Sut i Ymdrin ag Effeithiau Seicolegol Cyhuddiadau Ffug mewn Perthynas

Pâr yn dadlau â

Yn yr Erthygl hon

Mae ein hymennydd wedi'u cynllunio i farnu eraill. Mae'n sgil fuddiol oherwydd mae'n ein helpu i gymryd llwybrau byr i lywio'r byd hwn. Ond nid yw bob amser yn gywir a gall fynd yn rhy bell. Dyna pam mae rhai yn gorfod delio ag effeithiau seicolegol dinistriol cyhuddiadau ffug mewn perthynas.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn credu eu meddyliau a'u casgliadau, er bod eu rhagfarnau yn aml yn eu hystumio. Felly, sut mae hyn i gyd yn gweithio pan fyddwch chi'n dioddef ystumiadau? Sut mae rhywun yn delio â chyhuddiadau a honiadau ffug?

Diffinio cyhuddiadau ffug mewn perthynas

An erthygl a gyhoeddwyd ar ôl Confensiwn Cymdeithas Seicolegol America 1999 yn diffinio honiadau ffug fel pan mae’n amhosibl sefydlu cysylltiad achosol uniongyrchol a chlir rhwng gweithredoedd (neu ddiffyg gweithredu) y sawl a gyhuddir a difrod a achoswyd gan y cyhuddwr’.

Mae'r un cysyniad yn berthnasol i effeithiau cyhuddiadau ffug. Yn y bôn, a oes cysylltiad uniongyrchol rhwng y cyhuddiadau ac ymddygiadau neu eiriau’r cyhuddedig? Os na, yna gall effeithiau seicolegol cyhuddiadau ffug mewn perthynas fod yn enfawr, yn dibynnu ar faint y cyhuddiad.

Yn anffodus, mae cyhuddiadau cyson mewn perthynas fel arfer yn dod o ffordd y cyhuddwr o weld y byd os nad yw’r cyhuddiadau’n wir.

Er enghraifft, a ydyn nhw'n dod o le o bryder neu ddiffyg ymddiriedaeth cyffredinol yn y byd? Wrth gwrs, nid yw hyn yn esgusodi cyhuddiadau mewn perthynas, serch hynny, mae'n helpu i'w rhoi yn y cyd-destun i ennill rhywfaint o bwyll pan fyddwch chi'n cael eich cyhuddo.

Sut olwg sydd ar gyhuddiadau ffug?

Pan fyddwn yn cael ein cyhuddo o ddweud celwydd mewn perthynas, mae hyn fel arfer yn dweud mwy am y person arall na ni ein hunain. Gall fod yn fecanwaith amddiffyn i guddio ansicrwydd dwfn mewn rhai achosion. Er, weithiau mae'n neidio i'r casgliadau anghywir oherwydd mae'r meddwl yn tueddu i wneud popeth amdanom ni.

Felly, efallai eich bod wedi bod yn anarferol o brysur yn y gwaith felly mae eich trefn wedi newid. Byddai person sydd wedi'i gysylltu'n ddiogel yn gefnogol. Ar y llaw arall, byddai person pryderus yn dechrau meddwl nad ydych chi'n eu hoffi mwyach. Gall y duedd hon i fod yn ymwneud â ‘fi’ i gyd eu gwthio i ddod i’r casgliad eich bod yn twyllo.

Y rheswm pam mae effeithiau seicolegol cyhuddiadau ffug mewn perthynas mor enfawr yw bod yr un person sydd i fod i ymddiried ynoch chi fwyaf yn y byd yn sydyn yn mynd yn eich erbyn.

Mae amrywiaeth o ffyrdd y gall person fynd yn eich erbyn. Mae’r rhain yn cynnwys eich cyhuddo o beidio â blaenoriaethu’r plant na ffugio celwyddau am yr hyn rydych chi’n ei wneud neu ddim yn ei wneud o gwmpas y tŷ.

Un arall o effeithiau seicolegol cyhuddiadau celwyddog yw pan fyddwch chi'n cael eich cyhuddo o beidio â gwneud digon i'ch partner. Felly, er enghraifft, a ydynt yn disgwyl ichi ollwng popeth pan fyddant yn dweud hynny? Beth am fynnu eich bod yn anwybyddu'ch ffrindiau a'ch teulu i fod gyda nhw 24/7?

Cwpl yn eistedd ar soffa yn dadlau ei gilydd

Yna, mae ochr arall i effeithiau seicolegol cyhuddiadau ffug, sef sut rydych chi'n teimlo. Mae'n debyg y bydd yr emosiynau rydych chi'n mynd i'w cael yn dechrau gyda dicter, ac yna brifo a thristwch.

Mae pobl sy'n cael eu cyhuddo hefyd yn aml yn teimlo'n euog hyd yn oed os nad ydyn nhw wedi gwneud unrhyw beth. Mae hyn oherwydd ein bod ni'n caru'r person hwnnw ac rydyn ni'n teimlo'n ofnadwy iddyn nhw fod mewn poen.

Beth i'w wneud wrth gael eich cyhuddo ar gam

Pan fyddwch chi'n derbyn cyhuddiadau mewn perthynas, y peth cyntaf i'w wneud yw cael rhywfaint o le. Fel hyn, gallwch leihau'r siawns o guro mewn dicter sydd ond yn gwneud pethau'n waeth. Serch hynny, mae'n rhaid i chi ddod o hyd i ffyrdd o ymdopi â chael eich beio am rywbeth nad ydych wedi'i wneud o hyd.

Yn ddiddorol, a astudio yn dangos bod dicter neu dawelwch ar ôl bod cyhuddo o dwyllo pan yn ddieuog, mewn gwirionedd yn gwneud i eraill gredu eich bod yn euog. Ar ben hynny, gall ffugio cyhuddiadau roi synnwyr o bŵer neu reolaeth i rywun drosoch chi. Mewn ymateb, mae'n naturiol i chi deimlo'n brifo a hyd yn oed yn ddiymadferth.

Yn yr achosion eithafol lle cewch eich cyhuddo ar gam o trais yn y cartref neu aflonyddu arall, mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi gael cyfreithiwr da. Yna byddant yn gofyn ichi gasglu tystiolaeth i brofi eich diniweidrwydd. Fel y gallwch ddychmygu, nid yw hyn yn hawdd a gall ddod yn gêm y dywedodd / meddai.

Mae achosion llys yn agwedd arall ar effeithiau seicolegol cyhuddiadau ffug mewn perthynas. Nawr, mae popeth yn gyhoeddus a bydd pawb yn dechrau eich barnu. Dyna pam ei bod fel arfer yn well ceisio cyfryngu’r mater eich hun gyda rhai o’r awgrymiadau canlynol.

10 ffordd o reoli cyhuddiadau ffug mewn perthynas

Mae cyhuddiadau ffug yn dinistrio perthnasoedd oherwydd ei bod yn anodd ailadeiladu ymddiriedaeth wedyn. Ar ben hynny, gall gymryd amser hir i wella effeithiau seicolegol cyhuddiadau ffug mewn perthnasoedd.

Serch hynny, weithiau gallwch wella ar ôl cael eich cyhuddo o ddweud celwydd mewn perthynas gan ddefnyddio'r awgrymiadau a grybwyllir yma:

1. Cymerwch gam yn ôl

Un o'r pethau anoddaf i'w wneud wrth wynebu cyhuddiadau cyson mewn perthynas yw peidio ag ymateb. Yn gyntaf, gwrandewch a chymerwch ef i mewn ond yna, darganfyddwch amser i hunan-fyfyrio heb fod yn or-besimistaidd.

Ffordd ardderchog o fyfyrio ar y cyhuddiadau ffug yw newyddiadur am y deinameg y berthynas a'r rhan y credwch y gallech fod yn ei chwarae.

Mae cyfnodolion yn arf pwerus i'ch helpu i brosesu'ch emosiynau tra'n rhoi rhywfaint o bersbectif i chi. Nid yw hyn yn ymwneud ag esgusodi'r cyhuddwr ond â lleihau effeithiau seicolegol cyhuddiadau ffug mewn perthynas. Os na fyddwch chi'n eu dadlwytho rywsut, bydd y meddyliau negyddol sy'n chwyrlïo o amgylch eich meddwl yn eich gyrru'n wallgof.

2. Peidiwch â'i gymryd yn bersonol

Dylid trin unrhyw fath o adborth, boed yn gadarnhaol neu rywbeth mor eithafol â chael eich cyhuddo o dwyllo, â phinsiad o halen pan fyddwch chi'n ddieuog. Ni all neb roi adborth hollol ddiduedd. Mae hynny oherwydd bod y meddwl bob amser yn dangos y byd trwy hidlwyr a thueddiadau penodol.

Yn naturiol, mae'n anodd peidio â chymryd cyhuddiadau yn bersonol ond os gwnewch hynny, ni fyddwch ond yn cynyddu effeithiau seicolegol cyhuddiadau ffug mewn perthynas . Yn lle hynny, ceisiwch weld y byd o safbwynt eich partner.

Am beth yn union maen nhw'n ansicr? A ydych wedi newid unrhyw beth yn eich ymddygiad yn ddiweddar a allai achosi iddynt neidio i’r casgliadau anghywir?

Unwaith eto, nid yw hyn yn ymwneud ag esgusodi'r weithred, ond mae i'ch helpu chi i ymateb i gyhuddiadau ffug mewn perthynas yn ddoethach. Os gallwch ddeall o ble y daw’r cyhuddiad, efallai y gallwch dawelu meddwl eich partner os ydych yn poeni am y berthynas.

|_+_|

3. Deall arddull ymlyniad eich partner

Mae sut rydyn ni'n rhyngweithio â'n gofalwyr fel plant yn rhagweld sut rydyn ni'n uniaethu â phobl mewn perthnasoedd rhamantus . Er enghraifft, bydd rhywun sydd â chysylltiad pryderus yn ei chael hi'n anodd ymddiried yn y byd, gan gynnwys y rhai y mae'n eu caru. Mae hyn yn ei gwneud yn haws iddynt neidio i'r casgliadau anghywir am sefyllfaoedd.

Efallai y byddwch am fwynhau eich amser ar eich pen eich hun ond mae eich partner pryderus yn cymryd yn ganiataol ei fod yn eich colli. Fel rhan o'u mecanwaith amddiffyn dirdro, rydych chi wedyn yn cael eich hun yn ymateb i gyhuddiadau ffug mewn perthynas.

|_+_|

4. Cysylltwch â'ch teimladau a'ch emosiynau

Mae angen hunanymwybyddiaeth a hunanreolaeth i ddelio â chyhuddiadau ffug mewn perthynas.

Yr allwedd i ddatblygu hunan-ymwybyddiaeth yw gofyn i ni'n hunain beth sy'n achosi i ni deimlo emosiynau penodol. Mae'r perygl o ofyn pam ein bod yn teimlo mewn ffordd arbennig yn cael ein sugno i'n negyddiaeth.

Mae effeithiau seicolegol cyhuddiadau ffug mewn perthynas yn aml yn cynnwys euogrwydd pan fyddwn yn ddieuog. A astudiaeth 2013 yn dangos bod euogrwydd diniwed yn digwydd oherwydd bod rhywun yn teimlo'n euog er ei fod yn ddieuog. Yn aml, dyna pam mae cyhuddiadau ffug yn dinistrio perthnasoedd oherwydd eu bod yn emosiynol boenus i ddelio â nhw.

Dyna pam ei fod yn hanfodol i camwch yn ôl a chydnabod eich emosiynau fel y gallwch adael iddynt fynd yn hytrach na'u potelu . Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn aml yn cael ei ddyfynnu fel techneg bwerus i wneud hyn.

Os ydych chi eisiau mwy o fanylion am ymwybyddiaeth ofalgar, edrychwch ar y sgwrs TED hon:

|_+_|

5. Cyfathrebu di-drais

Mae delio ag effeithiau seicolegol cyhuddiadau ffug mewn perthynas yn golygu cyfathrebu â'ch partner. Nid yw ein meddyliau cnoi cil ond yn gwaethygu'r boen o gael ein cyhuddo ar gam. Dyna pam ei bod yn well siarad yn dawel â’ch partner i ddeall ei safbwynt cyn rhannu eich un chi.

Y cyfathrebu di-drais fframwaith yn dechneg bwerus ar gyfer cyplau. Mae'n offeryn syml sy'n yn eich galluogi i gamu yn ôl a dileu bai o'r sgyrsiau . Mae'r fframwaith hefyd yn ei gwneud hi'n haws i chi gadw at ffeithiau a'ch anghenion eich hun.

|_+_|

6. Ceisiwch ail-fframio pethau o'u safbwynt nhw

Mae ceisio dygymod â chael eich beio am rywbeth yn cael ei wneud yn llawer anoddach gan ein meddyliau. Rydyn ni naill ai'n mynd rownd a rownd mewn cylchoedd dros yr un sefyllfa neu rydyn ni'n curo ein hunain am rywbeth nad ydyn ni wedi'i wneud.

Yn lle hynny, meddalwch effeithiau seicolegol cyhuddiadau ffug mewn perthynas trwy ail-fframio pethau o safbwynt eich partner. Pa boen neu ofn sy'n gyrru'r cyhuddiadau hynny ? Allwch chi wneud unrhyw beth i'w lleihau?

7. Sefydlu ffiniau

Mae bob amser yn werth cofio bod effeithiau seicolegol cyhuddiadau ffug mewn perthynas yn deillio o ddiffyg ffiniau. A yw’n dderbyniol i rywun eich cyhuddo ar gam o rywbeth yn hytrach na dim ond gofyn cwestiynau i chi am newidiadau mewn trefn neu ymddygiad?

Efallai bod rhywbeth i dysgwch o'r sefyllfa hon sut rydych chi'n gosod ffiniau ? Heb ffiniau, ni ellir ymddiried felly ble aeth pethau o chwith?

|_+_|

Cofrestru gyda theulu a ffrindiau

Mae'n hawdd colli'ch hun yn effeithiau seicolegol cyhuddiadau ffug mewn perthynas. Felly, ymarfer sylfaen dda yw gwirio gyda ffrindiau a theulu. Weithiau rydyn ni angen iddyn nhw roi gwiriad realiti i ni nad ydyn ni'n berson ofnadwy mae ein partner yn meddwl ein bod ni.

8. Sefydlwch yr hyn yr ydych ei eisiau

Mae gennych ddewis wrth ddelio ag effeithiau seicolegol cyhuddiadau ffug mewn perthynas. Un opsiwn yw achub y berthynas a'r dull arall yw cerdded i ffwrdd .

Mae cerdded i ffwrdd yn amlwg yn benderfyniad anodd ond y ffordd orau o wybod beth rydych chi ei eisiau yw gadael i'ch gwerthoedd eich arwain. Os nad ydych chi'n gwybod eich gwerthoedd, darganfyddwch beth ydyn nhw ychydig yn fewnblyg.

Pâr yn dadlau â

Yna, a oes gan eich partner yr un gwerthoedd er gwaethaf eu bagiau personol? Os felly, mae gennych eisoes dir cyffredin i weithio ag ef. Os na, efallai mai dyma'ch cyfle am newydd

Anturiaethau.

|_+_|

9. Ymatebwch yn dawel

Y rhan bwysicaf o reoli effeithiau seicolegol cyhuddiadau ffug yw peidio â chynhyrfu. Mae dysgu i reoli ein hemosiynau ac ymateb yn dawel yn cymryd ymarfer ac fel arfer mae'n cynnwys canllaw fel therapydd neu hyfforddwr.

Bydd arbenigwr yn eich cefnogi i ddod i adnabod eich patrymau meddwl arferol a phryd y byddwch yn tueddu i ymateb. Gydag amser, byddwch chi'n dysgu achub y blaen ar yr eiliadau hynny fel y gallwch chi oedi ac ymateb yn ddoethach.

|_+_|

10. Effaith cael eich cyhuddo ar gam

Gall cyhuddiadau ffug mewn perthynas arwain at golli hyder. Gall hyn wedyn arwain at golli hunaniaeth wrth i chi ddechrau amau ​​eich hun fwyfwy.

Ar ben hynny, mae bron fel petaech chi'n mynd i mewn i gorwynt o realiti gwyrgam gan y gallai eraill ddechrau ochri â'ch partner. O ganlyniad, gall eich iechyd meddwl fod mewn perygl.

Dyna pam ei bod mor bwysig dod i adnabod eich emosiynau a phellhau oddi wrthynt, fel nad ydynt yn eich llethu.

Mae'r rhan fwyaf ohonom yn credu ein meddyliau a'n hemosiynau. Serch hynny, fel Therapi Ymrwymiad Derbyn yn dweud wrthym, nid ni yw ein hemosiynau ac mae dioddefaint yn aml yn digwydd oherwydd ein bod ni'n cysylltu ein hunain â'n hemosiynau a'n meddyliau.

Yn lle hynny, mae angen i ni ymarfer ymbellhau oddi wrth ein meddyliau gan ddefnyddio technegau amrywiol, gan gynnwys ymwybyddiaeth ofalgar. Y ffordd honno, byddwch yn lleihau effeithiau seicolegol cyhuddiadau ffug mewn perthynas.

Ymagwedd a ddefnyddir yn gyffredin yw dweud wrthych chi'ch hun, rydw i'n profi dicter / tristwch / ac ati. Mae'n swnio'n syml, ond gydag amser, mae'ch meddwl yn dechrau talu llai o sylw i'r emosiynau na phan mae'n dweud wrthych, rwy'n ddig / trist / ac ati. Felly, yn raddol, mae'r emosiynau'n colli rhywfaint o'u heffaith arnoch chi.

Casgliad

Mae sut i ddelio â chyhuddiadau ffug mewn perthynas yn dibynnu ar eich amgylchiadau a pha mor barod ydych chi i ymladd dros y berthynas. Beth bynnag y byddwch yn ei benderfynu, gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd saib, yn rheoli eich emosiynau ac yn ymateb yn dawel. Bydd hyn yn caniatáu ichi gyfyngu ar effeithiau seicolegol cyhuddiadau ffug mewn perthynas.

Gall technegau fel ymwybyddiaeth ofalgar ac ail-fframio pethau o safbwynt eich partner eich helpu i wneud hyn. Agwedd bwysig arall yw ymgysylltu â chyfathrebu aeddfed yn ogystal â gosod ffiniau. Fel arall, gallwch weld therapydd i'ch arwain trwy'r camau hynny i benderfynu ar y camau gweithredu gorau i chi.

Y naill ffordd neu’r llall, mae’n daith a byddwch yn dysgu ychydig mwy amdanoch chi’ch hun ac am bobl eraill a fydd yn eich paratoi ar gyfer dyfodol mwy gwydn.

Ranna ’: