Suing Camdriniwr: Ffeilio Achos Cyfreithiol Trais yn y Cartref

Suing Camdriniwr: Ffeilio Achos Cyfreithiol Trais yn y Cartref

Os ydych wedi dioddef trais domestig efallai y gallwch ddwyn achos cyfreithiol yn erbyn eich camdriniwr i gael iawndal am y cam-drin rydych chi wedi'i ddioddef. Gall hyn eich galluogi i adeiladu bywyd newydd i chi'ch hun a'ch plant sy'n rhydd o drais.Mae gweithredoedd trais domestig yn arwain nid yn unig at atebolrwydd troseddol ond at atebolrwydd sifil hefyd. Mae cyfraith camwedd yn darparu llwybr cyfreithiol i ddioddefwyr trais domestig ddal eu camdrinwyr yn atebol yn ariannol am y difrod y maent wedi'i achosi.Mae camwedd yn weithred neu'n esgeulustod a all achosi anaf neu niwed i berson, sy'n arwain at atebolrwydd sifil i'r tramgwyddwr. Gan fod trais domestig yn weithred sy'n achosi anaf i un arall, gall dioddefwyr trais domestig ffeilio achos cyfreithiol i adfer iawndal.

Achosion sifil yn erbyn achosion troseddol

Mae pobl yn aml yn cael eu drysu gan y syniad y gall yr un weithred arwain at achos sifil ac achos troseddol. Ond mewn gwirionedd, nid yw'r naill yn rhwystr i'r llall.
er gwell neu er blant

Er enghraifft, os bydd rhywun yn marw o ganlyniad i ymddygiad di-hid rhywun arall, gall y wladwriaeth gychwyn achos troseddol yn erbyn y person sy'n gyfrifol am gyhuddiadau o ddynladdiad. Ar yr un pryd, gall teulu'r unigolyn ymadawedig ddwyn achos sifil yn erbyn yr unigolyn hwnnw am farwolaeth ar gam, ar ran y person a laddwyd.

Mae'r gwahaniaeth sylfaenol rhwng achos troseddol ac achos sifil yn yr hyn sydd yn y fantol. Mewn achos troseddol, gall y diffynnydd (os ceir ef yn euog) fod yn wynebu amser carchar a / neu streic yn erbyn ei gofnod troseddol. Tra mewn achos sifil, efallai y bydd yn ofynnol i'r diffynnydd (os canfyddir ei fod yn atebol) ddigolledu'r plaintydd am unrhyw golledion y maent wedi'u dioddef oherwydd ymddygiad esgeulus y diffynnydd.

Suing eich priod

Yn draddodiadol, gwaharddwyd un priod rhag erlyn y llall. Cyfeiriwyd at hyn fel imiwnedd spousal . Fodd bynnag, dros y ganrif ddiwethaf, mae llawer o'r deddfau a oedd yn cefnogi imiwnedd ysbïol wedi cael eu diddymu.Ond, hyd yn oed mewn taleithiau, lle mae imiwnedd ysgubol yn dal i gael ei gydnabod, mae eithriadau yn bodoli ar gyfer gweithredoedd fel cam-drin rhywiol. Mae rhai taleithiau hyd yn oed yn caniatáu eithriadau ar gyfer anafiadau a gafwyd mewn damwain car yr oedd eich priod yn gyrru ynddo. Ac mae bron pob gwladwriaeth yn caniatáu ichi erlyn eich priod os yw ef neu hi wedi cyflawni camwedd bwriadol yn eich erbyn.

Camwedd bwriadol yw unrhyw weithred a wneir i achosi niwed i un arall yn fwriadol. Gan fod yr amlygiadau amrywiol o drais domestig (h.y. ymosodiad a batri, cam-drin seicolegol, aflonyddu, bygwth, a dinistrio eiddo) yn fwriadol yn ôl eu natur, yn nodweddiadol mae gan ddioddefwyr trais domestig sail gref dros achos cyfreithiol yn erbyn priod sy'n cam-drin.

Suing eich priod

Iawndal am drais domestig

Gall trais domestig beri i'r dioddefwyr deimlo'n ddiymadferth ac nid yn rheoli eu bywydau. Ond, gall dwyn achos cyfreithiol trais domestig yn erbyn eu camdriniwr eu grymuso a'u harwain ag ymdeimlad newydd o reolaeth, yn gorfforol ac yn emosiynol.

Mae'r mathau o iawndal y gellir eu hadennill mewn achos cyfreithiol trais domestig yn cynnwys:

  • Difrod cyffredinol: Poenau a dioddefaint, problemau yn y dyfodol, ac effeithiau anaf, fel unrhyw anabledd sy'n deillio o hynny, trallod emosiynol, cywilyddio neu greithiau corfforol.
  • Niwed arbennig: Mae'r rhain yn iawndal mesuradwy a achoswyd gan yr anaf, megis biliau ysbytai, colli cyflogau, a difrod i eiddo.
  • Niwed cosbol: Yn nodweddiadol, dim ond pan gosbir y diffynnydd mewn modd arbennig o faleisus, treisgar, twyllodrus neu ormesol y dyfernir y rhain fel cosb ychwanegol.
  • Niwed enwol: Mae'r rhain yn iawndal a ddyfernir pan oedd y gwir niwed yn fân, ond mae angen rhyw fath o ddyfarniad oherwydd bod yr amgylchiadau'n mynnu bod rhyw fath o gosb ariannol.

Yn ogystal, gall barnwr neu reithgor ei gwneud yn ofynnol i'r diffynnydd ddigolledu'r plaintydd am bethau eraill fel ffioedd atwrnai rhesymol a chostau llys.

Ffactorau i'w hystyried cyn ffeilio achos cyfreithiol

Yr hyn sy'n gwneud achosion cyfreithiol trais domestig yn gymhleth i'w dilyn yw'r ffaith bod cyhuddiadau o drais domestig yn aml yn cael eu cymhlethu gan emosiynau eithafol ac nid yw'n anarferol i'r dioddefwr honedig, y tramgwyddwr, a'r tystion i gyd gael atgofion gwahanol o sut y digwyddodd y cam-drin honedig.

Mae hyn yn gadael y barnwr neu'r rheithgor yn y sefyllfa anodd o orfod defnyddio eu barn eu hunain i benderfynu beth yw'r gwir, yn aml yn seiliedig yn unig ar bwy a adroddodd y stori fwyaf credadwy a / neu fodolaeth anafiadau corfforol i un person neu'r llall.

At hynny, gall achosion cyfreithiol trais domestig arwain at ganlyniad difrifol i'r sawl a gyhuddir a'r cyhuddwr, y tu hwnt i'r goblygiadau ariannol. Gallant achosi cryn ymryson teuluol a dinistrio'r perthnasoedd sydd gan y dioddefwr honedig a'r tramgwyddwr â'u plant, perthnasau a ffrindiau.

Yn olaf, fel pob achos cyfreithiol, gall achos cyfreithiol trais domestig fod yn ddrud iawn ei ddilyn. Yn ffodus, mae llawer o atwrneiod anafiadau personol yn delio ag achosion wrth gefn. Mae hyn yn golygu na fydd yn ofynnol i'r plaintydd dalu unrhyw ffioedd na chostau cyfreithiol nes bydd adferiad ar ei ran. Bryd hynny bydd eu hatwrnai yn cael ei dalu o'r arian y mae'n ei adfer gan y diffynnydd.


sut i helpu'ch gŵr gyda dibyniaeth

Felly, wrth ystyried a ddylid ffeilio achos cyfreithiol trais domestig ai peidio, mae angen penderfynu a oes ganddynt y dystiolaeth i brofi'r niwed a gyflawnwyd yn eu herbyn ac a fydd yn werth chweil o ran y straen ar eu teulu, y rhyddhad emosiynol y gallai ddod ag ef iddynt, a swm yr iawndal y gallant ei adfer.