Sut Mae Bod mewn Priodas yn Effeithio ar Eich Perthynas Gyda Ffrindiau

Sut Mae Bod Mewn Priodas yn Effeithio Eich Perthynas Gyda Ffrindiau Mae’n ddiogel dweud bod priodas yn ôl pob tebyg yn un o’r perthnasoedd pwysicaf sydd gan lawer ohonom yn ein bywydau. Mae’n un o’r profiadau mwyaf eto her sy’n ein hwynebu mewn bywyd, rhwng priod a rhyngoch chi a’ch ffrindiau a’ch teulu. Ond os gwelwch fod eich priodas yn effeithio ar eich perthnasoedd mewn ffordd negyddol, peidiwch ag im yn gyfryngolcysylltwch â'r atwrneiod ysgariad! Yn lle hynny, mae angen i chi ddarganfod sut i ddelio ag ef fel unrhyw broblem arall.

Gadewch i ni fynd trwy rai o'r pryderon a'r gwrthdaro cyffredin a all ddigwydd pan fyddwn yn clymu'r cwlwm. Peidiwch â phoeni, ni fydd hwn yn slog digalon! Gobeithio y byddwch chi'n dod allan gyda nid yn unig mwy o wybodaeth, ond hyder yn eich perthynas a'i sefydlogrwydd.

Y math anghywir o broblem ffrindiau

Ar ôl priodi, efallai eich bod wedi sylwi nad ydych yn treulio cymaint o amser â’ch ffrindiau sengl ag yr oeddech yn arfer gwneud. Mae hynny'n iawn ac yn gwbl ddealladwy! Ni fyddai o reidrwydd yn gywir i ddweud eu bod yn genfigennus, ond nid yw rhywbeth a oedd gennych yn gyffredin â nhw - bod yn sengl - yn bodoli mwyach. Gall hyn ei gwneud hi'n anodd uniaethu â'ch gilydd; tra bod eu straeon am ddyddiadau cinio gwael yn cael llawer o amrywiaeth, mae'n debyg y bydd eich straeon yn cynnwys y person rydych chi'n briod ag ef.

Gall fod yn lletchwith hefyd i'ch ffrindiau sengl dreulio amser gyda chi a'ch hanner arall arwyddocaol, gan deimlo fel trydedd olwyn neu waeth, gan deimlo eich bod wedi llwyddo gyda rhywbeth nad ydynt wedi'i gyflawni eto - dod o hyd i gariad. Efallai y bydd gan eich priod hefyd broblem gyda chi yn hongian allan gyda'ch ffrindiau sengl neu gariadon hebddynt oherwydd iddynt hwy gall deimlo fel eich bod yn ceisio dianc o'ch bywyd newydd.

Felly sut ydych chi'n delio â hyn? Ydych chi'n gadael i'r cyfeillgarwch hwnnw ddiflannu? Er bod hynny'n sicr yn digwydd, nid oes yn rhaid iddo wneud hynny mewn gwirionedd. Er mwyn atal y mater trydydd olwyn neu yproblem partner ansicr, mae angen ichi ddod o hyd i ffordd i barhau i gysylltu â nhw heb i'ch priodas fod yn asgwrn cynnen.

Yn fy mhriodas fy hun, gwnes ymdrech i ddiddanu ffrindiau yn fwy. Dros y blynyddoedd, rydw i wedi cynnal partïon swper, nosweithiau gêm fwrdd, gwibdeithiau grŵp i'r ffilmiau. Fel teulu ffydd, cynyddodd fy ngŵr a minnau ein hymwneud â’n heglwys leol - rhywbeth y gwnaethom ei wrthwynebu pan oeddem yn iau ond a oedd yn syndod o gymorth wrth adeiladu ein rhwydwaith o ffrindiau a’n cadw ni’n rhan o’n cymuned mewn ffyrdd hwyliog ac annisgwyl.

Problem gwrthdaro ffydd

Yn ddiweddar, priododd ffrind i mi. Codwyd hi'n Gatholig ac roedd ei dyweddi wedi'i magu'n Brotestant. Er mor hynafol ag y bu'r gwrthdaro hwnnw, gallai godi'r posibilrwydd o ffrithiant rhwng y ddau deulu o hyd. Sut fydden nhw'n dathlu'r Nadolig? Neu'r Pasg? Neu unrhyw wasanaethau o ran hynny? Nid oedd unrhyw chwerwder, ond roedd gan fy ffrind a'i gŵr broblem bosibl.

Trwy gyfaddawd a chyfathrebu na ddaeth hyn byth yn broblem. Fe eisteddon nhw i lawr gyda'u teuluoedd a thrafod beth ddylen nhw ei wneud. Daeth i’r amlwg fod rhieni fy ffrind wedi mwynhau eu gwasanaethau Nadolig yn fwy na’u gwasanaethau Pasg tra bod y gwrthwyneb yn wir am rieni ei gŵr hefyd. Yn y diwedd fe wnaethon nhw gytuno y bydden nhw'n mynd i eglwys fy ffrind ar y Nadolig ac eglwys ei gŵr ar y Pasg.

Yn wir, wrth i amser fynd yn ei flaen yn ystod y flwyddyn gyntaf honno, llwyddodd fy ffrind a’i gŵr i argyhoeddi eu rhieni i fynychu gwasanaethau achlysurol yn eglwysi ei gilydd hefyd. Mae hyn yn dangos bodcyfathrebu yw'r pwysicaf mewn gwirioneddpeth i'w ddal wrth ystyried sut mae priodas newydd yn effeithio ar berthnasoedd presennol gyda'ch teuluoedd priodol.

Sut Mae Bod Mewn Priodas yn Effeithio Ar Eich Perthynas Gyda Ffrindiau

Dod o hyd i ffrindiau newydd

Fel y bydd unrhyw un sydd mewn perthynas hirdymor yn dweud wrthych, mae'n dod yn anoddach i'r ddau ohonoch wneud ffrindiau. Er eich bod yn sicr yn gallu cynnal eich cyfeillgarwch yn y gorffennol (fel y crybwyllwyd uchod), weithiau nid yw hynny'n bosibl. Ac eto mae angen bywyd cymdeithasol arnom ni i gyd; creaduriaid cymdeithasol yw bodau dynol. Y cwestiwn yw sut rydych chi'n llwyddo i ddod o hyd i ffrindiau newydd pan mae'n mynd yn anoddach gwneud hynny wrth i chi heneiddio?

Ydych chi'n cofio pam roedd hi'n haws gwneud ffrindiau pan oeddech chi yn y coleg neu'r ysgol uwchradd? Nid dim ond oherwydd eich bod wedi digwydd cwrdd â phobl yr oedd gennych lawer yn gyffredin â nhw y digwyddodd hyn. Roedd hyn oherwydd i chi gael eich gorfodi gyda'ch gilydd, efallai oherwydd bod gennych chi ddosbarthiadau gyda'ch gilydd. Dyna pam y dylech chi a'ch priod ystyried cymryd dosbarth, yn ddelfrydol un a all roi sgil newydd i chi.

Priododd ffrind arall i mi yn ddiweddar ac aeth ef a'i wraig i'r un broblem. Gydag amser, er eu bod yn ddigon cefnogol, nid oedd gan eu ffrindiau sengl fawr ddim yn gyffredin â nhw bellach. Roeddent yn gallu treulio amser gyda chyplau eraill, ond roedd gan y cyplau hynny eu hamserlenni a'u cyfrifoldebau eu hunain i roi sylw iddynt. Yn y diwedd, dechreuodd fy ffrind a'i wraig deimlo pwysau unigrwydd ond nid oeddent yn gwybod sut i wneud ffrindiau.

Gan sylwi ar hyn, awgrymais iddynt eu bod yn cymryd dosbarth gyda'i gilydd. Nid oedd ots pa fath o ddosbarth mewn gwirionedd, ond pe bai’n rhywbeth y gallent ei ddysgu gyda’i gilydd ynghyd â grŵp arall o bobl ar yr un lefel sgiliau, gallai greu ymdeimlad o gyfeillgarwch sy’n gwneud cyfeillgarwch yn haws i’w ffurfio. Fe wnaethon nhw gicio o gwmpas y syniad o wella, dawnsio neuadd, a phaentio, ond yn y pen draw penderfynwyd ar grochenwaith. Nid oedd gan yr un ohonynt sgiliau crochenwaith ac roedden nhw'n meddwl y byddai'n hwyl.

Yn sicr, ar ôl i'r cwrs chwe wythnos ddod i ben, roedden nhw wedi gwneud ffrindiau gyda rhai o'u cyd-ddisgyblion. Nawr maen nhw'n cynnal eu cyfarfodydd eu hunain gyda'r ffrindiau newydd hyn lle maen nhw i gyd yn cael swper, yna'n yfed gwin, ac yn llwydni clai am ychydig oriau.

Nid yw byth yn rhy hwyr

Dyma raimaterion cyffredin y mae parau sydd newydd briodi yn eu hwynebu. Ond mae'r rhain i gyd yn faterion y gellir eu trwsio, fel y mae llawer o'r rhai eraill y gall teulu newydd eu hwynebu. Mae priodas yn effeithio ar eich perthynas â ffrindiau a theulu, ond nid yw bob amser yn achos coll, yn enwedig os ydych chi'n gwybod sut i ddelio â'r newidiadau.

Leticia Summers
Mae Leticia Summers yn awdur llawrydd sydd wedi bod yn blogio am faterion teuluol a pherthynas ers bron i 10 mlynedd. Mae hi wedi gwasanaethu fel ymgynghorydd perthynas i fusnesau bach, gan gynnwys grwpiau cyfraith teulu .

Ranna ’: