Camau Iachau ar ôl anffyddlondeb i wella gydag ôl-effeithiau perthynas

Camau Iachau ar ôl anffyddlondeb

Bydd pawb a lwyddodd trwyddo yn cytuno - mae gan iachâd ar ôl anffyddlondeb ychydig o gamau y mae'n rhaid i chi fynd drwyddynt. Ac maen nhw i gyd yn galed ac yn boenus. Hyd nes nad ydyn nhw bellach. Ac rydym yn addo ichi - byddwch yn dod drosto. Rydyn ni'n gwybod mai dyna'r un peth mae'n debyg y bydd angen i chi ei wybod ar hyn o bryd, oherwydd i'r rhai sy'n cael eu bradychu gan eu hanwyliaid yn y fath fodd, fe all ymddangos fel na fyddan nhw byth yn gwella. Bydd.
dymuniad priodas yn ddoniol

Pam mae anffyddlondeb yn brifo cymaint

Os siaradwch ag unrhyw un a brofodd anffyddlondeb eu partner, p'un a wnaethant aros gyda'i gilydd neu wahanu, p'un a wnaethant geisio trwsio pethau neu fynd yn syth i adael y berthynas ar ôl, byddwch yn sicr yn clywed un peth - roedd yn un o'r rhai mwyaf poenus pethau i fynd drwyddynt. Mae'n ymddangos braidd yn gyffredinol, er bod rhai diwylliannau lle nad yw efallai'n gymaint o syndod nac yn frad ag y mae yn niwylliant y Gorllewin.Y rheswm pam ei fod yn dod o dan un o'r straenwyr mwyaf ym mywyd person yw cwestiwn diwylliannol, yn ogystal ag esblygiadol. Mae mwyafrif llethol y diwylliannau modern yn ganolog yn unffurf, o leiaf ar hyn o bryd pan fydd y ddau yn penderfynu priodi. Mae'n golygu eich bod wedi penderfynu neilltuo'ch holl amser a'ch hoffter i un person, i adeiladu'r bywyd gyda'ch gilydd, i fynd trwy bopeth fel tîm na ellir ei dorri. Ac mae carwriaeth yn ysgwyd y syniad hwn i'w graidd.

At hynny, nid mater o safbwynt cymdeithasegol yn unig ydyw. A siarad yn fiolegol, efallai na fyddem yn cael ein gorfodi i fod yn unlliw. Ac eto, pan ddaeth bioleg ynghyd â'n datblygiad diwylliannol fel rhywogaeth, arweiniodd at esblygiad a ddaeth ynghyd ag eiddigedd ac angen i feddu ar ein ffrind yn ei gyfanrwydd. Pam? Oherwydd bod anffyddlondeb yn llanastr gyda'n hatgenhedlu, neu, yn fwy manwl gywir, â lles ein plant - ar ôl inni ddod o hyd i'r ffrind perffaith, nid ydym am i'n plant gystadlu â chod genetig yr un mor uwchraddol.Ond, pan gymerir yr holl esboniadau hyn i ystyriaeth, yr hyn sydd ar ôl gyda ni yw gwirionedd syml - ar lefel bersonol, mae anffyddlondeb ein partner yn brifo fel dim o'r blaen. Mae'n fater o ymddiriedaeth wedi torri. Mae'n fater o beidio byth â theimlo'n ddiogel eto gyda'r person hwnnw. Mae'n ysgwyd ein hunan-barch i'r craidd. Gall ddryllio ein bywydau cyfan. Ac mae'n syml yn llosgi twll yn ein perfedd.


dyfyniadau am gadw sgôr mewn perthnasoedd

Camau iachâd ar ôl anffyddlondeb

Mae mynd trwy'r broses iacháu ar ôl anffyddlondeb ychydig yn wahanol nag adfer ar ôl colled bersonol pan fydd rhywun sy'n agos atoch chi'n marw. Oherwydd bod rhywbeth wedi marw. A gadewch i ni ddweud ar hyn o bryd - gallai rhywbeth gwell godi ohono. Ond byddwch chi'n mynd trwy'r camau o alaru dros eich perthynas, eich ymddiriedaeth, a lotta o bethau eraill.

Camau iachâd ar ôl anffyddlondebYr eiliad gyntaf y byddwch chi'n dod i wybod am y berthynas, ni waeth a ddaeth allan o las neu os cawsoch chi helfa am fisoedd (neu flynyddoedd), mae'n anochel y byddwch chi'n mynd trwy wadiad. Mae'n ormod o sioc! Yn enwedig os oes rhywfaint o ryddid o hyd. Hyd yn oed pan fyddwch chi'n ei weld â'ch llygaid neu'n ei glywed gan eich partner yn uniongyrchol, efallai eich bod chi'n chwilio am esboniad amgen yn wyllt.

Ac eto, pan ddaw'n amlwg nad oes amheuaeth o gwbl, mae'n debyg y byddwch chi, fel pob bod dynol, yn cael eich difetha gan ddicter annisgrifiadwy. Ac, yn anffodus, mae gan y cam hwn dueddiad i bara am amser hir iawn, iawn. Fodd bynnag, os na fyddwch yn caniatáu iddo ddod yn batholegol, mae dicter yn rhan angenrheidiol o'ch proses iacháu, gan ei fod yn gadael ichi fynegi'ch holl boen a'ch meddyliau.

Unwaith y byddwch chi'n llwyddo i ymdopi â dicter, byddwch chi'n symud ymlaen i fargeinio. Mewn materion cariad, gall y cam hwn fod ar sawl ffurf, ond nod pob un ohonynt yw eich cael chi allan o'r sefyllfa fel y mae. Fodd bynnag, nid yw hynny'n waith. Yr hyn sydd angen digwydd yw i chi symud ymlaen i ran nesaf y broses iacháu, sef iselder. Mae'n swnio'n rhyfedd, ond mae'n rhan hanfodol o'r broses oherwydd dim ond ar ôl i'r iselder ddod i'r cam olaf, sef derbyn. Derbyn a fydd yn ein newid am byth, a gobeithio, er gwell.

Beth os nad ydych chi'n teimlo'n well yn unig?

Ar unrhyw un o'r camau hyn, mae gennych yr hawl i beidio â theimlo y byddwch chi'n gallu ymdopi. Peidiwch â bod yn galed arnoch chi'ch hun, a pheidiwch â cheisio gorfodi eich hun i fynd trwy'r camau y buom yn siarad amdanynt yn gyflym. Efallai y bydd yn cymryd blynyddoedd. Ac os yw'n swnio'n ddigalon, cofiwch - mae'n llwybr sicr tuag at deimlo'n dda eto, fe all fod ychydig yn hir ar adegau. Ond os ydych chi'n teimlo na allwch chi ei drin eich hun, peidiwch ag oedi cyn ymweld â seicotherapydd - does dim cywilydd gofyn am help ar ôl ergyd mor enfawr i'ch bywyd.


dwyn y fflam