dalu costau ychwanegol am bob siec. Bydd pob brechlyn a phob cyffur a gymerwch ar gyfer eich anifail anwes yn gwneud eich waled yn deneuach.

Mae cŵn yn costio tua $1200 am y flwyddyn gyntaf ac mae cathod yn costio $1000. Mae'r gwerth hwn yn gostwng yn ei hanner ar ôl y flwyddyn gyntaf. Mae hyn yn golygu mai cost cael anifail anwes yw $500 - $600 y flwyddyn.

Mae angen i chi fel cwpl gynllunio'ch cyllideb yn ôl eich anifail anwes. Nid oes angen iddo fod ar frig eich rhestr, ond ni ddylid ei dynnu allan o'r rhestr honno ychwaith.

|_+_|

4. Byddwch yn archwilio emosiynau newydd

Bydd anifeiliaid anwes yn gwneud y ddau ohonoch chisyrthio mewn cariadgyda nhw. Byddwch chi a'ch priod yn dod yn agosach nag erioed. Bydd gennych rywbeth yn gyffredin sy'n gofyn am yr un faint o amser ac egni. Mae hwn yn deimlad unigryw na fydd pobl nad oeddent erioed yn berchen ar anifail anwes byth yn ei brofi.

Yn anffodus, mae hyn yn dod ag emosiynau negyddol hefyd. Os ydych chi'n mynd yn rhy gysylltiedig ag anifail anwes, byddwch chi'n teimlo poen enfawr unwaith y bydd wedi mynd.

Gall cathod a chwn redeg i ffwrdd os na chânt ofal priodol. Dyna pam y dylech chi bob amser roi eich cariad a'ch gofal iddyn nhw a gobeithio y byddan nhw'n byw'n hirach.

5. Bydd eich iechyd meddwl a chorfforol yn cynyddu

Mae hyn bellach yn ffaith y mae pawb yn ei wybod. Pobl sy'ndioddef o iselder neu bryderyn dechrau teimlo'n anesboniadwy yn well. Mae hyn yn digwydd yn unig oherwydd bod aelod arall o'r teulu yno ac mae'n rhannu'r cariad gyda phawb.

Mae yna lu o ymchwil sy'n cefnogi'r ddamcaniaeth hon. Er enghraifft, mae purr cathod yn y parth amledd (20 - 50 Hz) sy'n tawelu pobl ac yn lleddfu straen.

Bydd eich iechyd corfforol yn well hefyd. Os ydych chi'n berchen ar gi, mae angen i chi fynd â nhw bob dydd am ychydig oriau. Mae hynny'n ffordd wych o ymarfer corff. Mae angen ymarfer corff cyson ar gŵn a byddant yn llawer hapusach os gallwch chi redeg a chwarae gyda nhw gymaint ag y gallwch.

I grynhoi, dylai pob cwpl ystyried cael anifail anwes os gallant ei fforddio. Bydd llawer o bethau y byddai'n rhaid iddynt roi'r gorau iddi, serch hynny. Mae'r wobr a ddaw wedyn yn rhywbeth a fydd yn bendant yn dod â nhw'n agosach at ei gilydd.

Anifeiliaid anwes yn rhannu acariad diamodar gyfer bodau dynol sy'n berchen arnynt. Bydd bodau dynol, gobeithio, yn dysgu oddi wrth anifeiliaid anwes sut i fynegi'r math hwnnw o gariad tuag at ei gilydd.

Ranna ’: