Sut Mae Myfyrdod yn Effeithio ar Berthnasoedd

Sut Mae Myfyrdod yn Effeithio ar Berthnasoedd Pan nad yw eich perthynas â’r rhai sydd agosaf atoch chi’r cyfan yr hoffech iddyn nhw fod, cymerwch hwn fel gwahoddiad i stopio a chael golwg galed ar eich meddyliau a’ch agwedd eich hun.

Yn yr Erthygl hon

Ydych chi'n aml yn teimlo dan straen, yn bryderus neu'n negyddol? Ydych chi'n cael trafferth gyda theimladau o hunanwerth isel? A ydych yn gyflym i feirniadu eraill? Gall yr holl ymatebion awtomatig hyn gael effaith ddofn ar ein gallu i fwynhau perthynas gref, gariadus.

Er y gall ymddangos yn wrthreddfol, gallai treulio amser ar eich pen eich hun fyfyrio ar gyfer priodas fod yn allwedd coll i berthynas fwy cadarnhaol â'ch partner arwyddocaol arall. Dengys ymchwil gall y myfyrdod hwnnw gynnig buddion yn amrywio o lai o bryder a straen i fwy o hapusrwydd a charedigrwydd - a gallai pob un ohonynt fod o gymorth wrth drawsnewid eich perthynas â'ch priod.

Beth a olygwn wrth Fyfyrdod?

Pan fyddwn yn siarad am fyfyrdod, rydym yn sôn am ystod eang o arferion a thraddodiadau sy'n eich helpu i ddisgyblu'ch meddwl - nid yn unig y rhai o'r Dwyrain neu o grefyddau penodol. Yn ei hanfod, mae myfyrdod yn golygu neilltuo bloc o amser penodol (gall hyn fod cyn lleied ag ychydig funudau'r dydd) i ganolbwyntio'ch meddyliau a'ch sylw ar eiriau, ymadroddion, syniadau neu ddelweddau penodol.

Wrth i wrthdyniadau ddod i mewn i'ch ymwybyddiaeth ac i'ch meddwl ddechrau crwydro, dewch â'ch meddyliau yn ôl yn ysgafn at destun eich myfyrdod nes bod y sesiwn wedi dod i ben.

Gall fod yn waith caled i ddechrau, ond mae gan ddysgu rheoli a disgyblu eich meddyliau fanteision sy'n ymestyn ymhell y tu hwnt i'ch amser myfyrio i effeithio ar y ffordd rydych chi'n teimlo ac yn ymateb trwy gydol y dydd. Gall myfyrdod dyddiol ar gyfer cyplau fod yn hynod fuddiol i berthynas.

Gadewch i ni edrych ar bob un o'r prif fanteision cyfryngu priodas a'r ffyrdd y mae myfyrdod yn gwella perthnasoedd-

1. Gall myfyrdod wella eich hunan-barch

Gall cael hunan-barch iach gael effaith enfawr ar ein perthnasoedd. Pobl sy'n gwerthfawrogi, yn caru, a fel eu hunain yn fwy tebygol o ddewis cymar yr un mor gadarnhaol ac emosiynol-iach, o bosibl yn osgoi'r trapiau niferus o godddibyniaeth .

Mewn perthynas gydddibynnol, mae un partner yn ceisio dilysiad cyson gan y llall, sydd fel arfer yn dibynnu arnynt i ddiwallu eu hanghenion dyddiol oherwydd salwch, anabledd neu ddibyniaeth. Gyda hunan-barch iach, nid oes angen i chi gael eich dilysu'n gyson gan eraill a gallwch chi ddechrau perthnasoedd iach, rhyngddibynnol yn lle hynny.

Sut mae myfyrdod yn cynyddu hunan-barch? Mae myfyrdod dan arweiniad ar gyfer cyplau yn eu helpu i adnabod patrymau meddwl niweidiol neu hunandrechol, gall myfyrdod eu helpu i ddysgu mwy ffyrdd gwydn ac addasol o feddwl , datrys problemau yn greadigol , a hyd yn oed yn teimlo llai unig .

Mae person sy'n teimlo'n gyflawn ar ei ben ei hun yn debygol o aros mewn perthynas oherwydd ei fod yn dymuno gwneud hynny, nid oherwydd ei fod yn teimlo bod yn rhaid iddo.

Dyna sylfaen lawer cryfach ar gyfer cyfathrebu agored a gonest!

2. Gall myfyrdod wneud i chi deimlo'n hapusach

Gall teimlo'n isel, negyddol, neu hyd yn oed iselder gymryd doll ar eich priodas. P'un a yw gwrthdaro yn y briodas yn achosi'r iselder neu iselder yn achosi'r gwrthdaro, gall teimlo'n isel, yn gyffredinol, achosi i chi weld eich rhyngweithio â'ch priod mewn golau negyddol. Gall hefyd achosi i chi ymateb yn besimistaidd i'ch partner yn seiliedig ar y canfyddiadau hyn, gan gyfrannu ymhellach at hwyliau sur rhwng y ddau ohonoch a lleihau eich boddhad priodasol.

Gall myfyrdod helpu i drawsnewid y cylch hwn trwy godi eich hwyliau a'ch helpu i ganolbwyntio ar agweddau cadarnhaol eich perthynas.

A astudiaeth ar fyfyrdod ymwybyddiaeth ofalgar a gynhaliwyd dros gyfnod o 8 wythnos yn dangos bod gan bobl a oedd yn myfyrio fwy o weithgarwch ymennydd trydanol yn yr ardal a oedd yn gysylltiedig â hwyliau cadarnhaol o gymharu â phobl nad oeddent yn myfyrio. Yr un modd, a adolygiad systematig dangosodd astudiaethau Therapi Gwybyddol Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar ostyngiadau cymedrol i fawr mewn symptomau iselder […] o gymharu â grwpiau rheoli.

Trwy feithrin agwedd fwy optimistaidd ar fywyd yn ogystal â'ch perthynas, mae gan fyfyrdod botensial mawr i wella naws eich rhyngweithio â'ch person arwyddocaol arall. Mae'n un o'r ffyrdd y mae ymennydd sy'n myfyrio yn creu perthnasoedd gwell.

3. Gall myfyrdod leihau straen a phryder

Gall myfyrdod leihau straen a phryder Mae straen yn ffactor arall a all ostwng ansawdd perthynas. Mae partneriaid sydd dan straen yn dueddol o dynnu sylw a thynnu'n ôl yn fwy, yn llai serchog, ac mae ganddynt lai o amynedd am eu priod a'u camgymeriadau. Yn eironig, gall straen hefyd ddod â'r gwaethaf allan yn eich partner, oherwydd gall llawer iawn o straen a adlewyrchir achosi i'r person arall dynnu'n ôl o'r berthynas hefyd.

A astudiaeth 2004 Canfuwyd bod straen yn cael dylanwad negyddol ar ganfyddiadau priod o’u bywydau priodasol yn ogystal ag effeithio ar eu dehongliadau a phrosesu’r canfyddiadau hynny.

Yn debyg i’r deinamig a welwyd gydag iselder mewn priodas, ystyriwyd bod straen yn yr achos hwn (a phrofiadau cysylltiedig o bryder) yn cyfrannu at ganfyddiadau negyddol partneriaid o’u hansawdd priodasol.

Sut y gallai myfyrdod helpu

A all myfyrdod helpu i leihau straen a phryder? Mae nifer o astudiaethau yn nodi y gall. A meta-ddadansoddiad o blith 600 o bapurau ymchwil ar fyfyrdod trosgynnol yn dangos mai’r pynciau a oedd â’r lefelau uchaf o bryder wrth gychwyn ymarfer myfyrio a brofodd y gostyngiad mwyaf mewn pryder yn ddiweddarach.

O'u cymharu â'r grwpiau rheoli, profodd pynciau a oedd yn dioddef o straen a phryder ostyngiadau nodedig yn eu lefelau pryder ar ôl pythefnos a mwynhaodd ganlyniadau parhaus ar ôl tair blynedd.

Trwy leihau eich lefelau straen a phryder, gall ddod yn haws rhoi sylw i anghenion eich priod yn ogystal â'ch anghenion chi, bod yn fwy cariadus gyda'ch priod, a dangos agwedd fwy amyneddgar. Mae'r rhain i gyd yn ffyrdd gwych o wella'ch perthynas!

Gall myfyrdod gynyddu caredigrwydd ac empathi

Wrth i'r blynyddoedd fynd heibio ac wrth i'ch lluniau priodas bylu'n atgof gwan, mae'n hawdd colli rhywfaint o'r sbarc a gawsoch ar un adeg a gwylltio gyda'ch priod oherwydd pethau bach na fyddai erioed wedi'ch poeni o'r blaen.

Fel mae'n digwydd, gallai myfyrio eich helpu chi i fod yn briod caredig a mwy tosturiol.

Mae math o fyfyrdod o'r enw Metta (neu fyfyrdod caredigrwydd) yn eich dysgu i feithrin meddyliau a theimladau caredig a chariadus - tuag atoch chi'ch hun yn gyntaf.

Yna mae'r meddyliau hyn o garedigrwydd a maddeuant yn cael eu hestyn i anwyliaid ac yn y pen draw i gydnabod a hyd yn oed gelynion.

Dau ar hugain o astudiaethau eu cynnal i asesu effeithiolrwydd myfyrdod cariadus ar iechyd a lles pynciau, gyda chanlyniadau diddorol. Trwy adolygiad systematig, sylwyd po fwyaf o amser a oedd yn cael ei fuddsoddi yn yr arfer hwn, y mwyaf oedd yr emosiynau cadarnhaol a brofwyd gan y cyfranogwyr tuag at eu hunain ac eraill o'u cymharu â'r grŵp rheoli. Gallai teimlo'n fwy tosturiol tuag at eich priod fynd yn bell tuag at ailgynnau'r cariad a'r agosatrwydd roeddech chi'n ei deimlo ar y dechrau!

Dechrau ymarfer myfyrio

Gyda chymaint o fanteision posibl i'ch priodas gyda chost mor isel i chi, mae myfyrdod yn bendant yn werth rhoi cynnig arni. Wedi'r cyfan, pwy na fyddai'n hoffi bod yn briod mwy hapus, amyneddgar a chariadus?

Er bod myfyrdod ymwybyddiaeth ofalgar, myfyrdod trosgynnol, a myfyrdod caredigrwydd cariadus wedi'u crybwyll mewn astudiaethau yma, mae yna lawer o wahanol fathau o fyfyrdod ar gael. Mae dod o hyd i bractis sy'n gweithio i chi yn fater o ddod o hyd i'r un sy'n addas i'ch personoliaeth, credoau a nodau. Gallwch ddarllen mwy am wahanol fathau o fyfyrdod mewn llyfrau ac ar-lein, neu ystyried defnyddio a app myfyrio sy'n teilwra rhaglen fyfyrdod i'ch anghenion a'ch diddordebau unigol.

Gallech hyd yn oed fwynhau manteision myfyrdod fel teulu erbyn meithrin ymwybyddiaeth ofalgar yn eich gweithgareddau dyddiol a dysgu eich plant sut i fyfyrio. Mae plant, pobl ifanc yn eu harddegau, ac oedolion sy'n byw yn y foment ac yn gwybod sut i reoli eu hemosiynau yn gwneud y cartref yn llawer mwy heddychlon a chynhyrchiol i bawb!

Ranna ’: