Sut i Adeiladu Priodas Cryfach Yn ystod Cwarantîn

Arglwyddes Ifanc Hyfryd Yn Pwyso Ar Ysgwydd Dyn Yn Y Gegin Wrth Chwerthin

Yn yr Erthygl hon

Heddiw gan ein bod yn profi amseroedd anhysbys, unigedd, a straenwyr ychwanegol, gall pob un effeithio ar y berthynas rhwng cyplau.

Gall dysgu sut i fyw normal newydd yn ystod unigedd fod yn anodd, ond nid yn amhosibl.

Mae gobaith am gryfhau rhwymau cariad a adeiladu priodas gref . I rheoli'r straen a roddir ar briodasau a pherthnasoedd, rwyf am dynnu sylw at yr hyn yr wyf yn ei alw'n Hearts Open Perseverance Endurance.

Calonnau

Pan fyddwn yn meddwl am y galon, gallwn fyfyrio ar pryd y daeth ein calonnau wedi'u plethu a datblygu cariad yn gynhwysol Agape, Philia, Eros, a Bond .

Yn ystod cyfnodau o ynysu, gallwn brofi cael ein llethu a mynd yn bryderus.

Ond yn hytrach nag ildio i’n teimladau a all lesteirio ein perthynas, mae hwn yn amser gwych i fyfyrio ar yr hyn yr ydych eisoes wedi’i oresgyn gydag amynedd a chariad yn eich perthynas.

I adeiladu priodas gref, canolbwyntio ar y cariad a ddaeth â chi at eich gilydd a sut rydych chi wedi goresgyn rhwystrau'r gorffennol.

  • Agape/Cariad Diamod

Pan fyddwn yn canolbwyntio ar y cariad datblygedig, profiadol, ac sydd wedi esblygu dros amser yn y berthynas, rydym yn gallu gweld HOPE.

Yr amser pan gysylltodd a datblygodd ein calonnau a cariad diamod .

Cariad diamod nad yw’n canolbwyntio ar y pethau sy’n ein cythruddo ond sy’n gweld heibio’r quirks ac i mewn i galon y person y priodasom.

Cariad diamod a all faddau damweiniau ac eiliadau anghofiadwy fel peidio â rhoi sedd y toiled i lawr neu roi'r top ar y past dannedd.

Pan fydd y ffocws yn cael ei roi yn y galon, rydym yn gallu myfyrio a dwyn i gof yr atgofion o ba mor bell yr ydym wedi dod ac nad yw cariad diamod yn hawdd i'w rhwystredig neu ei dorri oherwydd eich bod yn treulio amser maith gyda'ch gilydd.

Ond yn hytrach erbyn bod yn amyneddgar mewn perthynas a gwybod y bydd hyn hefyd yn mynd heibio ac y gall eich cariad wynebu heriau yn ystod unigedd, ond gyda'ch gilydd mae gennych yr hyn sydd ei angen i fynd trwy'r anhysbys a'r adeiladu priodas gref .

  • Philia/Cyfeillgarwch

Dyma gyfnod lle gallwn adeiladu ar ein cyfeillgarwch mewn priodas - amser i chwerthin a chwarae.

Fel ffrindiau, yn ystod y cyfnod hwn o unigedd, gallwn fod yn greadigol, a all ein tynnu'n agosach at ein gilydd.

Gallwn chwerthin am y damweiniau, gallwn wylo gyda'n gilydd pan ofnwn, a gallwn gael ein cefnogi gan ein gilydd pan ddaw'n ormod i'w oddef.

Gwybod bod gennych chi gefn eich gilydd a'ch bod chi'n gryfach gyda'ch gilydd. Cyfeillgarwch sy'n dangos y gallwch wrthsefyll prawf amser a wynebu heriau wrth iddynt ddod.

Cyfle i ddal eich gilydd, gwrando a dod yn nes.

Gwyliwch hefyd:

  • Eros/Rhamantaidd

Yn ystod unigedd, gallwn fod yn fwy rhamantus a gwella agosatrwydd mewn priodas .

Yn syml, mae agosatrwydd i'r llall. Beth yw rhai ffyrdd y gallwch chi ddod yn fwy i mewn i'ch priod? Sut gallwch chi adeiladu ar yr hyn sy'n bodoli yn eich cariad, neu sut gallwch chi wella?

Mae hwn yn gyfle i chi ddod yn agosach, cysylltu, a hyd yn oed ailgynnau'r rhamant yn eich perthynas. Meddyliwch y tu allan i'r bocs a byddwch yn arloesol yn y cariad rydych chi'n ei rannu gyda'ch priod.

  • Bond

Credaf fod Colosiaid 3:12-14, NRSV o’r testun Cristnogol yn crynhoi pwysigrwydd cariad fel cwlwm sy’n cynnwys maddeuant, tosturi, caredigrwydd, gostyngeiddrwydd, addfwynder, ac amynedd i’w wisgo fel dilledyn sy’n datgan:

Fel rhai etholedig Duw, sanctaidd ac annwyl, gwisgwch eich hunain â thosturi, caredigrwydd, gostyngeiddrwydd, addfwynder, ac amynedd. Gofalwch eich gilydd ac, os oes gan rywun gŵyn yn erbyn un arall, maddau i'ch gilydd; yn union fel y mae'r Arglwydd wedi maddau i chi, felly mae'n rhaid i chi faddau. Yn anad dim, gwisgwch eich hunain â chariad, sy'n clymu popeth ynghyd mewn cytgord perffaith.

Dylid cryfhau ein cwlwm yn ystod y cyfnod hwn a pheidio ag achosi rhwyg.

Cwlwm wedi ei adeiladu ar gariad, maddeuant, a deall. Cwlwm sy'n dangos tystiolaeth o dosturi tuag at ei gilydd.

Cwlwm sy'n dod â ni'n agosach ac yn helpu adeiladu priodas gref lle cariad yw'r glud.

Agored

Cwpl Cariadus Yn Cofleidio, Yn Gorwedd Ar Y Soffa, Yn Edrych Ar Ein gilydd. Menyw Ifanc yn Cyffwrdd Guy

Pan fyddwch chi'n meddwl am cyfathrebu agored a gonest , meddyliwch am eich gallu i beidio â rhwystro neu gael eich gwarchod yn hytrach na mynegi eich teimladau mewn modd y gellir eu clywed, eu derbyn a'u dysgu.

Rydym yn cyfathrebu i ddysgu, ac mae hyn yn rhoi cyfle i ni ddod yn ymwybodol.

Yn ogystal, pan fyddwn yn agored, mae'n gosod cyplau mewn sefyllfa i ennill dealltwriaeth a dangos tosturi at ei gilydd.

Pan fyddwn yn agored, mae'n caniatáu ar gyfer ennill ymddiriedaeth a sefydlu. Mae hyn yn arwain at gefnogaeth.

Pan allwn gefnogi ein gilydd, mae'n parhau i adeiladu perthynas gryfach sy'n gallu dioddef yr anhysbys a meithrin perthynas a allgoroesi heriaua chydag amser adeiladu priodas gref .

dyfalwch

Yn ystod y cyfnod hwn o unigedd, gadewch inni wynebu heriau gyda dycnwch a dyfalbarhad.

Anelu at nodau cyffredin hynny symud y berthynas yn ei blaen a dod lawenydd i'ch gilydd.

Pan fydd gennym ddyfalbarhad ymhlith amseroedd heriol, gallwn wthio trwy amseroedd caled a gweithredu o sefyllfa o bosibilrwydd. Y posibilrwydd o greu gobaith yn ystod eiliadau o anobaith ac ansicrwydd.

Gallwn adeiladu cymeriad, cryfder mewnol, a dyfnhau ein dealltwriaeth o'r hunan, ein priod, a'r berthynas.

Cymell ein hunain i ddyfalbarhau a sefydlu ffyrdd iach o gyfathrebu a dangos cariad, amynedd, a deall.

Ar ben hynny, edrych tuag at ddyfodol sy'n seiliedig ar benderfyniad. Yn benderfynol o garu, parchu, anrhydeddu, gwrando, coleddu ac ymddiried.

dygnwch

Dywedodd William Barclay, Diwinydd Albanaidd, Nid y gallu i ddwyn peth caled yn unig yw dygnwch, ond i'w droi yn ogoniant ( Pamphile, 2013 ).

Mae gennym gyfle yn ystod y cyfnod hwn o gwarantîn i droi’r sefyllfa hon yn atgofion o ogoniant.

I greu straeon o addoliad, harddwch, dewrder, a phenderfyniad sy'n cynhyrchu tusw o naratifau sy'n siarad am flynyddoedd i ddod.

Cyfle i ddatblygu amynedd a dysgu gyda'ch gilydd sut i fod yn wydn yn ystod y cyfnod anodd ac anhysbys hwn.

Casgliad

Mae H.O.P.E., ar adegau o ansicrwydd, yn darparu cyfleoedd i adeiladu priodas gref , adnewyddu, a chryfhau perthnasoedd.

Yn rhoi cyfle i ddangos calon rhywun, dod yn agored, gwarchod trwy rwystrau, a dioddef heriau, wrth i bob un greu'r potensial i gariad gael ei blannu, ei ddyfrio, ei drin, a'i flodeuo i mewn i drefniant hardd o naratifau sy'n siarad bywyd â'i gilydd a'r priodas am flynyddoedd i ddod.

Ranna ’: