Sut i Roi'r Gorau i Fod yn Hunan Ganolbwyntio mewn Perthynas: 25 Ffordd

gwraig flin gyda dyn dadleuol

Efallai eich bod wedi clywed eich gwraig yn dweud rydych chi'n hunanol sawl gwaith yn ystod ymladd. Efallai y bydd hyd yn oed eich ffrindiau yn dweud wrthych eich bod yn canolbwyntio gormod ar eich perthynas. Rydych chi hefyd wedi dechrau sylwi eich bod weithiau'n gwneud penderfyniadau hunanol heb feddwl am eich partner.

Gall gwneud gweithredoedd hunan-ganolog o'r fath gael canlyniadau difrifol ar eich perthynas. Efallai y bydd eich partner yn anhapus, a allai arwain at fwy o straen, tensiwn a chwaliadau. Efallai eich bod wedi sylweddoli hyn erbyn hyn - mae'n bryd dysgu sut i roi'r gorau i fod yn hunanganoledig.Beth mae'n ei olygu i fod yn hunan-ganolog mewn perthynas?

Os ydych chi'n cael cyfle rhwng dewis beth sy'n eich gwneud chi'n hapus yn unig a beth sy'n eich gwneud chi'n hapus a pobl eraill yn hapus, pa un ydych chi'n ei ddewis? Os dywedasoch eich bod yn dewis yr un sy'n eich gwneud chi'n hapus yn unig (sy'n poeni am bobl eraill?), yna rydych chi'n canolbwyntio ar eich hun.

Mae hon yn ddamcaniaeth syml, ond mewn perthnasoedd, gall fynd yn eithaf anniben. A fyddech chi'n fodlon treulio penwythnos gyda'ch yng-nghyfraith dim ond er hapusrwydd eich partner? Mae partneriaid hunan-ganolog yn tueddu i weld eu perthnasoedd yn unig trwy eu persbectif. Os yw hyn yn swnio fel chi, yna efallai ei bod hi'n bryd dysgu sut i beidio â bod yn hunanganoledig.

|_+_|

Sut mae gwneud fy hun yn llai hunanganoledig?

Teulu ifanc yn glanhau gartref

Sylweddoli eich bod chi'n berson hunan-ganolog yw'r cam cyntaf tuag at weithio ar newid eich hun. Gall fod yn waith caled i wneud rhai newidiadau, ond gall eich ymdrech wneud eich perthynas yn llawer gwell, a gall wella eich bywyd mewn sawl ffordd.

I weithio ar eich personoliaeth hunan-ganolog, yn gyntaf mae angen i chi ddatblygu meddwl agored. Gall fod yn gyffredin i bobl feddwl eu bod yn gwybod beth sydd orau iddyn nhw, hyd yn oed pan nad ydyn nhw. Felly gall cadw meddwl agored a gwrando ar yr hyn y mae'r bobl sy'n agos atoch yn ei ddweud wneud gwahaniaeth mawr.

|_+_|

Sut i roi'r gorau i fod yn hunan-ganolog mewn perthynas: 25 ffordd

Cwpl prysur gyda ffôn clyfar

Isod rhestrir 25 o ffyrdd ar sut i roi'r gorau i fod yn hunanganoledig:

1. Dysgwch empathi

Os nad ydych chi'n rhywun sydd dda am ddeall pobl eraill, gall hyn fod ychydig yn anodd yn y dechrau. Ond mae dysgu sut i gydymdeimlo â rhywun yn bwysig iawn os ydych chi'n ceisio rhoi'r gorau i fod yn hunanganoledig.

Mae meddwl am yr hyn y byddech chi'n ei wneud a'i deimlo pe baech chi yn esgidiau pobl eraill yn ffordd wych o ddatblygu hyn. Meddyliwch am yr hyn yr hoffech i'ch partner ei wneud i chi - a gwnewch yr un peth iddynt hwy.

|_+_|

2. Gofynnwch gwestiynau i'ch partner a gwrandewch

Nodwedd gyffredin o berson hunan-ganolog yw eu bod yn tueddu i fyw yn eu pennau eu hunain. Gall dysgu gofalu a meddwl am eraill fod yn heriol. Gallwch chi ddatblygu'r sgil hon yn araf, a all gael effaith sylweddol ar hapusrwydd eich perthynas.

Gallwch chi gymryd camau babi tuag at hyn - gofynnwch i'ch partner sut maen nhw'n gwneud, a rhowch sylw i'r hyn maen nhw'n ei ddweud. Gall rhoi cyfle i’ch partner siarad tra’ch bod yn gwrando arno’n weithredol wneud i’ch partner deimlo bod rhywun yn gofalu amdano a gall eich helpu yn eich ymchwil ar sut i ddod yn llai hunanganoledig.

|_+_|

3. Dysgwch i wneud eich partner yn flaenoriaeth

Os ydych chi'n berson hunan-ganolog, efallai y byddwch chi'n sylweddoli mai prin y byddwch chi byth yn dewis eich partner dros eich gwaith.

Gall hyn beri gofid mawr i'ch partner a gall gael effeithiau trychinebus ar eich perthynas. Pan fyddwch chi'n cael eich gorfodi i wneud penderfyniad, gwnewch ymdrech i ddewis rhywbeth a fydd yn gwneud eich partner yn hapus, fel ei fod yn teimlo ei fod yn flaenoriaeth yn eich bywyd.

|_+_|

4. Gwnewch bethau braf i'ch partner

Ar y rhestr o bethau ar sut i roi'r gorau i fod yn hunan-ganolog, mae bod yn berson neis yn uchel ar y rhestr. Gall fod yn weithredoedd bach o garedigrwydd fel gwneud paned o goffi i'ch partner neu eu helpu i ad-drefnu eu swyddfa. Gall gwneud pethau neis i'ch partner eich helpu i dyfu allan o fod yn hunanol.

|_+_|

5. Ymrwymwch er lles eich partner

Os ydych chi'n ceisio newid eich ymddygiad hunan-ganolog, yna mae dysgu sut i ymgysylltu a gwerthfawrogi diddordebau eich partner yn bwysig. Gall gwneud y pethau y mae eich partner yn eu hoffi wneud iddynt deimlo'n bwysig a dod â'r ddau ohonoch ynghyd. Gall hefyd eich helpu i ddod allan o'ch parth cysurus a'ch helpu i dyfu.

|_+_|

6. Cydnabod bywyd eich partner y tu hwnt i chi yn unig

Mae dynion hunan-ganolog mewn perthynasau yn tueddu i feddwl fod y byd yn troi o'u cwmpas. Ni allwch ddisgwyl i'ch partner wneud pethau i chi yn gyson. Mae'n bwysig cydnabod bod gan eich partner fywyd y tu allan i ofalu amdanoch chi. Gall hyn atal llawer o wrthdaro a'i wneud yn hawdd i'ch partner.

7. Rhoi'r gorau i fynnu ffafrau

Efallai eich bod chi'n meddwl tybed a yw bod yn hunan-ganolog yn beth drwg. Er efallai nad yw'n ymddangos mor fawr â hynny i chi, mae'r bobl o'ch cwmpas yn tueddu i ddioddef. Gall mynnu ffafrau mawr, afresymol gan eich partner roi llawer o straen ar eich perthynas.

Mae mynnu ffafrau hefyd yn ffordd o fanteisio ar gariad eich partner tuag atoch chi. Ymchwil yn dangos bod perthnasoedd yn cael eu hadeiladu ar gydbwysedd; gall mynnu gormod amharu ar y cydbwysedd hwn a gall fod yn niweidiol i chi a'ch partner. Felly i newid eich ymddygiad hunan-ganolog, mae arafu eich gofynion yn fuddiol.

|_+_|

8. Gwneud cyfaddawdu

Ydych chi'n disgwyl i bopeth yn eich bywyd fynd y ffordd rydych chi ei eisiau?

Os byddwch chi'n cael eich hun yn beio'ch partner pan nad yw pethau'n mynd eich ffordd, neu pan fyddan nhw eisiau gwneud rhywbeth rydych chi ei eisiau, stopiwch a chydnabod mai ymateb hunanol yw hwn. Rhoi a chymryd yw perthnasoedd. Felly os ydych chi am gael perthynas iach, yna mae dysgu sut i gyfaddawdu yn hanfodol.

|_+_|

9. Talu sylw at eich partner

Ambell waith mae perthnasoedd yn chwalu oherwydd nad yw partneriaid yn talu sylw i'w gilydd. Perthnasoedd hunan-ganolog fel y cyfathrebu bloc hwn gan fod y ddau bartner yn disgwyl i'r llall roi sylw iddynt, tra nad ydynt yn gwneud ymdrech i wneud yr un peth.

Ymchwil yn dangos hynny diffyg sylw yn gallu difetha perthynas. Mewn cyfnod pan fo ffonau bob amser yn ein dwylo ni, gall fod yn anodd talu sylw. Ond os ydych chi'n gweithio ar sut i roi'r gorau i fod yn hunan-ganolog, yna mae'n dda gwneud newidiadau yn y ffordd rydych chi rhyngweithio gyda'ch partner .

10. Peidiwch â thrin eich partner fel eich eiddo

Dyn yn siarad ar y ffôn tra bod merched yn pendroni

Un nodwedd hunan-ganolog gyffredin mewn person yw ei fod yn trin ei bartner fel ei fod yn perthyn iddo. Nid yw'r ffaith eich bod mewn perthynas â rhywun yn golygu y gallwch arglwyddiaethu arnynt; i newid eich ymddygiad hunan-ganolog, byddwch yn ymwybodol o sut rydych chi'n trin eich partner a gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n gwneud eu penderfyniadau ar eu rhan.

|_+_|

11. Gwna rywbeth meddylgar

Efallai eich bod chi'n pendroni pam ydw i mor hunanol a hunan-ganolog? Gallai hyn fod oherwydd eich bod yn tueddu i ganolbwyntio arnoch chi'ch hun yn unig. I roi'r gorau i deimlo fel hyn, ceisiwch wneud rhywbeth meddylgar i'ch partner, fel cael y ffrog y mae wedi bod ei heisiau ers amser hir, neu fynd â nhw ar dyddiad syndod .

12. Gofynnwch a gwerthwch farn eich partner

Ymddygiad hunan-ganolog nodweddiadol yw siarad ar ran eich partner. Trwy leihau llais eich partner, rydych chi'n eu rheoli. I newid yr ymddygiad hwn, stopiwch eich hun pan fyddwch chi'n siarad gormod, a rhowch y gofod hwnnw i'ch partner.

Anogwch nhw i rannu eu barn drwy ofyn cwestiynau a dangos iddynt eich bod yn gwrando.

|_+_|

13. Byddwch yn ymwybodol o'ch gweithredoedd hunanol

Rhan allweddol o sut i roi'r gorau i fod yn hunanganoledig yw cydnabod pan fyddwch chi'n hunanol. Byddwch yn ymwybodol pan ddaw'r ymddygiad hwn allan, a gwnewch ymdrech ymwybodol i ddal eich hun yn ôl. Gall bod yn ymwybodol o'ch gweithredoedd eich helpu i'w newid.

14. Byddwch hael yn eich perthynas

Mae ymddygiad hunanol a hunanganolog yn dod i'r amlwg pan fyddwch chi'n stingy - stynllyd gydag arian, amser ac ymdrech. Cymerwch eiliad i feddwl a ydych chi'n trin eich partner yn iawn.

A ydych chi'n darparu'r pethau sydd eu hangen arnynt? Ydych chi'n treulio amser o ansawdd gyda nhw? Ydych chi'n ymdrechu i wneud eich partner yn hapus? Os nad ydych chi'n gwneud unrhyw un o'r pethau hyn, yna mae'n bryd dechrau.

|_+_|

15. Darparu ar gyfer anghenion eich partner

Ffordd dda o roi'r gorau i fod yn hunan-ganolog yw gofalu am bobl eraill. Pan fyddwch chi'n gofalu am bobl mae angen i chi feddwl am yr hyn maen nhw ei eisiau neu ei angen, neu beth sy'n eu gwneud nhw'n hapus. Gall hyn eich helpu i wneud cysylltiadau â pherson arall ar lefel agos

16. Peidiwch â disodli'ch dicter

Pan na fydd pethau'n mynd eich ffordd, rydych chi'n gwylltio. A phan fyddwch chi'n gwylltio, efallai eich bod chi wedi sylwi eich bod chi'n ymladd mwy gyda'ch partner neu fod eich perthynas yn gwaethygu. Mae’n debyg mai’r rheswm am hyn yw eich bod yn disodli’ch rhwystredigaethau ar eich partner.

Mae dadleoli yn beth hunan-ganolog iawn i'w wneud oherwydd eich bod yn difetha hwyliau eich partner ac yn gwneud iddynt deimlo'n ddrwg am rywbeth na wnaethant.

17. Cymryd cyfrifoldebau ychwanegol

Y cyngor gorau ar sut i roi'r gorau i fod yn hunan-ganolog yn eich perthynas yw cymryd rhai o gyfrifoldebau'ch partner i leddfu eu baich. Gall hyn gynnwys gwneud rhai tasgau o gwmpas y tŷ, neu godi'r plant, neu drwsio offer tŷ sydd wedi torri.

Cymryd cyfrifoldebau gall hefyd eich gwneud yn fwy ymwybodol o'r hyn y mae eich partner yn mynd drwyddo a gall eich helpu i empatheiddio.

18. Dathlwch ddyddiau arbennig eich partner

Os ydych chi'n berson hunan-ganolog, mae'n debyg ei bod hi'n nodweddiadol ohonoch chi anghofio dyddiadau pwysig fel penblwyddi, neu ben-blwyddi. Gall ceisio cadw golwg ar y dyddiau hyn a'u dathlu gyda'ch partner eich helpu i gymryd mwy o ran yn eich perthynas.

19. Canmol eich partner bob dydd

Efallai y byddwch chi'n meddwl bod hyn yn ddiangen oherwydd bod eich partner eisoes yn gwybod sut rydych chi'n teimlo amdanyn nhw - ond os ydych chi'n ceisio rhoi'r gorau i fod yn hunanganoledig, yna gall canmoliaeth eu gwneud nhw'n fwy arbennig, a gall eich helpu chi i feddwl am bobl eraill ac nid yn unig. ti.

|_+_|

20. Peidiwch â defnyddio eich partner

Os ydych chi'n chwilio am ffyrdd o newid eich personoliaeth a sut i roi'r gorau i fod yn hunan-ganolog, yna mae'n bryd asesu'ch perthynas. A ydych mewn perthynas â’ch partner oherwydd eich bod yn eu hoffi, neu oherwydd y gallwch eu defnyddio er eich lles chi?

Efallai eich bod chi'n defnyddio'ch partner am eu harian, neu eu cysylltiadau. Mae hon yn bersonoliaeth nodweddiadol hunan-ganolog. Ac os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n eu defnyddio'n syml, yna mae'n well torri pethau i ffwrdd cyn i chi frifo'ch partner.

21. Gadewch eich ego wrth y drws

Nodwedd hunan-ganolog gyffredin yw ymddygiad hunanfoddhaol. Efallai eich bod yn egoistig iawn yn eich cylchoedd cymdeithasol, neu efallai y bydd eich swydd yn gofyn am lefel benodol o hyder. Ond pan fyddwch chi gyda'ch partner, mae'n bryd rhoi hynny o'r neilltu.

Byddwch yn agos ac yn agored i niwed gyda'ch partner - gallai fod yn rhyddhad mawr i'ch iechyd emosiynol hefyd.

Edrychwch ar yr ymarfer hwn i leihau ego:

|_+_|

22. Paid â bod yn hunanol yn y gwely

Gwraig yn ddi-gwsg oherwydd gwr dig yn chwyrnu

Mae pobl hunan-ganolog yn tueddu i ofalu amdanyn nhw eu hunain yn unig, ac mae hyn hefyd yn cynnwys eu personoliaeth yn y gwely. Cofiwch fod cymryd rhan mewn rhyw yn rhywbeth y dylech chi a'ch partner ei fwynhau.

Felly ceisiwch fod yn llai beichus ac edrych tuag at blesio eich partner yn fwy na chanolbwyntio arnoch chi'ch hun.

|_+_|

23. Gwrandewch ar giwiau di-eiriau

Pan fydd pobl yn teimlo nad yw eu partneriaid yn poeni amdanynt, yna maent yn dueddol o gau i fyny a pheidio â mynegi eu hunain yn agored. Felly os ydych chi am eu helpu i agor, yna mae darllen eu ciwiau di-eiriau yn bwysig.

Ymchwil yn dangos y gall darllen y ciwiau hyn eich helpu i ddatblygu perthnasoedd cryfach a chael gwared ar ymddygiad hunan-ganolog.

24. Peidiwch â siarad amdanoch chi'ch hun yn barhaus

Un o nodweddion person hunan-ganolog yw ei fod yn siarad amdano'i hun yn gyson. Os ydych chi'n ceisio bod yn berson gwell, yna rhyddhewch ychydig o le i'ch partner siarad.

Daliwch eich hun pan fyddwch chi'n barnu am rywbeth a ddigwyddodd i chi, a newidiwch y pwnc i'ch partner yn lle hynny.

25. Dangos anwyldeb

Mae dangos hoffter a bod yn agos at eich partner yn ffordd dda iawn o oresgyn eich personoliaeth hunanol. Mae dangos hoffter yn golygu eich bod chi'n gofalu am rywun. Gall hyn nid yn unig gynyddu hapusrwydd chi a'ch partner, ond gall hefyd eich helpu i ddatblygu nodweddion caredigrwydd, bregusrwydd ac empathi.

|_+_|

Casgliad

Mae eich taith o sut i roi'r gorau i fod yn hunan-ganolog yn un anodd, ond mae'n bendant yn rhywbeth na fyddwch chi'n difaru.

Os ydych chi'n cael amser caled yn ymgorffori newidiadau yn eich ffordd o fyw, yna ystyriwch fynd i sesiynau therapi. Nid yw'n amhosibl gadael eich ymddygiad hunanol - does ond angen i chi wneud ymdrech!

Ranna ’: