Sut i Gwrdd â Merched Aeddfed ar gyfer Priodas

Sut i Gwrdd â Merched Aeddfed ar gyfer Priodas Mae pobl y dyddiau hyn mor brysur gyda'u gyrfaoedd a'u bywydau proffesiynol, maen nhw'n aml yn gwneud eu dewis tuag at hookups yn iau ac yn dechrau meddwl am briodas dim ond ar ôl y 30au. O ran 40+, mae pobl yn priodi mor hwyr â hynny am ddau reswm: maen nhw naill ai'n workaholics neueisoes wedi ysgaru.

Yn yr Erthygl hon

Mae yna fwy o gategorïau o ferched aeddfed, felly sut i gwrdd â nhw ar gyfer priodas?

Ydy hi'n cuddio cael cariad?

Yn gyntaf oll, mae'n anodd dyfalu a yw menyw hŷn yn briod ai peidio. Efallai bod ganddi hefyd lawer o edmygwyr neu bartner sefydlog mewn bywyd go iawn felly mae hi'n ceisio argraffiadau newydd.

Sut i ddiffinio hynny?

Rhowch sylw i faint o amser mae hi'n ei dreulio ar eich cyfathrebu a pha mor aml mae hi'n brysur. Os yw hi'n sydyn yn brysur drwy'r amser ac nad yw hi byth yn rhannu'r rhesymau dros hynny, mae'n debyg mai dyn gerllaw ydyw.

Moment bwysig arall yw, a yw hi'n gwneud unrhyw awgrymiadau ei bod yn disgwyl camau difrifol gennych chi?

Gall fod â meddwl priodas trwy fagwraeth neu ddim ond yn ysu i ddod o hyd i rywun yn gyflym oherwydd ei hoedran, ond hefyd gall fod yn anwybodus tuag at bwnc priodas neu'n rhyfedd o frwd a gwthiol.

Dysgwch ei rhesymau. Os oes gennych chi wahanol resymu, gallai arwain at safbwyntiau gwahanol ar briodas hefyd.

Sut i ddelio â mater y plentyn?

Efallai y bydd gan fenywod aeddfed blentyn yn barod. Mae llawer yn tanamcangyfrif hyn, ond dyma ran bwysicaf ei bywyd.

Nid yn unig mae'n hanfodol dod o hyd i iaith gyffredin gyda phlentyn, ond dylai eu cymryd i ystyriaeth fod yn dacteg i chi o'r cychwyn cyntaf. Gofynnwch am eu hoedran, eu hobïau, ac yn bennaf oll eu talentau, ffoniwch eu holl luniau'n giwt - a byddwch chi'n gwneud i'w chalon doddi.

Pan fyddwch chi'n cwrdd mewn go iawn, dewch â rhywbeth bach iddo, nid yn unig y blodau iddi hi. Os yw ei ben-blwydd yn agos, mae'n well cyflwyno rhywbeth trawiadol. Mae llawer yn anghofio gwneud hynny a'u camgymeriad nhw ydyw.

Os mai priodas yw eich ffocws ac nad ydych chi yno am hwyl yn unig, dangoswch eich gwerthfawrogiad o holl aelodau'r teulu, nid dim ond eich diddordeb gwrywaidd mewn cyw poeth.

Mae ganddi bersonoliaeth a hanes ei bywyd ei hun

Os nad oes ganddi blant yn ei 40au o hyd, darganfyddwch a yw eu heisiau. Os felly, gwell paratowch eich hun! Nid yw creu babi yn 40+ byth yn hawdd, a bydd yn disgwyl ichi ddangos yr agwedd ddifrifol fwyaf.

Deiet iach, profion meddygol, mynd gyda hi a'i chefnogi yn ystod yr holl broses, a llawer o amynedd - dyna sy'n aros amdanoch yn y dyfodol agos. Efallai y bydd hi hefyd yn rhy ddiflas yn gofyn ichi am eich treftadaeth enetig a'ch iechyd cyffredinol, nad yw'n rhamantus o gwbl. Ond dyna fywyd rhieni ifanc aeddfed!

Y trydydd amrywiad yw nad yw hi eisiau plant o gwbl.

Wrth gwrs, mae mwyafrif y merched heb blant o dan 30 oed. Maent yn teithio, yn mwynhau bywyd, ac yn archwilio pethau. Ond gall merched busnes hŷn sy'n canolbwyntio ar eu gyrfa fod yn rhy brysur a hunan-ganolog i gael plant hefyd.

Yn yr achos hwn, mae hi eisiau partner bywyd a allai fod yn fachgen tegan gweddus neu'n fachgen iau. Gwnewch yn siŵr o'r dechrau beth yw ei hanghenion ac a ydych chi'n cyfateb iddynt.

Merched aeddfed a rhyw

Mae dod â gwraig sy Mae dod â gwraig sy'n meddwl priodas yn ei 40au yn golygu llawer o ryw.

Efallai bod rhai ohonyn nhw'n hen ffasiwn ac yn mynnu rhywfaint o garwriaeth yn gyntaf, ond nid yw'r rhan fwyaf o oedolion yn dymuno colli eu hamser i gemau. Maen nhw'n gwneud rhyw fel ei fod yn ddiwrnod olaf eu bywyd! Hefyd, maen nhw eisiau profi sgiliau dyn yn llawn cyn dyweddïo neu briodi. Gallant fod yn arholwyr llym felly mae'n hawdd methu!

Maen nhw'n dadansoddi'r cyfan: arferion bwyta rhywun, haelioni, steil dillad, a llawer mwy! Fodd bynnag, os yw rhywun yn gallu eu bodloni a pheidio ag edrych ar ferched iau yn eu presenoldeb, bydd llawer o ddiffygion yn cael eu maddau.

Ble i gwrdd â nhw?

Heddiw mae pobl yn treulio eu holl oes gyda ffonau smart ac iPads, ac nid yw cenedlaethau hŷn yn eithriad. Mae menywod aeddfed ar frig eu gyrfaoedd a'u llwybrau hunan-wireddu felly mae ceisiadau dyddio yn sicr o'u dewis. Mae yna lawer o aeddfedapps dyddio sy'n ddefnyddiola theg.

Mae rhai ohonyn nhw’n datgan o’r dechrau mai eu prif ddiben yw dod â phobl at ei gilydd ar gyfer priodas fel na fydd teimladau neb yn cael eu brifo na’u drysu.

Mae'n hawdd dewis ap da:

  • Dewiswch yr un sy'n canolbwyntio ar eich lleoliad daearyddol neu sydd â chronfa ddata fyd-eang
  • Ewch am rai sydd wedi'u dylunio'n gain ac osgoi'r rhai sydd â chynnwys bron yn bornograffig
  • Darllenwch yr adolygiadau yn gyntaf. Ceisiwch ddod o hyd i straeon llwyddiant sy'n gysylltiedig â'r app hwn
  • Dadansoddwch o fewn yr wythnosau cyntaf p'un a yw'n fasnachol neu'n ddilys yn unig
  • Pan drefnir y cyfarfod amser real, gweithredwch fel y disgrifir uchod

Mae'n hawdd cwrdd â merched aeddfed ar gyfer priodas os dilynwch yr holl awgrymiadau a defnyddio synnwyr cyffredin. Mae priodas yn benderfyniad difrifol felly dylai pob cam sy'n arwain ato gael ei gynllunio ymlaen llaw a'i ystyried yn ofalus.

Ranna ’: