Y Gwir Trist Am Yr hyn y mae Ysgariad yn Ei Wneud i Blant

Y Gwir Trist Am Yr hyn y mae Ysgariad yn Ei Wneud i Blant

Er gwaethaf digon o ymchwil ar yr hyn y mae ysgariad yn ei wneud i blant, nid oes un drafodaeth glir yr ydym wedi'i chael yn hawdd sy'n disgrifio unrhyw effaith benodol ysgariad ar blant.Gall y diffyg gwybodaeth hygyrch hwn achosi dryswch a diffyg dealltwriaeth o ddifrifoldeb effeithiau ysgariad ar blant.Y newyddion da yw, mae ymchwil sylweddol ar sut i helpu'ch plentyn i ddatblygu strategaethau ymdopi a digon o astudiaethau ar ffyrdd i helpu'ch plant i reoli yn ystod amser mor llawn straen.

Rydyn ni wedi ein gosod allan yma i'ch helpu chi i ddeall yn union beth mae ysgariad yn ei wneud i blant.Er mwyn i chi wybod beth i ganolbwyntio arno os bydd angen i chi helpu'ch plentyn i addasu wrth i chi symud trwy'r broses ysgaru.

Beth sy'n digwydd yn ystod y flwyddyn gyntaf yn dilyn yr ysgariad

Blwyddyn gyntaf ysgariad yw'r un anoddaf i bob plentyn.

Dyma'r amser pan fydd y plant yn fwy tebygol o brofi'r dadrithiad, teimladau dwfn o straen, a mynegi teimladau o ddicter a phryder.Er ei bod yn ymddangos bod llawer o blant yn addasu'n deg i'w trefniadau byw newydd ac yn gallu dychwelyd i'w harferion beunyddiol, ni all rhai plant wneud hynny.

Efallai y bydd y plant nad ydyn nhw'n gallu delio â'r ysgariad yn profi effeithiau gydol oes ysgariad eu rhieni.

Mae ysgariad yn bridio cartref anghytbwys yn emosiynol, a phan fyddwch chi'n gwybod beth mae ysgariad yn ei wneud i blant, yna gallwch chi helpu'r plentyn i lywio'r seiliau peryglus y maen nhw'n cael eu hunain yn sefyll arnyn nhw.

Mae ysgariad yn esgor ar deimladau o ddiffyg diogelwch, dryswch a rhwystredigaeth i'r plant, gall yr ansicrwydd a ddaw yn sgil ysgariad fod yn eithaf brawychus i blant, a phan ystyriwch fod angen gofynion sylfaenol bwyd, cynhesrwydd, cysgod a diogelwch arnom i gyd.

Gall y teimlad o fod yn anniogel, ac yn ddryslyd fod yn drawmatig iawn i blentyn, a gallai rhai o'r effeithiau hyn bara am oes dyma rai enghreifftiau o'r hyn a allai ddigwydd

  • Bydd plant rhwng tair oed a chwech oed yn cael anhawster ceisio deall y siffrwd rhwng dau gartref.

Efallai y byddan nhw'n ei chael hi'n anniddig, os yw eu rhieni wedi ysgaru ac wedi rhoi'r gorau i garu ei gilydd, y gallai eu rhieni roi'r gorau i'w caru hefyd, gan wneud iddyn nhw deimlo'n anniogel ac yn ansicr.

  • Bydd gan blant mewn ysgol radd agwedd wahanol at yr ysgariad. Efallai eu bod yn cario teimladau o euogrwydd bod yr ysgariad o'u herwydd. Gall y teimladau hyn ddeillio o feddyliau y gallent fod wedi camymddwyn neu y gallent fod wedi anfodloni eu rhieni a achosodd iddynt ysgaru.

Achosi hyder a pharch isel, a phryder, dicter neu iselder ysbryd posibl. Gallai hyn hyd yn oed ddylanwadu ar arddull ymlyniad y plentyn yn y dyfodol a allai effeithio ar ei berthnasoedd.

  • Pan fydd yr ysgariad yn digwydd yn ystod blynyddoedd plentyn yn eu harddegau, gallant droi at ddicter a drwgdeimlad wrth ddelio â straen ysgariad. Efallai y bydd plant yn beio un rhiant neu'r ddau ac yn dechrau gwrthryfela oherwydd nad ydyn nhw'n gwybod unrhyw ffordd arall o fynegi eu hunain yn ystod yr amser trawmatig hwn.
  • Oftentimes, mae'r straen hwn yn deillio o'r ansicrwydd a'r diffyg diogelwch a sefydlogrwydd yr oeddent unwaith yn dibynnu arnynt ac yn awr yn gorfod delio â'r newidiadau a ddaw yn sgil ysgariad a achosir yn y bôn gan, hy newid ysgolion, adleoli, symud i ac oddi wrth y ddau riant. tai ac weithiau'n dal yr emosiwn a'r torcalon y mae eu rhieni'n delio â nhw.

Fodd bynnag, bu achosion eraill, lle gallai ysgariad roi ymdeimlad o ryddhad i'r plant gan y byddai'n arwain at y straen llai o orfod delio â dadleuon eu rhieni neu amgylchedd byw anniogel.

Gwyliwch hefyd:

Effeithiau tymor hir ysgariad

Mae diddymu priodas yn rhoi llawer o straen ar y teulu, yn enwedig ar y plant. Gall digwyddiad mor llawn straen gael effaith fawr ar eu lles cyffredinol.

Astudiaethau hydredol awgrymu y gall ysgariad yn ystod blynyddoedd datblygiadol cynnar plentyn gael effaith enfawr ar fywyd oedolyn y plentyn.

Mae'r astudiaethau hyn yn cydberthyn ysgariad â mwy o argyfyngau iechyd meddwl, cam-drin sylweddau, a hyd yn oed adsefydlu seiciatryddol yn ystod eu blynyddoedd fel oedolion. Darganfuwyd hefyd yn yr astudiaethau ymchwil hyn y gallai ysgariad fod yn gysylltiedig â llwyddiant isel yn eu haddysg, eu gwaith a hyd yn oed wrth ffurfio perthnasoedd rhamantus eu hunain yn ystod blynyddoedd eu glasoed ifanc.

Roedd oedolion a aeth trwy ysgariad yn ystod blynyddoedd eu plentyndod yn fwy tebygol o fod â chyrhaeddiad addysgol is a gyrfa lai llwyddiannus.

Roeddent hefyd yn fwy tebygol o brofi cyflogaeth, ac roedd cymhlethdodau a thystiolaeth economaidd hefyd yn awgrymu bod cyfraddau ysgariad uwch ar gyfer oedolion y mae eu rhieni wedi ysgaru.

Er y gall y syniad o oedolyn ysgariad 'camweithio' gael ei gefnogi yn yr astudiaethau ymchwil hyn, mae'n bwysig cydnabod bod digon o oedolion sy'n ysgaru wedi dysgu eu hunain sut i ffynnu, ac sy'n ffynnu'n arbennig o dda er gwaethaf eu plentyndod cynnar a heriau datblygiad emosiynol a phersonol dilynol.


problemau priodas ar ôl camesgoriad

Er nad yw’r ‘llwyddiant’ hwn wedi bod mor hawdd iddynt, ac efallai y bydd yn rhaid iddynt barhau â’u hymdrechion datblygu personol mae’n bosibl i blentyn ysgariad wyrdroi’r heriau y mae wedi’u profi mewn rhai achosion.

Ond bydd angen llawer o hunanymwybyddiaeth, ymdeimlad o rymuso y gallant ddod â'r newidiadau sydd eu hangen arnynt yn eu bywyd, eu dewrder a llawer o ymdrech ar eu rhan fel oedolyn i gyrraedd y man y maent am fod, sy'n ymdrech anhygoel ac ysbrydoledig.

Gall cyffredinoli'r 'camweithio' ar gyfer pob oedolyn sydd wedi profi ysgariad rhieni yn ystod blwyddyn eu plentyndod fod yn gyffyrddiad cyffredinol yn enwedig gan fod ymchwil mwy newydd yn cefnogi bod llawer o newidynnau i'w hystyried o ran rhagweld perthynas ramantus a phriodas plentyn ag gallu i ffynnu yn y dyfodol.

Mae ysgariad yn angenrheidiol weithiau

Mae ysgariad weithiau'n angenrheidiol ac yn anochel, ac ni ddylai pobl aros gyda'i gilydd i'r plant.

Fodd bynnag, gallai deall y canlyniadau hyn eich helpu i wybod beth i ganolbwyntio arno i helpu'ch plentyn hyd yn oed yn fwy yn ystod y broses ysgaru a thu hwnt. Efallai y bydd hefyd yn annog y rhai sy'n ystyried priodas a phlant i stopio a chwestiynu ai eu gweithredoedd yw'r peth iawn i'w wneud mewn gwirionedd. Ac i asesu nad neidio i briodas yn unig ydyn nhw gyda'r person cyntaf sydd eisiau eu priodi a chael plant dim ond oherwydd eu bod nhw'n gallu.

Er mwyn eich helpu i benderfynu a yw priodas yn syniad da (i chi a'ch partner), mae cwnsela cyn priodi bob amser yn syniad da.

Efallai y bydd eich plant yn y dyfodol yn diolch i chi am eich ymdrechion un diwrnod!