Sut mae Rom-Coms yn Sgriwio Ein Perthynas

Sut mae Rom-Coms yn Sgriwio Ein Perthynas Pwy sydd ddim yn hoffi gwylio ffilm ramantus braf yn gorwedd ar soffa'r teulu gyda phopcorn a diodydd ar brynhawn dydd Sul diog. Mae Rom-coms yn gwneud i chi chwerthin, maen nhw'n gwneud i chi grio, ar y cyfan maen nhw'n gwneud i chi deimlo'n hapus ac yn ysgafn. Maen nhw'n wych i'w gwylio. Cyfuniad o stori dwymgalon, cemeg swnllyd rhwng yr arweiniadau ac arlliw o hiwmor yw'r hyn y mae rom-com perffaith yn ei gynnwys ac rydym ni fel cynulleidfa yn ei fwynhau'n fawr.

Ond a ydych chi erioed wedi meddwl tybed a oes anghysondeb yn y ffordd y caiff perthnasoedd eu portreadu ar y sgrin arian a sut y maent mewn gwirionedd. Credwch neu beidiomae gan hollywood y grym i ddylanwadu ar y cyhoeddac mae’r ffilmiau rhamantaidd ‘diniwed’ hyn yn effeithio ar yr hyn y mae pobl yn ei feddwl ac yn ei ddisgwyl o berthnasoedd mewn bywyd go iawn.

Mae ffilmiau rhamantaidd fel arfer yn cael eu gwneud o amgylch dau berson, sydd i fod i fod gyda'i gilydd. Mae'r bydysawd yn eu gwthio at ei gilydd ac mae popeth yn disgyn yn ei le yn hudol. Erbyn diwedd y ffilm maent yn sylweddoli eu bod mewn cariad ac y dylent fod gyda'i gilydd. Ond a yw hynny'n digwydd mewn gwirionedd? Nac ydy. Nid yw perthnasoedd yn digwydd ar eu pen eu hunain yn unig ac nid yw’r bydysawd yn eich annog i roi enw’r person rydych chi i fod i fod gyda nhw.Mae'n rhaid i chi weithio i adeiladu a chynnal perthnasoedd, nid yw'n ymwneud â'r wefr a'r angerdd yn unig, mae'n ymwneud â gwaith caled ac ymrwymiad hefyd. Ni roddir llawer o bwys ar yr agwedd hon ar y sgrin, sy'n ddealladwy oherwydd bod pobl yn mynd am ffilmiau i gael amser da a pheidio â gwylio brwydrau bywyd go iawn difrifol. Mae ffilmiau i’w gweld yn rhan mor ddiniwed, bleserus o’n bywydau ond serch hynny maent yn gogwyddo’n isymwybodol y ffordd yr ydym yn gweld ein perthnasoedd. Mae'r hudoliaeth a'r rhuthr adrenalin rydyn ni'n ei brofi trwy rom-coms yn gwneud i ni deimlo'r angen i gael rhywbeth tebyg yn ein bywydau cariad, maen nhw'n cynyddu'n annheg ein disgwyliadau o berthnasoedd.

Dyma rai syniadau perthynas afrealistig y mae rom-coms poblogaidd wedi bod yn eu lluosogi ers amser maith:

1. Mae pobl yn newid am gariad

Mae yna n-nifer o ffilmiau hollywood lle mae bachgen drwg yn cwympo mewn cariad â merch dda ac yn newid ei hun yn llwyr i fod gyda hi. Mae gan ffilmiau poblogaidd fel Ghost of Girlfriends Past, Made Of Honor a 50 First Dates i gyd arweinydd gwrywaidd sy'n chwaraewr wrth ei natur nes iddo gwrdd â'r ferch y mae i fod gyda hi. Mae'n trawsnewid i mewn i hyn mushy aperson sensitifac mae'r ferch yn anghofio popeth am ei bersonoliaeth yn y gorffennol ac yn dod ynghyd ag ef.

Mewn gwirionedd, ni all dim fod yn bellach oddi wrth y gwir. Mae ffilmiau o'r fath wedi bod yn chwalu bywydau cariad cymaint o ferched ifanc ers amser maith. Nid yw pobl yn newid i neb heblaw eu hunain. Oes, gall pobl a allai esgus newid i ennill calon eu hanwylyd, ond nad yw byth yn para.

2. Perthynas â chyfaill rhyw

Yn y cyfnod modern, mae'r trefniant hwn wedi dod yn boblogaidd iawn. Mae pobl yn dod yn gorfforol agos at ffrindiau, nad oes ganddyn nhw unrhyw berthynas arbennig â nhw ac nid oes gan hyn unrhyw oblygiadau rhamantus i'w perthynas. Ond mewn ffilmiau fel Friends with Benefits a No Strings Attached mae'r gwryw a'r arweinydd benywaidd yn ffrindiau sy'n dod i gysylltiad rhywiol heb deimladau rhamantus ond yn y pen draw yn mynd i mewn i berthynas gariad. Mae hyn yn rhoi'r argraff i bobl bod y rhai sy'n dod yn gyfeillion rhyw yn y pen draw yn cymryd rhan yn rhamantus. Mae yna lawer o bobl ifanc sy'n cytuno i'r trefniant cyfaill rhyw hwn yn y gobaith y bydd eu ffrind rywbryd yn cwympo drostynt. Ond efallai na fydd hynny'n digwydd a gall eu gadael yn dorcalonnus bryd hynny.

3. Perthynas â rhywun sy'n eich defnyddio i wneud eu cyn genfigennus

Mae pobl yn troi at bob math offyrdd i fynd yn ôl gyda'u exesac mae un ohonyn nhw i'w gwneud nhw'n genfigennus trwy ddod yn nes at berson arall. Nid ydyn nhw mewn gwirionedd yn dod at ei gilydd gyda'r person arall, maen nhw'n esgus ac yn rhoi sioe i'w cyn. Nid oes gan y person arall ddim i'w elwa o hyn. Ond mewn ffilmiau fel A Lot Like Live ac Addicted to Love, maen nhw'n dangos, wrth esgus bod mewn cariad, bod y pâr blaen mewn gwirionedd yn cwympo mewn cariad â'i gilydd. Felly gyda'r wybodaeth hon mae pobl sydd yn gyfrinachol mewn cariad â pherson yn cytuno i gymryd rhan yn y gêm esgus hon. Yr hyn nad ydyn nhw'n ei sylweddoli yw efallai na fydd eu ffrind byth yn ailadrodd eu teimladau, a all eu gadael yn teimlo'n brifo.

Dyma ychydig o ystrydebau ffilm rhamantaidd cyffredin, sydd wedi ein llywio i ffwrdd o sut y dylai perthnasoedd go iawn fod. Mae hyn yn arwain at siom a drwgdeimlad, ac yn ein gadael â phrofiadau chwerw diangen. Mynnwch ddisgwyliadau realistig a pheidiwch â gadael i ffilmiau gymhlethu'ch perthnasoedd rhamantus.

Ranna ’: