Sut i Gryfhau Eich Priodas trwy Newid Eich Safbwynt

Cadarnhau Eich Priodas trwy Newid Eich Safbwynt

Yn yr Erthygl hon

Mae arferion hunan-ganolog yn anodd eu torri, ac mae rhai sy'n cael eu cario i briodas yn aml yn achosi anghysur neu anniddigrwydd. Gall newid eich arferion o fod yn hunan-ffocws i ganolbwyntio ar eich priod fod yn heriol, ond mae'n haws cyflawni'r tasgau hyn gydag agwedd barod ac ymdrech ddiffuant. Gadewch i ni edrych ar chwe ffordd y gallwch chi wneud y newid trwy newid eich persbectif.

Hunanol → Anhunanol

Nid yw symud o fod yn hunanol i fod yn anhunanol yn eich priodas bob amser mor hawdd ag y mae'n swnio. I unrhyw un sydd wedi arfer bod yn annibynnol a hunangynhaliol, mae'n hawdd datblygu trefn a strwythur. Mae priodas yn newid y drefn honno. Nid oes amheuaeth bod bod yn anhunanol drwy’r amser bron yn amhosibl, ond gall gwneud yr ymdrech ymwybodol i roi anghenion eich partner uwchlaw eich anghenion chi gael effaith ddwys ar eich priodas. Nid perffeithrwydd sydd ei angen – parodrwydd i roi eich partner yn gyntaf.

Diog → Astud

Mae symud o agwedd o ddiogi i fod yn gwbl astud, yn yr un modd, yn anodd. Yn aml mae'n rhaid gwneud y switsh hwn sawl gwaith yn ystod priodas wrth i gwpl ddod yn gyfforddus â'u trefn arferol. Nid yw diogi o reidrwydd yn golygu eich bod yn anwybyddu neu'n osgoi eich priod; gallai fod yn gyflwr o fod yn rhy ymlaciol gyda digwyddiadau o ddydd i ddydd eich priodas. Gwnewch ymdrech agored ac ymwybodol i newid eich agwedd acadwch eich perthynas yn ffres. Byddwch yn sylwgar i'ch priod trwy wneud pob eiliad a phob penderfyniad gydag ef neu hi mewn golwg.

Siaradwr → Gwrandäwr

Newid arall y mae'n rhaid iddo fod yn ymwybodol ac yn fwriadol yw newidtrosglwyddo o siaradwr i wrandäwr. Mae llawer ohonom yn awyddus i gael ein clywed ond yn ei chael yn anodd gwrando pan fydd eraill angen i ni glywed. Mae ymarfer y switsh hwn yn fuddiol nid yn unig i'ch priodas ond hefyd i berthnasoedd a chyfeillgarwch eraill. Nid yw gwrando yn golygu clywed y geiriau’n cael eu llefaru yn unig, ond yn hytrach mae’n benderfyniad ymwybyddiaeth i geisio deall y neges sy’n cael ei rhannu. Nid oes angen ymateb bob amser, ac nid yw ychwaith yn ddisgwyliad bod gennych yr ateb cywir bob amser. Yn syml, mae'n symud o fod yr un sy'n siarad i fod yn un sy'n gwrando.

Adran → Undod

Mae'n hanfodol bod eich priodas yn un sy'n sôn am undod yn hytrach nag am ymraniad. Mae gwneud y newid o weld eich partner fel gwrthwynebydd i gyd-dîm yn angenrheidiol ar gyfer yllwyddiant eich perthynas. Eich partner ddylai fod yn ymddiriedolwr i chi – y person yr ydych yn edrych ato i gael syniadau, anogaeth, am ysbrydoliaeth. Os yw'ch priodas yn un sy'n cynnal anfodlonrwydd neu gystadleuaeth am sylw, efallai y byddai'n fuddiol sgwrsio'n agored am obeithion a disgwyliadau fel ffordd o gynyddu eich gallu i weithio fel tîm.

Yna → Nawr

Gadael y gorffennol yn y gorffennol! Dylid gadael llonydd i'r hyn a ddigwyddodd o'r blaen, hyd yn oed yn eich perthynas eich hun, sydd wedi'i faddau. Mae rheolau ymladd teg yn awgrymu bod unrhyw beth sydd wedi cael ei faddau oddi ar y terfynau ar gyfer dadleuon, anghytundebau, neu gymariaethau. Nid yw maddau ac anghofio yn gysyniad y gallwn ni, fel bodau dynol, ei gyflawni'n hawdd. Yn lle hynny, mae maddeuant yn ymdrech ddyddiol i symud ymlaen a gadael y gorffennol ar ôl. I'r gwrthwyneb, mae symud o bersbectif ar y pryd i bersbectif nawr, hefyd yn golygu y dylai un neu'r ddau bartner osgoi ailadrodd ymddygiadau y mae'r llall yn ei chael yn rhwystredig neu'n ddig. Mae maddeuant ac aros yn y presennol yn broses sy'n gofyn am ddau bartner.

Fi → Ni

Efallai mai’r newid pwysicaf i’w wneud yw’r un o feddylfryd fi i feddylfryd ni. Mae'r cysyniad hwn yn cwmpasu pob agwedd ar fywyd cwpl, ac mae'n barodrwydd i gynnwys eich partner bob amser mewn penderfyniadau, digwyddiadau, ac eiliadau arbennig yn eich bywyd. Nid yw bod yn barod i gynnwys eich priod yn golygu bod yn rhaid i chi roi'r gorau i'ch annibyniaeth. Yn hytrach, mae’n golygu cynyddu eich annibyniaeth drwy ddewis cynnwys rhywun yn eich bywyd na fyddai, fel arall, â llais yn eich tasgau o ddydd i ddydd.

Nid yw gwneud newid yn eich arferion dyddiol bob amser yn gam hawdd i'w gymryd, ond mae'n gam ymarferol. Unwaith eto, rydych chi'n ddynol. Mae eich priod yn ddynol. Ni fydd y naill na’r llall ohonoch yn cyflawni perffeithrwydd yn eich perthynas, ond gall newid safbwyntiau a bod ag agwedd barod i wneud hynny gyfoethogi eich bywyd priodasol.

Ranna ’: