Rhoi Eich Priod yn Gyntaf: Y Gwir Am Gydbwyso Eich Teulu

Rhoi Eich Priod yn Gyntaf Y Gwir Am Gydbwyso Eich Teulu Pwy ydych chi'n ei garu fwy, eich plant, neu'ch priod? Neu pwy sy’n dod gyntaf yn ‘briod neu blant’? Peidiwch â thrafferthu ateb. Yn eich meddwl a'ch calon, rydych chi'n gwybod pwy ydyw.

Yn yr Erthygl hon

Nid yw'r erthygl hon yn ymgais manteision ac anfanteision i gael yr ateb cywir i'r cwestiwn a ofynnir uchod. Yn hytrach mae'n esboniad i'r ateb cywir i pam y dylech ystyried rhoi eich priod yn gyntaf , gyda chefnogaeth arbenigwyr ac astudiaethau o gwmpas y byd.Felly, pwy ddylech chi ei garu fwyaf?

I ateb yn serth, eich priod ddylai fod yn cael mwy o'ch cariad ac nid eich plentyn.

Pam y dylai eich priod ddod yn gyntaf? Gadewch i ni fynd drwyddo un rhesymeg ar y tro.

Y penbleth magu plant

David Code, hyfforddwr teulu ac awdur I Godi Plant Hapus, Rhowch Eich Priodas yn Gyntaf , yn dweud bod rhywbeth a all roi tro ar eich meddwl o roi cariad diamod i'ch plant.

Torri mythau magu plant isod mae rhai pwyntiau i gefnogi mwy o ddadl cariadus eich priod.

Hofrennydd

Ni all y sylw ychwanegol a roddir i'r plant o'i gymharu â phriod gymryd amser i droi'n hofrennydd. Wrth i chi roi lle ym mywyd eich priod, mae'n rhaid bod lle ym mywyd eich plant.

Po fwyaf y byddwch chi'n ymwneud â'ch priod mewn gweithgareddau o ddydd i ddydd, y mwyaf y bydd eich plant yn dechrau archwilio ei hunaniaeth.

Magwraeth

Y myth yw bod angen mwy o siapio ar blant o'ch diwedd i fod yn bobl hapusach a gwell. Efo'r iselder meddwl tonnau'n taro'n galed, mae'n amlwg bod y myth hwn yn arwain eich plentyn i fod yn anghenus ac yn ddibynnol yn hytrach na hapus.

Mae trin eich plant fel ail ddewis y tu hwnt i feddwl hunanol; er eu hiechyd a'u lles y mae.

Gosod esiampl

Mae plant yn dilyn yr hyn a welant, boed yn ffasiwn, acen, neu foesau. Dyna'r rheswm y mae rhai rhieni'n mynd amdani gefeillio gyda'u plant , i rannu'r bond ac annog rhywfaint o debygrwydd a gosod nod masnach eu perthynas.

Gosod esiampl o'ch bywyd cariad neu'r bond gyda'ch priod yw'r hyn y bydd yn ei ddilyn ar ryw adeg mewn bywyd.

Ddylen nhw ddim gweld priodasau wedi torri a bywydau cartref wedi'u difrodi. Parchu a charu a rhoi eich priod yn gyntaf yw'r hyn a fyddai'n gosod esiampl wych o berthynas.

Yn datgan y blaenoriaethau

Yn datgan y blaenoriaethau Wrth ddatgan eich blaenoriaethau yn uchel, mae eich plant yn cael y syniad nad yw'r teulu y mae'n rhan ohono wedi torri.

Mae'r rhan fwyaf o'r Nid yw teuluoedd sy’n arwain ysgariad yn mynegi sut maen nhw’n teimlo a rhoi unrhyw waith nad yw'n bwysig uwchlaw eu tor-priodas.

Ar wahân i blant, pan fyddwch yn datgan eich blaenoriaethau erbyn ystumiau bach o gariad tuag at eich priod hefyd, daw ymdeimlad o gyflawnder yn y teulu.

Gwyliwch hefyd:

Cynodiad partner bywyd

Beth cynghorwyr priodas a hyfforddwyr ffordd o fyw wedi cynghori ac argymell yn gryf ers blynyddoedd yw Cael achos, nod neu weithgaredd sy'n rhoi ystyr i'ch priodas.

Cyn darllen cwestiynau pellach, mae'n rhaid ichi ddod â'ch ochr resymegol ymlaen. Beth am feddwl am blentyn fel yr achos hwnnw i gyd-fyw?

Pam ei wneud yr unig beth pwysig yn eich bywyd unigol? Beth am fod yn dîm i'r un peth? Wedi'r cyfan, y tu hwnt i'ch canol oed, eich partner oes yw'r unig un sy'n mynd i fod yno i chi.

Ddim yn swnio'n apelgar? Iawn, gadewch i ni gymryd persbectif arall.

Bu Karl Pillemer, o Brifysgol Cornell, yn cyfweld â 700 o barau ar gyfer 30 Gwersi i Gariad .

Mae’n dweud yn ei lyfr, Roedd yn rhyfeddol cyn lleied ohonyn nhw oedd yn gallu cofio amser roedden nhw wedi’i dreulio ar eu pen eu hunain gyda’u partner – dyna beth roedden nhw wedi rhoi’r gorau iddi.

Dro ar ôl tro, mae pobl yn dod yn ôl i ymwybyddiaeth yn 50 neu 55 ac ni allant fynd i fwyty a chael sgwrs.

Nawr, efallai bod hyn yn swnio ychydig yn arswydus wrth ddarllen, ond mae'n teimlo'n fwy ofnadwy yn y bywyd diweddarach, unig, a gwag.

Felly y cyfrinach bywyd priodasol hapus yw rhoi eich priod yn gyntaf . Os gallwch chi gasglu a perthynas iach gyda'ch priod , mae magu plant yn dod yn hawdd fel ymdrech tîm i'r ddau.

Pan ddywedaf tîm, mae'n dod â mi at fater arall y mae angen mynd i'r afael ag ef. Nid dim ond aelodau tîm yn eich taith bywyd yw priod; nhw yw eich cariadon a'ch partneriaid yr ydych chi wedi dewis byw gyda nhw am weddill eich oes.

Mae plant yn ganlyniad y penderfyniad hwnnw, ac felly, rhaid i chi fynnu rhoi eich priod o flaen eich plant.

Sut i gydbwyso'ch cariad?

Os ydych chi'n dal i'w chael hi'n anodd cydbwyso'ch cariad yn rhesymegol ymhlith eich plentyn a'ch priod, gallwch chi fynd trwy gamau babi.

Mae rhoi eich priod yn gyntaf yn hawdd. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw eu trin fel eich bod yn eu trin tra oeddent yn gariad i chi.

Bydd eich plant yn gweld aperthynas iachblodeuo yn eu tŷ, gan gael effaith gadarnhaol yn eu bywyd.

Mae bywyd yn brysur y dyddiau hyn, yn enwedig os oes gennych chi blant, felly gall hyd yn oed syrpreis bach ac ystumiau wneud i'ch priodas weithio'n esmwyth.

Ni fyddai’n rhaid i chi feddwl am bwnc i siarad amdano os ydych eisoes yn rhannu eich barn am yr hyn yr ydych yn mynd drwyddo.

Nid yw priodas a chael plant yn golygu bod yn rhaid i chi roi'r gorau i fod yn system gefnogi eich gilydd.

Ystyried cyfran plant o gariad. Yn bendant, dylent gael sylw brys, gan fod pob dydd yn eu hoedran ifanc yn hanfodol i'w bywyd hwyrach.

Pa sylw a chariad y buom yn siarad amdanynt yma sy'n debycach i ymdrechion hirdymor, sefydlog a pharhaus y mae angen ichi eu rhoi i'ch priodas, ond mae'r hyn y mae plant yn ei fynnu yn y tymor byr, dim ond i ddatrys eu problemau ar unwaith.

Cofleidiwch y dewis anghyfforddus o roi eich priod cyn eich plentyn o ran eich cariad a'ch sylw. Llwybr ar ei gyfer, mae'n gweithio!

Ranna ’: